Dit nummer Mat uit 2 bladen De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. UND VAN ALÏÖ** Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. No. 5581 Woensdag 24 1935 Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. VOETBALLEN VOERT TOT ALLES. Te Bornheim in Westfalen kwam het tusschen de aanhangers van de plaatselijke voetbalclub en die uit En- niger tijdens het spel tot een vecht partij, waarbij eenige personen door stokslagen werden gekwetst. Na af loop van den wedstrijd greep men an dere wapenen en vlogen baksteenen en moersleutels door de lucht. Vier Ennigers werden zwaar gewond. Een hunner is reeds overleden. o LEVEND VERBRAND. In een koloniewijk bii Hamburg is brand uitgebroken in een kamp van de S.A. De gebouwen zijn totaal ver brand. Bij het opruimen zag men de overblijfselen van een fiets. 'Men zocht verder en vond het totaal verkoolde lijk van een man, die blijkbaar op de fiets was gekomen en in het hooi had overnacht. o OP STRAAT GETROUWD. Een zeldzame huwelijksvoltrekking, die alleen mogelijk is in het land van de onbegrensde mogelijkheden en misschien zelfs van de onbegrens de onmogelijkheden, geschiedde on langs in de Amerikaansche stad Cum berland. Een jong echtpaar liet daar zijn huwelijk voltrekken op het trot toir van een straat en wel precies op de plek, waar zij elkander voor den eersten keer hadden gezien. LEVEND VERBRAND. Een ernstig verkeersongeluk is ge beurd bii Nogent-le Rotrou in Frank rijk. Een personenauto botste aldaar in volle vaart tegen den bijwagen van een vrachtauto aan. Het lukte niet meer de inzittenden van de auto te hulp te komen, aangezien de licht- brandbare lading van de vrachtauto onmiddellijk in brand was gevlogen. De drie inzittenden kwamen in de vlammen om. o VLIEGTUIG NEERGESTORT. Door onbekende oorzaak is; bii Hal- lingdal Noorwegen') een vliegtuig omlaag gestort en in brand gevlogen. Vier inzittenden zijn in de vlam men omgekomen. o GROOTE BRAND IN GOETEBORG. Door tot dusverre nog niet volko men opgehelderde oorzaak is. in de z.g. bazaarwijk te Goeteborg (Zwe den 1 een brand uitgebroken, die snel om zich heen greep. Eerst na drie uur blusschingswerkzaamheden geluk te het, verdere uitbreiding van het 157. Ik dacht, dat ik stikte; dank u, Chéron, het gaat nu al beter. Zijn krachten kwamen terug. Tot ziens, Chéron, hernam hij en drukte den werkman de hand ik ga dadelijk naar mijnheer Lion net, ik moet weten Ja, ja, vader Anselme, doe dat. Het was één uur. De werklieden gingen weer aan dien arbeid. Mijnheer Lionnet, die niet langer aan tafel' kon blijven zitten, was weer naar zijn bureau gegaan. Verscheidene brie ven lagen voor hem en hij las ze niet. Hij scheen zijn zaken geheel verge ten te hebben. Hij1 dacht ook aan de verstoorde vre de in zijn huis; geen banden meer; een jaloersche, hatelijke vrouw had' die vernietigd! Geneviève zou niet terugkomen; maar haar beeld zweefde nog altijd! voor zijn oogen. Terwijl mijnheer Lionnet zoo in ge dachten verdiept zat, stapte de kruier de groote plaats over, die de woning van den fabrikant van den faubourg vuur tegen te gaan. Ongeveer een derde gedeelte van de geheele wijk, 20 zaken, zijn door den brand ver nield, die gretig voedsel vond in op geslagen olievoorraden. Een brandweerman kreeg door glassplinters ernstige verwondingen. Ook moesten eenige brandweerlieden wegens rookvergiftiging in het zie kenhuis worden opgenomen. Er zijn waarschijnlijk ongeveer 3000 dooden en 9500 gewonden. De schade wordt op tien inillioen jen geschat. t ab I g t j e GEEN BENZINE MEER NOODIG. De directie van de „Reichsbahn" te Mainz heeft een autobus in gebruik genomen, die in plaats van met (bui- tenlandschel benzine gestookt wordt met (binnenlandsch! hout. Deze hout gas-autobus heeft een motor van 110 P.K. De houtgas-generator is ver werkt in de carosserie, zonder dat dit uiterlijk opvalt en kan 100 K.G. hout bevatten, terwijl in den wagen nog 600 K.G. kan worden meegenomen, die de bus. in staat stellen 600 K.M. af te