Dit nummer bestaat uit 3 bladen Veehouders Firma COOPS J. P. ïaakknyzen Co'; Bank Jt.V. DE HERMANS BAZAR te Dussen, gorinchem: paschen komt Schoonmaakartikelen a. verschuijr-baert Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Statistische gegevens. A. BAAIJ ftgntjehap van dt fltn?kriatn?clic Bant Jt.V, Amsterdam Bezoekt voor de a s. Paaschdagen daar vindt U alles wat IJ zoekt. f**" No5528 Vrijdag 12 April 1935 Gebruikt daarom steeds onze DROGISTERIJ Buitenland. voor Alle naar Binnenland. UND VAN ALTERA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen belang. DROESPOEDER pel pak f 0.75 ZOGPOEDER per phk p 0.75 KIPPENPOEDER pe\^ pak 0.75 NAVUILPOEDER pel dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER Vier pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 1.00 Capsules tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. We hebben voor ons liggen het Statistisch Jaarboek 1934, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ongetwijfeld treffen we daarin zeer interessante en wetens waardige mededeel ingen aan, welke ook stellig de belangstelling onzer lezers zullen wekken en daarom meenen we enkele opmerkelijke uit komsten, door genoemd Centraal Bureau verkregen, hier te moeten la ten volgen. Vooraf eene enkele op merking Wat is statistiek Statistiek noemt men de weten schap, welke zich bezig houdt met de waarneming en telling van massa verschijnselen. Ook zegt men wel eens dat statistiek de kunst is om cijfers in groepen onder te brengen. We willen hier niet verder op ingaan, maar wel willen we zeggen, dat er naar onze meening omtrent meerdere aangelegenheden statistieken verschij nen, waaraan niet altijd even groote waarde kan worden gehecht. Zoo kunnen wij b.v. moeilijk bewonde ring hebben voor meerdere statistie ken, die haar ontstaan danken aan gegevens uit gemeente-verslagen. Zii die weten op welke wijze een ge meenteverslag in tal van kleine ge meenten tot stand komt, zullen het met ons eens zijn dat gegevens, daaraan ontleend, nu niet direct als volkomen betrouwbaar kunnen wor den aangemerkt. |Maar gelukkig zijn er statistieken te over, die geheel juist zijn en ons omtrent tal van aan gelegenheden de zuiverste gegevens verschaffen. Wc willen nu eenige resultaten, verkregen door het Nederlandsch Centraal Bureau voor de statistiek, laten volgen en wel eenige, die vei lig als volkomen juist mogen wor den aangenomen. scheiden mannen 12152 en dat van de gescheiden vrouwen 18692, zijn de respectievelijk het 27-voud en 19- voud van eene halve eeuw geleden. o Ook verblijdende verschijnselen laat de statistiek ons' zien. Zoo b.v. de afneming van het alcoholverbruik in verschillende landen van Europa. Bedroeg dat verbruik, berekend in liters absolute alcohol per hoofd van de bevolking en per jaar, in het begin van deze eeuw in Frankrijk 22,46 Italië 14,78 België 13,12; Engeland 10,87; Duitschland 9,30Nederland 5.52. Dertig jaren later was het gedaald (slechts in Frankrijk gestegen! tot Frankrijk 23,06; Italië 11,01België 10,00 Engeland 4.46 Duitschland 4,90 (1925/26) Nederland 2,03. JBEAUOOA joiq iqneui pire[.iopo_\[ geen slecht figuur o Onze lezers weten, dat de levens duur van den mensch toeneemt. De statistiek leert ons, dat wij niet al- Zeen in levensduur, doch ook' in li chaamslengte groeien. Zulks blijkt zonneklaar uit de meting van dienst plichtigen. Van deze waren Onze lezers weten, dat ons land bii de laatste volkstelling, e'nde 1930, ongeveer 8 millioen inwoners telde. Minder algemeen bekend is, dat dit ongeveer het dubbele is van het zie lental van een halve eeuw tevoren en het drievoud van het aantal inwoners een volle