toot het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Dit nummer Mat uit 2 bladen De Grootmoeder. Aspirin UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. 1935 FEUILLETON. IIAME S, om ook kennis te maken met onze voortreffelijke Amilda-huidcrême ontvangt U bij een tube IVOROL-tandpasta tijdelijk een Uit het dagelijksch leven. No. 5527 Woensdag 10 April Binnenland. UND VAN ALTEHA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur Ingewacht. De Leeuwerik te pletter geslagen en verbrand Het K. L. M. vliegtuig „De Leeu werik", type F. XII, op wég van Praag naar Amsterdam is Zaterdagmiddag bij Brilon tusschen Kassei en Dortmund neergestort en geheel vernield. Het toestel is tengevolge van die slechte weersgesteldheid tegen een berg gevlogen en is kort daarop in brand geraakt. De bemanning van het vliegtuig de (gezagvoerder P. Soer, de tweede bestuurder E. A. J. Prillwitz, piloot der K.N.I.L.|M., met Europeesch ver lof, de marconist Van der Klein, de werktuigkundige Weiman en de werk tuigkundige Wingelaar, die de reis mee maakte om het traject te leeren ken nen, kwamen, evenals twee passagiers, n.l. de heer W. de Vlugt, zoon van den burgemeester van Amsterdam en de heer H. L. A. Briel uit Arnhem, lid van de directie der A. K. U., ;om het leven. Het toestel deed dienst op de Maan dag j-k geopende luchtlijn Amsterdam —Praag, het was om 13 u. 14 (M.E.T.) uit Halle-Leipzig vertrokken naar Es sen. Om 14 u. 35 (M.E.T.) meldde het vliegtuig zich boven Kassei, vier mi nuten later werd geseind: „antenne ingehaald wegens onweer". Om ongeveer drie uur Zaterdagmid dag heeft men de wrakstukken van het toestel gevonden. Te 15.15 Duitsche tijd is de „Leeu werik" tegen een bergheuvel bij Rio- senbeck, acht K.M. Noordoostelijk van Briton, terechtgekomen. Het toestel is over den kop geslagen en in brand' gevlogen. Alle zeven opvarenden zijn om het leven gekomen! De plaats van het ongeluk is een 400 M. boven den zeespiegel gelegen. Het is een open plek tegen een helling, vlak bij een boschrand. De vlucht ver liep normaal. Te elf uur was het toe stel uit Praag vertrokken. De radio berichten wezen er op, dat alles n,or- maal verliep. Het ongeluk heeft plaats gev.onden op een afstand van naar schatting 25 K.M. van het plaatsje Brilon, vanwaar de plaats: van de ramp per auto in een half uur rijden bereikbaar is. De berg, waartegen de „Leeuwerik" is gevlo gen is de Burgberg nabij1 het gehucht Roesenbeck in het Sauerland. Destreek 153. Ik had u verboden, haar te zeggen, dat zij' ons) kind1 niet is; gij zijt miij ongehoorzaam geweest, ja, gij hebt van mijne afwezigheid gébruik gemaakt, om haar zonder mededoogen weg te jagen, zonder er om! te geven, wat er van haar zou worden. Ik hield niet van haar, dat weet ge wel. Zeg liever, dat gij haar haat. Welnu, ja, ik haatte haar, ik kon haar niet langer voor mijn oogen zien; gij wist, wat ik door haar heb geleden; desniettegenstaande hebt gij' mij haar tegenwoordigheid' opgedrongen. Wij hadden haar geadopteerd, zij was dus onze dochter. Neen, neen! riep mevrouw Lionnet heftig uit zij was slechts een vreemdelinge hier; voortdurend heeft zij oneenigheid gezaaid', zij heeft mij de liefde van mijn man en van mijn zoon ontroofd; daar moest een einde aan komen Indien gij door uw afschuwelijken haat niet verblind' waart, antwoord1- de mijnheer Lionnet en gij uw ge weten eens raadpleegde, dan zoudt gij zien, dat niet zij', maar gijzelf longe- daar is buitengewoon eenzaam, zoo dat het ongeveer een kwartier duur de alvorens degenen, die het vreeselijk ongeluk z^agen gebeuren, ter plaatse konden zijn. Een deerniswekkend schouwspel bo den d.e lijken der zeven inzittenden. Geen hunner Rad kans gezien uit het brandende vliegtuig te ontsnappen, waarschijnlijk doordat het reeds voor het in br,and vloog over den kop was geslagen. De lijken waren geheel ver koold en volkomen onherkenbaar. De eerst.aangekomenen waarschuw den onmiddellijk de politie te Brilot, die ruim een half uur na de ramp ter plaatse verscheen, onder leiding van tien L,andrat van de Kreis Brilot, den tube AM1LDA gratis. 