IBfl. OU Uil nr. behoort een bijvoegsel. Uitgever: L» J. VEERMAN, Heusden. No3724. Zaterdag 17 November 1917, Sumatradek, '«■BOSCH, FEUILLETON. De Koude llastide. Draagt if .4 II LII4 X A's Sileeiling. Gorinclieiu. Und van altena Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 46 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. EERSTE KLASSE kwaliteiten. >Cuba« Vors ten i. 5 ct. Rita A Rita B Rita C 5 ct 6 7 (Lichte valé pracht- k leuren.) 99 wmmwA Hinthamerstr. 24. Tel. Int. 492. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De wereldgeschiedenis gaat met schok ken vooruit. (Of achteruit Ze is niet een geleidelijke stage ontwikkeling van een reeks gegevens zij houdt van verrassin gen, van sprongen, terug en vooruit. Van onverwachte gebeurtenissen. Zoo is het ook in den wereldoorlog. Wie gemeend heeft dat de strijd zich ontwikkelen zou naar tevoren opgestelde meeningen, die is bedrogen uitgekomen. Wispelturig in de hoogste mate is de fortuin tot heden voor de oorlogvoerende volkeren geweest. En al gelooven wij dat er een vaste lijn is die door alle feiten heenloopt, wij zien die lijn niet. Grillig, onberekenbaar, gaat liet vreeselijk oorlogsmonster zijn weg. Daar is het oproer in Rusland. Er zijn er geweest, die zeiden dat is het begin van het einde. Nu zullen we toch gauw vrede hebben. Maar het lijkt er niet op. Degenen die nu de macht in Rusland uit oefenen zien hun troon al onder zich wan kelen., De burgeroorlog is uitgebroken, Kerensky is tegen Lenin opgetrokken. Wel heeft de laatste tot nu toe de teugels van het bewind in handen weten te houden, maar zijn glorie zal al heel gauw gaan tanen, wanneer hij de schitterende belof ten, aan het volk gedaan, niet weet te vervullen. Volksgunst is o zoo veranderlijk. Het »Hosannah« van heden wordt ras overschreeuwd door het kruis hem® van morgen. Wij gelooven niet, dat de uiterste linkerzij met Lenin aan het hoofd aan het volk zal kunnen geven wat het begeert een spoedigen vrede, een her stelde welvaart en voldoende voedsel. Wanneer dus de tegenpartij slechts geduld heeft en haar tijd afwacht, zal zij wel gelegenheid krijgen de huidige regeering van het kussen te dringen. In Italië maken de centralen geen ster ken voortgang meer. De Italianen richten zich aan de Piavelinie op langdurigen te genstand in. Het is een voordeel voor de Italianen, dat zij drie dagen aan de Piave-linie stand hebben kunnen houden, waardoor hun man schappen tijd gekregen hebben, zich te reorganiseeren en uit te rusten en hun stellingen te verbeteren. Het is ook een feit, dat de Duitsche linie hoe langer hoe uitgestrekter wordt, veel bruggen vernield worden enz. Eiken dag dat de Italianen aan de Piave stand houden, wordt de toe stand gunstiger. Nog daargelaten dat die linie Venetië dekt, hebben de Italianen daar verreweg de kortste linie in de vlakte, de linie die er achter ligt is weer langer. Totnogtoe zijn de Duitschers niet op groote schaal de Piave overgetrokken en de Ita lianen hebben het nu volkomen in hun macht, om den vijand te verhinderen om zich te ontplooien, Doch ook hier zijn verrassingen mogelijk. Wij weten niet wat de centralen nog in het schild voeren, en welk een druk zij op de Italiaansche legers zullen uitoefenen, wanneer al hun troepen zich uit het ge bergte hebben opgemaakt naar de Piave linie. 20 (Uit het Fransch Je zult je tijd wel noodig hebben, om weer een nieuw stuk te bedenken. Maar ik raad je in gemoede, het bij het bedenken te laten In weerwil van deze onheuschheden, sprak Linguard eenige zachtzinnige woorden tot de beide vrienden om de verzoening te voltooien en wenschte hun met een onder danig gezicht een goeden nacht. »Ik heb veertien dagen tijd om hem schaakmat te zetten,dacht hij onder het heengaan, »daar kan veel in gebeuren Zoodra de schurk vertrokken was, viel Maurice Fleuriaux om den hals en riep »0, Mijnheer, mijn heele leven zal ik u dankbaar zijn U hebt mij tot den gelukkigsten mensch van de wereld