Bij flil or. Seint een tpeosei. Vanaf 300 sigaren franco per post. u Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No3735. Zaterdag 29 December 1917. Sigaren-Magazij n 's-BOSCH FEUILLETON. De ituode Bastide. A a UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.90, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 60 cent. Elke regel meer 10 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. ONOVERTROFFEN ZIJN Miss Anuie «Cuba" Vorstenlanden Rita A i Ljchte yale i prachtkleuren. Rita Rita 4 5 6 7 8 ct. HEERLIJK, VOL AROMA, UIT DE FIJNSTE HAVANA TABAKKEN SAMENGESTELD ZIJN ONZE: Vuella Abajo10 ct. Carlotta10 Mariska12 Uitsluitend. t>ij ons verkrijgbaar. Hinthamerst. 24 Tel. in. 422. BUITENLANDSCH OVERZICHT. 1917 spoedt ten einde. Nog enkele dagen en dit jaar behoort al weer tot het verleden. Een bloedjaar zooals er geen is geweest naar menschenheugenis. Een jaar van groote zorgen, groote ellende eri groote schuld. Voor het laatst zetten wij ons tot het schrijven van een overzicht en wij doen het met een beklemd harte. Donker was het jaar dat heenvlood en het jaar dat komtWij huiveren als wij de toekomst tegenblikken. Er'zijn wei licht punten. Er is een algemeene verzuchting nijd, vrijt, lied van Vondel te herhalen, dat hij zong toen de vrede van Munster was geteekend 't Is bruiloft op de weide, 't Is bruiloft op het land Nu danst op deze beide En huppelt hand aan hand. Men weet van landkrakeei noch Men zoent, omarmd, bemind en De twist is op den loop De koeien geven melk en room, Het is al boter tot den boom, Men zingt al pays en vreê. In »de Amsterdammers waar lied aangehaald vonden, betoog prof. v. Hamel dat het oppervlakkig is te verlangen naar den vrede tot eiken prijs, want, zoo zegt hij, indien nu een overwinnend Duitsch- land de wetten kan voorschrijven, hebben wij dit naar vredede volkeren hijgen naar rust. En dat konden wij een jaar geleden nog wij binnenkort een nieuwen vol keren krijg, niet zeggen. Maar of het einde van het Dan is het de vrede van het militairisme. bloedvergieten nu spoedig zal aanbreken Dan breekt voor Europa een tijd aan van Terecht zeide kortelings een Engelsch overheersching van de zijde der centrale, staatsman, dat het gemakkelijker is een een overheersching die op den duur niet oorlog te beginnen dan te beëindigen. Want het opgenblik van het einde is het oogenblik van de afrekening met het eigen geweten. Het is het uur der zelfbeschul diging niet alleen, maar ook dat der ver antwoording voor het oordeel der wereld een oordeel waaraan men niet ontkomt, al zou men ook overeenkomen de vraag naar de schuld voor het uitbreken van den oorlog ter zijde te laten. Zal 1918 ons den begeerden vrede brengen Er is wel niemand die het niet hoopt, en er zijn er ontelbaren die het verzekeren. Zij beginnen al in stilte het 30 Uit het Fransch Wanneer eene verblinde Moeder, in plaats van hare dochter te beschermen, haar ten prooi laat aan de beleedigingen van een afgeleefden ellendeling, moet het arme kind zich zelf wel verdedigen. Maar het moe derrecht is heilig, neem uwe minderjarige dochter terug, niemand zal het u beletten. Evenwel, denk er aan, zij heeft ijverige en scherpziende beschermers, die over hare veiligheid zullen waken Moeder Meursanges slikte deze scherpe berisping zonder er op te antwoorden misschien zei het overschot van haar ge weten haar, dat Fleuriaux wel een beetje gelijk had. Linguard had ondertusschen zijne tegen woordigheid van geest herkregen. «Wel zoo,« hervatte hij op spottenden toon, «de heeren beginnen, geloof ik, wa ter in hun wijn te doen. Zij zullen de nut teloosheid van hun tegenstand inzien «Wij zijn gematigd, omdat wij sterk zijn,« sprak de nabob op den toon van een kan tonrechter, «zie maar eens hier, brave heer Linguard Dit zeggende, hield hij met de linker hand de ontvouwde contra-acte op zijne borst uitgestrekt, terwijl hij de rechter uitstak, om den ander te beletten het ge geduld kan worden. Noodgedrongen