Uitknippen, Dit Dommer Beslaat oit 3 bladen 5. P. Cankhayztn (o's Bank Jf.V. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEIJSDEN LINTBEBOUWING. Schoonmaakartikelen No. 5526 V rijdag 5 April 1935 Gediplomeerd Opticien. A. VERSCHUUR=BAERT PASCHEN KOMT A. BAAIJENS lia 13ÈËW Land VAN altena Dit blad rarachijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Bij inlevering van deze advertentie ontvangt men t|m. Paasch-Maandag tegen den prijs van het MONTUUR dat men koopt, de GLAZEN GRATIS! V. M Er is een tijd geweest waarin tal loos velen er aan twijfelden of de Eerste Kamer ook maar in het minst beantwoordde aan het doel, waar mede hare instelling in 1815 o.m. werd verdedigd n.l., dat zii zoude zijn een bureau van rivisie over het geen in de Tweede Kamer reeds de revue was gepasseerd. De statistiek leerde lange jaren, dat de le Kamer slechts hoogst zelden de meening van de Tweede Kamer niet kon deelen -en bijna altijd maar goedvond wat de Tweede Kamer had gedaan. Ge lukkig is in de laatste drie tiental len jaren hierin duidelijk verandering gekomen en het gebeurt nu nog al eens een keertje, dat de Eierste Ka mer blijk geeft van haar reden van bestaan. En nog kort geleden heeft zii zich weer eens laten gelden. Met betrekking tot de Pachtwet in 1931 is door de Eerste Kamer buiten kijf heilzaam werk verricht, maar de vraag rijst thans of hare verwerping van het ontwerp-wet „Verkeerswet te gen lintbebouwing" ook eene ver standige daad kan worden genoemd. Reeds vele jaren is men overtuigd geweest, dat de lintbebouwing eene ziekte was, die aan onze interlocale wegen knaagde en die in hevigheid steeds toenam, natuurschoon ver woestend, verkeer belemmerend, on gelukken veroorzakend. De overtuiging, dat het niet toe laatbaar moet worden geacht langer te gedoogen, dat het Rijk jaarlijks vele millioenen besteedt voor den aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande wegen en tegelijkertijd duldt, dat deze wegen hunne zoo pas met groote kosten voor het snel verkeer verkregen waarde, door be bouwing wederom ten deele verlie zen, heeft minister Reijmer er toe gebracht, een stap te doen. Die stap bestond in de opdracht aan de Staatscommissie voor de Waterstaats wetgeving om de aangelegenheid in studie te nemen met een voorstel van wet. In den zomer van 1932 bood de Commissie haar voorstel aan de Tweede Kamer aan, hetwelk deze in Sprokkelmaand van 1934 met 74 te gen 7 stemmen aannam, zonder dat men het den Minister bii de behande ling moeilijk had gemaakt. Er was bij dit wetsontwerp uitge gaan van de gedachte, dat, zal eene regeling tot stand komen, die in de praktijk niet tot een doode letter zal worden, tweeërlei bestaande misvat ting moest worden weggenomen. De eerste is deze, dat men aan iemand, die aan een openbaren weg heeft gebouwd of zou willen bouwen en die nu vergunning vraagt om van zijn terrein toegang te krijgen tot den openbaren weg, dien toegang niet mag weigeren, maar slechts en kele regelen mag stellen, op wel ke wijze de toegang mag worden ge maakt. De Rijkswaterstaat heeft tot voor kort die opvatting gehuldigd. Op allerlei plaatsen langs de Rijkswe gen kan men de huisjes zien staan, ieder met eigen uitweg je of brugje langs den weg. Deze opvatting van den Rijkswaterstaat werd echter door geen enkel openbaar bestuur ge deeld. Steeds hebben de Prov. Staten in hunne wegenreglementen zich de macht aangematigd, het maken van toegangen naar den openbaren weg aan vergunning te onderwerpen. Dat spreekt toch ook wel van zelf. Wat moet er van een weg, die voor spe ciale verkeersdoeleinden heeft te