ge maakt Haast je maar niet met je dank betui gingen, a antwoordde de zwerver ernstig, »de hemel weet hoe dit alles zal afloopen Enfin, wij hebben veertien dagen gewon nen en die zullen we goed zien te gebruiken Eene week was verloopen, en groote veranderingen haddden op de Roode Bastide plaats gegrepen. Het sombere, eenzame en ongastvrije verblyf was eensklaps in een woonplaats van vreugde veranderd. Elke dag bracht een nieuweu stroom bezoekers, en alien werden met een ongehoorde pracht en weelde ontvangen. De geheele omtrek sprak van niets anders dan van de heerlijke gastmalen op de Roode Bastide en ieder, die bij de familie Fleuriaux maar eenigs- zins in de permitatie gestaan had, haastte zich dat Eldorado (Luilekkerland) op te zoeken. Het groote, lage huis van rooden bak steen was inderdaad weer een voorwerp van levendige nieuwsgierigheid geworden voor het goede volkje uit de omstreken van Marseille. De familie Fleuriaux had vroeger veel invloed gehad op dat departement, zoodat de onverwachte terugkomst van den ver dwenen Auguste alle harten en tongen in beweging bracht. Zijne verkwistingen, zijne amourettes, zijn tragisch duel, zijne spoorlooze verdwij ning lagen bij de tijdgenooten nog versch in het geheugen. Maar wat vooral de al- gemeene opmerkzaamheid op hem vestigde, was het onnoemelijk fortuin, dat hij volgens de geruchten uit Indië meegebracht had. Men wist te vertellen, dat hij zijne parels en diamanten bij schepels kon opscheppen. Bij nacht moest er in een kreek dicht bij de Bastide een vreemd schip aangekomen zijn, dat zooveel schatten aan wal gezet had, dat men er de lading van al de schepen in de haven van Marseille en Marseille zelf op de koop toe met gemak voor zou kunnen overnemen. En om dat bericht In Engeland heeftLloyd George er van moeten lusten. Een groot deel der pers is niet zuinig geweest met allerlei hatelijk heden dezen bewindsman toe te voegen. Men moet ri l. weten dat George te Parijs een rede gehouden beeft, die voor de ge allieerden in menig opzicht een bittere pil was. Nadat hij op de gewone manier hoog opgegeven had van de successen door de entente bevochten, wees hij op het groote gebrek aan eenheid tusschen de geallieerde rijken. »Dit gebrek aan eenheid« draagt de schuld voor de ramp in Servië en voor de ramp in Roemenië, waardoor de insluiting der centralen verbreken en de oorlog ver lengd werd. Op it oogenblik hangt de mate, waarin wij konnen verhinderen, dat de nederlaag der Italianen tot een katas- trofe wordt, af van de snelheid en volle digheid, waarmedewij breken met ons verleden en voor (ie eerste maal in onze actie de werkelijke eenheid van al de fron ten der bondgenoote;i verwezenlijken. Ik geloof, dat wij ten .aatste deze groote les geleerd hebben. Dit is de beteekenis van dezen oppersten raad. Wanneer mijn opvatting juist is, dan zal deze raad werkt ijk met macht bekleed worden. De inspanning van de boridge- nooten zal samengeiaid worden en de over winning zal den moed bekronen. Dan zul len wij zelfs de ramp in Italië zegenen, want zonder die r_.np geloof ik niet, dat het mogelijk ggv, J; zou zijn, een werke lijk eeoh'vi tot te brengen. Voor- oordeelen en achterdocht zouden ons ge scheiden houden. Hadden wij deze les drie maanden geleden geleerd, wat een verschil zou dat gemaakt hebben. Daarom, zoo ging hij voort, moest er voor al die conferenties een permanente raad in de plaats komen, wiens taak zal zijn, het geheele veld van oorlog te over zien. Maar nu beschuldigt men Lloyd George er van, dat hij dingen gezegd heeft die koren op den molen der Duitsche pro paganda zijn. Zoo zeide hij »Als wij een kilometer in 's vijands linies vorderen en een arm zalig dorpje uit zijn wreeden greep halen, jubelen wij met ongeveinsde blijdschap.