TACT OF GEZOND VERSTAND, Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3719. Woensdag 31 October 1917. FEUILLETON. lie Itoodc llastide. M UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Wie is sterker dan gij vroeg Brahmaen Kracht antwoordde Behendigheid. Victor Hugo. De kunst om matige bekwaamheid tot zijn voordeel aan te wenden, is lofwaardig, en doet iemand vaak meer naam verwerven, dan hij, die waarlijk groote talenten bezit. Rochefoucauld. Ja, wat is het eigenaardig, dat menschen, van wie wij zeggen dat zij zeer middelmatig zijn, wat betreft hun verstandelijke gaven, toch zoo flink ^'vooruit komen in de wereld, goed hun werk verrichten, het doel bereiken dat zij zich voorstellen. Daar zijn jongelui aan de hooge- school geweest met uitnemend ver stand. Hun professoren verwachtten een rijke toekomst voor hen en toch, toen ze eenmaal hun loopbaan be gonnen waren, ging het zoo heel, heel anders. Hadden ze b.v. in de medicijnen gestudeerd, dan kregen ze als dokter hoegenaamd geen prak tijk bij al hun geleerdheid misten ze de tact om met de zieken om te gaan. Werden ze predikant dan ging het hun niet beter; hun gaven van hoofd en hart konden ze niet te pas brengen. Ze lieten de gelegenheid voorbijgaan een woordje op zijn plaats te zeggenvroeg men hun iets, dan maakten ze niet den indruk van zeker van hun zaak te zijn; ze aar zelden, en een volgende keer vroeg men hun meening niet. Hadden ze gestudeerd in wis- en natuurkunde b v. en werden ze leer- aar aan een H. B. S. of gymnasium dan waren ze daar heelemaal niet op hun plaats. De jongens namen een loopje met hen, ze konden hun kennis niet mededeelen aan de jon gelui in eenvoudige aangelegenheden des levens wisten ze niet hoe te handelen. Ze werden uitgelachen het waren menschen, opgepropt met kennis, maar zonder gezond verstand; onbekwaam om zich flink door het leven te slaan. Isaac Newton onderzocht de ge- 15 (Uit het Fransch »Ja, dat is wat voor de weduwe en de dochter van een ambtenaar om fatsoenlijk van te leven Voor een dagloon werken, als men tot den eersten stand eener stad behoord heeftNeen, meisje, het wordt tijd, dat daar een eind aan komt. Ik duld niet langer, dat je door je dwaze koppig heid ons beiden in het ongeluk stort I «Bewaar me, moeder,® riep het arme meisje wonhopig, »dat ik uw ongeluk zou willen veroorzaken Ik zou liever mijn leven opofferen, om u gelukkig te zien «Praatjes, romanphrasen, jongejuffer. Wie zijne moeder bemint, gehoorzaamt haar en haast zich, haar eene fatsoenlijke toe komst te verzekeren, al moet men dan ook zijn eigen wil opofferen «Ik wil alle mogelijke offers brengen, moeder Ja, alle, behalve mij in de ar men te werpen van dien afschuwelijken, ouden man Bah I ik word misselijk, als hij mij aanziet I »Zwijg, dwaas kind,® besloot de moeder streng, «ik zal onzen edelen gastheer mor gen zeggen, dat het huwelijk in den kortst mogelijken tijd kan plaats hebben Wij zullen eens zien, of je je moeder dan durft tegen te spreken «De hemel vegeve mij de zonde zei heimen der schepping; maar toen het hem begon te vervelen de deur te openen voor een kat en haar jong, liet hij twee gaten voor hen in de paneelen zagen, een groot gat voor de kat en een kleiner voor het jong. „De professor is niet thuis", zei de bediende die uit het raam keek en in de duisternis Lessing niet her kende, toen deze in een vlaag van afgetrokkenheid aan zijn eigen deur klopte. „O, heel goed," antwoordde Les sing, „dat is niet erg, dan kom ik wel eens terug. Wat zijn zulke knappe bollen toch onmogelijk in het dagelijksch leven. Daar zijn er zooveel in de wereld van die eenzijdige, onpractische men schen, die al hun levenskracht heb ben omgezet in één vermogen. Ze zijn dan of niets auders dan rechts geleerdheid, of godgeleerdheid, of wiskunde, of paedagogiek, of politiek, maar in het gewone leven zijn ze onbruikbaar. Dikwijls noemt men deze menschen genieën, en de wereld verontschuldigt hun onpractische ma nier van handelen omdat zij één soort van werk verrichten, dat nie mand anders zoo goed doen kan. Maar nu