Marktberichten Plaatselijk Nieuws. Uit het dagelijksch leven. Rivierberichten. De apothekers-assistente is door de rechtbank wegens het veroorzaken van dood door schuld veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 14 dagen, benevens een geld boete van f75 of 25 dagen hechte nis. o DE |M;AN IN HET BOSCH. Naar men beweert bevindt zich de persioon, die de beruchte voortvluch tige misdadiger zou zijn, nog steeds in de uitgestrekte bosschen onder de gemeente Herpen. Een sterke poli tiemacht mocht er Vrijdag en ook Zaterdag en Zondag niet in slagen hem in de bosschen op te sporen, todh schijnt zijn aanwezigheid na- 'dien nog te zijn geconstateerd, doch hii blijkt zich voor de politie nog schuil te kunnen houden, alhoewel die in deze actief blijft. SPIONNAGE? Naar men aan de N.R.C. meldt, heeft de marechaussée uit Bakkum op den Afsluitdijk bij Kornwerder- izand een Deen aangehouden, ver dacht van spionnage. De vreemde ling was bezig de vestingwerken al daar te fotografeeren. -o HET WETSONTWERP INZAKE DE BRUGGELDHEFFING. Minister Oud zal het verdedigen. Naar de „N. Arnh. Crt." verneemt, heeft de nieuwe minister van Water staat, Ir. Van Lidth de Jeude. bij het aanvaarden van zijn ambt geconditi- onneercl, dat hii het wetsontwerp in zake de tolheffing, op „de bruggen niet voor de Staten-Generaal zal heb ben te verdedigen. Thans zal de minister van finan ciën iMr. Oud, de verdediging van het ontwerp op zich nemen. ROTTERDAM, 23 April. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 219 paarden, 0 veulens, 1523 magere en 910 vette runderen, 323 vette kalveren, 73 Graskalv., 1597 nuchtere kalveren, 196 Schapen en lammeren, 16 bokken of geiten, 299 varkens. Per K.G. le kw. 2e kw. 3e kw. Koeien 54— 48— 32—38 Ossen 56453842 Stieren 48433638 Vette kalveren 75— 65— 45—50 Schapen 37 33 30 Lammeren 39 34 30 per stuk 1 Melkkoeien f110 a f210 Kalf koeien f115 a f215 Stieren f 140 f 235 Pinken f 60 f 80 Graskalveren f 40 f 60 Vaarzen f 75 a f115 Werkpaarden f 85 éi f 224 Slachtpaarden f 80 f165 Veulens f at Hitten f 60 èi f 90 Biggen f f Nuchtere slachtkalv. f 31/6 a f 5.00 id. fokkalv. f 6 a f 12 ^Schapen f 8 4 f 16 Lammeren f 7 f 13 Biggen per week f 4 f GORINCHEM, 22 April Veemarkt. Aangeroerd: 475 runderen, nuchtere kalveren, 740 biggen, 7 varkens en 70 landvarkens, 25 schapen en 40 lammeren. Prijzen per stuk Zware kalfkoeien f 150190. Melkkoeien f 120150. Kaltvaarzen f 110160. Guiste vaarzen f 70110. Vaarkoeien f Guiste koeien f 60—110. Pinken f 6080. Stieren f 70120 Graskalveren f 20—35. Nuchtere Fokkalveren f 812. Idem voor export f 24. Drachtige varkens f 30 70. Natte zeugen 2540 Landvarkens f1222. Biggen f1016 Schapen met lammeren f1520. Lammeren 8—10. GORINCHEM, 22 April Eierveiling. Aangevoerd 51.043 stuks. Pry zen per 100 stuksKippeneieren f 1.902.30 Jonge henneneieren f Eendeneieren f 2.052.15, Ganzeneieren f 0.00. Kalkoeneieren f 6.00. Op de weekmarkt golden de eieren 2 k 21/3 ct. per stuk. Beste boter f 1.70; margarine f 1.10 beide per K.G. auto's, welke voor vervoer van personen worden gebezigd, als openbare middelen tot vervoer van personen worden be schouwd, indien zij ruimte bieden voor ten minste acht personen buiten den be stuurder. Doel hiervan is de veiligheid der reizigers te bevorderen door dezelfde eischen