® Wat men hem ook bijzonder kwalyk neemt is, dat hij schijnt aangekondigd te hebben, dat de politieke leiders over het hoofd van de leiders te velde heen, die zich blind staren op hun eigen veldtochtsplannen, macht moeten hebben, om gewichtige be te bewijzen haalde men het rapport van een douane officier aan, die in een vliegen den storm jacht op het bewuste vaartuig had laten maken, maar het niet had kunnen inhalen. Fleuriaux hoorde en las al die fabelen uit de Duizend-en-Een-nacht met een vrien delijk knipoogje en deed geen moeite om ze tegen te spreken integendeel, hij scheen er pleizier in te hebben, ze door toenemende geldverspilling te bevestigen. Na de honderd louis d'or van Linguard ontvangen te heb ben, was zijne eerste zorg geweest, zich naar Marseille te begeven en zich een rijk Oostersch costuum aan te schaffen, waarin bij zich met de breede majesteit van een Indischen radja wist te bewegen. Vervolgens had hij in adresboeken en hótels ijverig geïnformeerd naar de weinige nog levende bloedverwanten en de vele vrienden en kennissen van wijlen zijn va er, en was hen in groote staatsie gaan bezoeken Zijne zekere houding, voorname manieren en le vendige verhalen, benevens eenige behendig uitgestrooide goudstukken, hadden de ge heele wereld verblind en het hoofd op hol gebracht. Ieder sloeg met geestdrift ge loof aan het onmetelijk succes -van den rijken nabob allen namen zijne uitnoodiging onvoorwaardelijk aan en ziedaar de oor zaak van dien stortvloed van bloedverwanten en vrienden, die zich op de Roode Bastide vorstelijk lieten onthalen op kosten van Linguard. Niemand wilde iets weten van een heel sluiten ten aanzien van de krijgsverrich tingen te nemen. Dat zou dan de betee kenis zijn van den politieken raad die aan den oorlogsraad van Engeland, Frankrijk en Italië als aanhangsel toegevoegd is. De Daily News« zegt van deze rede Zij was voor ons land een grove, wreede valsche, boosaardige smaad. Wij werden er door te schande gemaakt voor Europa en de wereld als de voornaamste bewerkers van de tegenspoeden die onze zaak getrof fen hebben. Onze bondgenooten werden yitgenoodigd ons te wantrouwen, ons te veroordeelen, ons, die ons bloed en goed zonder morren geofferd hebben ons zonder wier heerschappij ter zee de geaillieerden iu zes maanden door honger tot overgave gedwongen zouden zijn, zonder wier geld de geaillieerden in twaalf maanden in elkaar gezakt zouden zijn. De rede verkleint zelfs de offers van onze zonen en broeders. Hoewel Lloyd George veel vijanden heeft schijnt men nog geen plan te hebben hem te doen vallen. In Frankrijk weer een ininisterieele cri sis. Painlevé is gevallen. Wie zijn opvol ger zal zijn is nog niet bekend. (Een zooeven ontvangen bericht meldt dat Ciemenceau heeft aangenomen het ka binet samen te stellen). De nieuwe rijkskanselier van Duitsch- land, von Herling, is 74, Friedberg, de ondervoorzitter van den Pruissischen mini sterraad, diep in ne zestig en von Payer, de onderkanselier, 70 jaar. 't Is wel een van d^e grilligste wendingen van het lot, dat juist von Hertling, die een beslist tegen stander is van het parlementarisme, de eerste rijkskanselier zou zijn, die zijn man daat aan de goedkeuring van het parlement had te onderwerpen. Von Payer is een aanhanger van het parlementarisme in zijn strengsten vorm. Welk een inspanning heeft het daarom gekost, om hem als onder kanselier aanvaard te krijgen. Eerst zijn benoeming heeft beslist over het karakter van de regeering. Zijn naam is als een vlag. Als een roode vlag, zoo heeft men in de allerhoogste kringen, met sterke overdrijving, gemeend. Dat ban dus nog een wrijving geven, wanneer de heeren van gedachten gaan wisselen. Amerika wordt wat handzamer. Nu de kwestie der tonnenmaat uit den weg is geruimd, zullen de neutralen weer geholpen worden. Een van de moeilijke vragen daar bij is hoe veel voedsel de neutralen noo- ander gerucht, dat er omtrent dien Fleu riaux liep. Een Marseillaan, die zich als passagier aan boord van de Tom Jones bevonden had, waarmee ook Auguste Fleu riaux uit Indië overgekomen was, hield vol, dat die zoogenaamde nabob op dat schip als matroos gediend