Uitknippen. Dit nummer Rett uit 3 bladen PASCHEN. Vanaf 9 cent Behangpapier. 5. p. tuttsjfza lt Co'; {uk Jl.V- UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Onooglijke handen Fotografisch Atelier Laat U zich gedurende de Paaschdagen fotograveeren "j Komt dan even bij ons! Gediplomeerd Opticien Agentschap van dt Awstcrdanischc Bank Jl.V., Amsterdam PASCHEN KOMT A. BAAIJENS j annex Fotohandel lAND VAN ALTEN A No. 5530 Vrijdag 19 April 1935. Kuitenlaud. Plaatselijk Nieuws. 1 CABINET FOTO GRATIS. CH. VAESEN. Dit blad verschijnt WOENSDAOMOROEN en VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regeS meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Bij inlevering van deze advertentie ontvangt men t|m. Paasch-Maandag tegen den prijs van het MONTUUR dat men koopt, de GLAZEN GRATIS! V. M. Bij schoonmaak worden Uw handen vaak ruw, rood en onooglijk. Om ze weer snel zacht, blank en mooi te krijgen is Purol het eenige goede middel daarvoor. Paschen, het feest der verriizenis des Heeren, van Zijn wondervolle opstanding uit den dood, is er wel één Christelijk feest, dat zoo sterk tot de verbeelding spreekt, zoo vol inhoud is? Zeker, ook Kerstmis heeft zijn diepe beteekenis voor den ge- 'loovigen mensch, het raakt onmid dellijk zijn gemoed, het is een her denking vol poëzie, het is een kost baar bezit, waarvan hii nimmer af stand zou willen doen, hoeveel te minder hij, waar het zelfs door van- het-Christendom-vervreemden in eere wordt gehouden maar het Paasch- feest geeft toch nog stof tot dieper overdenking, omdat het zoo juist past in het mysterie van ons eigen leven. Lijden, geestelijk en lichamelijk, dood zii zijn ons aller deel, zij zijn de doem van het mensehelijk bestaan, zij zouden er ook het onop losbaar raadsel van zijn, als de hoop op een blijde verrijzenis tot een be ter leven niet bestond en zelfs in de bitterste benauwing niet levendig bleef. En hoe heeft de Goddelijke Mees ter hierin tot voorbeeld willen zijn! Geen smart, of Hii heeft ze willen lilden en als dood verkoos hii de meest wreede, de meest schandelij ke de armoede tot het uiterste een kribbe Zijn wieg en zelfs geen steen om het moede hoofd op te laten rusten de zielepijn tot het uiterste de zijnen namen Hem niet aan, verraden door Zijn leer lingen, eenzaam in Zijn doodstrijd, zioodat Hij, Wien legioenen engelen ten dienste stonden, de bittere klacht niet weerhouden kon„Mijn God. waarom hebt Gii Mij verlaten", ver guisd tot Zijn laatsten ademtocht lichaamspijn tot het uiterste de wreedste folteringen door ruwe sol daten maar daarna dan ook de opstanding in de uiterste glorie. Leest het Evangelieverhaal van den Paaséhmorgen. Het is zoo so ber. De dood is overwonnen, Chris tus is triumfator, maar er klinkt geen geschetter van bazuinen, er zijn geen jubelende volgelingen, die den overwinnaar in een zegetocht, dui zendmaal in enthousiaste blijdschap den intocht in Jerusalem overtref fend, den Heiland naar de stad te rugvoeren. Slechts weinigen, enkele vrouwen, enkele leerlingen hebben getuigen mogen zijn van het won der, doch dat is voldoende geweest en het kon niet anders. Want wat op den Paaschmorgen geschiedde, was geen aardsche zege, het verlossings werk, dat in de verrijzenis zijn glo rierijke bekroning vond, slaakte geen aardsche boeien, maakte geen einde aan aardsche onderdrukking, het is een overwinning geweest van hooger orde en de jubel daarover blijft be sloten in de menschenziel, die zich verlost en vrijgemaakt weet door Je zus' bloed en die daardoor de kracht gekregen heeft door het lijden te gaan tot de zegepraal. En die jubel te er des te waarachtiger om. Onze tijd is er een van groote zorgen en diep leed, zóó ernstig, dat de vraag" zich in moedelooze oogen- blikken kan opdringen, of uitredding nog wel mogelijk is. Onder zulke omstandigheden heeft het gebeuren van den Paaschdag ons meer mis schien nog dan anders te zeggen. Niets heeft ter wereld ooit hope- loozer geleken dan op den Goeden Vrijdag de stichting van het Gods rijk op aarde. Een grondiger ver nietiging van deze stichting in haar eersten .opgang was niet denkbaar. De Meester als een misdadiger ge vangen, veroordeeld en gedood, zijn volgelingen verjaagd, het uitgestrooi de zaad vertrapt. Naar menscheliike berekening