leggen. Het gas wordt onder den wagen door geleid en aldaar door een bijzondere inrichting ge zuiverd. De bus is voorzien van heete luchtverwarming. De brandstofbespa ring moet zeer aanzienlijk zijn. o 15 KOEIEN IN EEN WINDHOOS. In het dorp. Warin in Mecklenburg waren eenige vrouwen in den ge meentestal bezig met het melken van de koeien, toen een windhoos; over het dorp ging. Het dak van den stal werd opgenomen en weer neergesme ten. De heele stal stortte in en de menschen en dieren werden onder het puin bedolven. Onmiddellijk snel den de overige dorpsbewoners toe op het gekerm van de menschen en het geloei van de dieren. Alle melk sters bleken arm- en beenbreuken te hebben opgeloopen. Zes kinderen moesten naar een ziekenhuis worden overgebracht. Een deel van de koei en kon uit de puinhoopen worden bevrijd, maar 15 clieren waren zoo zwaar gewond, dat zij moesten wor den afgemaakt. AARDBEVING. Uit Formosa wordt gemeld, dat' na de aardbeving van Zondag" weer eenige geweldige schokken zijn waar genomen. Maandagmorgen, volgens den gouverneur van Formosa, is het aantal slachtoffers, groote clan men eerst meende. 2 MIJNWERKERS GEDOOD. In de Staatsmijn Emma is de hou wer H. Geris van een laadplaats in een schacht gevallen en verongelukt. Geris was 38 jaar oud, gehuwd en vader van één kind. Idij was woon achtig te Amstenradc.. Ook te Lut- terade gebeurde een ongeluk met doodelijken afloop. Op de Staatsmijn j Maurits had een instorting plaats, waarbij de gehuwde arbeider Bruck, vader van drie kinderen op slag werd gedood. Een tweetal andere arbei ders werden ernstig gewond. o WEER EEN SCHIP NAAR RUS LAND. We vernemen dat het s.s. „Al melo" van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. naar Rusland is verkocht. De „Almelo" werd in 1918 bij de Kon. Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen gebouwd en meet 6948 bruto reg. ton. Het schip is sedert Maart van het vorige jaar te Amster dam in de haven opgelegd. o DOOR KOGEL GETROFFEN. Op den eersten Paaschdag wandel de mej. Boshouen met haar 12-ja- rig zoontje en een vriendin bij de volkstuintjes, die liggen in den drie hoek tusschen de spoordammen van de hoofdlijn Rotterdam-Schiedam en de aftakking van de Ceintuurbaan. Het jongetje liep voor zijn moeder uit naar een huisje, dat zij in hun volkstuintje hebben. Op een gegeven oogenblik viel het kind voorover neer en gillend van pijn bleef het liggen. Het bleek dat het knaapje een schot wond in den rug had. Men vermoedt dat een verdwaalde kogel van een strooper het jongetje heeft getrof fen. De toestand van het kind is bevredigend. HET BEZUINIGINGSONTWERP Naar de N.R.Ct. verneemt, is in het bezuinigingsontwerp, waarvan de indiening spoedig is te verwachten, een nieuwe verlaging van de salaris sen der rijksambtenaren opgenomen ten. bedrage van 10 millioen. Het bezuinigingsontwerp zal voorts voor een belangrijk gedeelte een machtigingswet worden, waarbij de regeering zich voor een aantal be zuinigingen en daarmede verband scheiddie. Hij richtte zijn schreden naar het ca binet van mijnheer Lionnet en vond de deur open. Hij trad) binnen, en daar hij den fabrikant niet in zijn ©verpeinzingen wilde storen, wachtte hij. Na een oogenblik hief mijnheer Lion net langzaam; het hoofd op. O! zijt gij daar, vadler Anselme, zeide hij wat wilt ge? Mijnheer Lionnet, ik kom u vra gen ik zou gaarne weten... Wat wilt ge weten? Waar juffrouw Geneviève is. Mijnheer Lionnet zag dien kruier ver wonderd aan. Hij' vroeg zichzelf af, welk recht die man had, hem te on dervragen. Weet ge, dat juffrouw Geneviève niet meer hier is? Ja, mijnheer, en ik kom 11 vragen!, u smeeken, mij1 te zeggen, waar zij is heengegaan. Ik kan u niet verbergen, vader Anselme, dat gij' mij verbaast. Dat begrijp ik, mijnheer, ja het moet 11 verwonderen, dat een arme kruier u durft komen ondervragenover haar, die eenige dagen gele dien nog de vreugde van uw huis was en die er door haar vertrek een groote leegte heeft achtergelaten. Ja, maar waarom doet ge het