Dit immer bestaat uit 2 maden De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. MND VAN ALTEMA Binnenland. FEUILLETON. No. 5529 Woensdag 17 April 1985. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. NOG NIET VLOT. Het Zendingsbureau te Oegstgeest {postrekening No. 6074) vraagt ons plaats voor het volgende: Het is merkwaardig de uitwerking te zien van hetgeen wij voor veer tien dagen hebben moeten bekendma ken, n.l. dat de financiering van het zendingswerk onzer Corporaties is vast geloop en. Sommige menschen geiooven het eenvoudig niet! Dat is het een voudigste middel zich aan de mede verantwoordelijkheid te onttrekken. Maar het is toch heusch een feit, dat men in Indië slechts 40 procent van het noodige heeft ontvangen en dat vele salarissen hier te lande nog niet zijn uitbetaald. Gelukkig zijn er ook anderen, die bereid zij.n mede te helpen om aan den noodtoestand een einde te maken voor zoover dit eenigszins slechts mogelijk is. Het schip is nog niet vlot. Ook als er aan de directe verplichtingen hier te lande voldaan is, moeten wij toch, zoo: eenigszins mogelijk, het zen- dingsveld zelf aan het einde dezer maa,nd weer van middelen voorzien. Daarvoor zal er nog een bedrag van ongeveer honderdduizend gulden bij een moeten worden gebracht. Dan zul len de behoeften voor de rest van dit kwartaal gedekt zijn en zullen de Zen delingen zonder al te nijpende moeite met het werk kunnen verder gaan. Wij hebben daartoe het eenige mid del, dat ons ten dienste staat weer te baat genomen voor den eersten keer in dit jaar en in een circulaire gewezen op de zendingstaak der Ge meente, die onmiddellijk voortvloeit uit wat zij in het Evangelie heeft ont vangen. In deze lijdensweken moet haar dat toch wel helder voor oogen staan. Wij wachten het antwoord af. De allereerste teekenen maar het is nog slechts een eerste begin zijn zóó, dat ,onze spanning blijft. Moge ieder, die de vraag tot zich gericht ziet: „Wat doet Gij voor Mij?" daarop ant woord geven. DE RAMP VAN DE LEEUWERIK. IToe diep de indruk is geweest, dien het ontzettende ongeluk van de „Leeuwerik" op de bevolking heeft gemaakt, is Zondagmiddag gebleken. In den middag hebben op de be- 155. Nog niet. Dit huis zal' rouwen, de deuren zullen gesloten blijven; de menschen, die u gewoonlijk komen be zoeken, zullen niet ontvangen worden. Dat is onmogelijk. Vindt ge dat, mevrouw? Maar ik wil het en zoo zal het gebeuren. Dan ben ik gevangen! Maar u gevangenis lijkt nog niet op die, waarin vrouwen, minder schul dig dan gij1 zijt, opgesloten zitten. Mijnheer, mag ik u wat zeggen? Zeg op. Welnu, wat gijl doet, is schande lijk! Zoo, hernami hij' spottend uw onbeschaamdheid1 verwondert mij niet. Kom', ga eens uw eigen gedrag na, en zie of mij'ne daden of de uwe schandelijk zijn. Gij zijt schuldig, me vrouw, voegde hij! er op doffen toon bij, en gij1 zult die straf ondergaan, die ik u opleg. Op die woorden wierp hij1 zijn vrouw een blik toe, die bliksems schoot, en verliet den salon. Toen mijnheer Lionnet alleen was, viel hij' in een fauteuil neer. Hij dacht aan Geneviève en vroeg zichzelf af, wat er van het ongelukkige kind kon zijn geworden. Nu reeds gevoelde hij graafplaats Zorgvlied meer dan 2000 personen langs het nog met bloemen overdekte gemeenschappelijke graf van de omgekomen vliegers gedéfi- leerd. o VERDRONKEN. Sedert Donderdagochtend werd te Alphen a. d. Rijn vermist de 26-ja- rige boomkweeker C. v. Greuningen. Hij was 's morgens om half 6 naar zijn werk te Boskoop gegaan, doch keerde des avonds niet terug, waarop spoedig aangifte van zijn vermissing werd gedaan. Nadat de geheele omgeving was afgezocht, is men Zondagochtend in het Aarkanaal gaan dreggen. Na ee- nigen tijd werd de fiets van den jongeman opgehaald. Zondagmiddag is de politie er in geslaagd, ook het lijk van v. Greuningen op te halen. Men vermoedt, dat