CHRYSLE. J. Lambooy, I Berewoutstr. 36, sSQSGH Je adres TT N G. J. Bouman - Wijk. 5^6 GOEDE REPARATIËN, VLUG GOEDKOOP DE GARAGE „DE ONDERNEMING11 Grootste voorraad Ford-onüerdeelen uit den omtrek. „LEONARDO". A. DE GRAAFF Tel. 1 - Meeuwen. N.V. A. DE GRAAFF en Co's Tel. 194 Waalwijk. Steeds de nieuwste prachtsorteering. „Goed gereedschap is het halve werk" Sigarenfabriek is bij De wagen die de gansche wereld kent. Qrig/fi mOrifflugm Rheumatische pijnen I Hoofd-en Kiespijn VERGADERING van den Raad der Gemeente ZUILICHEM, op Vrijdag 3 Februari des vm. 10 uur. Voorzitter: Bd.Achtb. Heer v. Hoog straten; Secretaris: WelEd. Heer R. TjalmaAanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering met voorlezing van het formulier gebed. De Secretaris leest de notulen der 4 voorgaande vergaderingen. Geen der leden heeft op- of aanmerkingen op deze notulen. Alleen de Voorzitter wenscht de opmerking te maken, dat in de beide voorgaande vergaderingen de heeren E. van Dalen, P. J. v. Brakel, M. v. Brakel en v. Vugt afwezig waren, zonder kennis geving. Ingekomen stukken Proces-verbaal van kasopneming bij den Gemeente-Ontvanger, waarbij alles in orde bleek te zijn en in kas was f6587.72». Bericht van Ged. Staten dat wederom tot 1 Januari 1929 ontheffing wordt ver leend voor het geven van vrije- en orde oefeningen. Bericht van Ged. Staten dat de gemeenterekening 1926 is vast gesteld op de bedragen zooals zij door den raad voorloopig was vastgesteld. Bericht van den Raad van Beroep dat de aanslagen in de hondenbelasting van Heusden en Kanselaar gehandhaafd blijven. Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim. Ai deze stukken worden aangenomen voor kennisgeving. Pomp Holdersdijk. De Voorzitter zegt dat de Raad B. en W. had opgedragen een onderzoek naar de pompen op den Holdersdijk in te stellen, naar aanleiding van het tot den Raad gerichte verzoek van een zestal bewoners van genoemden dijk, om aldaar een pomp te plaatsen. B. en W. meenen dat men voor 6 gezinnen van gemeentewege geen pomp kan plaatsen te meer niet daar de onder vinding heeft geleerd, dat de menschen het water uit de pomp zoo goed als niet gebruiken, of de pomp zoo behandeld wordt, dat ze telkens stuk is. Gaat men daar tot plaatsing van een pomp over, dan is het te voorzien dat men van den Meidijk en Vleugeldijk een zelfde ver zoek zal ontvangen. De heer v. Dalen merkt op dat er drie woningen zijn, waarbij een pomp aan wezig is. De heer Hooijkaas meent dat het klein aantal gezinnen dat om een pomp vraagt niet als motief kan gelden, om ze niet te plaatsen. Het is alleen de vraag is er behoefte aan, en nu is het wel moge lijk dat er woningen zijn waarbij een pomp is, doch deze zijn of niet geschikt, of defect. Het is naar spr. meening een ongewenschte toestand, dat de menschen daar hun drinkwater uit een „Wiel" moeten halen vooral in den zomer, als het water laag is. De Voorzitter acht dit bezwaar niet zoo groot, er zijn wel eenvoudige filter toestellen te verkrijgen om het water te zuiveren, daarbij is het toch zeer eigen aardig dat van de zes onderteekenaars er zijn die zelf een pomp hebben, dat een pomp defect is, kan het gemeente bestuur toch niet helpen. B. en W. zijn huiverig pompen te doen slaan, omdat er heel weinig gebruik van gemaakt wordt en ze telkens defect zijn. De heer Hooij kaas meent dat er wel een bewoner is die ze op zijn erf wil doen plaatsen, deze kan dan tevens toe zicht er op houden. De Voorzitter vreest dat het gemeente bestuur van een besluit in den zin als door den heer Hooij kaas wordt aange geven, weinig pleizier zou beleven. De heer v. Dalen meent dat het feit, dat de pompen daar allen slecht drink water leveren, het gemeentebestuur er nog meer van moet terug houden, om er daar ter plaatse een te doen slaan. De heer v. Vugt merkt op, dat het in de geheele gemeente bezwaarlijk is goed drinkwater te krijgen, er zijn wei nig pompen die dit leveren. Het voorstel van B. en W. wordt hierop in stemming gebracht en aange nomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Hooijkaas, v. Veen en Kanselaar. Werkeloosheid-besluit 1927. De Voorzitter deelt mede dat door D. J. v. d. Linden en 10 anderen, hetzelfde verzoek tot de gemeente wordt gericht als reeds eerder gedaan, er wordt n.l. aansluiting der gemeente verzocht aan het Werkloozenbesluit. Spr. vindt het eigenaardig dat op het adres personen voorkomen, die nooit werkeloos zijn en altijd vast werk hebben. Werkeloosheid komt hier trouwens zeer weinig voor, dank zij de welwillendheid van de Direc tie der Steenfabriek, die haar werkvolk zooveel mogelijk aan den gang houdt, alleen bij zeer hoog water, is er werk loosheid. B. en W. stellen dan ook voor niet op het verzoek in te gaan. De heer Hooijkaas zegt dat het hier meer gaat over een principieele beslis sing. De meerderheid van den raad meent dat de werkloosheid buiten het terrein van het gemeentebestuur valt, De raadsfractie die spr. mede vertegen woordigd is van een andere meening, deze achten werkeloosheid-bestrijding wel tot de taak van het gemeentebestuur behoorende. Nu is wel mogelijk, dat er onderteekenaars bij zijn die nooit werkeloos zijn, doch daarop mag de raad zich niet beroepen. Spr. acht het niet noodig er lang over te spreken, reeds meermalen is deze kwestie ter sprake ge weest doch hij zou willen voorstellen het verzoek toe te staan. De heer Kanselaar merkt op, dat be weerd wordt, dat de werkeloosheid gering is. Er is reeds een bedrag van f350. uitgekeerd, waaruit dus blijkt dat er nog wel werkeloosheid is. Was de ge meente toegetreden geweest, dan zou nog f350.meer uitgekeerd zijn. Deze uit- keering betreft dan nog alleen hen die zijn aangesloten. Met de werkeloosheid staat het dus niet zoo gunstig als B. en W. het willen voorstellen. Het voorstel van B. en W. om niet op het verzoek in te gaan wordt hierop in stemming gebracht en aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. De heeren v. Veen, Hooijkaas en Kanselaar stemmen tegen. Electriciteitsvoorziening. Vaststelling voor straatverlichting, be schikbaarstelling (in principe) van grond in erfpacht aan de P.G.E.M. voor het transformatorenhuisje tegen fl per jaar. De Voorzitter zegt dat hij in dè ver gadering van B. en W. de beide Wet houders reeds heeft dank gezegd voor hunne bereidwilligheid en de moeite die zij zich hebben getroost om in de ge meente rond te gaan en dat hij dit hier wil herhalen. Het resultaat hiermede bereikt is nog wel niet zoo danig dat de gemeente direct licht zal krijgen. Voor 60 pCt. hebben de be woners die aangesloten kunnen worden hune handteekening gezet. Behalve aan sluiting van het gemeentehuis de beide veldwachterswoningen en de school moet de gemeente een zeker bedrag voor straatverlichting garandeeren. De ge meente moet een bedrag van f300. garandeeren, voor 12 lichtpunten voor de straatverlichting en rente en aflossing. Het bedrag door de Directie opgegeven is niet erg duidelijk, bovendien hebben B. en W. gemeend dat er 14 lichtpunten zullen moeten komen, waardoor het be drag wel f325.zal worden. De heer v. Dalen merkt op dat het er wel 15 zullen moeten zijn, zelfs met 14 komt men er nog niet. De heer Hooijkaas is er voor de ver lichting goed te doen zijn, zooveel scheelt dat niet in de kosten. De heer v. Veen merkt op dat alle bewoners hieraan zullen moeten betalen, ook zij, die het licht niet kunnen krijgen, Spr. acht dit onbillijk. Er zijn in totaal 134 woningen in de gemeente, waarvan er 60 zijn, die het licht niet zullen kun nen krijgen, dat deze 60 mee moeten betalen is niet in den haak. Als niet door het een of ander middel, b v. een straatbelasting deze bewoners vrij gesteld kunnen worden, dan is spr. tegen het voorstel van B. en W. om het genoemde bedrag op de begrooting te brengen. De Voorzitter kan niet terstond zeggen of een regeling als door de heer v. Veen bedoeld in het leven zal zijn te roepen, doch het gaat naar spr. meening niet aan te zeggen, wij nemen het licht niet omdat niet alle ingezetenen