te stellen aan vrachtauto's, waar mede personen worden vervoerd, als van personenmotorrytuigen, die openbaar mid del van vervoer zijn. Hier betreft het als derde persoon iemand laten meeryden in de laadruimte en wel een knecht, die als 't ware inhaernt is aan de vracht en in dienstbetrekking is by uw zoon. Nu zou het toch meer dan dwaas zyn indien dit feit als een strafbaar feit zoude worden aangemerkt en 0 i. zal dan ook geen enkele kantonrechter uw zoon veroordeelen. Een geheel ander geval is het wanneer een vrachtryder b. v. van koeien van diverse eigenaren, al die eigenaren in zyn wagen mede vervoert. Tusschen den vrachtryder en de eigenaren der koeien bestaat geen enkele dienstbetrekking. Vragen op rechtskundig gebied JAbonné's kunnen in deze rubriek GRATIS vragen stellen). Myn zoon is in het bezit van een vrachtwagen (een auto) waarmede hij handel doet. Hij heeft twee man perso neel, maar de cabine van den wagen is bestemd voor twee personen. Is het ge oorloofd dat zijn tweede knecht ook mee- rydt achter op den wagen, of kan men hem daar een bekeuring voor geven D. A. Art. 15 der Wet op de Openbare Middelen van vervoer is in hooge mate geredigeerd op eene wyze dat er alles van te maken is, daar het zegt dat vracht HEUSDEN. De Directeur van het Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor alhier, maakt bekend, dat met ingang van Zondag 28 April 1935, het kantoor op Zon- en Feestdagen voortaan al leen 's-morgens van 8 tot 9 uur ge opend zal zijn. Maandagmorgen had in het R. K. Vereenigingsgebouw de vaan delwijding plaats van de vereeni- ging „Wandelsport," onderafd. van den R. K. Wërkliedenbond. Deze wijding geschiedde door den Hoog- Eerw. heer deken Wouters. Na den middag, circa half twee werd voor den eersten keer in uniform een tocht gemaakt, waarbij de volgende route werd gevolgd Heusden, Hees been, BeSipiien Waalwijk Vlijmen. Haarsteeg, Heusden. De Protestantsche Kiesveree- niging heeft tegen morgen, Donder dagavond hare leden opgeroepen ter vergadering in „Concordia". In deze vergadering zal het Bestuur hoofdzakelijk advies uitbrengen van de resultaten van zijn gehouden over leg met diverse partijen en naar aan leiding daarvan de wijze van candi- daatstelling met de leden nader over wegen. ALMKERK. A.s. Donderdag 25 dezer, n.m. 3.30, hoopt Ds. v. Waardenburg. be roepen predikant bij de Herv. Ge meente alhier een bezoek te brengen aan deze Gemeente. Belangstellenden kunnen alsdan met Z.Eerw. kennis maken. J.l. Maandag 2de Paaschdag behaalde de korfbalvereen. A.K.C. al hier, op de serie-wedstrijden te Go- rinehem, tegen G.K.V. en A.D.O. een 1ste prijs, zijnde een beker. Wii wenschen genoemde vereeniging pro ficiat met dit behaalde succes. AALST. Vrijdagavond is in café van A. Sterk alhier, de eerste ledenver gadering gehouden van de pas op gerichte onderlinge varkensverzeke ring. De heer G. A. J. Opstelten opende de vergadering, waarna vast stelling yan het reglement volgde. Het inleggeld bedraagt gedurende de eerste 6 maanden f 0,50 per varken, daarna f 1.Dit behoeft natuurlijk maar één keer betaald te worden. De wekelijks'che contributie bedraagt fO.10. Tot bestuursleden werden ge kozen de heeren G. A. J. Opstelten, E. van Ballegooijen, G. Vernooij M. van Ballegooijen, G. van de Laar G. Baks en