1VOROL in tuben van 40 en 60 ct. Verkrijgbaar in alle voorname zaken. „WAT MIJNHARDT MAAKT IS GOED." heer Heinrich Jansen. Deze constateer de, dat geen hulp meer geboden kon worden en liet de nog rookende puin hoop onder politiebewaking stellen. On middellijk waarschuwde hij de Flug- w.ache van Dortmund, die in den loop van den avond personeel naar de plaats van den ramp zond, terwijl ook on derzoekingsambtenaren zich onmiddel lijk van Dortmund naar de plaats van de ramp begaven, waar zij omstreeks zeven uur arriveerden. In afwachting van hun komst liet men zoowel de lijken van de slachtoffers als den puin hoop van het vernielde toestel onaan geroerd. Alleen werden nog bij dag licht de noodige foto's gemaakt. De K.L.M. gaf over de ramp het vol ge n d e c o m m u n i qué Het K.L.M.-vliegtuig „Leeuwerik" ty pe F. 12, commandant P. Soer, is gistermiddag op weg van Praag naar Amsterdam bij Brilot (Duitschland), tus schen Cassel en Dortmund, veronge lukt. Alle zeven ingezetenen n.l. de vijf leden der bemanning en twee passa giers werden gedood. Het toestel was om 13.14 uur uit Leipzig vertrokken op weg naar Am sterdam via Essen. Om 14.35 meldde het zich draadloos boven Cassel. Al les scheen normaal. Vier minuten later 14.39 uur seinde de „Leeuwerik", d^t de antenne zou worden ingehaald we gens pnweer. Om 15 uur is het toe stel gevonden. noegen veroorzaakte. Maar gij kunt niet redelijk oordeelen en hebt zelfs geen berouw. Gij' haat Geneviève, en waarom haat gij haar? O! gij moest van schaamte door den grond zinken!... Gij haat Geneviève niet alleen, omdat ik haar liefhad als' een dochter, en omdat Al- bert haar liefhad als een zuster, maar omdat gij jaloersch waart op haar jeugd, haar schoonheid, haar zeldzaam verstand. O! haar verstand! O! haar schoon heid! herhaalde mevrouw Lionnet bevende van woede; ik weet, dat zij alle schoonheid, alle deugden bezat; ik weet ook, dat gij' gemakkelijk een middel' kunt vinden, om uw vrouw te beleedigen en diie meid gelijk te geven. En, ging zij: op bijtenden toon voort als ik haat in rpijn hart heb, hebt gij een ander gevoel' in uw hart; weet dan, mijnheer, dat ik heel goed alles gezien en begrepen heb, en ik weet, waaraan ik mijl heb te houden. Hé! riep mijnheer Lionnet ver baasd' wat bedoelt ge? Ik bedoel', mijnheer, antwoord de mevrouw Lionnet met vlammende oogen dat ik uw droefheid heel goed begrijj). Kom', ik weet heel! goed', wat voor roli zij tegenover mij heeft gespeeld; ik weet waarin uw weder- keerige teederheid' bestond. Verder, ik begrijp er niets van. Hoe verblind ik ook was door mijn haat, heb ik heel goed eenige Als tweede bestuurder deed dienst Prillewitz, vliegtuigbestuurder van K. N.l.L.M.» met Europeesch verlof hier te lande; de marconist was v. d. Klein, terwijl wegens organisatie van den dienst ook de werktuigkundige Weiman aan boord was. Passagiers waren de heeren de Vlugt, zoon van den burgemeester van Am sterdam en Briel. Onmiddellijk na het vernemen van het rampspoedig bericht, zijn de des kundigen van de K.L.M. de heeren Patist en van der Muien, naar de plaats van het ongeluk vertrokken voor het instellen van een nader on derzoek. Piet Soer. Piet Soer, de eerste bestuurder van de verongelukte „Leeuwerik" gold als een der bekwaamste piloten van de K.L.M. Hii werd op 4 Januari 1903 te Havelte geboren en kwam op 10 Maart 1927 in dienst bii de K.L.M. Vóór dien tijd was hij militair vlieger op Soesterberg. Hii had in totaal 7000 vlieguren bij de K.L.M. en heeft ongeveer 17 vluchten naar Indië ge maakt. Soer, die gehuwd was en een dochtertje had, is vooral bekend ge worden door zijn vlucht met de „Pe likaan," in 1933 met Smirnoff onder nomen. E. A. J. Prillwitz. Is het heengaan van Soer een groo te slag voor de K.L.M. niet minder zwaar is de slag die de K.N.l.L.M. getroffen heeft, door het heengaan van den piloot E. A. J. Prillwitz, een oud vlieger dezer maatschappij. Na een