was hier het einde en nog wel een einde in schande. En toch was dit droeve slot van het verhe ven drama een glorievolle opgang. Dit was het, omdat een hooger plan dan menschelijke berekening eraan ten grondslag lag. Welnu een Christen weet sinds de tragedie van Golgotha, welke plaats lilden en nood innemen in de be schikkingen Gods ten opzichte van den mensch. En Hii weet, dat in berusting gedragen leed hoe dan ook tot een opstanding uit den dood der ziel voert. Voor hem is de Paasch- jubel onafscheidelijk verbonden aan de rouw van den Goeden Vrijdag. Na lilden verblijden, na de nederlaag de overwinning, na den dood de ver rijzenis. Wij mogen dan nog te mid den der moeilijkheden en zorgen staan, de toekomst moge nog zoo duister lijken, de Paasch'klokken en het Halleluja zijn de verkondigers van hoop, de verwekkers van nieu wen moed, de boodschappers van een twijfellooze belofte. Maar voor alles mogen zii zijn de opwekking tot een geestelijke opstanding met Christus, wiens verheerlijking een nieuw en troostend licht zal afstralen in on ze harten. per rol mooi DROGISTERIJ A. VERSCHUUR—BAERT Botermarkt 72, HEUSDEN. Verf Behang Glaspapier Plakmeel Stopverf Kwasten OOK IN DE.N DOOD! VEREENIGD. Te Szarvas in Hongarije hoorde de echtgenoote van een 81-jarigen man, met wien zijl 58 jaar getrouwd was geweest, dat haar wederhelft van een ziekte niet meer kon genezen. De vrouw kreeg een aanval van zwakte en overleed nog enkele minuten, voordat ook haar man den laatsten adem uitblies. MIJNONGELUK IN KOREA1 29 Dooden. Uit Tokio wordt gemeld, dat in een mijn in Korea een ernstig onge luk is gebeurd29 Koreaansche mijnwerkers zijn gedood. Tien man van het personeel konden gered wor den. 184 PARELVISSCHERS VERDRONKEN. Plaaien verslinden slachtoffers aan de Australische kust. Aan de Westkust van Australië, ten Westen van Broom, zijn parel- visschers met hun booten in een zwaren storm geraakt. De booten sloegen om, en de op- varenden geraakten te water. Als ge volg hiervan zijn 184 parelvisschers, waaronder 61 Japanners verdronken oij door de haaien verslonden. o OVERBELASTE RIVIERBOOT I GEKENTERD. Vijftien personen om het leven gekomen. Un. Press, meldt uit Barranguilla (Columbia/), d.d. 16 April aan de Msb. In het monding.sgebied van de Magdalenarivier heeft zich Maandag een ernstig scheepvaart-ongeluk af gespeeld. Bii deze ramp1 zijn vermoedelijk vijftien personen om het leven geko men. Een kleine rivierboot - die behalve de bemanning nog tachtig passa giers vervoerde en daardoor overbe last was, is in het midden van de rivier gekenterd. Onmiddellijk spoedden zich vele vaartuigen ter plaatse, doch het ge lukte deze slechts vijf-en-zestig per sonen te reden. o HEVIGE ONTPLOFFING IN TENNESSE. 100 Personen gewond 36 gebouwen verwoest. Te Helenwood, in Tennessee heeft zich een vreeselijk ontploffings-onge- luk voorgedaan. Een brand, die in een woonhuis was uitgebroken, breid de zich zich uit tot een opslagplaats, waar 20 kisten dynamiet lagen op geslagen, benevens 200 kisten kruit. De geheele voorraad ontplofbare stoffen vloog in de lucht. Behalve het spoorwegstation, werden 36 ge houwen verwoest, resp. zwaar be schadigd. 100 Personen werden min of meer ernstig gewond. 200 Per sonen zijn dakloos geworden. Een reeks andere personen had zich kort voor de explosie in veilig heid kunnen brengen, aangezien de stationschef hen tijdig had weten te waarschuwen. Medische hulp en verdere hulp troepen zijn onmiddellijk' naar de plaats des onheils gedirigeerd, om de noodige assistentie te verleenen. Vergadering van den raad der ge meente HERPT, op Maandag 15 April, n.m. half vijf. VoorzitterEdelAchtb. Heer W. J. N. Wijs. SecretarisWelEd. Heer F. van Liempt. Afwezig de heer Verhoeven uit Bern. De Voorzitter opent de vergade ring, de secretaris leest de notulen der vorige vergadering, die onveran derd worden vastgesteld. Ingekomen stukken Bericht van Ged. Staten, dat de Gemeente-begrooting 1935 door dit college is goedgekeurd. Kon. Besluit, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de heffing van opcenten op de Personeele-belasting. Rapport van het Verificatiebureau van de vereeniging van Nederl. Ge meenten. Dezestukken worden voor ken nisgeving aangenomen. De Begrooting 1934 wordt gewij