Dit nummer bestaat uit 2 bladen De Grootmoeder. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN FEUILLETON. 'I mm No5525 Woensdag 3 April 1935 Binnenland. lAND VAN ALTEMA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR1) DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. AUTO TE WATER GEREDEN. VIJF PERSONEN VERDRONKEN Zondagmorgen Kwart den weg St.- omstreeks voor 11 heeft zich op Michielsgestel-Eindhoven ter hoogte van de Nieuwe Kerk een ernstig auto-ongeluk voorgedaan, waarbij 5 personen om het leven zijn geko men. De weg loopt daar langs het stuk van de riVier De Dommel, dat wordt omgelegd. Langs den weg liggen tramrails, die geruimen tijd niet meer gebruikt worden en boven het wegoppervlak uitsteken. Bij het passeeren van een tegen- liggende autobus der X.V. B.B.A. is cte personenauto komende uit de richting Den Bosch in de tramrails geslipt en van den straatweg afge slagen. De auto tuimelde van den rivierdijk en stortte in de ter plaatse snel stroomende rivier De Dommel. De wagen verdween in de diepte. Een wandelaar merkte het onge luk op. Hij snelde onmiddellijk naar de woning van den pastoor en naar een café in de buurt, zoodat er spoe dig eenige menscnen op de been waren in dit stille uur, wanneer bet meerendeel der buurtbewoners ter kerke is gegaan. Toen na ontzettende moeilijkhe den de redders er in slaagden den wagen te vinden, konden slechts de lijken worden geborgen van de in zittenden. De omgekomenen de heerenDrs. N. teeraar in, de plant op instituut Rolduc, broeder L. v. d. Griendt, boekhou der van de gemeentebedrijven te iVuglit, 32 jaar oud en va der van één kindje; de heer C. v. d. Wal, 20 jaar, metselaar van be roep en kostwinncnde eenige zoon van een weduwe; Th. v. Wijk, 17 jaar oudste zoon en kostwinner in |een gezin waarvan ook de moeder weduwe is, beroep meubelmaker en H. Verspeek, 20 jaar, van beroep metselaar en mede kostwinner. De lijken werden op last van de politie overgebracht naar het pa- |P tronaatsgebouw van de R.K. Kerk. In den loop van den middag is i™de officier van Justitie Mr. Dubois i zich ter plaatse van de situatie gaan overtuigen, waarna door politieman- bleken te zijn v. d. Griendt, en dierkunde 25 jaar; diens 151. Mevrouw1, antwoordde Genc- iève ik hoop mijn taak naar eisch e kunnen vervullen, niet alleen om •tan uwe wenschen te voldoen, maar i >k om mijn dankbaarheid aan mijn cschermster, mevrouw de Saulien te etuigen. P* Binnen drie weken of een maand, - ging de prinses voort keer en wij c ,aar Petersburg terug, waar prins Me- |h tkoff door den keizer wordt terug- F- geroepen. Maar wij blijven niet te Pa- ijs tot ons vertrek. Wij gaan eenige I.iagen op een kasteel in Dauphiné bij 'rienden doorbrengen. Natuurlijk ne- nen wij de kinderen mee, van wie ik •iiij nooit scheid; gij zult uw Jeerlin- en vergezellen, juffrouw, en zult wel gaarne reisje in Frankrijk doen. Geneviève boog eerbiedig voor de prinses. Juffrouw, hernam de Russische lame wilt gij u nu klaarmaken, om met mij1 mee te gaan. Het jonge meisje zag Üle markiezin aan. Ja, kindlief, zeide mevrouw de Saulien mevrouw's rijtuig wacht en zij wil u meenemen, daar zij u van non de slachtoffers naar Vught wer den vervoerd, waar men te onge veer vijf uur aankwam. De begrafenis der slachtoffers zal heden Woensdag om 10 uur plaats vinden. o DUITSCHE. SPIONNAGE? Te Vreeswijk zijn twee Duitschers gearresteerd op vermoeden van spion- nage. Bij fouilleering werd op hen een situatieteekening van het fprt ge vonden. Zij werden aan de militaire politie overgeleverd. o SCHIPPER VAN REDDINGSBOOT NEEMT AFSCHEID. De te Ilollim op Ameland gesta- tionneerde reddingboot van de Noord- en Zuid-Hollandsche Red dingmaatschappij heeft Zaterdag 'n oefentocht gemaakt, waarbij het commando voor de laatste maal berustte bij schipper H. D. Visser, aan wien met ingang van 1 April eervol ontslag als zoodanig is ver leend. De funtie werd daarna over gedragen aan den nieuwbenoemden schipper B. Ney. Behalve het vol ledige plaatselijke bestuur waren nog verschillende autoriteiten aanwezig. De oefentocht is bij ontstuimige zee zeer goed geslaagd. De scheidende schipper werd te zijnen huize