die nen, terecht komen, indien niet zou kunnen worden gekeerd, dat parti culieren door zich van ter zijde toe gang tot den weg te verschaffen waar het hun maar gelegen zou ko men, het geheele wegbeheer in de war zouden sturen. De tweede misvatting is deze, dat de omstandigheid, dat men buiten de bebouwde kommen der gemeenten een aan een Riiksweg gelegen stuk grond heeft, recht zou geven om dit perceel als bouwterrein beschouwd te zien. Tot aan het jaar 1847 heeft er langs de groote wegen der eerste en tweede klasse een bouwverbod be- staan zonder dat van schadeloosstel ling wegens de aanwezigheid van dit i verbod sprake was. In genoemd jaar is op deze voorschriften teruggeko men en heeft de regeering aangeno men, dat zij geen bevoegdheid had, het bouwen op eigen grond langs de wegen te onderwerpen aan be perkende bepalingen. Daardoor heeft de regeering als het ware een premie gesteld op het bouwen langs de Rijkswegen, zeggende hier kunt gii gratis bouwen langs een weg, die reeds gereed ligt en in de kosten van aanleg waarvan gii dus niet, zoo- als elders wèl, hebt bii te dragen. Toen het auto-verkeer opkwam is van VOOR ALLE NAAR DROGISTERIJ Botermarkt 72 Heusden. Bezems Dweilen Kwasten Penseelen Brusselsch aarde Amoniak Droge en aangemaakte verf Lakken Vernissen. dit aanbod steeds meer gebruik ge maakt. Wel is in 1922 voor de Rijks wegen eene wet, houdende regeling in zake vaststelling van een bouwver bod op gronden langs Rijkswegen vastgesteld, maar die wet zou, slechts in bepaalde gevallen van toepassing kunnen zijn en is in de praktijk nim mer toegepast, omdat zii schadever goeding voor het leggen van het bouwverbod eisc'ht, en geen regee ring onder dergelijke omstandigheden tot toepassing heeft durven overgaan. Genoemde Staatscommissie heeft terecht ingezien, dat van recht op vergoeding geen sprake kan zijn en dat alleen gevallen, waarin onrede lijke schade zoude worden geleden, voor eene tegemoetkoming in aan merking zouden kunnen komen. Een van beiden, men wil de lint bebouwing in het belang van het ver keer tegengaan of men wil het niet. Wil men het dan moet men de eischen van vrijen toegang tot den weg en schadevergoeding voor het bouwverbod behalve in uitzonde ringsgevallen, laten varen. In de Eerste Kamer zei de het lid Mr. Kranenburg „Wanneer het wets ontwerp wordt verworpen kan nieu we lintbebouwing ontstaan en lint bebouwing, die eenmaal is ontstaan, is onherstelbaar. De wet daartegen is geen onherstelbare regelinghaar kan men bijwerken en zii is zelfs bii te werken met niet zoo buitenge woon veel moeite. Wanneer ernstige bezwaren bij de toepassing zullen blijken wat ik niet onmogelijk acht dan is herziening mogelijk." En nu rijst bii ons de vraag of de onmogelijke toestand moet blii- ven voortbestaan, dat voor de groo te wegen, die de hulp van den wet gever het meest behoeven, die hulp zal blijven ontbreken, terwijl sommi ge lagere corporaties voor hare we gen de noodige voorschriften, die men voor de Rijkswegen, als gevende onvoldoende waarborgen voor de rechten van grond- en huiseigenaren, niet gewild heeft, wel zal kunnen geven Vergadering van den raad der ge meente ALMKERK op Woensdag 3 April 1935. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer H. Blok. Secretaris: WelEd. Heer A. Geu- deke. Afwezig weth. de Jong. De Voorzitter opent de vergadering met gebed, waarna de Secretaris de notulen der vorige vergadering leest, welke onveranderd worden goedge keurd. Ingekomen stukken: Van Ged. St. is goedgekeurd terug ontvangen: de gemeentebegrooting dienstjaar 1935; de heffing op de personeel e belasting 1935; wijziging op de begrafenisrech- ten; heffingsverordening verlóf- en vergunningsrecht; verhuring woning en tractementsregeling gem.