zij die een groote mate van tact bezitten, wat doen zij alles goed, ook al zijn zij maar middel matig ontwikkelde menschen. Want talent is iets, maar tact is alles. Hij is geen zesde zintuig, maar hij vereenigt in zich het leven van alle vijf. Hij is het open oog, het scherpe oor, de oordeelende smaak, de scherpe reuk en het fijne gevoel hij is de vertolker van alle raadselen, hij overwint alle moeilijkheden en ruimt alle hinderpalen uit den weg. „Wij zijn verscheiden weken bij u geweest," zeide Columbus tot de In- diaansche opperhoofden, en ofschoon gij ons in het begin als vrienden hebt behandeld, zijt gij nu afgunstig op ons en tracht ons te verdrijven. Gij brengt ons maar weinig voedsel meer en eiken dag wordt de hoe veelheid minder. De Groote Geest is boos op u, omdat gij u niet houdt aan onze afspraak, en om zijn boos heid te toonen, zal hij de zon doen verduisteren." Hij wist, dat er een zonsverduistering zou zijn en ver- het arme meisje met stokkende stem, «maar ik zal de kracht hebben dat te doen.® bOnwaardig schepsel I Ontaarde dochter Maar geduld I wij zullen je wel klein krij gen Wie zou je steunen tegen mijn moederlijk gezag Die jonge gek misschien, die hier tegenwoordig rondzwerft en die niet eens genoeg verdient voor zichzelf?® »De gedachte aan Maurice zal mij staan de houden, moeder, als hij zelf mij niet te hulp kan komen Maar misschien heeft de hemel mij al een anderen beschermer gezonden «Een beschermer, jongejuffrouw? Ik be grijp u niet Elsabeth zweeg, die zinspeling was haar in hare verwarring ontsnapt, maar zij wilde net geheim van Fleuriaux niet verraden.® «Antwoordt je niet? Wat beteekent dat Ik weet wel, dat je stilletjes een brief aan den kleinen Longpré geschreven hebtMaar ik zal voortaan dergelijke listen en lagen onmogelijk maken Men zou mij van gebrek aan waakzaamheid be schuldigen Ik wil ook dien nieuwen vriend kennen, op wien je schijnt te reke nen Of is het soms die mijnheer Fleu riaux, die zoo maar bij nacht en nevel uit de lucht is komen vallen Ja. ik herin ner me, dat hij een oogenblikje halfluid tot je gesproken heeften 't is waar ook, hij heeft zich eene poos in de herberg van Béeasson opgehouden, waar hij je zoo- genaamden vrijer heeft kunnen ontmoeten..,. meldde dag en uur waarop ze zou plaats hebben, maar de Indianen ge loofden het niet. Op den bepaalden dag verrees de zon aan den onbewolkten hemel en de Indianen schudden het hoofd en begonnen teekenen van vijandschap te geven. Maar eindelijk werd een donkere plek bespeurd aan den zonnerand en toen zij in grootte toe nam, werden de Indianen razend van angst, vielen voor Columbus neer en smeekten om hulp. Toen ging hij zijn tent binnen en beloofde hen te zullen redden. Tegen den tijd dat de ver duistering zou ophouden, trad hij weer naar buiten en zeide, dat de Groote Geest hun had vergeven en het monster van de zon zou verjagen. Na dien tijd kregen de Spanjaarden steeds al den voorraad, dien zij noo- dig hadden. Dit was nu een van 's werelds grooten die toon.de tact te bezitten en de menschen jen gelegenheden te beheerschen. Maar hoe noodig is tact ook ons eenvoudige menschen in het dagelijksch leven. Waarom kan de eene meesteres zooveel beter haar dienstboden houden dan de andere, waarom gaat bij den eenen werkgever altijd 'alles van een leien dakje, terwijl de andere dikwijls onaangenaamheden heeft. Waarom heeft de eene onderwijzer veel last met een ongezeglijk kind, terwijl in de hand van den anderen onderwij ze, het kind als kneedbare was is. Het is door dezelfde heerlijke gave die men tact noemt. En om die tact nog eens weer te vergelijken met talent, willen we met deze regelen besluiten. Talent ligt tot twaalf uur in bed, tact is om 6 uur op Talent redeneert, evenals philoso- phen, tact handelt gelijk practische menschen. Tact leest in het hart der menschen en buigt ze om naar zijn wil. Bestudeer de menschen die tact bezitten en doe er uw voordeel mee BUITENLANDSCH OVERZICHT «Twaalf ambachten en dertien onge lukken.