gehuldigd. Als stoffelijk blijk van waardeering werd hem een leunstoel met inscriptie aangeboden. Schipper Visser heeft ruim 100 menschenlevens gered en 38 jaar dienst op de reddingboot gedaan. o 100-JARIGE. Onder veel blijken van belangstel ling vierde de heer G. Jochems op Spik te Maasniel zijn lOOen verjaar dag. In optocht werd hij naar de kerk gebracht en na de H. Mis weer in optocht naar buis. Bruidies biel den toespraken en boden bloemen aan. Het geschenk van het feestco mité bestond in een armstoel. De burgemeester hield nog een toespraak en verschillende vereenigingen brach ten een serenade. OUDE MAN DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. In den nacht van Zaterdag op Zondag is op den Deurensc'hedijk te Helmond de 63-jarige J. v. Berlo, woonachtig te Helmond, door een personenauto, bestuurd door den beer K. uit Deurne, overreden en op slag gedood. Van B. was eenigszins doof. Zijn stoffelijk overschot is naar het St. Anthoniusziekenbuis overgebracht. o VAN EEN LADDER GEVALLEN. De vrouw van den landbouwer Get- kate, bij Almelo, is, toen zij hooi van avond nog aan de jonge juffrouwen wil voorstellen. Morgen zult ge al ,uw goed ontvangen. Geneviève vatte de hand der markie zin. Men ko<n aan het hijgen van haar borst en aan de tranen, waarvan haar oogen overliepen, zien, dat zij hevig ontroerd! was. Mevrouw de markiezin, zeide zij' met door tranen verstikte stem ik zegen het uur, waarop ik u heb ontmoet. Allen moedi en alle krachten had ik bijna verloren en ik dacht er reeds aan een einde aan mijn leven te maken. Gij hebt mij de hand toegesto ken, gij hebt uw hart voor m.Vj ge opend. Gij hebt mij weer waarde pan het leven' doen hechten. Wat ik ,ook nog zal moeten ondervinden, ik zal mij1 niet beklagen; zou ik het fecht toe hebben, als ik weet, wat ,gij lijdt en hoe giji verdient, gelukkig te ?ijn? Steeds zal ik aan u denken, steeds voor u bidden; ik zal den goeden God smeeken, u het kind', dat gij beweent, terug te geven; Hij zal mijn gebed verhooren, mevrouw! Mevrouw de Saulien nam Geneviève in de armen en drukte haar ,aan haar hart. Beiden barstten in snikken uit en hielden elkaar «enigen tijd omstrengeld. Een kwartier later reedl het rijtuig van prinses Melikoff de plaats van het hotel af. Toen de poort werd gesloten, zeide d« markiezin tot haar oude ka menier: Het is mij1, alsof alles mij ;ont- den zolder wilde halen, van een lad der gevallen. Zij kwam met het hoofd op de steenen vloer van de deel neer, waarbij zij een halswervel brak. De vrouw, die 45 jaar oud was en moe der van eenige kinderen, was op slag dood. o PEKELHARING VOOR STEUNTREKKENDEN1 Binnenkort zal worden overgegaan tot de distributie van pekelharing aan steuntrekkenden en arpilastigen. Deze distributie zal geschieden via de gemeenten. Het ligt in de bedoeling de haring beschikbaar te stellen tegen een prijs van 10 cent per 8 stuks, met dien verstande, dat aan één gezin maxi mum 8 haringen per week worden verstrekt. DE KOLENDAMPVERGIFTIGING TE BEEK. Een der slachtoffers overleden. Zaterdag is de 76-jarige mej. A. Keulen te Beek (Limb.), die met 'haar zuster, de 86-jarige mej. Al. Keulen, aan kolendampvergiftiging leed, over leden. Haar toestand, welke zich aan vankelijk niet ernstig liet aanzien, ver ergerde Vrijdag plotseling. De vergiftiging moet te wijten zijn aan het stoken met z'.g.n. kolenslik'. De 86-jarige mej. M. Keulen, voor wier leven men aanvankelijk vreesde, maakt het beter. De aanleiding tot deze vechtpartij moet worden gezocht in een familie kwestie. Het slachtoffer is de stief vader van den dader. Tusschen bei den bestond reeds geruimen tijd een veete. Nadat zij Zaterdagavond ieder afzonderlijk eenige café's hadden be zocht, troffen zij elkaar aan in een café aan de Markt. Hier kregen zij een woordenwisseling, waarna zii het café verlieten. In de Karrestraat ontaardde de woordenwisseling in een vechtpartij. Van E, greep plotseling zijn mes en bracht daarmede zijn stiefvader K. twee ernstige steekwonden toeeen in den rug en één in den buik. Het lemmet zat er geheel in. Nadat Van E. zijn stiefvader had neergestoken, liet hii zich gewillig door de politie arresteeren. Zoowel