zullen de onderdrukten dan weer grijpen naar de wapenen. En daarom doorvechten Maar zoover is het nog niet dat Duitsch- land overwonnen heeft, Wel schijnt het dat het met Rusland tot overeenstemming zal komen. De vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk gevoerd, beginnen al vastere vormen aan te nemen. De Russische le gatie heeft voorgesteld die te baseeren op een in zes punten geformuleerden grond slag. Geen gewelddadige inlijving van bezet gebiedde troepen, die zich daar bevin wichtige document aan te raken. Linguard staarde als een dronken man op het noodlottige blad papier en werd doodsbleek. Plotseling sprong hij er op toe, maar Fleuriaux' sterke vingers grepen hem bij de keel. «Verroer je nietdonderde hij hem toe, «deze afstand is voldoende voor de herkenning van je eigene handteekening. Je weet, wat dit wil zeggen Jij hebt mij meedoogenloos behandeld, ik zal het niet minder doen binnen vier en twintig uren zul je mij je boeken voorleggen. «Dat stuk is valschu hebt het zelf gemaaktriep hij brutaal. «Zeg dat tot den notaris, aan wien ik het ga toevertrouwen met opdracht er da delijk gebruik van te maken,besloot Fleuriaux ernstig. «Nu kun je vertrekken, ik zal je niet tegenhouden, maar wij zul len elkaar zeer spoedig terugzien Mevrouw Meursanges had aandachtig naar dit snelle gesprek geluisterd en vroeg nu aan haar vriend «Wat gaat hier toch om, waarde vriend wat is dat voor een papier, waar u zoo veel voor hebt «Dat zal ik u zeggen, mevrouw,sprak de nabob snel. «Het is een acte, krach tens welke al de eigendommen van wijlen mijn vader, de Roode Bastide, eene haive straat te Marseille, velden en plantages wettig toebehooren niet aan den heer Pierre Linguard, maar aan mijn vriend Maurice, den, moeten zoo spoedig mogelijk terugge- trok ken en de zelfstandigheid van de volken, die deze zijn kwijt geraakt, dient in haar vollen omvang te worden hersteld. Dit zijn drie punten. De ceritralen ant woorden op het eerste punt «ja®. Dus geen gewelddadige inlijving. Wegens de toevoeging van liet adjectief «gewelddadig® kunnen wij in deze toe stemming niet zoo veel bizouders zien. Immers voor »niet-gewelddadige« inlijvin gen blijft de deur open. En over de vraag of een inlijving al dan niet gewelddadig is, zal in bizondere gevallen verschil van meening mogelijk zijn. Dan komt de kwestie van het terug trekken van de troepen, Het antwoord is geen ja en neen. De zaak zal in het vredesverdrag (naar wij verstaan, voor elk bizonder geval) worden geregeld. Ten slotte de eisch tot volledig herstel van de zelfstandigheid der volken, die deze zelfstandigheid tijdens den oorlog hebben verloren. Het antwoord hierop, dat er oppervlakkig toestemmend uitziet, kiest een geheel andere terminologie en zinswending dan het voorstel. Er staat niet in dat de centralen inderdaad van plan zijn die zelf standigheid in haar vollen omvang te zuUen herstellen, er staat alleen, dat zij de be trokken volken niet van die zelfstandig heid zullen berooven. Wat willen ze daar mee zeggen Wij gaan met u o Russen accoord in deze zaak? 't Is mogelijk. Maar 't kan ook oeduiden Wij zullen deze of geene staat niet van zijn zelfstandigheid berooven, maar eenige van zijn koloniën b.v. zal hij moeten af staan, zoodat die staat wel niet van zijn zelfstandigheid wordt beroofd, maar toch die zelfstandigheid niet volledig wordt her steld. Dan verklare de centrale nog dat zij geen inmenging, dulden in hun binnen- landsche kwestie, dat zij geen oorlogs schatting eischen, terwijl op het laatste voorstel der Russen Koloniale vraagstukken worden met inachtneming van de vooraf gaande beginselen opgelost, in het geheel niet wordt geantwoord. Wij zien dus dat de vorm van het antwoord der centralen zoo is gekozen dat de Russen, als zij willen, het bevredigend kunnen noemen. Het hangt er maar van af waar zij het meest den nadruk op zullen leggen. Een belangrijk artikel van Neutilas in de N. R C. wijst op de onmogelijkheid voor de entente om voldoende schepen aan dien gij hier voor u ziet.