hij door den krachtigen wind de scherpe bocht bij de Scheeve Jaagburg niet heeft kunnen nemen en rechtuit in het ka naal is gereden. BEJAARDE MAN OP SCLIIER- MONNIKOOG VERMOORD. Het lijk in een put aange troffen. Het thans in afwachting van het zomerseizoen nog zoo rustige eiland Schiermonnikoog is opgeschrikt door een gruwelijke misdaad, gepleegd op een ouden man. Het lijk van een van de bekende figuren van het eiland, de 63-jarige heer IT. J. Kerstholt, exploitant van gemeubileerde zomer huizen op Schiermonnikoog, is na lang zoeken ongeveer een week na het misdrijf in een waterput bij zijn woning gevonden. De vermoedelijke dader, cle 30-jarige Utrechtenaar, R., is gearresteerd. o SMOKKELAAR BI J ACHTERVOL GING NEERGESCHOTEN. In den nacht van Vrijdag op Za terdag stieten twee hulpkomiezen van Clinge (Zeeland) op den Liniedijk bij de Moerschans op twee mannen, vermoedelijk uitkijkposten van smok kelaars. Zij lieten deze mannen pas- seeren en even later bleek, dat hun vermoeden juist was. Want toen ver scheen de smokkelaar A. de V. uit Hulst. Hij gaf geen gevolg aan de sommatie van de kommiezen en nam de vlucht met achterlating van de smokkelwaar. Bij de achtervolging lostten de douaneambtenaren tenslot te eenige schoten. Door een daarvan werd de smokkelaar in den rug ge- de leegte, die zijl in zijn huis had achter gelaten. Ook had' het hem leed ge daan, zoo streng tegenover zijn vrouw te zijn. Langzaam1 herlas1 hij Geneviève's brief. Ziji vraagt, zij smeekt mij, geen moeite te doen, om haar terug te vin den. O! arm kind, arm kindl! Ik zall haar niet gehoorzamen, ik zal haar zoeken, ik moet weten Hij riep' zijn zoon, en na hem langen tijd te hebben aangezien, liet hij hem den brief lezen. Reeds bij de eerste regels barstte de jonge man in tranen uit. Zij had je lief, zeilde de va der en zij heeft je niet vergeten bij haar vertrek. Geneviève was mijn zuster, vader; zij wenscht mij geluk en raadt mij aan, den naam, die door elkeen wordt ge acht, met eere te dragen. Nog eens, vader, ik beloof u, u mijn fouten te zullen doen vergeten en mijn best te zullen doen, den naam, dien ik draag, waardig te zijn. Ik ben van je goede bedoelin gen overtuigd, Albert; denk maar altijd aan den goeden raad, dien Geneviève je steeds gaf. Je hebt den brief gelezen en je tra nen bewijzen, dat je hebt begrepen in welken zielstoestand het arme kind zich bevond, toen /.ij ons1 huis verliet. Haar hartje wasi gebroken. Albert, nooit moet je haar naam1 oneerbiedig uitspre ken; nooit zal je een braver karakter, een edeler ziel ontmoeten. troffen, waarbij de kogel doordrong tot de longen. In zorgwekkenden toe stand is de man naar het ziekenhuis te Hulst overgebracht. OUDE VROUW VERBRAND. Te Amsterdam, Borgerstraat 8, is Zondagmorgen tusschen 8 en 9 uur de alleenwonende 76-jarige weduwe G. Schenk op gruwelijke wijze ver brand. Toen eenige brandwachts ter plaatse verschenen wachtte hun een afgrijselijk schouwspel. In het gangetje lag voor een ge opende deur, de wed. S. op haar knieeën. Haar kleeren waren nage noeg geheel van het lichaam ge schroeid, terwijl de rug van het slacht offer één groote gapende wond was. Van het gangetje was het houten be schot eenigszins ingebrand. Ook op het toilet werden brandsporen waar genomen. Voor de oude vrouw mocht geen hulp meer baten. De clood was reeds eenigen tijd ingetreden. De reconstructie van het drama wees uit, dat een lap, welke stak uit den oven van het fornuis, dat in het achterkeukentje stond, aan het smeu len was geraakt. Bij haar poging, de zen lap te verwijderen, moeten de kleeren van de vrouw in brand zijn geraakt met het noodlottige gevolg. o KOKEND WATER OVER HET LICHAAM. In de Chemische Fabriek van de fa. wed. P. Smits te Utrecht kreeg Zaterdag de 62-jarige arbeider A. Weijers een geweldige hoeveelheid kokend water over het lichaam. De inhoud van een ketel, met ongeveer 2000 liter inhoud, stortte zóódanig over hem heen, dat alleen het hoofd gespaard bleef. Een tweetal mede-arbeiders, die hulp verleenden, kregen vrij ernstige brandwonden aan handen en voeten. De zwaarst getroffene is Zaterdag avond aan de gevolgen overleden. 