jaar bii de K.L.M. te zijn geweest, ging de heer Prillwitz over naar de K.N.l.L.M, Dat gebeurde in 1928hij bracht toen de driemotorige P.K. A.F.C. naar Indië, op welke vlucht hii te Cawnpore een klein on geval had. In Indië maakte Prillwitz zich tal van vrienden. Hii was de crack van de BataviaMedanlijnbemind bii' de passagiers. Het zal voor de pas sagiers van de K.N.l.L.M, een droeve tijding zijn da,t zii nimmer meer met Prillwitz hun reizen kunnen maken. In 1934 kwam hii met verlof via Amerika naar ons land. Van zijn ver loftijd heeft Prillwitz niet veel ge bruik gemaakt. De K.L.M. had vlie gers noodig en terstond gaf hii ge hoor aan het verzoek van den heer Plesman, om te treden in de rii der piloten van de Nederlandsche maat schappij. Th. van der Klein. De marconist Th. van der Klein is op 5 October 1910 te Rotterdam géboren en trad 1 Jtuni 1934 in dienst bii de K.L.M. als telegrafist. Voor dien was hij dienstplichtig sergeant en vliegtuig-metraÜlist. Weiman. Omtrent den boordwerktuigkundi ge Weiman die reeds geruimcn tijd in dienst der K.L.M. is, vernamen wii schandalen opgemerkt; ja, mijnheer, men kan een vreemde bedriegen, maar zijn vrouw niiet. Wat vertelt ge dan toch? riep de fabrikant uit, die er nog niets van begreep; wat beteekenen dan al die belachelijke woorden? Zijt ge krank zinnig geworden? Neen, mijnheer, ik ben niet krank zinnig; ja, dat zoudt gij' wel willen om van mij af te zijn, om mij in een gesticht te kunnen laten opsluiten; maar die voldoening zal iik u niet geven. Stel' mijn geduld' niet zoo op de proef! O! gij' hebt heel goed begrepen; en toch... Zult; gij ontkennen, mijn heer, dat ik! u meer dan eens met Ge neviève in uw armen heb betrapt? Welnu, wat zou dat? Wat wilt ge daarvan? Maar Antwoord, antwoord! Onder den schijn v,an vaderliefde, die toch niet oprecht kon zijn, was het een andere liefde, een hartstocht, beleedigend! voor uw vrouw... O! riep mijnheer Lionnet. Welnu, mijnheer, ik weet, dat juf frouw Geneviève, die slechts een on dankbaar monster is tegenover mij', uw ma fires' was! Hoe afschuwelijk de beschuldiging ook was, zijl was tegelijkertijd zóó be lachelijk, zóó dom, zoo zot, dat hij slechts door een schaterepd lachen ant woordde. Maar dadelijk de reaktie. Hij dat hij over eenige dagen in het hu welijk zou treden. Mr. W. de Vlugt. Mr. Willem de Vlugt, de zoo tra gisch om het leven gekomen zoon van den burgemeester van Amster dam, dr. W. de Vlugt. is 31 jaar ge worden. Hii studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hii promoveerde tot doctor in de rechtswetenschappen. Ongeveer zeven jaar vertoefde hii in Indië en China voor de Neder- lanclsch-Indische Handelsbank. Te ruggekeerd in Nederland was hii se dert ongeveer anderhalf jaar lid van de firma Ingwersen en Co., commis- sionnair in effecten van de Keizers gracht te Amsterdam. De heer De Vlugt was ongehuwd. H. V. A. Briel. De heer Hendrik Lodewijk, Antoon Briel, in leven hoofdprocuratiehouder van de Algemeene Kunstzijde Unie te Arnhem, is ongeveer 50 iaar oud geworden. Hii begon ziin loopbaan bi; de E.N.K.A. te Arnhem, ging van daar over naar de Hollandsche Kunst zijde Industrie te Breda en keerde bh de fusie van E.N.K.A. en H.K.I. tot A.K.U. naar Arnhem terug. De heer Briel keerde van een 14-daag- sche zakenreis naar het vaderland te rug. H. Wingelaar. De 30-jarige Hendrik Wingelaar is van Aspirin-tabletten berust daarop, dat zij, in tegen stelling tot veel namaak- producten, ook de kleinste bloedvaten verwijden, de circulatie van het bloed gunstig beïnvloeden en zodoende de bloedsom loop bevorderen. Dit is bij zonder belangrijk bij griep en verkoudheidsziekten. et product van vertrouwen. werd wit als. een doek, zijn wijdge opende oogen schitterden en zijn ge- heiele lichaam schokte. Afschuwelijk, schandelijk! riep hij uit. Toen barsttie zijn woede los. Hij balde zijn vuisljen, kromp ineen van smart en ri|ep: Zwijg! zwijg! of ik zal je v{er- plettjeren. Mevrouw Lionnet zweeg geheel' ver schrikt. Gij zijt eien