W. Vernooij. Die lieer G. A. J. Ops tel ten deelt mede, dat de be stuursfuncties als volgt verdeeld zijn G. A. J. Opstelten, Voorzitter. E. van Ballegooijen Penningm., G. Ver nooij, secr. De overige heeren zijn commissarissen. De heer P. J. van Trigt, lid van het voorloopig bestuur had zich niet als bestuurslid be stuurslid beschikbaar gesteld. Aan den laagsten inschrijver W. Vernooii wordt de controle en ophalen contri butie opgedragen voor f 13,75. Aan gezien deze reeds als commissaris is gekozen, moet hii hiervoor bedan ken en wordt in diensi plaats geko zen J. Gij be. De vereeniging telt mo menteel reeds 25 leden. Mogelijk zal echter het ledental zich nog uitbrei- BENEDEN LANGSTRAAT. Naar vette varkens blijft gere geld vraag bestaan, aan den prijs van 32 a 34 centen per K.G., levend gewicht. Jonge biggen worclcn ver handeld van f 8f 12 per stuk. Scha pen f6f 14, lammeren f6f 12 per stuk. CAPELLE. Bij de gehouden aanbesteding voor het bouwen van een woonhuis voor den heer J. Sterrenburg, onder ♦architectuur van den heer F. Michaël te Vrijhoeve-Capelle, werd ingeschre ven ais volgt H. Wagemakers, Capelle. f 2379 G. Paans, Capelle. f 2355 J. Qurijns, Capelle, f 2293 KleinLoog en Verhagen, Capelle, f 2268 J. Michaël, Vrijhoeve-Capelle. f2260 A. Dijkstra, Capelle, f 1939 Plet werk is aan den laagsten in schrijver gegund. DUSSEN. In hotel Leemans alhier, werd een konijnen- en fokvereeniging met aanvankelijk 25 leden, opgericht. Als bestuursleden werden gekozen de heeren Dijkstra, voorzitterJ. An- sems, secretaris. Leemans penning meester G. Verhoeven 2e voorzitter en G. v. Biessen commissaris. In een j.l!. Zaterdagavond, in de Consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk alhier gehouden vergadering van stem gerechtigde kiezers: voor den gemeente raad, is in samenwerking besloten, om met de a.s. Raadsverkiezing alhier (Dus- sen en Hank)) met een lijst van can didate n uit te komen, die in zijn ge heel, bij stemming als volgt werd' vast gesteld 1. G. van Rijswijk; 2. A. A. van Vugt; 3. A. Colijn; 4. G. Vos; 5. Joh. Pellekaan; 6. W. Colijn; 7. H. Pelle- kaan Azn.; 8. L. van Oven; 9. KI. Pellekaan; 10. A. de Rooi}. De vergadering was vrij goed be zocht en er heerschte in deze een goe de stemming voor samenwerking. GIESSEN. Op Donderdag, 20 Juni a.s.. zal de verkiezing van de leclen van den Gemeenteraad alhier, plaats heb ben. Door het Bestuur der Coöp. Melkfabriek „Altena" te Nieuwen- dijk zal op Vrijdag 26 April 1935, n.m. 69 uur, in café de Lorm. zit ting houden in verband met de melk- contigenteering. LAND v. HEUSDEN EN ALTENA. De Coöp. Zuivelfabriek te Nieuwendijk betaalde aan hare leden over het tijdvak van 25 Maart, 6 April 1.05 per pCt. vet. Het gem. vet be droeg 3.07 pCt., zoodat de gem. prijs 3,23 beliep. Wel een bewijs hoe treurig het met de melkveehouderij gesteld is. OUDENDIJK. Door het verbreken van een ruit van het keukenraam bij mevr. de Wed. H., welke met haar ge zin afwezig is, hebben ongenoode gasten Zondagnacht daar een be zoek gebracht. Door de buren werd dit des morgens ontdekt, welke daar van kennis gaven aan de politie. Door de marechaussée's en Gemeente-po- litie werd een onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat de binnendeur ge sloten was, zoodat het bezoek tot de keuken beperkt