W. f41 111 VAART DE DORDRECHTSCHE ONDERLINGE CREDIETVEREEMIGING TE DORDRECHT. voorheen J. A A. VAM HEK SCBI YT I Rationale Bankvereeniging Fotografische Kunstinrichting. Pierre Weijnen, Holïotograal 's-Hertogenbosch, is thans PARADE 11. Rijwielen - Banden en Onderdeelen. IP. SCKttBCDBR k ZONEN, IfiUSlUïN. Corresponientsclap Eerste Klasse ran De NedeMciie Banü, GS IR L J. VEERMAN Ie jan w. lippus, amerstraat 10 's-*»(hS0H. rEEDS EET NIEUWSTE I! Mi L ichtbesparing. A. DE GRAAFF Rijwiel Magazijn „CEEES'' te Drongslen. HERSTELPLAATS C. G. NIEUWKOOP. Kantoor: Groenmarkt 76. Estateo* Oijii/cas4/ Eoriacbemscke Baak KO'O PT en VERKOOPT: HliïSA» Het ADRES van de van ouds bekende Magazijn van FOTOGRAFIE ARTIKELEN. te Waalwijk, H. A.BONSELT vrij zen voorradig. Stoomtooot-KLeed.erij 's-BOSCH-HEUSDEN met de Stoomboot „Maasstroom'1 (iroote Emailleer- en Reparatie-Inrichting. DE PROVINCIALE Fabriek van Bedden en Matrassen. kassiers en Commissionairs in Effecten. TALEN LEEREÏ v. één GULDÈ De Onfeilbare Reis teö- boeken van Accountantskantoor van 's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 52 's-BOSCH, Koopt thans stoffen en lingeries. Wij hebben grooten voorraad en de prijzen zijn nog Eiken dag worden de goederen schaarscher en duurder bil li v t voor Rijwielen en Motoren, waarvoor steeds voorra dig ruime voorraad onderdeelen en toebehooren, aan billijke prijzen, Aanbevelend, OPGERICHT I OCTOBER 1871. violenstraat. m W Specialiteit Artistieke Vergrootingen BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. Gazelle, Hima, Burgers, Germaan en Nederlandsche Kroon Rijwielen. Prijs f3.50. Keurig geiiulioü J. RLEKAN, Havenstraat 5 (nabij het station) 's-B0-ikH. Zondags na I uur kantoo Magazijnen van Dekens, Ledikanten, Meubels, Spiegels, Schilder^1', rS Stoelen, Kasten, Tafels en volledige Slaapkamer-ameublementen. SCHILDERIJEN W. Timmermans Zonen ÏRNOLD HOVER, VAN WUX'S PIANO- EN ORGELHANDEL -C waarborgt u een eerste klas insti imi it voor den laagsten prijs. Uitgave va: QMEL3 i& ruime serteeriag s& I D - Schoonmaken-en stemmen van Orgels en fiano's onder garantie. - VIOLEJV- MANDOLINE'S SNAREN MUZIEK. Geplaatst Kapitaal f 2,500,000, Reserve- 291,526,30. Extra Reserve- 88.997,521/2- VERLEENT CREDIET op Hypotheek, onder borgstelling; of andere zekerheid, tegen billijke rente, zonder hij berekening van provisie of administratiekosten. NEEMT GELDEN k DEPOSITO 2 pCt. met een dag opzegging. 2V4 een maand vast 2VS twee maanden 28/4 drie maanden Verhunrt LOKETTEN in hare brand- en inbraakvrije kluis DAGELIJKS behalve des ZONDAGS Van 's-BOSCH n.m. 1.30 uur. Van WIJK v.m. 7.uur. HEDEL 2.15 HEUSDEN 7.15 HEUSDEN 3.15 HEDEL 8/15 - IV WIJK 3 45 Te 's-BOSCH 9.30 Op Bossche Marktdagen van WIJK v.m. circa 4.30, u - HEUSDEN via, 5.en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. I n for m a t i n te bekomen: Te 's-Dosch bi ondernemers J. A. VAN DER SCHUIJT. Te iievMlen bij der» agent J. A. BOEREN. Op ie on c Kerstdag eis Nieuwjaarsdag zal er geen dienst plaats hebben. V /!S) i, Coupon et vreemde Banknoten. Opent Rekening Courant i t Rentevergoeding. Verleent Handelscredieten. Sluit Pro- longatiën. Bezorgt alle Assurantiën. Zet gelden uit op Prolongatie. Neemt gelden «i deposito. ■net dri dagen opvragen 2 pCt. o'",2Va 3 4 5f-..a,jrt Safe ï*u in re brand- en inbraakvrije kluis op om waarden, by haai ve u.jgbaar. jdieihiven voor het Binnenland, betaal- y>j t ve roor e< •aar ba 9, Circulaire JG piuUbouii* rJ. F. BEERLING JR. Direistiè A. DEN DEKKER. Nieuwste systeem. Schriftelijke garantie. Billijke prijzen. Beslist pijnlooze behandeling. Spreekuur alleen Woensdags van 103 uur. JACQ. DE BRAVE, R. VAN DER VEER, Méc. Dentist. Speciaal arts voor Mond en Tandziekten. Kerkstraat 44 huis, 's-Bosch. Ondergeteekende is ondanks de moeilijke omstandigheden in staat aan zeer billijke prijzen te leveren de bekende Alle IVed.erland.sch. Fabrikaat. Aanbevelend, Verschenen bij L. V KERM A Y* f Héusden door Mr. H, J VAN LF Bovenstaand werk, dat een syste matisch overzicht geeft van de Prov. Wet, is niet alleen bestemd voor Leden