-veld wachter. Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een kleine administratieve aan merking is van Ged. St. terugont vangen aangaande de instructie van secretaris en gem.-ontv. Op voorstel van B. en W. wordt besloten deze aan te brengen. Verzoek van eenige ingezetenen de zer gemeente om maatregelen te wil len treffen aangaande het verontrei nigen van Almwater door de afvoer buizen van liet huiswater, enz. De heer v. d. Stelt zegt, dat te Nieuwendijk de meeste woningen aan 't water staan en het zoodoende moei lijk wordt voor deze menschen om het afvoerwater kwijt te raken. De Voorzitter antwoordt dat de politieverordening net zoo goed voor Nieuwendijk is, als voor Almkerk. Volgens de politieverordening is liet verboden, water of slooten op eeni- gerlei wijze te verontreinigen. De heer Koekkoek merkt op, dat het een moeilijke zaak is. De Voorzitter zegt dat de eenige oplossing is, het aanleggen van een rioleering. De heer Verschoor zou strikt de hand houden aan de politieverorde ning. De Voorzitter zegt, wanneer er strikt de hand aan gehouden moest worden, dan zouden veel gemeente- naren proces-verbaal krijgen. De heer Verschoor zegt, wanneer dit oogluikend toegelaten wordt, dan is het al verkeerd. Besloten wórdt de bepalingen der politieverordening toe te passen, daar waar het noodig is. De Voorzitter deelt mede, dat door B. en W. bij den Directeur van het G.E.B. en den Gem.-Ontvanger, kas opname heeft plaats gehad en dat alles op beide plaatsen in orde is bevonden. Schrijven van de Ver. tegen het Alcoholisme, wordt voor kennisge ving aangenomen. Verzoek van de Chr. scholen in deze gemeente, om een voorschot te mogen ontvangen. B. en W. stellen voor aan de Chr. school te Waardhuizen f 700, aan de school te Nieuwendijk f3000, aan de school Verlaatschendijk f 800 en aan de Herv. school f 1200 voorschot te verleenen. (De heer de Jong komt ter ver gadering), Wijziging politieverordening. Besloten wordt de politieverorde ning op nieuw vast te stellen met in achtneming van de door Ged. St. gegeven aanwijzingen. De Voorzitter deelt mede, heden- tblbf. ho. is Rssrn.sd.oto.lcsveer. Agentschap vao de Amsterdamsche Baak Jt.V-, Amsterdam Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. morgen een schrijven te hebben ont vangen van Ged. St. waarin dit college bericht dat het haar gewenscht voor komt het presentiegeld voor de raads leden vast te stellen op f2.50 per lid en per vergadering. Na eenige be spreking dienaangaande, wordt beslo ten aan 't verlangen van Ged. St. te voldoen. Tevens deelen Ged. St. den raad mede, dat de jaarwedde van burge meester, secretaris' en wethouders zijn verlaagd, terwijl het salaris van den gem.-ontvanger overeenkomstig de nieuwe regeling met f 110 per jaar is verhoogd. Zangvogeleitjes 2 ons 45 cent. Choc, praline eitjes 8 cent per ons. Holl. eieren 5 voor 10 cent. Gevulde eieren in stanniol 3 voor 10 cent. Choc, eieren vanaf 3 cent. Conserfeieren 4 Choc, eierdop 7 Choc, kuikens 7 Conserf 8 Paasch manden 15 Kuikennetten 2 voor 15 Advocaat 95 ct. p. fl. statieg. 15 ct. Boerenjongens 40-70 ct p. pot, statiegeld 20 25 ct. Boerenmeisjes 50-80 ct. p. pot, statiegeld 20-25 ct. Depót C. JAM1N TELEFOON 52. Botermarkt 88 HEUSDEN. Tot leden, van het hoofdstembu reau werden benoemd als voorzitter H. Blok, als leden H. D. v. d. Meij- den, B. Koekkoek, J. Verschoor en A. Burghout. Plaatsvervangende leden: Jac. v. Leeuwen, C. G. de Jong en P. v. d. Wal. Tot leden van de schattingscom missie werden gekozen: G. de Leeuw, W. Noorloos, T. Colijn en A. v. d. Stelt Cz. Voorstel tot vaststelling eener ver ordening tot heffing en invordering van verpleegkosten van lijders aan een besmettelijke ziekte. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. zich gewend hebben tot de Vereen, van Nederl. Gem. om hier over eenige Inlichtingen te mogen ontvangen. Besloten wordt door den raad een desbetreffende verordening vast te stellen overeenkomstig die voor de gemeente Voorhout, met een kleine wijziging van de voor die ge meente geldende tarieven. Voorstel wijziging verorden, inge volge de winkelsluitingswet. Over eenkomstig de nieuwe regeling wordt deze wijziging aangebracht. Verder wordt besloten de opcenten op de vermogensbelasting vast te stellen op 40, terwijl de opcenten op de gemeentefondsbelasting worden vastgesteld op 75. Nadat door den Voorzitter eenige inlichtingen waren verstrekt aangaan de de wijziging rekening-courantover eenkomst met de Bank van Ned. Ge meenten, werd door den raad beslo ten het crediet van f 8000 te verhoo- gen tot f12000. Voorstel tot beschikbaarstelling crediet voor extra hulp aan werkloo- zen. De Voorzitter leest dienaangaande, een schrijven voor van het Nat. Cri- sis Comité, waarin wordt bericht, dat deze extra hulp uitsluitend bestemd is voor groote gezinnen en diegenen die langdurig werkloos zijn en zal bestaan in kleeding, schoeisel en dek sel, als dekens, enz. Tevens wordt bericht, dat het Cri sis Comité 79 pCt. voor zijn rekening zal nemen, indien de gemeente hier van 21 pCt. op zich neemt. De aan vrage moet vóór 1 Juli a.s. geschie den. De Voorzitter zegt, dat dit voor de gemeente zal bedragen f 153.30, 't welk door den raad wordt goed gekeurd. Vaststelling kohier hondenbelas ting. De Voorzitter zegt dat 200 honden; zijn ingeschreven, waarvan 10 van; f6.-—- (losloopend zijn aangegeven). Op een vraag van den heer Burg hout of er een bepaalde leeftijd be staat dat de honden aangegeven moeten zijn, antwoordt de Voorzitter van 3 maanden. De heer Verschoor zou aan deze verordening ook de hand houden. De Voorzitter meent dat hierop, moeilijk controle is uit te oefenen, spr. zou willen voorstellen, voor Los- loopende honden penningen uit te reiken. De heer Verschoor vraagt of men,' strafbaar is, wanneer de hond den; penning niet draagt. De Voorzitter antwoordt ontken nend. De heer Burghout zegt dat er zelfs honden heel den nacht los loopen. De Voorzitter zegt dat de raadsle den, ieder in hun wijk, hierop moe ten letten en ook of er losloopendei honden zijn, die hiervoor niet zijn; aangegeven. Met algem. stemmen wordt beslo ten honden penningen aan te schaf fen. Rondvraag. De heer Burghout in formeert of er al schrijven is ont vangen aangaande de klasse-indeeling] werkloozenkassen. De Voorzitter zegt nog niets tQ hebben ontvangen. De heer v. Leeuwen informeert of de Voorzitter nog iets vernomen heeft over het destijds verzonden verzoek aan de gemeente Gorinchem, om dei veerboot op de marktdagen, 's mor gens een uur vroeger te laten varen. De Voorzitter zegt, verschillende gemeenten hebben wel hun adhaésie betuigt, doch de gemeente Gorin chem is niet genegen, de bestaande dienstregeling te wijzigen. De Voorzitter zegt deze zaak nog eens te zullen onderzoeken. Daar niemand meer 't woord ver langt, sluit de Voorzitter de open bare vergadering en gaat de raadl over in geheime zitting. 'M\ voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard ffl, NORT - Zusterhuis 6 -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1