HET EEUWIGE VUUR m BAKOE. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3733. Woensdag 19 December 1917. FEUILLETON. lie lioode lïastide, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 40 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. AAN* DE ABONNÉS. Na de grondstoffen in het bedrijf steeds stijgende blijven en de prijs van het papier zelfs verviervoudigd is, om van inkt, gas als beweeg kracht enz. enz, niet te spreken, moet ik er, hoewel noode, toe be sluiten hiervan een zeer klein ge deelte op den abonnementsprijs te brengen en zal die, ingaande 1 Januari a s. met 15 cent per kwar taal worden verhoogd zoodat met 1 April voor de eerste maal over 15 cent méér zal worden beschikt. De Abonné's, die mij gedurende 35 jaar trouw gebleven zijn, zullen, naar ik vertrouw, deze maatregel geheel billijken. löHi^ Met het oog op de a.s. KERSTDAGEN op Dinsdag en Woensdag 25 en 26 December zal ons Blad in die week slechts één maal verschijnen en wel ZATEB- DAG 29 December. Het daaropvolgend Nummer ver schijnt in plaats van Woensdag, DINSDAGMORGEN 1 Januari. Aanbevelend, DE UITGEVER. N. B. Nieuwe abonnés, die zich vóór 1 Jan. a.s. aanmelden, ontvan gen tot dat tijdstip de nog te ver schijnen nummers gratis (Slot.) In vroegere tijden, toen dit gedeelte nog niet in de handen der Russen was, woonden hier Parsen, vuuraan bidders, die nog in een groot gedeelte van Azië tusschen de Mahomedanen, Brahmanen en Buddhisten verspreid wonen. Zij beschouwden deze plaats natuurlijk als eene heilige plaats en begaven zich daarheen uit de verste streken. Nu het land in de handen der Russen gekomen is, doen zij dit 29 (Uit het Fransch) «Zoudt ge haar gekend hebbenriep Fieuriaux vol vuur.«Dat vreesehjk drama heeft destijds te veel gerucht gemaakt in Provence, dan dat ik den naam van mijn diep betreurd slachtoffer voor u zou be hoeven te verbergen. Ja, zij heette Na thalie Fougères.c «Zwijg toch, mijnheer, u beleedigt mijne moeder Eene welsprekende stilte volgde op dezen uitroep. Elisabeth haar eigen leed verge tende, durfde geen adem te halen terwijl Maurice den nabob ongeloovig bleef aan staren. Eensklaps snelde hij op zijn jongen vriend toe en greep hem bij den arm. »Uw ouderdom riep hij met heesche stem wanneer zijt gij geboren «Mijnheer «Het moet, Maurice; het moet, ik eisch hetik smeek er u om »Ik ben geboren den 9en Mei van het jaar 1800.« «In Meiherhaalde Fieuriaux zacht, terwijl hij de hand nadenkend tegen het voorhoofd legde, «en ik ben scheep gegaan in Maart, neen, in 't begin van April hemel geef mij het geheugen terug Toen ik Nathalie verliet, was haar toestand nog. De Russische Regeering name lijk heeft meer dan eenige andere, verschillende nationaliteiten onder zich en de meest uiteenloopende godsdienstvormen. Die bevolkiDg wordt in hare godsdienst niet gehin derd onder de uitdrukkelijke voor waarde, dat zij niet in verzet komt tegen de wetten des lands. Zoo komt het, dat de vuuraanbidders nog van heinde en ver, uit Indië zelfs, haar Bakoe komen om te aanbidden. Zij blijven dan dikwijls jaren lang op de heilige plaats, ja sommigen hun ge- heele leven. Zij wonen rondom de groeve in kleine hutten, in welke zij van het gas, tot het koken hunner spijzen en tot verlichting gebruik maken. Op sommige tijden zijn de gasuitdampingen heviger dan gewoon lijk. Op het schiereiland worden 125 naphtabronnen gevonden, die jaarlijks 32000 pond zuivere naphta opleveren en tien millioen taaie en vloeibare aardpik. Deze aardpik maakt te Bakoe en in den omtrek de eenige brandstof uit. De kost bare witte naphta komt slechts uit weinige bronnen en wordt slechts in zuiverheid overtroffen door de naphta, die van Piacenza en van Amiana bij Parma in Italië komt. Juist om die kostbaarheid worden die bronnen, welke de zuivere witte naphta leve ren, afgesloten en mogen slechts een maal in de maand geledigd worden de zwarte, pikachtige wordt dagelijks uit vele bronnen geschept. De slijk- vulkanen liggen in de straat van Bakoe naar Nawagi en breiden zich over eene lengte van twee geogra- phische mijlen uit. De meeste van die slijkvulkanen zijn onophoudelijk