« «Aan mijnheer Longpré De arme vader fronste de borstelige wenkbrauwen. «Aan mijnheer Longpré of aan mij, dat is hetzelfde. Dus, mevrouw, ik raad u sterk aan met een geruïneerden gauwdief naar Italië te gaan en hem nu de hand uwer lieve dochter te schenken. «Geruïneerd Dat dachten wij laatst ook Driftig viel Linguard haar in de rede «Laat u niets wijs maken, lieve vriendin,® sprak hij scherp, «kom maar mee naar mijn huis, ik zal u gauw zeggen, hoe de zaken staan «Maar, mijnheer, als u toch «Men denkt, dat ik doodelijk gewond ben,® besloot Linguard, een uitdagenden blik op Fleuriaux en Maurice werpende «maar laten ze oppassen. Mijne laatste stuiptrekkingen kunnen mijne vijanden nog noodlottig worden Mijnheer Fleuriaux en mijnheer Longpré, alles is nog niet tusschen ons geëindigd. En hij sleepte de beide dames met zich. Maurice wilde Elisabeth volgen, maar zijn vader hield hem met kracht tegen. Een enkelen afscheidsblik van zijne liefste ving hij op, en zij was verdwenen. En nu waren vader en zoon alleen. «Ik heb u gehoorzaamd, vader,® barst Maurice uit, «maar hoe zullen wij nu be letten, dat die schurk Elisabeth gaat mis handelen te houwen. Om de duikbootschade bij te houden moeten ten minste 8 millioen ton per jaar worden bijgebouwd. Daar echter reeds thans een enorm tekort bestaat voor de voorziening der burgerlijke (niet militaire) entente onderdanen, moet, als men rekening houdt uiet een zoo productief mogelijk maken van eigen bodem ten minste nog een surplus van 2 millioen ton per jaar gebouwd worden, dat is 10 millioen. Voor meedoen van Amerika in Europa in afdoende mate (2 millioen man volgens de militaire entente-autoriteiten) met hun algeheele verzorging is bovendien nog voort durend 10 millioen ton noodig, volgens overeenstemmende opgaven van alle partijen. Er moet dus voor einde 1918 20 millioen ton zijn bijgebouwd. Maar de geheele entente tezamen, Amerika niet meegerekend, kan thans niet meer dan 5 millioen ton per jaar bouwen. Amerika zal dus voor 1 Januari 1919 15 millioen ton moeten bouwen. De werven absorbeeren voor dezen bouw acht tot negenhonderdduizend man. De schepen moeten bemand worden met ten minste 100.000 man, er moet de noodige reserve zijn 25 pet. der mijnwerkers, van het personeel van ijzer- en staalfabrieken, zeer vele kolenmijnen, spoorwegmaatschap pijen, enz., worden geheel voor dezen scheepsbouw noodig, zoodat in totaal daar voor zeker niet veel minder dan twee millioen man noodig zijn. Op papier is dus zulk een aanbouw heel goed mogelijk, maar in werkelijkheid niet zonder de eigenlijke oorlogvoering hopeloos te schaden. De schrijver komt dan tot deze slotsom Indien Engeland geen vredesonderhande lingen wil aanknoopen met een onover wonnen Duitschland, dan zal öf Duitsch- land overwinnen óf de oorlog wordt voort gezet tot er een militaire beslissing valt ten gunste der Entente maar dan ook gelijktijdig met een volkomen bankroet van geheel Europa, zoowel wat financiën als wat volkskracht betreft. Zal men voor deze waarschuwing ooren hebben bij de geallieerden? BUITENLAND. tïnrson over het Engelsche oorlogsdoel. Zooals men zich herinneren zal heeft Sir Edward Carson eenigen tijd geleden te Portsmouth eene rede gehouden, waarin «Dat zal' hij wel laten,® «Maar als een lafaard tot wanhoop ge dreven wordt «Dan is hij tot alles in staat, dat weet ik, zelfs tot eene misdaad.® «Nu, waarom hebt u haar dan laten gaan «Het moederlijk gezag uioet heilig voor ons zijn, maar vrees niets, mijn jongen, ik zal je aanstaande beschermen, en jij zult mij helpen.