zigd, conform het voorstel van B. en W., voor den gewonen dienst in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 21591.62 de kapitaal dienst tot een bedrag van f 1453,15. De begrooting 1935 wordt gewij zigd in verband met de verstrekking van vleesch in blik en het verkochte hakhout aan den dijk. Op voorstel van B. en W. wordt de vergoeding bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 over 1935, vastgesteld op f6.74 per leer ling. Het voorschot voor 1935 wordt ge steld op 80 pCt. van dit bedrag. Goedkeuring rekening 1934 voor het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter wijst als leden der commissie van onderzoek aan de heeren Gouwenberg en v. d. Broek en schorst voor dit onderzoek de openbare vergadering. De heer, v. Herpt verlaat de ver gadering. telbf. no. is Raamsdonksveer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK, -gram»- Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. Na heropening brengt de heer Couwenberg rapport uit en zegt, dat alles in behoorlijke orde is bevon den. De rekening wordt hierop met al- gemeene stemmen vastgesteld met een ontvangst van f 3199.20 1/2, uit gaaf f3115.09, batig saldo, aldus f 84,11 1/2. De Voorzitter brengt namens B. en W. een woord van dank aan den vliitigen secretaris van het Burger lijk Armbestuur voor de voortreffe- Zangvogeleitjes 2 ons 15 cent. Choc, praline eitjes 8 cent per ons. Holl. eieren 5 voor 10 cent. Gevulde eieren in stanniol 3 voor 10 cent. Choc, eieren vanaf 3 cent. Conserfeieren 4 Choc, eierdop 7 Choc, kuikens 7 Conserf 8 Paasch man den 15 Kuikennetten 2 voor 15 Advocaat 95 ct. p. 11. statieg. 15 ct. Boerenjongens 40-70 ct p. pot, statiegeld 20 25 ct. Boerenmeisjes 50-80 ct. p. pot, statiegeld 20-25 ct. Depót C. JAMIN TELEFOON 52. Botermarkt 88 HEUSDEN. lijke wijze, waarop hii de admini stratie heeft gevoerd. Als er niet zoo'n groote verandering op komst was zouden B. en W. met een voor stel komen om de belooning voor dezen ambtenaar te herzien, welke belooning thans niet staat in verhou ding tot het werk dat wordt ver richt. B. en W. stellen vervolgens voor extra hulp aan werkeloozen in 1935 te verleenen. De Voorzitter merkt op, dat eeni- gen tijd geleden in principe hiervoor reeds het besluit is genomen. Het crisis-comité heeft zich bereid ver klaard 79 pCt. van deze hulp vooii zijn rekening te nemen, mits de ge meente 21 pCt. bijdraagt. De extra hulp wordt gesteld op f 2,10 per wer- kelooze, voor aankoop: van ldeeding en schoeisel. De raad gaat accoord met dit' voorstel. De Voorzitter deelt mede, dat de ze vergadering in geen geval de laat ste vergadering zal zijn die door den raad wordt gehouden. Voor den da tum van opheffing komt de raad zeker nog éénmaal bijeen, om nogl eenige besluiten te nemen. Waar geen der heeren van de rondvraag gebruik wenscht te ma ken wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. HEUSDEN. Sedert Woensdag bevindt zich" cp de gpoote brug over d'e Maas een controlepost voor de aldaar passeeren- de auto's. Deze ptost, die daar gehand haafd blijft tot en met 3 Mei a.s.„ houdt zioowel des nachts als overdag nauwkeurig toezicht en heeft tot taak aan te teekenen van welken kant de auto's kjomen, alsmede tot welke soort zij behojoren. Op 26 Aprill viert de Eerw. Zus- ter EgidiO' het glouden feest van hare inkleedi.ng in de Congregatie der Zus ters van O.L. Vrouw, Mioeder van Barmhartigheid, d!at doior de school jeugd feestelijk zal worden gevierd. Met het ojog op de vacantie op dei Bijz. meisjesschojol! zullen de feestelijk heden plaats hebben op 30 April. ANDEL. De heer A. van Hou wel in gen alhier is aan de Veeartsenijkundfge Hoogeschooli te Utrecht geslaagd voor, het candid'aats-examen Veearts. De heer A. W. van der Nat te Sleeuwijk heeft bedankt als directeur! van het kinderkoor „Het Vinkje" al hier. E H e u s d e n. WIJ GEVEN OP DE 6 FOTO'S lste klas werk tegen lagen prijs. U kunt ons ook steeds aan huis laten ontbieden zonder verhooging van prijs. Het inlijsten van foto's en plaatwerk geschiedt gratis. Ruime keuze van LIJSTJES, zoowel het betere als in de goedkoope soorten. Aanbevelend, voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard M. INT - Zusterhuis 6 -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1