bleef. Er is vermoe delijk zeer weinig of niets ontvreemd. Rectificatie. Bh de uitslag, trekking verloting, „Kunst na Ar beid" stond 4e prijs no. 156, dit moet zijn no. 56. SLEEUWIJK. De heer P. FI. van Rijswijk alhier, is benoemd als directeur van het kinderkoor te Rijswijk. Door onbekende oorzhak brandde j.l. Zondag een hooiberg van de firma A. Meerburg alhier, geheel af. De brandweer was spoe dig op de plaats des oriheils, zoo- dat de brand beperkt kon blijven, bij ]iet hooi. SPRANG. In den nacht van Donderdag op Vrijdag werden bij de Wed. B. alhier, uit de schuur naast de boer derij de kippen gestolen. Van de(n) dader(s) geen spoor. Donderdagavond werd door de afd. „Patrimonium" besloten geen afgevaardigde naar de te Apeldoorn te houden Bonds jaarvergadering te zenden. Tot afgevaardigde naar de jaarvergadering van de Gew. Org. Z. H. werd gekozen de heer Jac. de Roon. J.l. Zaterdagavond werd Mej. v. D. uit Vrijh.-Capelle, terwijl zij per fiets aan het kruispunt den nieu wen verkeersweg overstak, door een motor aangereden, waardoor het voor wiel geheel in elkaar werd gedrukt. Persoonlijk kwam zij met den schrik en enkele schaafwonden vrij. J.l. Maandag 2den Paaschdag maakte de J. V. op G.G. alhier per autobus een plezierreisje naar Eind hoven en bezocht tegelijk de verga dering van de Afd. N.-Brabant en Limburg van J. V. op G. G. Op een, vanwege de Christel. Oranjevereen. te houden herdenkings samenkomst op Dinsdagavond 30 April in de Geref. Kerk aan het Bruggetje zal burgemeester A. Smit spreken over het onderwerp: „In de Oranjegalerij". Ds. Bousema zal liet slotwoord spreken. De Chr. Gem. Zangvereen. „Excelsior" uit Sprang en „Halleluja" uit 's-Capelle zullen haar medewerking vcrlcencn. De timmerman W. had bij een in aanbouw zijnd huis, het ongeluk van den steiger te vallen. De ontbo den geneesheer constateerde 'n bloed uitstorting. Terwijl G. v. d. li. per fiets de Korte Nieuwstraat wilde indraai en had hij het ongeluk met zijn fiets te vallen, waardoor hij met zijn hand in den prikkeldraad terecht kwam en zich zoodanig verwondde, dat de hulp van Dr. W. moest worden ingeroe pen. VEEN. Zii die nog geen vergunning hebben voor den teelt van nabouw gewassen, kunnen deze tot 27 April, verkrijgen door bemiddeling van de tuinbouwvereeniging en kunnen hier toe zich vervoegen bii den secr. J. G. N. Schreuders. De muziékvereeniging „Wil- helmina" is voornemens om op Dinsdagavond 30 April ter gelegen heid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana, op de kiosk haar eerste zomerconcert te geven. De heer Runge te Zalt-Bom- mel, heeft zijn benoeming als direc teur van de gem. zangvereeniging „Zanglust" en het kinderkoor „Het Sijsje" aangenomèn. Door den heer Van der Nat werd vorige week af scheid genomen van de zangveree- niging waarbij hij toegesproken werd door den eere-voorzitter den heer van- Donk. Namens de vereeniging werd door den heer Schreuders een gouden dasspelt aangeboden. De hr. Van der Nat sprak hierna een woord van dank voor het ontvangen cadeau en de aangename samenwerking, welke er steeds geweest is. WIJK EN AALBURG. Bii werkzaamheden in de werkverschaffing werd Zaterdag i.l., een projectiel opgegraven. Het bleek een 6 c.m. granaat te zijn. Ze was nog voorzien van de vulling. Door een lid van het personeel