eeuw vooraf. Ons land is dus veel dichter bevolkt geworden. De menschen zijn elkander nader ge komen, hetgeen aardig geïllustreerd wordt door een berekening, volgens welke, indien wij ons. de geheele be volking regelmatig over de geheele oppervlakte van ons land verdeeld denken, de onderlinge afstand zou geweest zijn een eeuw geleden 120 meter, een halve eeuw geleden 9,7 meter en einde 1930 slechts 69 meter. Veel sterker dan de aanwas van de bevolking in de laatste 50 ja ren, is de toeneming van bepaalde sociale verschijnselen, daaronder zeer in het bijzonder het aantal echt scheidingen. Telde ons land einde 1879, bii 4 millioen inwoners 450 ge scheiden mannen en 971 gescheiden vrouwen, einde 1930 was, bii ver dubbelde bevolking, het aantal ge Zanjgvogeleitjes 2 ons 15 cent. Choë, praline eitjes 8 cent per ons. Holl.\eieren 5 voor 10 cent. Gevulde eieren in stanniol 3 voor 10 cent. Choc, ëjeren vanaf 3 cent. Conserfeteren 4 Choc, eieihdop 7 Choc, kuikens 7 Conserf 8 Paaschmandep 15 Kuikennetten 2 voor 15 Advocaat 95 et, p. fl. statieg. 15 ct. Boerenjongens 4\)-70 ct p. pot, statiegeld 20 25 ct. Boerenmeisjes 50-80 ct. p. pot, statiegeld 20-25 ct. Depót C. Ji AMIN TELEFOON \52. Botermarkt 88 Hl p Beneden 155 cm In 1865, 10,67 pCt. in 1895.\ 3,74 pCt. in 1925, 1,30 pCt. in 1933, 0,85 pCt. 155 t./m. 169 cm In 1865, 64,72 pCt. in 1895. 61,l\ pCt. in 1925, 41,99 pCt. in .1933 34,55 pCt. 170 cm. en meer In 1865, 24,61 pCt. in 1895. 35,07 pCt. in 1925, 56,71 pCt. in 1933, 64,60 pCt. Bepaald „kleine" recruten zijn er dus haast niet meerbijna 2/3 van de in 1933 gemeten dienstplichtigen was boven clc 170 cm. o De toenemende beteekënis van het postverkeer in Nederland wordt door de volgende getallen duidelijk be licht. In het laatste jaar van de vorige eeuw hebben de pesterijen behan deld 103 millioen, brieven 56 millioen, briefkaarten 156 millioen, drukwer- den. In 1932 bedroeg het aantal van elke soort 315 millioen, brieven 97 millioen. briefkaarten 597 millioen, drukwer ken. Nog sterker is de groei van de te lefonie, zii het dan ook' dat deze ten deele verkregen werd ten koste van de telegrafie. Het aantal behandelde gesprekken bedroeg: in 1900 inter- locale 699.000, internationale 31.000. In 1932 interlocale 27.520.000, in ternationale 2.125.000. De telegrafie is, vooral in het bin- nenlandsche verkeer en bovenal door hare duurte, door de tele foon vrijwel verdrongen. Het aantal binnenlandsche telegrammen vermin derde van 1920 tot 1932, dus in slechts 12 jaren tij cis, van 4,7 tot 1,7 millioen, dus tot omtrent 1/3. o TE LAAT.... Een Deensch spoorwegambtenaar, die eenige jaren geleden een ongeluk had gehad, had de spoorwegmaatschappij vcor schadevergoeding aangesproken. Een dezer dagen overhandigde zijn ad vocaat hem een schadeloosste ling van 6000 kronen. Op het oogenb'.ik, dat de invalide zijn portefeui le te voorschijn haalde, zakte hij dood ineen. ROOFOVERVAL. Vijf met revolvers gewapende ban dieten overvielen een postkantoor te Oran in Algiers en maakten tweefpost- zakken buit, die een bedrag van 209 duizend francs bevatten. In een wach tende auto wisten zij te ontkomen. o EEN „GEZELLIGE" GEVAN GENIS. In een gevangenis in Neder-Oosten- rijk, waar zich vele politieke gevan genen bevonden, werd ontdekt, dat de gevangenen in het geheim een ui ge breide correspondentie voerden, waarbij een der hoofdoppassers en diens doch ter hun bemiddeling verleenden. In ver band hiermede zijn vijf personen ge arresteerd. telbf. No is Raamsdonksvsor. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen toekomen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Bniteïilandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkgop-'fan Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en., veflcoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert'Tüoupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d^Efeposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. ZESTIG TORNADO-SLACHTOF FERS OP DE PHILIPPIJNEN. Het aantal dooden tengevolge van de wervelstormen op de Phiüppijnen is gestegen tot zestig. o NEGENTIEN WATERSNOODDOO- DEN IN CALIFORNIë. Bij' het herstellen vaa een., spoorlijn te Sacramento, welkfe door de over stroomingen was vernield, zijn negen lijnwerkers verdronken, waardoor het aantal dooden tengevolge van de over stroomingen is gestegen tot 19. LORRIE DOOR TREIN GEGREPEN. Bij San Sacramento reden eenige ar beiders op een electrische lorrie langs een spoorlijn, die zij moesten herstel len van een doorbraak. Zij werden door een sneltrein gegrepen, waar-/ door 14 arbeiders werden gedood. EEN GEZIN VAN ZEVEN PERSO NEN UITGEMOORD. De politie te Philadelphia stond voor een raadsel. In een kleine woning trof zij de lijken aan van een vrouw en haar vijf kinderen, terwijl de vader ernstig gewond in hetzelfde vertrek lag. Allen hadden steekwonden. o BIOSCOOP INGESTORT. Tijdens een voorstelling stortte te anton eensklaps een bioscooptheater in\ en begroef de toeschouwers onder heK puin. Tof dusver werden 12 dooden en 50 gewonden geborgen. D R O G\S T E R IJ Botermarkt 72 NHeusden. Bezems Dweilen Kwasten Penseelen Brusselsch aarde Amoniak Droge en aangemaakte verf Lakken Vernissen. MIJNGASONTPLOFFING BIJ MOEKDEN. Tengevolge van een mijngasontplof- fing in de Foesjoen-mijnen nabij Mock- den zijn 10 mijnwerkers gedood, w.o. 2 Japanners, en vijftig gewond. o MEER DAN HONDERD PERSO NEN VERDRONKEN. De in de Siikiang uitmondende Pei- kiang-rivier is tengevolge van de hevige wolkbreuken der laatste dagen buiten haar oevers getreden en heeft de 130 K.M. ten Noorden van het Kanton lig gende stad Jingtak onder water gezet. Het water staat in de straten ruim drie meter hoog. Meer dan honderd personen zijn ver dronken. De overlevenden hebben een toevlucht gezocht op de daken. Hulp- is dringend nood-ig, daar reeds een aan tal huizen door den stortvloed zijn ver nield. uur daarna tengevolge van bloedverlies in de pastorie van pastoor Schrauwen, waar zij was binnengedragen, overleed. Geneeskundige hulp, hoewel onmiddellijk ingeroepen, mocht niet meer baten. MEER WATER DAN MELK. Een veehouder te Ter Aar had zich voor het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn te verantwoorden wegens melk- vervalsching. Bij de behandeling bleek, dat eigenlijk niet de veehouder zelf, maar zijn 48 jarige zoon de schuldige was. Deze vond het geval blijkbaar niet zoo heel erg. Hij verklaarde althans ronduit 's morgens na het melken een paar emmertjes regen water, welke klaar stonden om der koeien dorst te lesschen, bij de melk in de bussen te hebben gedaan. Ambtenaren van den Keuringsdienst van Waren hadden een monster genomen, waaruit kwam vast te staan, dat bij 100 Liter melk niet minder dan 65 Liter wa ter was gevoegd. De ambtenaar van het 0. M. meende, dat hier geen water bij de melk, maar melk by het water was gedaan en eischte een geldboete van f 500 subsidiair een maand hechtenis. In verband met den leeftijd van ver dachte en zijn finaDcieelen toestand ver minderde de kantonrechter de straf tot f50 boete subsidiair 20 dagen hechtenis. o DOOR VALLENDE RUIT GETROFFEN. Meisje in den hals gewond en overleden. Woensdagmiddag was een dienstmeisje bij den ingang van het patronaatsgebouw te Breda bezig glasscherven weg te vegen die afkomstig waren van het bovenlicht van de toegangsdeur en welke gedeeltelijk op straat waren gevallen. Toen de ongeveer 22-jarige mej. H. Otten passeerde en een praatje maakte met het dienstmeisje, sloeg de deur, die open stond, door den wind dicht, waar door opnieuw een stuk glas uit het boven licht viel en mej. O. in den hals trof. Zy werd zoo ernstig gewond, dat zij een HONGERSTAKING OP HONS- WIJK. De Duifsche gedetineerden nemen slechts water tot zich. Men meldt uit Schalkwijk aan het U. D., d.d1. 