in werking. Soms ontstaan er plot seling ondiepten in de zee, een nieu we slijkvulkaan verheft zich en werpt dikwijls zoovele vaste stoffen uit, dat zij boven de oppervlakte van het water uitkomen en alzoo een nieuw eiland vormen. Zoo is daar omstreeks 25 jaar geleden het bovengenoemde eiland Kumani ontstaan, en zoo zijn misschien al de eilanden daar in den omtrek ontstaan, die allen dezelfde verschijnselen vertoonen. Abich, de groote natuuronderzoeker, hoogleeraar in de mineralogie te Dorpat, nabij de Oostzee in Rusland, doorreisde de reeds ver t gevorderd. Maurice, Maurice riep hij op hartroerende» toon, «kom hier, e bent mijn .4 »lk ben de zoon van Jean Longpré, mijnheer. <c »'t Is waar, 't is waar riep de nabob in eene onuitsprekelijke verwarring, maar laat zien wij moeten nadenken als wij die vreemde omstandigheden vergelij ken. Help mij, Maurice, mijn mijn vriend Mijn hoofd barst ik ben bang, dat ik gek word Juist, zoo was het immers, uwe moeder schreide altijd, als zij u alleen aanzagUwe tegenwoordigheid boezemde haar eene soort van schrik in Dat'kwam van hare vreeselijke herinnerin gen En uw vader liet u by elke ge legenheid zijn haat gevoelen hij behan delde u niet, zooals zijne andere kinderen na den dood van uwe moeder heeft hij u zoo spoedig mogelijk zijn huis uitgezet, hij wilde u nooit weer terugzien Zeg was dat zoo niet Heb je mij dat niet verteld op dien stormachtigen avond tus schen dit herbergje en de Roode Bastide Maurice kon niet antwoorden. Hij was ook zoo bleek als een doek geworden en zat onbewegelijk als een steenenbeeld voor zich uit te staren. «Maar hoe,4 ging de nabob voort, »heeft Nathalie zich te La Ciotat kunnen verber gen Waaraan is zij herkend Hoe kon zij spoedig trouwen, om haar toestand ver schoonbaar te maken Maurice, uwe moeder moet u minstens ééne keer over landen van den Kaukasus en het Noorden van Perzië en heeft de streek van Bakoe nauwkeurig onder zocht en de resultaten zijner geolo gische onderzoekingen in vele geschrif ten medegedeeld Onder de eilanden in de nabuur schap van Bakoe, zijn het meest be kend, het Varkenseiland, geheel met naphtabronnen en slijkvulkanen over dekt en het eiland Tschelekin. Dit laaste eiland telt 3500 naphtabronnen, die jaarlijks zes millioen pond naphta verschaffen. Het is te begrijpen, dat de oor spronkelijke bevolking van die stre ken, die het vuur aanbaden als de natuurkracht, waaraan zij het meeste verschuldigd waren, eene plaats, als deze in hooge eer hielden, dat zij daar hunne tempels oprichtten, dat zij daar heen ter bedevaart togen. Het moet dan ook een wonderbaar verschijnsel zijn, voor menschen, die weinig of niets van de vorming der aarde weten, daar als van zelf het vuur te zien opstijgen en onafgebro ken te zien voortbranden opdezelfde of ongeveer dezelfde wijze. Het ver schijnsel is eenig in zijn soort. De vuurbakens, de wegwijzers van de zeelieden langs de kusten, die over al met groote kosten moeten worden opgericht, heeft de natuur, daar zelf tot .stand gebracht, en de reusachti ge vuurzuilen bij den tempel van Ateschga en de 120 voet lange vlam van het groote eeuwige vuur vormen een natuurlijke vuurbaak,-zoo kolos saal, dat de mensch vergeefs zal trachten zoo iets indrukwekkends na te bootsen. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Zouden er wel veel menschen zijn, die iets geleerd hebben uit den vreeselyken tijd, dien wij beleven Nu ja, degenen, die er krap bijzitten en zich bekrimpen moeten, hebben wat zui nigheid leeren betrachten maar is de noodtoestand voorbij, dan zal alles wel weer grootendeels zijn ouden gang gaan. Maar voor het overige Zou de mensch- heid, de groote menigte, blijvenden zegen uit deze lijdensperiode deelachtig worden Elk lijden, dat over een volk of een mensch komt, laat hen niet zooals zij tevoren wa- haar verleden en hare familie gesproken hebben zij heeft u zeker bijzonderhe den aangaande uwe geboorte moeten ge openbaard hebben »Zij heeft mij nooit over hare ouders of bloedverwanten gesproken,antwoordde Maurice «nooit zinspeelde zij op hare po sitie voor haar huwelijk. Eerst toen ik tot de