der Hem- brug te Amsterdam, zal ze vernie tigd worden. WIJK. De leden van Oefening en Uit spanning, die op Paaschmaandag deel namen aan het solistenconcours, uitge schreven door de harmonie Kunstliefde Vermag Alles te Oss hebben den naam van deze vereeniging weer schitterend hoog gehouden. Juryleden waren de heeren J. J. Her mans te 's Bosch en S. P. van Leeu wen, kapelmeester te Assen. De heer Hermans werd bij het optreden van de leden van O. en U. vervangen door den heer Jac. Pullens. De beoordee ling was vrij streng, dit bewijst de totaal-uitslag, van de 30 solisten, die op dezen dag deelnamen wisten 14 het tot een eersten prijs te brengen. Van deze 14 waren er 4 voor de leden van Oefening en Uitspanning. Hier laten wij de uitslagen volgen: J. v. Tilburg, saxophoon alto, 2de afdeeling met Louise di Montfoort van Bergson, 68 punten, 2e prijs. J. Schou ten, piston, eerste afdeeling, met Sou venir de Valence van M. Bleger, 66 punten, 2e prijs. Jac. v. d. Pol, Sax. Alto. ie afd. met 'La Tyrolienne, E. Marie, 75 p. lste prijs. Afd. uitm.W. Roza, sopranino, met Carnaval de Venice, J. Demers- seman, 82 punten, ie prijs. Eere-Afdeeling, B. A. v. cl. Pol, Sax. Sopraan, met ie Fantasie origi- nale, Esqudié, 97 punten, ie prijs met lof der Jury. H. v. Loon, bom bardon met Romance Bohemienne, J. Ord. Hama, 91 punten, ie prijs. Het maximum te behalen punten bedroeg 100, voor een eerste jprijs met lof waren noodig 95 punten. De heer B. A. v. d. Pol, behaalde met den heer N. Verhoeven uit Dru- nen, Saxophoon tenor, die met dezelfde solo in dezelfde afdeeling uitkwam en eveneens 97 punten verwierf, het hoogste aantal punten van de afdee ling houtblazers, saxophones inbegre pen. De heer H. v. Loon behaalde het hoogst aantal punten in de afdee ling koper. Met recht mag dus weder vaneen mooi succes worden gesproken. WOUDRICIIEM. De 'hoofdbestuursvergadering der Noord Brab. Maatschappii van Landbouw isi bepaald op Vrijdag, 26 April 1935, n.m. 2 uur. in café de Beursi te Breda. Alle leden der Maatschappii heb ben vrijen toegang en worden tot bijwoning opgewekt. Bij genoegzame deelname zal door de stamboekvarkens fokveree niging „Land van Heusden en Altena en Biesbosch" opi 1 Mei, een bezoek worden gebracht aan de fokdag te Reuzel. WASPIK. In de gehouden vergadering van de leden der R. K. Werklieden- vereeniging werd besloten tot can didaten voor den Gemeenteraad te stellen de heeren 1. J. H. Smits. 2. Mj. iMateijsen. 3. L. Rekkers Czn. 4. H. Schellekens. WERKENDAM. Op de candidatenlijst der Chr. Hist. Unie, afdeeling Werkendam, voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezin gen, zijn weer gekozen de zittende leden, n.l. de heer C. H. Bogers, C. A. Paans en Joh. C. Visser, ter wijl de geheele lijst 10 personen telt. Op de j.l. gehouden vergade ring der A. R. Kiesvereeniging" al hier, werden voor de Werken als candidaten gesteld, voor de a.s. Ge meenteraadsverkiezing 1. L. B. v. d. Straaten, (aftr.). 2. G. Ippel. 3. W. v. Driel, (aftr.). Terwijl de overige 7 personen ge kozen zijn en nog uitgezocht moeten worden. Voor Werkendam werd cle gros lijst vastgesteld, terwijl voor de stem ming in volgorde, nog een vergade ring wordt belegd. Voor de Staatkundig Ger. Par tij zullen voor de a.s. Gemeenteraads verkiezingen de volgende candidaten worden gesteld: 1. A. W. Versluis 2. G. Kornet; 3. Chr. v. d. Wiel; 4. A. T. Klop; 5. A. Baggerman. ZUILICHEM. De anti-revolutionaire candida tenlijst voor de a.s., gemeenteraads verkiezingen, zooals 'hii door de kies vereeniging is vastgesteld, luidt als volgt 1. E. van Dalen, (aftr.). 