0 CONFLICT BIJ EEN WERKVER SCHAFFING. Door den opzichter der Necl. Hei de Mij. zijn 66 arbeiders uit Hengelo geschorst, die te werk gesteld waren aan de Reggewerken onder de ge meente Delden. De oorzaak der schorsing is gele gen in een meeningsverschil omtrent de hoegrootheid van het loon, dat de arbeiders dachten te ontvangen. De plaatselijke contactcommissie heeft deze zaak in onderzoek. o Zij was mijn dochter, ik heb haar niet meer; slechts jou heb ik nog, want op uw moeder kan ik niet re kenen. Ik voel! ,dat ik ouder word:... 0! als je mij goed begrijpt, zal je hart je zeggen, wat ik van mijn zoon verlang! Nooit ben ik streng voor je ge weest en ik ben overtuigd!, dat mijn goedheid! meer van je zal' verkrijgen, dan mijn strengheid. O, vader! beste vader! Je treedt bijna je een-en-twintigste ja;^r in. Op jouw leeftijd had1 ik reeds het vertrouwen mijner patroons ver werven door mijn werk; ik verdiende reeds genoeg, omi voor rnijze.f, maar ook voor mijn arme, gebrekkige moe der te zorgen. O! ik was toen niet rijk, ik wist niet wat genoegens wa ren! Je zult wel begrijpen, dat wij allen plichten te vervullen hebben', dat le digheid die oorzaak is van vele on deugden. Je zult weldra begrijpen, beste jon gen ,dat werken het beste middel is, om je verdriet te vergeten. O! vader, zoo sprak Geneviève ook altijd. Nu is zij niet meer hier om je haar wijzen raad te geven: maar laat zij je, hoewel! misschien ver vanhier, nog steeds geleiden. Bij den zorg voor mijn. zaken, heb ik geheel verzuimd over je te waken. Maar nog is! niets verloren, en zie ik je gereed, het leven eindelijk van een ernstiger zijde tte beschouwen. Vader, hetgeen ik nu wil, is mij JONGEN BEKNELD GERAAKT. Tusschen den Bleekerssingel en den Fluweelensingel te Gouda moest een schuit onder de brug door. Teneinde de schuit te verzwaren om onder de vaste brug door te ko men, ging een aantal jongens op ver zoek van den schipper op de schuit zitten. Een van hen, de 12-jarige H. Bar bier, die tegen de waarschuwing van den schipper in, zich met zijn hoofd boven de schuit begaf, is daar bij tusschen de brug en de schuit be kneld geraakt. De jongen werd zoo ernstig gewond, dat hij korten tijd later overleed. O—— VROUW DOOR TREIN GEGRE PEN. Zaterdagavond, omstreeks 6 uur, is de 30-jarige mej. M. uit Tiel op den onbewaakten overweg aan de Medelsche straat, nabij Tiel, door een passeerenden trein gegrepen en op slag gedood. Mej. M. was gehuwd en moeder van twee kinderen. o ZIJN OUDERS BESTOLEN. De politie te Vlissingen heeft een man gearresteerd, die door inslui ping in de woning van zijn ouders een belangrijke som gelcls had ont vreemd. Het grootste gedeelte van het geld werd nog op den dader ge vonden. o BIJEENROEPING PROV. STATEN Bij Kon. Besl. is aan den Commis saris der Koningin in de provincie Noordbrabant machtiging verleend tot het bijeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone zit ting op Donderdag 9 Mei a.s. o VERKEERSONGEVALLEN. De automobilist LI. F. B. uit de Haarlemmermeer, reed met snelle vaart in de richting van Haarlem. Nabij de P. Aertsziaan. reed hij den daar loopenden 7 5-jarigen M. den uw naam waardig te maken! Goed. Ik lijd nu; meer, dan ik wel zou kunnen zeggen; ik moet een vergoeding hebben en die verwacht ik van jou. De jonge mam wierp zich in de armen van zijn vader. Gedurende die drie volgende dagen, zag Albert zijn vader slechts aan de maaltijden. Mijnheer Lionnet had, dco- delijk ongerust over Geneviève, ge zocht, 0111 te weten te komen, wat er van het jonge meisje was geworden. Maar nergens