10 April: Naar wij' vernemen zijn de zeven op het fort Honswijk geinterneerde Duit- schers in hongerstaking gegaan. Men zal zich herinneren, dat Dinsdagmiddagj het eerste transport „ongewenschte vreemdelingen" naar Honswjjk is ge bracht, en reeds dien eersten dag heb ben zij geen voedsel, dat hun werdl verstrekt. Het viel toen echter nog niet zoo erg op, men schreef het toe aan weinig etenstrek door de onpleir zierige reis per autobus van Amster dam naar het fort aan den Lekdijk, Maar Woensdag is opnieuw het eten onaangeroerd op de tafels blijven staan; de zeven jonge menschen hebben er geen kruimel' van gegeten en het iisl naar de keuken teruggegaan, zooats het er vandaan gekomen was. Koffie of thee gebruiken ze evenmin; alleen wa ter wordt door hen gedronken. Men zal af moeten wachten, of de jongelieden inderdaad bij hun lijdelijk verzet blijven volharden, in welk gevat men altijd nog tot kunstmatige voeding zijn toevlucht zou kunnen nemen. Wel licht dat ook de mededeeling, dat bij! voortdurende staking terugzending naai; Duitschland overwogen zal worden, wonderen zou kunnen verrichten! Want daar zullen deze stakende heeren wel1 weinig op gesteld zijn. o DOODELIJK ONGEVAL BIJ DE WERKEN AAN DE MOERDIJKBRUG. Woensdagmiddag te ongeveer half zes kreeg de 18-jarige P. B. uit Pa- pendrecht, die werkzaam1 was aan de tweede overspanning voor de Moer- dijkbrug, die wordt afgewerkt op de werf van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht, een klap van. een lier. De jongen sloeg van de brug en viet te water. Onmiddellijk in het werk ge stelde reddingspogingen mochten he laas niet slagen. Enkele uren later wa9 het lijk nog niet gevonden. Zijde Tricot Kinderblousen vanaf 69 cent. Jongens- en Heeren Overhemden vanaf f 1.00. Zijde Jongens- en Heeren Dassen, mooie kleuren, 14 cent en hooger. Bretels voor Herren en Jongens 25 cent. Sokken in wol en zijde vanaf 19 cent. Zoo juist xhebben wij een groote sorteering zijde Dameskousen V ontvangen en verkoopen deze Vu voor de lage prijzen van 39 cent Kinder kousjes vanaf 13 centook in vde betere soorten brengen wij een prachtsorteering. Wollen Kniekousen in verschillende maten en pryzen. Katoenen Kinder pakjes in verschillende maten en prijzen vanaf 69 cent. Jurkjes vanaf 25 cent. Stoften Dames Japonnen vanaf L2.35. Dames fantasie schortjes 49 cent. Alpina Mutsen, in verschillende ^kleuren, 29 cent. Gekleede Mutsjes 69, 89, 125 cent en hooger. Verder vindt U bij ons Jarretels, Sokkenhouders, Zakdoeken, Clips, Haarspeldjes en alles wa^ U noodig heeft. Heeft U onze mooie zijden kleedjes al gezien Zoo niet, laat het U toonen. Het is iets moois f Bij aankoop van 50 cent boodschappen, kost het U nu maar 35 cent! Moeders, maakt Uw kinderen bqkEXTRA PAASCH-RECLAME I Iedere kooper van 1 pakje pudding» 10 cent, ontvangt een groot chocolade Faasoh-el of fijne reep chcöiade 18 c.M. lang cadeau voor het Land van Hensden en Altera, de Langstraat en de Bommelerwaard Verhdurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPA ABP ANK. -«aan*» Spaarboekjes gratis bij eerste storting,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1