ellendeling! ging hij voort. Uw gedrag tiegenover Geneviève is altoos afschuwelijk ge weest. "Wat gij' zooeven hebt gezegd, is schandelijk! Haat en jaloesie ver oorloven zóó echter nog niet. Gij hebt niet alleen ,allen eerbied voor mij uit het toog .verloren, maar gij hebt mij o*5k op de grofste manier beleediigd. De beschuldiging, die gij tegen mij en tegen een. arm onschuldig kind hebt ingebracht iis in mijn oogen een mis daad. i Gij beweert, dat gij uw volle ver stand hebt; maar alles, wat gij' zegt en doet, getuigt van volslagen krankzin nigheid. Maar als gij niet krankzinnig zijt, wat zijt ge dan?... O! gij zijt een booze vrouw, een lage ziel! Toen ik u, arm als gij waart, heb getrouwd, niettegenstaande de geruch ten, die er van u liepen, die ik echter niet heb willen hooren, beminde ik u; omdat ik u lief had', heb ik u mijn naam en mijn fortuin gegieven; Ja, ik geboren te Bussum, den 26en Juni 1904. Hii was sedert een maand ge huwd. Otp 1 [Maart 1934 was hii in dienst getreden van de K.L.M. Voordien wasi hii sergeant-monteur bii den militai ren vliegdienst. Voor het verrichten van werkzaam heden had hii eenige dagen op het vliegveld Praag vertoefd en was Za terdag zonder functie aan boord van de Leeuwerik naar Nederland ver trokken. GEVALLEN VOGEL. Leeuwerik, tot de vlucht geboren Fiere koning van de lucht, 't Ronkend lied van uw motoren Begeleid uw koningsvlucht. 't Motorlied is 't harte kloppen In uw slanke lichaamsbouw, Statig stijgt gij naar de toppen Van het hoogste hemelblauw Storm en nood en onweersvlagen In het woeste luchtgebied, Sneeuw en wind en bliksem jagen Dwars door het motoren-lied. Donkere bergen, harde wanden, Duisternis en nood rondom Vogellichaam ligt te branden, Zingend motor-lied blijft stom. Leeuwerik, gij zijt bezweken Voor natuur haar stomme macht Neerland zendt uit alle streken Hare droeve deernis-klacht. Leeuwerik, Leeuwerik, met roem en eere Deed gij hier uw volle best. Nimmer zult gy wederkeeren Naar uw leeg, ontluisterd nest H. POLL. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. In het ziekenhuis.' te Weert werden twee jonge mannen opgenomen, die door dienstdoende kommiezen, op dén weg naar Kelpen (Limburg) gevonden' waren tusschen de brokstukken vani een totaal' vernielde auto. Zij waren zeer ernstig gewond. Omtrent het ge beurde is nog niets bekend'. D'ei slacht offers zijn de 28-jarige F. Claessen en de 21-jarige J. Carisi beiden uit Heyt- huizen. o BEZUINIGINGSONTWERP BEHAN DELD DOOR RAAD VAN STATE. De Raad van State heeft het grootej aanpassingsointwerp. thans behandeld! en teruggezonden aan d'e regeering. In ver band met de door de Raad' van Sraté gemaakte opmerkingen zal het ontwerp had u lief, zopals e'en vrouw slechts kan verlangen; en to.t den dag, waarop ik inzag, dat gij' mijn liefde én mijn! teed'erheid' n,iet meer verdiende, heb' ik u bennind. Maar nu is de maat vol en boez'emt gij1 mij afkeer in, gij jaagt mij' vrees ,aan. Zij bleef gébogen staan, geheel ver nietigd onder den strengen blik van haar man. Maar, ging hij voprt I'aTat mij op uw zottte beschuldiging terugkon men. Ik ,kan mij' de houding voorstellen, die gij tegenover Geneviève hebt aan genomen, want ik w'eet, waartoe iuwi onverbiddellijk'e haat in staat is. Maar, hadt gij' dan allen e'crbied uit het oog toen gij haar zeid'et, dat ik haar miin- naa rwas en zij mijn maitres? Mevrouw Lionnet zwfeeg en: zocht haa rhanden uit de ijz|eren vuisten van haar «nan tos te maken. Welnu, zeid(e mijnheer Lionnet gij antwoordt niet? j Ik heb niets tje antwoorden. Ik weet, waaraan, ik uw .stilzwijg gen moet toeschrijven. Maar gij zult voor mij neerknielen en ,aan God, aan Geneviève en aan uw echtgenoot ver giffenis vragen. i Mevrouw Lionnet richtte zich op met woedenden blik en zocht zich los te maken inplaats van te gehoorzamen, j Op uw knieën! op uw knieën! beval haar man. i f (Woedt vervolgd.) Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. 10 ets.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1