jaren des onderscheids kwam, heb ik haar familienaam vernomen, en nooit kwam er eene vertrouwelijke mededeeling over hare lippen dan een uur voor haar dood »Dan ontsnapt de waarheid uit de meest gesloten harten. Spreek Maurice verberg mij niets »lk zal u alles zeggen,besloot Maurice met tranen in de oogen. «Moeder liet mij in hare kamer roepen wij waren alleen zij omhelsde mij en weende. Toen vroeg ze mij vergiffenis, dat zij vaak zoo koel en onrechtvaardig tegen mij geweest was, maar meteen haalde zij onder haar hoofd kussen een gezegeld pakket weg en drukte het mij in de hand. ««Mijn zoon,«« sprak zij met wegstervende stem, »als ik er niet meer ben, zult ge in deze papieren een antwoord vinden op mijn zonderling gedrag tegenover u ik heb het recht niet, u de zaken te verbergen, die u regelrecht aan gaan. Maar als gij eenige genegenheid voor uwe ongelukkige moeder hebt, tracht dan niet hare fouten en gewetensknagingen te leeren kennen Ik nam het pakket aan en verborg het zorgvuldig. En aan haar laatsten wensch getrouw, heb ik het nog ren. Wij komen uit elke beproeving beter of slechter te voorschijn. Verslapt of ge staald. De rampen louteren ons, gelijk het vuur het zilvererts loutert, of ze ver harden ons, gelijk de klei in den steen oven. Wij zullen uit den bangen en langen nacht, die over ons werelddeel zijn zwarte vlerken heeft uitgebreid, te voorschijn ko men als innerlijk rijkere of armere men schen. Wanneer wij letten op de geestesge steldheid van ons volk, vreezen wij dat de oorlogsjaren ons niet veel vooruit zullen brengen. Men schijnt nergens anders over te denken dan dat alles zoo duur wordt en dat er aan alles gebrek komt; men peinst en tobt over de kleine alledaagsche dingen, maar voor hoogere beginselen, voor bezinning en zelf beproeving heeft men geen lust, geen tijd. Eri toch zijn er machtige dingen in aantocht. De wereld zal niet blijven gelijk ze is. Er nadert een nieuwe tijd. De tronen wankelen. De regeeringen voelen de grondslagen onder zich beven, Rusland heeft het sein gegeven, het begin gemaakt. Daar is een ultra-socialistische partij op het kussen gekomen. Daar is het gansche maatschappelijke leven ont wricht. Een gansch nieuwe levensstroo- ming is er bezig haar bedding te graven. Maar, wat daar gebeurt zal niet binnen de Russische grenzen blijven. Het zal zich voortspoeden van volk tot volk. Wij zien den dag komen dat de revolutie zich baan gaat breken allerwege. Hoe zullen wij er tegenover staan Zal de oorlogstijd ons iets geleerd hebben Wat Rusiand aangaatMelden wij maar eerst dat de wapenstilstand nu in derdaad is gesloten. Hij geldt voor vier weken, staat er i n het verdrag. Maar wordt hij niet zeven dagen voor het ver strijken van dezen termijn opgezegd, dan wordt hij stilzwijgend voortgezet. Men zal dus wel feitelijk te doen hebben met een wapenstilstand tot aan het sluiten van den vrede. Want de vredesonderhan delingen zijn al begonnen. By artikel 9 van het verdrag was zulks bepaald. Dat artikel 9 is het eenige artikel, dat wij tot dusverre kennen. Ook weten wij echter, dat de wapenstilstand zich uitstrekt over alle Russische fronten. Daarmee is tevens gezegd, dat de fronten der geallieerden niet in de onderhandelingen zijn betrokken geweest. Maar al is de strijd naar buiten nu ge ëindigd, de bintienlandsche verwarring en nooit geopend.® «Waar is dat pakket, Maurice Heb je het nog, myn jongen Je hebt het toch niet verloren De jongeling liep dadelijk naar zijn va lies en haalde er een lang, smal pakje uit, dat hij snel losmaakte en bij opening een dikken brief bleek te bevatten, die even als een testament verscheidene zware ze- gels droeg. «Geef hier Geef hier riep Fieuriaux haastig. Maurice aarzelde een oogenblik. «Hier hebt u het,« zei hij eindelijk met gesmoorde stem »ik geloof, dat u het recht hebt het geheim mijner arme moe der te kennen Met bevende handen nam hij het pakket aan, opende de enveloppe en wierp een be- geerigen blik op de papieren, die het be vatte, waarbij de tranen hem uit de oogen sprongen. «Geen twijfel meer juichte hij, «daar hebben we die fameuze contra-acte, getee- kend