® Twaalf overwinningen en de der tiende slag doet alle voorafgaande winst Juist, zoo zal 't wezen, en hij heeft je be paald een brief of een boodschap gebracht «Neen, moeder,verzekerde Elisabeth snikkend, geen brief en ook geen bood schap Hij heeft mij enkel een troost woord toegefluisterd dat doet iemand zoo goed, die door allen, zelfs door hare moeder verlaten is »Niet door allen, Elisabeth Neen, niet door allenklonk plotseling eene stem achter haar. De beide dames sprongen op en keerden zich verschrikt om Maurice Longpré was op kousen de kamer binnengeslopen. Zoodra zij hem zagen, gaven beiden een gil, en als het toevallig geen stormweer geweest ware, dan hadden de vier schur ken beneden het bepaald moeten hooren. Maurice snelde naar haar toe en sprak in hoogen ernst «Mevrouw Meursanges 1 Elisabeth 1 Stil, asjeblieft stil een menschenleven is er mee gemoeid Zij zagen hem met groote oogen aan en zwegen. Elisabeth reikte hem dadelijk de hand, die hij met vurige kussen bedekte. Hare moeder zag hem met een onheschrijfe- lijken blik aan, waarin zich verbazing, schrik en toorn vermengden. «Hoe is u hier binnengekomen?® vroeg zij met bevende stem. «Wat wilt ge van ons Heb ik ooit van mijn leven zoo iets gehoord Maurice antwoordde niet, maar drukte de hand van het lieve meisje tegen zijn verliezen. Zoo is het den Italianen ver gaan aan de Isonzo. Gelijk wij weten, was het hun te doen om Triëst. Nog maar vier uur loopens lag deze stad van hun front verwijderd. Bij eiken aanval kwamen zij weer een eindje nader. Reeds begon de lang gekoesterde wensch haar vervulling te naderen. Nog maar eens een stootje en nog eens een en dan ha dan zouden de Oostenrijkers er onder zijn. En zie, nu in één enkelen slag weten deze, verbonden met de Duitschers, al het veroverde terrein te hernemen Ja, de vijandelijke legers voor zich uit te drijven. De Italianen hebben van uit de verte een vermoedelijk laatst vaarwelaan het be geerde doelpunt kunnen toeroepen. Het Isonzo-front is geheel uit zijn voegen ge licht De centralen zijn op verschillende puri- al door het gebergte heen en rukken door de vlakte naar het Westen op. Ongetwij feld gaat dat zoo voort. De hoofdaanval, van Tolmein en Flitsch uit, heeft de Duitschers nu reeds in de vlakte gebracht Cividale (ten Oosten van Udine) is in Duitsch bezit. Tevergeefs hebben de Italianen getracht, de uitgangen uit het gebergte te versperren. In ver band met den terugtocht naar Udine, hebben zij ook het terrein naar den zee kant moeten prijs geven. Goerz en de hoogvlakte van Deberdo (Karst) gingen ver loren. Morifalcone is door de Oostern ijkers be zet De nederlaag der Italianen aan de Isonzo is volkomen. Een ramp voor hun hoofdstrijdkrachten dreigt en hun streven kan nog slechts zijn, die ramp te voorko men. Het is te vreezen, dat zulks niet anders meer zal kunnen geschieden, dari door het piijsgeven van een groote uitge strektheid kostbaar gebied in de Venetiaan- sche vlakte. Of het de Italianen wat zal helpen, dat de regeering van Engeland en Frankrijk hun kritieken toestand zooals de Times meldt, »in welwillende overweging® zullen nemen, is zeer twijfelachtig. Zelfs al mocht het resultaat van deze welwillende overweging het besluit zijn, om rechtstreeks hulp te verleenen, dan is de vraag, of de ze nog op tijd zou kunnen komen, en komt ze te laat, dan is het maar verlo ren moeite. Daar het doel, dat de centralen nastre ven, klaarblijkelijk is, de Italianen van zich af te schudden en daarna eene versterking van hun Westelijk front mogelijk zou zijn, hart en liefkoosde haar teeder. «Dat is eene beschikking van de God delijke Voorzienigheid riep Elisabeth met onschuldige vreugde en de oogen geloovig ten hemel slaande. «God heeft een won der gedaan voor een arm, wanhopig meisje «Alleen een misdadiger kan zoo in een fatsoenlijk huis binnendringen hervatte mevrouw Meursanges woedend, »ik ga Christoffel en den heer Linguard roepen, dan zullen we eens zien Elisabeth hield haar tegen. «Niet doen, moeder, roep niemand Hij zal wel van zelf weggaan of ons ten min ste zeggen, waarom hij hier gekomen is «Ik ben hier om een moord te verhin deren »Een moord »Ja de reiziger van gisteravond, die beueden slaapt, zal op last van Linguard door twee sluipmoordenaars overvallen worden «Op last van den heer Linguard kreet mevrouw Meursanges. «Onmogelijk I Dat is laster Een man van zijn leeftijd »Hij is te laf om het zelf te doen, daarom heeft hij twee zijner smokkelaars gehuurd. Ze zijn al beneden. Wijs mij gauw de slaapkamer van den ongelukkigen vreemdeling, dan kan ik hem waarschuwen, en zoo noodig helpen De beide dames stonden verstomd van schrik.