« «Hoe dan, vader «Dat zal je weten, volg mij maar Wij gaan regelrecht naar Marseille. Ge lukkig, dat ik nog een stuk of tien louis in mijne beurs heb. Voorwaarts mis schien krijgen wij in de eerste vier en twintig uur geen slaap in onze oogen Vijf minuten later waren vader en zoon onderweg naar de hoofdstad van Provence. Dienzelfden avond zwierf een in een ruimen mantel gewikkeld man langs het strand dor Middeliandsche zee niet ver van de Roode Bastide. Hooge golven sloegen met een dof, telkens wederkeerend geluid tegen de oeverklippen. De maan was nog niet op, maar, dank zij de wondere hel derheid der lucht in dit zuidelijk klimaat, verspreidden de sterren over de natuur een zacht, bleek licht, niet ongelijk aan eene zomeravondschemering. Het door den avondwind onophoudelijk bewogen water vlak scheen te phosphoresceeren, tegen welke fonkeling de bochten en kleine voor gebergten der kust somber en onheilspel- hij naar Reuter seinde, verklaarde «Wij moeten er zorg voor dragen iedere han delszaak en iedere Duitsche onderneming in elk land uit te roeien.Naar echter uit de intusschen aangekomen Engelsche bladen blijkt, heeft Reuter weder wat weggelaten. De volledige zin moet n.l. luiden «Wij moeten er niet slechts zorg voor dragen iedere Duitsche handelszaak en iedere Duitsche onderneming in elk land dienen er boven- wij deze handels- uit te roeien, doch wij dien voor te zorgen, dat zaken zelf in handen krijgen.® Het feit, dat Engeland den Duitschen handel tracht te verwoesten teneinde zijn eigen koopmanschap op de puirdioopen te laten troonen is reeds genoegzaam bekend. Opmerkelijk is echter, dat zelfs Reuter de uitlatingen van een Britsch staatsman voor zoo ongelooftijk houdt dat deze slechts ten deele worden overgeseind. De tanks in de veertiende eeuw. De pantserwagens die thans onder den naam van »tanks« bij het Engelsche leger dienst doen, zijn bijlange niet een zoo nieuwe uitvinding als men wel geneigd zou zijn te gelooven Naar de «Allg. Automobil Ztg.« mededeelt, heeft men reeds uit de veertiende eeuw dateerende rap porten omtrent lijdende vestingen in de militaire en marine-archieven te Roncière gevonden. Eene beschrijving van derge lijke door hem gebouwde wagens geeft de in de zestiende eeuw levende Zwitser Agostino Ramolli in een boekwerk, dat in de kantonbibliotheek te Lugano word ge vonden. Ramolli was ingenieur, en diende als kapitein onder den Franschen koning Hendrik III. Volgens zijne mededeelingen was een dergelijke wagon aan vier zijden gesloten. In de wanden waren kijkgaten aangebracht, waardoor tevens gevuurd werd. Binnen in bevond zich behalve de bedie ningsmanschappen voor de geweren nog een man, die aan een zwengel draaide, waardoor het voertuig zich kon voortbe wegen. o Een AI-Diiitsche courant verboden. De «Deutsche Zeitung® is op bevel van den Opperbevelhebber iu de Marken ge durende drie dagen verboden. Naar de Voss. Ztg. werd dit verbod uitgevaardigd naar aanleiding van een artikel van de hand van den al-Duitschen leider Heinrich Class. o lend uitkwamen als groote ongelijke tanden van een alverslindend monster. Op het ruime sop zag men als in een lichten ne vel een paar kleine zeilen met de golven op- en neer gaan. De late wandelaar, die niemand anders was dan Pierre Linguard, hield den blik onophoudelijk op de zee gevestigd, alsof hij den eindeloozen stoet van golven wilde tellen. Met een zakkijker gewapend, wandelde hij nu eens een eiudweegs langs het zan dige strand, dan weer beklom hij eene hooge rots om een uitgebreider gezichtsveld .te hebben. Naar zijne driftige gebaren en zijne korte, stootende uitroepen te oordeelen, had het ongeduld hem reeds in zijne klauwen. Eindelijk bleef hij onbewegelijk staan en hield zijn kijker op een zelfde punt der zee gericht. Tusschen het strand en eene smalle landtong, die men voor een van die tallooze eilandjes had kunnen houden, waar mee de Provengaalsche kust als bezaaid is, meende hij den vorm van een schip te onderscheiden maar als hij zich niet be drogen had, moest het wel een buitenge woon klein vaartuig zijn, of een, dat bui tengewoon weinig zeil voerde, dat het zich zoo bedriegelijk voor het oog in de golfdalen kon verbergen. fin l§ Laiostraa! t oiïiiëlorwaar „CUBA" Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1917 | | pagina 1