het slachtoffer als de dader staan bij de politie ongunstig bekend. C-:. Vay tabletje KIND DOOR VRACHTAUTO DOODGEREDEN. Zaterdagmiddag halfdrie werd de 3-jarige W. de Jong, te Rotterdam, toen zii plotseling vóór een stilstaan de auto die de straat overstak, ge grepen door een passeerende vracht auto, bestuurd door J. A. v. d. E., wonende Zinkerweg. Vóór deze het 1 kon verhinderen, was het linkervoor wiel van zijn auto over het hoofd van de kleine gegaan. Ernstig ge wond werd zij per auto van den Ge neeskundige Dienst naar het Zieken huis aan den Coolsingel vervoerd bij aankomst aldaar bleek zij reeds te zijn overleden. o ZIJN STIEFVADER GESTOKEN. Dader gearresteerd. Zaterdagavond omstreeks half twaalf is in de Karrestraat te 's-Her- togenbosch een ernstige vechtpartii ontstaan, waarbij de ongeveer 50-ja rige P. K., wonende in een logement in de Lange 'Polbrugstraat, door eeni ge messteken levensgevaarlijk werd verwond. De dader, B. van E,., uit de Achter het Vuurstaal, werd onmiddellijk ge arresteerd. Het slachtoffer, dat he vig bloedde, werd door de politie per auto naar het Groot-Ziekengast- huis vervoerd, waar onmiddellijk ope ratief werd ingegrepen. De toestand van K. was levensgevaarlijk. breekt. O! Dorothea, dat kind laat een leegte hier achter! VI. MIJNHEER LION NET. Nadat mevrouw Lionnet al haar haat en jaloezie niet voor de eerste maal, helaas! maar wel voor de laatste maal, tegenover Geneviève had uitgevierd, was zij naar bed gegaan, er zelfs niet óver denkende, wat er van het onge lukkige kindl zou zijn geworden, dat zij uit haar huis had gejaagd. Den volgenden morgen vertelde haar kamenier haar, dat Geneviève was ver dwenen, dat zijl den vorigen avond zelfs niet naar bed was geweest en zeker in het midden van den nacht was ge vlucht. Mevrouw Lionnet liet haar kamenier spreken, zonder de minste verwonde ring te toonen; integendeel! zij was heel voldaan. Zij dacht noch aan den smartelijkcn en wanhopenden toestand, waarin het jonge meisje moest verkeeren, noch aan de gevolgen, die het vertrek van het jonge meisje kon hebben. Een ding zag zij slechts: het jonge meisje ,was niet meer bij haar, zou er niet meer ko men; eindelijk dan was zij van haar verlost. En toch liet zij alle bedienden hij zich komen en verbood hen, aan wien ook te zeggen, dat Geneviève het huis PLAATS VAN BEMONSTERING VAN CONSUMPTIE MELK. Door de Crisis-Zuivel-Centrale werd ons verzocht het volgende te willen opnemen. Het is ons gebleken, dat nog steeds van veehouderszijde erop wordt aan gedrongen, dat door de erkende con trole-stations de melk voor de kwa liteitsbepaling aan de 'boerderii zal worden bemonsterd. Het motief hiervoor is, dat alleen dan zekerheid zou bestaan omtrent de identiteit van liet melkmonster. De Crisis-Zuivel-Centrale vestigt er de aandacht op, dat tegen liet als regel aan de boerderii bemon steren zeer ernstige bezwaren be staan, omdat de veehouders dan be kend zijn met den dag der bemon stering en het in de praktijk is ge bleken, dat hiervan soms misbruik wordt gemaakt, zoodat de kwaliteit der melk op volgende dagen meer dan eens afwijkt van die op den dag der bemonsteren. Teneinde de waar de der kwaliteitsbepaling zoo goed mogelijk tot zijn recht te doen komen, zou om deze reden bij een zeer groot aantal boerderijen niet éénmaal, doch twee kecren per week bemonsterd moeten worden. Echter kan de veehouder zich de door hem verlangde zekerheid ver schaffen door de melk in genummer de bussen te leveren of door de bus sen te voorzien van labels, dan wel had verlaten. Zooals wij reeds hebben gezegd, was Albert een oogenblik vóór de vreese- lijke scène uitgegaan; des morgens te gen drie uur was hij' eerst huiswaarts gekeerd. Hij stond Laat op, ging dade lijk aan zijn werk ejn wist, totdat lhj aan 'het déjeuner kwam, niet, dat zijn zuster wiag was. Toen hij' Geneviève niet zag, vroeg hij: Waar is Geneviève toch, moeder? Zij is weg, antwoordde me vrouw Lionnet koel. Weg! waarheen? Dat weet ik niet; zij heeft van nacht niet hier geslapen; de concierge heeft mij gezegd!, dat zij ongeveer tus- schen elf en twaalf vertrokken is. De jonge man was doodsbleek ge worden en zeide