kooi hij ook slechts het minste gewaar worden. Ontmoedigd en bedroefd zeide hiji eindelijk: Het is mogelijk, dat zij mij wel dra schrijft, om! mij te zeggen, waa,r zij is en wat zij doet. Geneviève had de vreugde meege nomen uit het thuis1 van haar pleeg vader; zij had er niets1 dan rouw ach tergelaten. Zooals mijnheer Linonet had gezegd1, rouwde het geheele huis. 1 VIII. j TELEURSTELLING EN ROUW. Vader Anselme kwam van (Marseil le terug. i Nooit had hijl zich zoo gelukkig ge voeld in twintig jaar, als1 op het oogen- blik toen hij Parijs binnen kwam. Hij naderde Geneviève, hij zou haar weer zien! I O. aan, die bijna op slag gedood werd. De verloofde van den bestuur der, mej. L. R. uit Haarlem, die naast hem zat, werd door het plotselinge remmen tegen de voorruit van de auto geslingerd en kreeg een zware hoofdwond. De 64-jarige G. Verkruisen uit Den Haag, is op den 's-Gravenweg te Rotterdam met zijn motorrijwiel aangereden door een auto, bestuurd door M. v. d. M. Met een gebroken linkerdijbeen, een hoofdwond en een' hersenschudding moest hij in een zie kenhuis worden opgenomen. Zijn duo-passagier, de 33-jarige H. Taumbassou, eveneens uit Den Plaag, bekwam bij zijn val een hoofdwond en een ontwrichten linkerarm. Ook hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De 23-jarige motorrijder J. Pol uit Sappermeer is aan het Winscho- terdiep te Groningen tegen een voet ganger aangereden, doordat hem 'n auto met verblindend licht tegemoet kwam. De motorrijder en zijn 28-ja- rige duopassagier H. werden tegen den grond geslingerd. Pol bekwam verschillende verwondingen en een schedelbreuk. Hij werd naar een zie kenhuis vervoerd. Zijn toestand is zeer ernstig. De duorijder werd slechts licht ge wond, terwijl ook merkwaardig ge noeg de voetganger slechts lichte verwondingen opliep. Zij konden bei den na verbonden te zijn naar huis terugkeeren. Het motorrijwiel werd geheel vernield. De personenauto van den heer v< B. uit Breda, die in de richting Oos terhout reed is door de gladheid van den weg bij Teteringen komen te slippen. De wagen raakte een boom en kwam tegen een anderen boom tot stilstand. De fietser Janssen uit Oosterhout, die op het fietspad reed, werd door de auto gegrepen en ge raakte bekneld tusschen den wagen en den boom. Hij werd zwaar ge wond en is naar een ziekenhuis te Breda vervoerd, evenals de heer v. d. Pluim uit Breda, die naast den heer v. B. was gezeten en een diepe wond aan het dijbeen had opgeloo- pen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. —o— j Er was geen twijfel meer aan, Gene viève was zijn dochter. O! hoe goed begreep hij nu de aantrekkelijkheid, die Geneviève steeds, voor he ml hiad', Geneviève was zijn dochter! ,Eni dat was nog niet alles. Gabrielle de Sau- lien, zijn vrouw, de moeder zijner; doch ter h'ad zich niet verdronken, zooals men h'ad' gezegd) len geloofd1, hij had het recht te veronderstellen, dat zij nog tot d'e levenden behoorde en hij hoopte, dat hij haar eens zou terug vinden, en dat Goid haar het verstand zou hergeven. Thuis gekomen, nam hij nauwelijks! den tijd', zijn kruierskleedieren weer laan te trekken, om' zich naar den faubourg Saint-Antoiine te begeven. Hij zou het 'allereerst met mijnheel) Lionnet spreken; hij' zou zich bekend m'aken en Geneviève opeischen. Dienzelfden dag zou mijnheer Lion net spreken; hij zou zich bekend m!a- ken en Geneviève opeischen. Dienzelfden dag zou mijnheer Lion net de kleindochter bij de grootmoeder) brengen, want hij zelf had gezworen., nog in de schaduw te blijven. O! die brave mijnheer Lionnet, die beste m'an, die zijn Geneviève zoo! goed h'ad opgevoed, die haar als zijn' kind had liefgehad, hoe innig zou hij hem danken voor alle goedheden, waar mee hiji zijn dochter voortdurend h'ad omgeven! i j (Wordt vervolgd.) voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1