2. Ant. van Vugt (aftr.). 3. M. van Brakel Wzn., (aftr.). 4. A. van Brakel Azn. 5. W. L. Benckhuijsen. 6. K. van Herp. 7. G. van Veen Gzn. IIERPT. Op 25 April a.s., zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer A. J. J. v. Bokhoven werd gekozen als ge meente-ontvanger alhier. NIEUWENDIJK. De vereeniging „Ziekenzorg" te Sleeuwijk is voornemens om in combi natie met de Kille alhier, te komen tot het aanstellen van een wijkver pleegster. Naar we vernemen hebben de heeren K. van der Stelt, Joh. Colijn en H. van Breugel, voorkomende op de A.R. lijst, als candidaat voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing, voor hun. candidatuur bedankt. De heer H. C. Ottevanger, tim merman-aannemer was voor het ma ken van een brug, welke in de naaste toekomst toegang moet hebben tot het plantsoen, dat aan de Rijks straatweg wordt aangelegd, de laag ste inschrijver. SCHOONMAAK. Een fragiele lente spreidt zich in de natuur ten toon: bloesems kleuren, dotterbloemen vonken langs de sloot kanten, boomen en hagen staan vol knoppen. Een blijde vogel fluit: de lieve lente doet haar entrée. Hoerah! Buiten 'is er dus ontwakend leven; binnen in de kamers, in de gangen,, in de keuken, tot op alle zolders toe„ toe, binnen is er volslagen wanorde en ongezelligheid. Schoonmaak! Nijvere vrouwenhanden breken het huis met koelbloedige vastberadenheid af; ontluisteren het, ontwijden het met stofzuiger-gezoef, water-gek'.ots, wit- en verfkwast-geklodder. Kasten staan open en zijn leegge plunderd, de schoorsteen is kaal, de wand ontdaan van allerlei opsmuk. De vrouwen genieten thans een despoti sche macht in huis; veger, dweil, blik en boender zijn hare attributen. Ze zijn bezeten door reinigingslust, schoonmaakwoede, poets- en boenma- nie. Ze genieten hevig van haar werk en zijn er totaal in verslonden. Ze trekken gordijnen en behangselpapier naar beneden, ze sleuren vloerzeil en kleeden zóó maar onder uw voeten weg, ze dragen stoelen, en tafels, kas ten en bedden het huis uit, naar buiten! Niet het minst: ze smijten in hun duivelsch werk mooie voorwerpen ka pot. Jarenlang ging deze of gene dier baarheid mee: nü wordt het door drif tige vrouwenhanden beetgegrepen, het valtin stukken, of het is weg, kwijt voor goed. O, treurige schoonmaaktijd! Nood lottig, noodzakelijk kwaad! Wij mannen weten en beseffen wel, dat het nuttig en noodig is, dat straks alles blinkend en helder en frisch en nieuw zal zijn. Dat deze hergeboorte van het hui selijk interieur gelijken tred houdt met de hergeboorte van het exterieur in de natuur. Maar tochzou er in schoon maaktijd niet een tehuis voor mannen te vinden zijn, een rustig oord, een vredig concentratiekamp zonder zwoe gende vrouwen, stofzuigers en wit kwasten? H. POLL. Op 23 April. in Meters in c.M. j 's-Hertogenbosch 2.12 val 20 Nieuwe schutsluis te Engelen (Dieze) 2.09 val 18 Engelen (Maas) 1.88 val 24 Crèvecoeur (Dieze) 2.07 val 22 Crèvecoeur (Maas 1.88 val 27

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 2