het kunnen krijgen. De eigenaardige ligging der ge meente is oorzaak, dat niet alle bewoners aangesloten kunnen worden, de kosten zouden daarvoor veel te hoog zijn. De heer v. Dalen voelt er wel iets voor, om de bewoners die onmogelijk aangesloten kunnen worden, vrij te stel len van betalen als daarvoor natuurlijk de gelegenheid bestaat. De heer M. v. Brakel vraagt, of die gedeelten van de gemeente niet geholpen zouden kunnen worden met petroleum- lantaarns. De Voorzitter voelt er niet veel voor thans nog met die ouderwetsche ver lichting te beginnen. Ook de heer v. Veen, ziet daarin geen heil. Bovendien zal de Meidijk waarschijn lijk nog slechts eenige jaren van electr. licht verstoken blijven. Als b v. Aalst en Poederooijen aansluiten, zal het mis schien ook mogelijk zijn de Meidijk van electrisfih licht te voorzien. Spr. blijft er bij dat hij het onbillijk vindt, dat de bewoners daar nu mee zullen moeten betalen aan iets waarvan zij niet profi- teeren kunnen. De Voorzitter meent, dat dit geen motief is tegen het voorstel van B. en W. te zijn, al kunnen deze Datuurlijk onder zoeken of het mogelijk zal zijn, die be woners vrij te stellen van betalen. De heer v. Dalen zou ook de mogelijk heid onder het oog willen zien of de bewoners misschien te helpen zijn met petroleumlantaarns. De Voorzitter zal het voorstel van B. en W. om f 325,op de begrooting te brengen voor electrische verlichting in omvraag brengen. Dit voorstel wordt aangenomen met een stem, die van den heer v. Veen tegen. Na eenige discussie over de plaats en de mindere geschiktheid daarvan wordt met algemeene stemmen besloten aan de P.G.E.M. een stukje grond in erf pacht af te staan voor een transforma torenhuisje voor f 1,per jaar. Gratificatie H C van Os en G. J. Weverwijk. Besloten wordt evenals vorige jaren aan H. C. v. Os, als ambte naar ter secretarie een gratificatie van f 100,en G. J. Weverwijk een van f 10,voor bewezen politiediensten toe te kennen. Machtiging B. en W. tot aansluiting bij de Thermochemische fabrieken. De Voorzitter licht toe, dat deze aan sluiting in verband staat met de Vleesch- keuringswet. De gemeente heeft tot heden steeds ontheffing gekregen voor het aanschaffen van een destrictor voor het onschadelijk maken van ondeugde lijk en afgekeurd vleesch. Als er vol doende gemeenten zijn, die willen aan sluiten aan de fabriek, die in het Noor den des lands, reeds met goede resultaten werkzaam is, dan zal zij hare verrich tingen ook tot dit district uitstrekken. De fabriek haalt kosteloos de afgekeurde dieren op alleen, als er een bijzondere bewerking voor noodig is, b.v. als een dier gestorven is aan miltvuur, en het kadaver alleen vernietigd moet worden, de fabriek dus geen profijt kan trekken van de vetten die uit het gestorven vee worden gehaald, heeft de gemeente f30 te betalen voor ieder stuks groot vee. De gemeente heeft 5 jaar ontheffing om een destrictor te hebben, doch deze ontheffing is verloopen. Spr. gelooft niet, dat thans nu deze gelegenheid wordt geboden langer ontheffing ver kregen zal worden. B. en W. stellen voor om aan te sluiten. De heer v. Veen verklaart zich daar niet voor, spr. vreest, dat de gemeenten op kosten en de ingezetenen in moei lijkheid zullen komen. Met op een na algemeene stemmen worden B. en W. gemachtigd om aan te sluiten, de heer v. Veen stemde tegen. Gratis beschikbaar stelling localiteit Openb. Lagere School voor den Raad van Arbeid. De Voorzitter zegt dat voor het schoon- Wi wMmMwmm EEN WRAK VAN EEN DU1TSCH SCHIP TE TERSCHELLING AANGESPOELD. Het wrak van een Duitsch schip, dat in 1868 verging is thans te Terschelling aangespoeld en zal worden verkocht. Volgens deskundigen zullen er ongeveer 200 karrevrachten eikenhout vervoert moeten worden. Hierboven het wrak. maken na iedere zitting f 1.in rekening zou worden gebracht, doch de vertegen woordiger van den Raad van Arbeid wenschte hierop niet in te gaan. De zitting heeft uitsluitend plaats in het belang van de ingezetenen, aangezien deze anders naar Zalt-Bommel moeten komen. B. en W. stellen thans voor het lokaal gratis beschikbaar te stellen, waarmede de raad accoord gaat. Extra aflossing geldleening ad. f500 op den dienst 1927. De gemeente heeft haar overtollig kas geld belegd en krijgt slechts 3 pCt rente terwijl deze leening loopt tegen 5 pCt. B en W. stellen daarom voor deze f 500 af te lossen. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. Verzoek ontheffing schoolgeld J. Mij den. Aangezien adressant recht op onthef fing heeft tot een bedrag van f 3.78 stellen B. en W. voor deze ontheffing te verleenen. Waartoe wordt besloten. De heer Hooijkaas meent dat deze kwestie uitgemaakt kan worden door B. en W. en niet bij den Raad thuis be hoort evenmin als het verzoek van C. v. Tongelro, dat heden pas is ingekomen en dat in handen van B. en W. wordt gesteld voor advies. Voorschot 1928 en vaztstelling ver goeding 1926 voor de Bijzondere Lager» School. Het voorschot wordt verleend tot een bedrag van f 600.terwijl de vergoeding voor 1926 wordt vastgesteld op een bedrag van f7.58 per leerling. Bijdrage vervolgonderwijs. Deze bijdrage bedroeg f 129.74 waar van 80 pCt. of f100 beschikbaar wordt gesteld. Wijziging begrooting 1928 De inkomsten der rekening 1926 zijn f83.01 hooger gebleken. B. en W. stellen voorden post onvoorzien op de begrooting van 1928 te verhoogen tot 1083.01. Aldus wordt besloten. Jaarwedde-regeling gemeente-ambte naren. Deze regeling die voor deze ge meente van geen belang is, wordt vast gesteld zooals zij is aangeboden. De Voorzitter stelt voor te besluiten aan de raadsleden gratis een exemplaar der politieverordening beschikbaar to stellen; dit met het oog op het leges- geld, ook de politiebeambten zou spr. een exemplaar gratis beschikbaar willen stellen. Deze verordening heeft ver bazend veel aan drukken gekost, zoodat de kosten f 1 75 bedragen. De heer Kanselaar meent aangezien het gemeente eigendom blijft, dat het beter is te besluiten om de exemplaren in bruikleen af te staan. Aldus wordt besloten. De heer Hooijkaas stelt voor de ge heimhouding die de leden is opgelegd over het uitbaggeren der vaargeul op te heffen. De Voorzitier heeft hiertegen geen bezwaren, aangezien de omstandigheden zich hebben gewijzigd waardoor langere geheimhouding niet meer noodig is. Nadat de heer Hooijkaas nog een kleine opmerking heeft gemaakt, over een kwestie over een verpachting van visch water aan H. v. d. Linden, sluit de Voorzitter de vergadering met dankgebed. «j \pr Rookt bet SERIEMERK De allerfijnste Sumatra Zand- blad Sigaar, of Vors' 1 .deo Zandblad Sigaar. a; Waarom zoudt gij langer wachten met het aanschaffen van een nieuwen wagen Komt en ziet hoe prachtig ruim en comfortabel de CMRYSLE'S zijn, hoe weelderig afgwerkt en hoe treffend schoon van lijnen. Er zijn CHRYSLE'S in alle modellen en prijzen. District Dealers 4110510 BI EL EN HAS DEL Vakkundige reparatie-inrichtingen voor alle werk en Automobielen. VOOR I sJ bestrijdt men hei beste floor de genezende werking van io&üzti&n wettig beschermd tegen vervalschingen In Buisjes van 40en 75ct Proefbuisjes25cl Bij Apoth. en Drog i sten. Vi ir is het spreekwoord. Vanzelf sprekend isdat alleen uitgevoerd kunnen worden met goed gereedschap, hetwelk gebruikt wordt door terzake kundige monteurs. Dengene, welke prijs stelt op degelijk en goedkoop werk, laat daarom zijn auto onver schillig welk merk repareeren in te Wijk en Aalburg (Tel. No. 9). Beleefd aanbevelend, P. J. FURSTER. Hebt U last van een droge keel, als U veel gerookt hebt? Koop dan eens een pakje WRIGLEY's P.K.-Kauw- bonbons en let eens op, hoe heerlijk die Uw mond en keel verfrisschen. „Een P.K.-tje na elk si gaartje" knapt U heelemaal op en doet het rooken beter smaken. Als U aan sport doet, kunt ge P.K.-Kauwbonbons evenmin missen. Zij voor komen dorst en verdrijven vermoeidheid; bovendien zijn ze goed voor gebit en maag. HH-M y-V-v-V- .'A":.' f-'--

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1928 | | pagina 4