® «Neen, neen,« hernam de koppige we duwe, «dat is eene beleediging. Ik geloof schijnt een verscherping van de aanvallen in het Westen voorshands de beste steun, dien den Italianen kan worden verleend. Inderdaad zetten dan ook de bondge- nooten hun operaties in België en Frank rijk met energie voort, al bleef het in de laatste dagen bij kleine operaties. De Franschen hebben hun vooruitgang in de richting van Houthulsterbosch nog wat afgerond. Reeds hebben de Italianen 100.000 man aan gevangenen en 700 kanonnen aan buit verloren, terwijl nog allerhande oorlogsmateriaal den centralen in handen is gevallen. Het ziet er voor Italië wel kwaad uit. Het land bedreigd door den voortrukkenden invaller, belaagd door den oproerigen geest van het volk, dat ontzettend moet lijden door gebrek aan voedsel en andere hoog- noodige levenszaken, gaat een donkere toekomst tegen. Het ministerie heeft zich in deze bange dagen niet staande kunnen houden. Boselli is gevallen. Geen wonder dat de Duitschers en Oos tenrijkers hoogelijk verblijd zijn over hun succes in het Zuiden. Het »Fremdenblatt« schrijftNiet alleen wordt het Appenijnsche Koninkrijk met militaire ineenstorting bedreigd, doch het wordt ernstig door economischen nood ge teisterd. Zoo ziet Italië zich aan alle verschrikkingen van den oorlog prijsgege ven. Het kunstige stelsel van verdraaiing, dat onze zijanden gedurende meer dan 3 jaren hebben ineengezet, wankelt onder de ontzettende slagen van de verbonden legers. Wanneer niet alle teekenen bedriegen, zal Italië denzelfden weg gaan, die Roe menië, Servië en Rusland gingen. Het boet op gruwelijke wijze voor de schuld zijner gewetenlooze en trouwelooze staatslieden. Wanneer het den centralen gelukken mocht de macht der Italianen geheel te verbreken en den vroegeren bondgenoot tot werkeloosheid in het verdere krijgsbedrijf te dwingen dan zullen wij het volgend jaar aan het Westelijk front de poppen aan het dansen krijgen. Dan kunnen de vrijge komen troepen van het Italiaansche front het leger der Duitschers komen versterken, en dan al mogen dan de legers der entente versterkt zijn met Amerikaansche troepen, zoo zal op zijn voorzichtigst uit gedrukt, hun overwinning niet heel zeker zijn. Doch zoover zijn we nog niet. Voor- loopig zullen de Duitschers er voor moeten nooit, dat een man als Linguard, die kas ten vol geld heeft «Maar moeder, hebt u niet gezien, hoe dreigend de blik was, waarmee hij den heer Fleuriaux nu en dan aanzag «Den heer Fleuriaux Dat is de oude patroon van Linguard geen twijfel meer Den heer Fleuriaux had volgens zijn zeggen gewichtige zaken met Linguard te bespreken, en nu wil men zich van hem ontdoen Elisabeth, zeg mij toch, waar zijne kamer is Ik heb misschien al te lang gedraald met hem te hulp te snellen «Daar, daar, Maurice Aan het andere eind van de gang Maar pas toch op, dat je niet in gevaar komt 1® «Hij stelt belang in ons, Elisabeth, hij is onze vriend antwoordde Maurice on bevreesd. En hij wilde wegsnellen, maar zij hield hem nog altijd tegen. «En wij, wat moeten wij dan begin nen riep Mevrouw Meursanges, die nu geheel van streek raakte. «Niet, dat ik geloof, wat Manrice denkt, maar toch Een groot geraas als van eene worste ling en omvergeworpen meubels drong tot hen door, en werd op den voet gevolgd door kreten van pijn en woede, vermengd met vloeken en bedreigingen. «Te laatriep de jonkman verbleekend. «De misdaad is gepleegd 1 Het Land van imin m Altai Lanostraal ngonnaelerwaard. u 7 Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1