had, omdat hij zijn passage niet had kunnen betalen. En Jacques Cayou, de herbergier in de Schoone Magdalena vertelde aan ieder, die het hooren wilde, dat dezelfde mijnheer Fleuriaux op een laten avond bij hem binnen gekomen was in een soort van boevenpak, en toen hij wegging, zijn vertering niet betalen kon. Maar ieder trok de schouders op voor die leugenachtige geruchten en sommigen vertelden met veel wijsheid, dat rijke kolo nisten en reizigers zich bij hunne terug komst in het vaderland gewoonlijk arm hielden om hunne begeerige bloedverwan ten op de proef te stellen. Maar buiten dien, Fleuriaux speelde onbeperkt den baas op de Roode Bastide, en iedereen begreep, dat de gierige Linguard hem meedoogen- loos weggejaagd zou hebben, als de reiziger hem geen tastbare bewijzen van zijn rijk dom gegeven had. Waar was het, dat Linguard geheel op den achtergrond gedrongen werd in zijn eigen huis. Fleuriaux alleen gaf de be velen, Fleuriaux gooide het geld, dat de oude woekeraar zoo angstvallig beheerd en vermeerderd had, bij handen vol het venster uit, terwijl Linguard met woede in zijn hart de monsterachtige rekeningen voldeed. dig hebben en hoe ver ze misschien gaan in het verzenden van goederen naar Duitsch- land. Het eerste zal op den grondslag van de statistieken der onzijdigen worden vast gesteld aangaande wat ze in het verleden van de Vereen. Staten betrokken, maar het tweede biedt een moeilijker vraagstuk. Het is meegedeeld, dat Noorwegen en Zwe den bereid zijn, uit te scheiden met de verscheping naar Duitschland van allen leeftocht, waarvoor Amerikaansche voorra den in de plaats zijn gekomen, maar Ne derland weigerde tot dusver eenige verze kering te geven, omtrent dé zuivelverschaf- fing. Het is bekend gemaakt, dat Zweden eveneens zal worden gevraagd op te houden met den uitvoer van ijzererts, en eenige andere materialen naar Duitschland. Het heet, dat de Ver. Staten besloten, dat geen Amerikaansch veevoeder naar Nederland zal worden gezonden, zoolang als zuivel- zendingen den weg naar den vijand blijven vinden. buitenland. „Politiken" over ilcu toestand in Italië. Het Deensche blad »Politiken« schrijft het navolgende: »Het is de vraag of de overgebleven Italiaansche troepen nog tijdig opnieuw georganiseerd kunnen worden, wat noodzakelijk is, indien het Italië niet als Rusland, Servië en Roemenië zal vergaan. Zelfs indien zij dit wilde, zou de Entente niet sterk genoeg zijn om een geheel nieuw front over te nemen. De Franschen zij a hiertoe zeker nauwelijks in staat, terwijl de Engelschen een zekeren tegenzin toonen om zich zoo ver van het Kanaal te ver wijderen. Zoowel de Engelsche als de Fran- Maar wat den ouden deugniet het meest verbitterde, was het dagehjksch bezoek van Maurice Longpré aan de nu openlijk met hem geëngageerde Elisabeth Meursanges. Maurice was in den zevenden hemel ea maalde niets om de dreigende blikken en gebaren van zijn grijzen medeminnaar, die best zijn grootvader zou kunnen zijn, maar Elisabeth schrikte soms van die stuipachtige bewegingen en vreesde, dat de oude schurk weer een slecht plan bedacht om zich het hem opgedrongen juk van dea hals te schuiven. Intusschen gaf de machtige bescherming van den nabob haar den moed, hare vrijage met Maurice vo >rt te zetten. Maurice had haar zoo ongeveer aan het verstand gebracht, hoe Fleuriaux zulk een buitengewonen in vloed op Linguard kon uitoefenen, en zij hoopte dat de onde vrek in zijn eigen be lang het zwijgen zou bewaren. Zoo stonden de zaken op een dier heer lijk schoone namiddagen, waaraan het kli maat van Provence zoo rijk is De dames Meursanges en Maurice Longpré zaten in de schaduw eener boomgroep achter in den tuin, Een Marseillaansche familie, welker hoofd beweerde een achterneef in den zesden graad van Auguste Fleuriaux te zijn, was heden op de Bastide te gast gekomen. NIEUWSBLAD Het Laai vu Min en Altens, Linostraat n Boimelerwiarfi. Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1