v. d. Prov. Staten en Studenten a/d Uriivepi- teiten, maar vooral voor lien, die zich v>or het examen van GEMEENTE-SECRETAljlS bekwamen. |k- KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADTOEUli j'D ADVIES en BIJSTA K met betrekking tot processen, strafzajten, faillissement, nalatenschappen, boeceisihei- ding, voogdij, curateele, echtscheid jag ar beidscontract, enz. Behandeling van alle vooi tl Rechtszaken, zoowel bi Re bij Kantongerecht', innen van Schuld vorderingen, regeling - debiteuren met hunne schuldeischer-f ken van Contracten, Eeques enz. enz. Degelijke en prompt' afwerking. Billijke Conditiën. N.B. Bij niet inkomen deringen in der minne, word kosten in rekening gebracl ÜES ZONDAGS GESLOTEN» N.B. Verkrijgbaar broedeieren van prima witte Leghorn u li Init de hani geschilderd) op TEGEL, op PANEEL of op DOEK met EIKENHOUTEN, GOUDEN of ZWARTE lijsten, uze, prachtige Landschappen (echte kunst) vanai f 2.70 tot f y wnrdt tot vrijen toogang aan onze magazijnen, beleefd uitgenoodi# P. SCHREUDER EN ZON0* gevestigd ten kantore van Operipn Rekening-Courant tegen billijke conditiën. Buitenlandsche Wissels, Coupons, vreemd Bankpapier en Muntspeciën worden steeds tot de hoogste koersen uitbetaald. Wissels en andere waarden op 't Buitenland worden ten billijkste gefourneerd. Kantoor-uren op alle werkdagen van 9 tot zes uur, voor het Correspondentschap van de Nederlandsche Bank van des voorm. 9 tot des nam. 1 uur. Hiuthamerst. 31, SpöCiQal Corse ttenrnagazijn. 's Bosch. Franc huis »aar alleplaatsen in Nederland, bij opgave van taillewijdte en toezen ding van postwissel. Rbmbours 10 ct, hooger. Niet naar genoegen kan geruild worden. j\jo. I- Hercules Buleinencorset, extra sterk voor Dames, met drukke bezigheden., tailles 58 tot 76 c.M. f3.60. Voor corpulente Dames 82 tot 92 c.M., dubbele iof, donkergrijs f2.80 J\ o. 2. Elegante j\: odellen partij in écru en blauw, tailles 54 tot 4 i f 3.25. Rose Batiste extralang Di re' ire Modellen. Sp< iale aanbieding 56 >t 66 c.M. f 3.50. r3. Flxtrc la j directoire. Modellen: Weener Ohi lage Bt ten, lan ouo heupen, in écru en crème kleuren, allen met prima dub el'e roestvrij Baicdnen, v schbaar, onmisbaar voor élégante kleeding, tailleswijdtens 58 &-74 h f4.50, f4.90, f5.90 f6.90, f7.90 en f8.90. JVo. Jf. Ueuj csets 58 k 74 f 3.9!J en in prima kwi iteit a f 'lijpassende Bustenhouders jours f 40, t 2.90. ïaretc!! Extra kwaliteit 60 ct. V'ijblijvend, ioover de ,ad strekt. ZELP ONDERHICE a| Help U zeh op Reis met Deensch of' Noorsch f 1 Duitsch fi'. KngelwS- -1, Franse 4 It haan'kCft- Spaanse;, - Zweedsch - Maleisch Franco na ontrangst van wissel, waarop weaschto taal staat uitgedrukt. J Hertogstraat 3 en 5 Telefoon 441 belast zich met alle accountante werkzaamheden. 4- lederee -If LU'i sJ fir aankoop drie maauden gratie les. Vraagt gratis Catalogus. Termijnbetal ng. - Billijke conditie's. L.ingendtjk 1Q8 h' 'T A ALI K Hoogstraat 653 (afd. Pianos— Orgels). GORlNCHEtiI (afd. Uurwerken). AGENTSCHAP VAN ii> LDSCi EÖINQ, AMSTERDAM. Hei gebrek aan Petroleum maakt liet gebruik van Electr. Zak- en h ietslampen noodzakelijk evenals Carbid Lampen voor fiets, huis en stal verlichting. Door vroeg; inkoop kan ik nog tegen zeer lagen pr(j« leveren le kwal. Carbid, Liect.r. Zaklampen in diverse modellen, Batterijen en Gloei lampen, Carbid, Olie en Kaars Lantaarns. Verder een prachtige sorteering diverse Bellen waaronder fijne Bandbellen, Eng. zijde Koortnetten,sbeschermers, Gezor.db. Zadelkussens, Bag^dragers, Voetpompen, Pedalen, Kettingen, enz. Nog enkele Banden disponibel! beleefd aanbevelend BaMloniönbrcek P.S. Te koop een »Eysink« Motor/ij- wiel l3/4 P.K. hoogsp.magneetontsteking, compleet met banden, aeb'*n benden chelina, nog als nieuw. «Bubiloiua« Rij wielen, met prima banden. Gedrukt by L. I. VEERMAN tc Commissarissen A. J. Lebret, A. J. A. de Bosson, Mr. L. W. A. Colombijn Mr. J. Salomonson en L. F. D. van der Minne. Directeuren C. Vriesendorp ,ïz. en F. F. Prager. 3l/a Raadsheer in het Qerechtsh v D höëdenmagazïjn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 6