LinguardEn dit is de notariëele acte, waarbij ik aan de ongelukkige Na thalie of aan het kind, dat zij ter wereld zou brengen, de inkomsten van al mijne goederen vermaakte. Uit haat tegen haar verleider, den moordenaar van haar broe der, heeft het lieve wezen geen gebruik van deze gewichtige stukken willen ma ken Kijk, op dit papier staat het ver haal van de treurige gebeurtenissen van haar leven ons noodlottig liefdesavontuur, ontreddering duren voort. Toch breidt de macht der huidige bewindslieden zich steeds meer uit. De kozakken onder aanvoering van Kaledie kunnen geen stand houden tegen de troepen der maximelisten. Zelfs is er een bericht dat generaal Kaledin met zijn ganschen staf gevangen genomen is, wat vooral beteekent als dat Lenin en zijn aanhang nu vaster dan ooit in het zadel zitten. Hoe het nu verder in Rusland zal gaan is nog niet te bezien. Trotsky, de rechter hand van Lenin, moet in een toespraak tot de tegenstanders der maximelisten ver klaard hebben»Gij zij ontdaan over het woeste schrikbewind dat wij tegen onze klasse-vijanden toepassen. Maar weet wel, dat het geen maand meer zal duren, of dat schrikbewind zal een nog verschrikke lijker vorm aannemen, naar het voorbeeld van het schrikbewind van de groote revo lutionairen van Frankrijk. Niet de vesting, maar de guillotine zal onze vijanden wach ten Voor de geallieerden is de Jpop der za ken in het Oosten alles behalve aangenaam. De Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche troepen, die nu vrijgekomen zijn, zullen wel grootendeels overgebracht worden van het Westelijk front. En dan zal er na tuurlijk getracht worden den tegenstander aldaar een stoot toe te brengen vóór dat de hulp van Amerika zich kan laten gelden. De komende Amerikaansche hulp kan de reeds tot den hoogsten graad opgevoerde militaire macht van de Engelschen wel aanzienlijk versterken, maar tot hoever zal dat gaan Zooals de Oostenrijksche mi mister Czernin zeideHet is zeer gemak kelijk gezegd, een millioenenleger van Ame rika naar Europa te zenden, maar of zulk een plan verwezenlijkt kan worden, moet nog blijken. Volgens een telegram van 40 December uit Washington, waarschuwt Baker, de Amerikaansche staatssecretaris van oorlog, in zijn weekbericht reeds, dat, nu Duitsch- land versterkingen van het Russische front heeft gekregen, een algemeen offensief in het Westen mag worden verwacht. Vol gens verschillende berichten duurt het ver voer van troepen uit Rusland voorthet is slechts de vraag, wanneer en waar de hierdoor te bereiken versterking van de Duitsche westelijke legers in offensieve oor logshandelingen tot uiting zal komen. Dat de Duitsche legerleiding zal volstaan met een algemeene versterking van het mijn duel met haar broeder, hare heime lijke vlucht vlucht naar La Ciotat. haar huwelijk met een gering burgerman, die zijne betrekking aan hare familie te dan ken had en die bereid was haar uit de klauwen der oneer te redden, haar zelf verwijt en doodsangsten, alles staat hier geschreven met hare eigene hand Mau rice, Maurice, geloof je me nu «Vader! Lieve vaderriep de jonk man en wierp zich in de armen van den schreiende» man. «Mijn zoon sprak Fieuriaux, terwijl hij Maurice tot stikkens toe aan zijn hart drukte, ik heb een zoon, ik, de avon turier, de man zonder naam ik, de paria der vijf werelddeelen O, als ik geweten had, welk geluk nog voor mij weggelegd was, wat zou ik het gevaar ontloopen heb ben Wat zou ik misschien laf geweest zijn neen, dat nietMaar niets had mij uw bestaan geopenoaard. Eén keer in Afrika sprak ik een koopvaardijkapitein, dien ik te Marseille gekend had hij ver haalde mij de verdwijning van Nathalie en zei, dat men het er a.gemeen voor hield, dat zij de hand aan zich zelve geslagen had. En ik geloofde die noodlottige historie ik had geen hoop meer vfcder te zijn, even min als ik ooit echtgenoot geweest was Toen zocht ik overal het gevaar met eene soort van woede op en vierp mij halsover kop in de dolste ondernemingen Und van altena M Land van Heysdon m Wordt vervolgd.) Lanastraat u is OMHluman

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1