op smiartelijken toon: O, moeder, ik vrees, dat ik u begrijpja, ik kan raden, wat er gisteravond tusschen u en Geneviève is voorgevallen. Welnu ja, antwoordde mevrouw Lionnet dof ik heb haar gezegd, dat ik haar niet meer voor mijn oogen kon zien; zij! heeft mij begrepen, en i;s vertrokken. Mijn God', dat is verschrikkelijk! riep Albert uit. Toen meende mevrouw Lionnet haar zoon te moeten zeggen, dat Geneviè ve zijn zuster niet was, dat zij de dochter was eener onbekende vrouw en dat mijnheer Lionnet en zijn vrouw door deze te verzegelen. Ingeval er, vermoeden bestaat, dat de rijder de melk van de verschillende veehou ders niet apart houdt of iets derge lijks, kan de veehouder het Melk'con- trölestation verzoeken, bii wijze van uitzondering, de melk aan de boer derij te bemonsteren. Teneinde verder te voorkomen, dat veehouders (gewaarschuwd door, melkrijders, dat de bemonstering voor, de loopende week reeds heeft plaats gehad) op de resteerende dagen dezter, week minder zorg besteden aan de melkwinning, hebben de Melkcontró- lestations opdracht ontvangen, weke lijks de melk van een aantal boeren voor cle 2e maal te bemonsteren en de uitslag van dit 2e onderzoek, zoo noodig, voor de klasse-indeeling der melk voor die week aan te houden. De Crisis-Zuivel-Centrale ver trouwt hiermede te bereiken, dat niet, gelijk thans soms voorkomt, slechts op een enkelen dag, doch doorloo pend de melkbehandeling zoo zal zijn, als voor consumptiemelk mag worden verwacht. o AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Zaterdagavond omstreeks kwart voor negen reed te Eindhoven een personenauto', in de richting Best, toen op den Boschdijk uit de in rii- poort een vrachtauto van de' firma Vroom en Dreesmann naderde even eens rijdende in de richting van Best. De bestuurder van de personenauto bemerkte den vrachtwagen te laat, waardoor hij niet meer kon uitwijken, met het gevolg, dat liii tegen een aan den kant van den weg staan den boom reecl. Van de inzittenden, drie Tsjechen, die een bezoek hadden ge bracht aan de fabriek van Bata te Best kwamen twee met den schrik1 vrij. De derde brak' den linkerarm. Hii is naar het St. Joseph ziekenhuis te Eindhoven vervoerd. O WARENHUIS BENADEELD. Vier arrestaties. De politie te Amsterdam heeft Zp- terclag een materialenchef van een groot Amsterdamsch warenhuis aan gehouden. Deze man, die reeds meer dan vijftien jaar in dienst was van de onderneming, heeft naar het onder5 zoek heeft uitgewezen, gedurende ee nige maanden fraude gepleegd met leveranties, waardoor de zaak voor een bedrag van ongeveer duizend gul den is benadeeld. De fraude be stond hierin, dat de materialenchef /everanciers er toe overhaalde, no ta's voor een grooter bedrag te schrij ven dan in werkelijkheid wasi gele verd. De winst werd dan tusschen hem en de leveranciers' gedeeld. Zaterdagmorgen zijn drie leveran ciers, die in deze affaire betrokken zijn, eveneens aangehouden, terwijl liet onderzoek nog loopt over de haar uit liefdadigheid1 hadden opge voed'. Albert kon zijn ooren niet gclooven, maar moest eindelijk wel geloof hech ten aan de woorden zijner moeder. Mevrouw Lionnet bemerkte echter, dat zij haar doel, om Albert "toit be daren te brengen en zich tegenover] hem te rechtvaardigen, niet had be reikt. Laat het waar zijn, moeder, - antwoordde Albert weencnd'e dat Geneviève slechts een vreemdelinge hier in huis was, maar ik ha dl haar lief en heb haar nog lief, als leen zuster! O! moeder, gij' hebt slecht ge handeld, heel slecht! Mevrouw Lionnet scheen het ver wijt te gevoelen. Maar zij was toch reeds lang van plan van hier te gaan. Afschuwelijk, prevelde de jon ge man; weggeloopen in het midden van den nacht!... Mijn God! wat gal er van haar zijn geworden? En wat zaóvader zeggen? Maak je daarover maar niet on gerust. O! moeder, (als ik hier was ge weest, zou het niet gebeurd zijn. Jij zoudt het toch niet hebbed kunnen verhinderen; ik zeg je notg- mjaals, 'dat zij reeds lang van plan was heen te gjaan. (Wordt vervolgd.)! M, M 4'M' voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard het kleine I I I IV I C I II c

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1