dan? vroeg mijnheer Lionnet. Dat zal ik u zeggen, mijnheer. O! gij kunt het gelooven, ik werd niet door een onbescheidene nieuwsgierig heid gedreven; o>, gevoel 11 niét belce- digd; antwoord, mijnheer; ik zweer u, dat gij geen spijt zult hebben, mij te hebben geantwoord. De grijsaard sprak op treurigen, plechtigen tcon. Mijnheer Lionnet had reeds vroeger bemerkt, dat d'e kruier zoo beschaafd sprak, als hij; nooit te voren van een kruier had gehoord; maar nu trof hem dat nog meer. Hij1 stond op en sloot die deur van zijn kabinet; daarna verzocht hij1 vader Anselme beleefd plaats; te nemen en vroeg: Stelt gij1 zooveel belang in het ongelukkige kind? Of 'ik belang in haar stel? O! ja, mijnheer, en veell meer dan gij wel denkt!... Zij1 hield veel van, u, mijn heer, maar ook veel van vader Ansel me. O! het lieve, edele schepsel! Nooit is er iets anders dan liefde en goedheid i in 'haar hart geweest. Zijn stem was droevig. Ja, liefde en goedheid, ant woordde de fabrikant nooit heb ik een 'sifechte daadl bij; haar opgemerkt; het 'kwaad1 kende zijl niet. O! vader Anselme, gij liadt zooeven reden om te zeggen ,dat zijl die vreugde van dit huis was. Helaas, waar zij is, weet ik niet. Hebt gij geen moeite gedaan, haar terug te vinden? Ik heb gedaan, wat ik kon. En nog niets? Niets; niet het minste. voorzieningen regeling bij Koninklijk besluit voorbehoudt. In verband met het gerucht, dat de aanvankelijk in het ontwerp Ook opgenomen aanpassing van de bui ten den staatsdienst op het economi sche leven drukkende lasten aan een lager niveau daaruit verwijderd is, verneemt het blad dat hierin nader bij een afzonderlijk ontwerp zal wor- 1 den voorzien. 0 ARBEIDER GEDOOD. De 23-jarige J. S. wonende te Nie- bert was bezig werkzaamheden aan een stoomketel in de zuivelfabriek „de Ommelanden" aan den Frieschen Straatweg te Groningen te verrich ten. De stoom werd afgesloten, om den ketel te kunnen openen. Toen S. aan het werk was, had er plotseling een hevige explosie plaats met het gevolg, clat het deksel van den ke tel werd geslagen, waardoor S. met geweld wercl weggeduwd. Hierdoor geraakte hij tusschen het deksel en een anderen ketel bekneld en bekwam zeer ernstige verwondingen, eenige oogenblikken later is S. overleden. AUTO-ONGEVAL. 3 DOODEN. Op den drukken Groninger weg te Westerbroek onder de gemeente Hoogezancl heeft een ontzettend on geluk plaats gehad, waarbij 3 per sonen om het leven zijn gekomen. Een personenauto bestuurd door den heer Meester uit Ferwerd is in het Winschoterdiep gereden. Het on geval werd direct bemerkt en weldra schoten een viertal arbeiders toe, ter wijl een schipper met een bootje naar de plaats des onheils kwam. Het bleek, clat de auto vrijwel ge heel onder water zat. Met veel moeite gelukte het 2 mannen en twee vrou- ven uit den wagen te halen. Drie der slachtoffers bleken over leden te zijn, n.l. de 62-jarige J. Meester uit Ferwerd, diens echtge- noote en hun 35-jarige zoon, die den wagen bestuurde. De echtgenoote van laatstgenoemde had er het leven af gebracht. O EXPLOSIE IN CAFÉ. Zaterdagmiddag heeft in de keu kens onder Heck's Standard Lunch room aan den Coolsingel te Rotter dam een explosie plaats gehad, die een lievige consternatie en groote schade heeft aangericht. Het was in het groote café-restaurant en op het terras zeer druk op het moment van de explosie en hevig verschrikt ren den de talrijke bezoekers cle deur uit, stoelen en tafeltjes omtrekkende. Men zoekt de oorzaak bij een am- rnoniak-koelinrichting, die defect was en men bezig was te repareeren. God, GodÜ aI's; zij1 eens een einde aan haar leven, heeft gemaakt! riep vader Anselme bevende uit. Daaraan moet ge niet denken, antwoordde mijnheer Lionnet met vuur; ik ken Geneviève en weet, welke hare principes zijn; een brave, sterke, dap pere ziel is; zij, die niet 200 spoedig wanhoopt. Neen, neen, in welken toe stand' zij zich ook bevindt, zij zou nooit aan zelfmoord denken. Daaromtrent kunt gij gerust zijn. Om half twaalf is zij' vertrokken; misschien wist zij', waarheen te gaan. In elk geval heeft zij' 's nachts op straat gelooepn. Is zij nog in Parijs? Is zij nog in Frankrijk? Verscheidene malen ben ik aan het politiebureau geweest; alle rapporten der commissarissen heb ik gezien. Niets heb ik gevonden, in het geheel) niets, dat mij' op' het spoor van Geneviève kont brengen. Nu wacht ik den uitslag der opsporingen af. M,aar vooral verwacht ik een brief van het arme kind zelf. Nu is zij1 zeven dagen weg, en het is onmogelijk, dlat zij niet spoedig van zich zal laten hooren. Zij moet begrijpen, dat ik in de groot ste ongerustheid verkeer, en zij zal mij' gerust willen stellen. Zoover ben ik, en verder ben ik niet. Nu ben ik wat geruster, mijnheer, en evenals gij, geloof ik, dat juffrouw Geneviève spoedig van zich zal doen hooren. Hebt gij' mevrouw Merson en haar zoon gesproken? FAMILIEDRAMA. In een bovenwoning aan den Darrf te Schiedam heeft zich Zaterdagmor gen een familiedrama afgespeeld. Vermoedelijk als gevolg van een huiselijken twist sprong de 28-jarige bewoonster, mej. Schaap, moedervan drie jeugdige kinderen, aan de ach terzijde van haar woning uit een openstaand raam. Zij kwam op een steenen plaatsje terecht, waar zij he vig bloedend en met een ernstige schedelbreuk werd opgenomen. In zeer ernstigen toestand werd zij naar: het gemeenteziekenhuis vervoerd. Herhaaldelijk kwamen huiselijke twisten voor. De vrouw moet in over spannen toestand verkeerd hebben, o WIELRIJDER DOOR AUTO GE DOOD. T)p den mr. P. J. Troelstra-weg te Leeuwarden is de 65-jarige vee handelaar M. Memerda, toen hij per rijwiel den weg overstak, door een auto, bestuurd door zekeren M„ ge grepen en gedood. Volgens het on derzoek treft den automobilist geen schuld. o AUTOVERKEER MET BELG IE. Nederlandsche automobilisten, die in het tijdvak 15 April tot 15 No vember 1935 België voor toeristische doeleinden bezoeken, behoeven geert internationaal rijbewijs te bezitten ert mogen op hun Nederlandsch rijbe wijs rijden. Wel moeten zij in helj bezit zijn van een triptiek of carnet, oi VOETBALWEDSTRIJD BELG1E- NEDERLAND. De K.N.V.B. heeft aan deA.V.R.O* toestemming verleend tot het uitzen den van den internationalen voetbal wedstrijd België-Nederland op 12 Mei te Brussel. Er is echter ook nog toestemming noodig van den Kon. Belgischen Voetbalbond. Deze bezit de A.V.R.O. op 't oogenblik nog niet. Het Heysel-stadion is n.l. nog niet uitverkocht. -o NOODLOTTIGE VERGISSING IN EEN APOTHEEK. Eenigen tijd geleden plakte eert Amsterdamsche apothekers-assistente bij vergissing een verkeerd etiket op| een fleschje medicijn, zoodat dit fleschje, dat een vergif bevatte,, int handen kwam van een oude vrouw, die het innam en korten tijd daarna aan de gevolgen overleed. Ja, zij wisten nog niets, en ik heb hun het vertrek van Geneviève moeten, meedeelen. Maar weet .gij dan?.,. Ik weet mijnheer, dat zij e kaar beminnen en dat gij d'e hand van juf frouw Geneviève aan, mijnheer Henri Merson hebt beloofd. Opnieuw zag mijnheer Lionnet den kruier verwonderd! aan en vroeg: Wie heeft u zoo goed1 onderricht? Dus hebt ge haar gesproken? Ik heb het geluk gehad; mijnheer,, haar verscheidene malen te spreken; voor u heeft zij; niets; verborgen ge houden, maar voor vader Anselme OoÜ niet. 1 O! dan begrijp ik het. Wat zeide mijnheer Merson, toert hij het verdwijnen van haar, die hij liefheeft, vernam? Hij heeft geschreid en gezucht, heeft zich de haren uit het hoofd ge trokken. Van morgen heb ik hem weel! gezien, en hij; verkeerde nog steeds» in een beklagenswaardigen toestand; zijn smart was 'groot, en zijn wanhoop» afschuwelijk om; aan te zien. Als hij zijn goede moeder niet bij zich had gehad, zou het er slecht met hen* hebben uitgezien. Nog een ongelukkige, die troost noodig heeft, prevelde vader An selme. Ik heb u alle vragen beantwoord), hernam de fabrikant; wat hebt gij nog te vragen? (Wordt vervolgd) j t voor het Land van Hensden en Jlltena, de a:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1