VOOR HET VOORJAAR EN DEN ZOMER Marechaussée-kazerae Meisjes bibliotheek. Ongelooflijk Ongelooflijk met een inhoud van 218 bladzijden voor slechts 15 ceiits „Roman voor Allen," Fotooralisch Atelier annex Fototiandel JONGENSBOEKEN n voor den spotprijs van 25 cent DRUKWERKEN STAAN TER DEKKING BUITENSHUIS W. TIMMERMANS ZONEN, bjj G. MAAS te AALST "V erschenen Firma L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Rechtzaken. Burgerlijke Stand. Advertentiën. STEEK VOOR STEEK N° 3 ZOMERMODELLEN Huisje te huur op Zaterdag 27 April „DE GOEDKOOPE BAZAR" Franco per post 22^ cent! Iedere 14 dagen een nieuw boek in de Serie Als nummer 92 verscheen „De man die het wist"f door Guy Boothby. en U hebt meer aan het leven. HEUSDEN. CH. VAESEN. KANTONGERECHT GOIUNCHEM. jjjjr. fé Uitspraken 16 April. Yisschen zonder vergunningH. H. te Woudrichem f 5 subs. 5 d. h. Verkeer van rechts geen voorrang ver- leenen N. B. te Almkerk f 5 subs. 5 d. h. Motorrijtuig zonder rijbewijs besturen M. v. D. te Brakel f 2 subs. 2 d. h. Onvoldoend verlicht motorrijwiel be sturen G. V. te de Werken c.a. f 2 subs. 2 d. h. DE iWERKEN EN SLEEUWIJK. Over de maand Maart, 1935. Geboren Hendrikus, r. van Dl. Groeneveld en G. GroeneveltEver- •dina Annigje Jacoba, d. van P. J. van Eede en A. J. KomanSija Anna, d. van K. van der Stelt en Z. de BruijnMarius Jan, z. van J. van den Heuvel en C. Koppe laar Willem, z. van A. Groeneveld •en C. HoekeJantje, d. van J. de Jongh en A. J. van den Bergh Hendrik Willem, z. van H. W. Kloots en N. C. VerduijnWillem, z1. van A. Versluis en D'. van Drunen Jo hannes Hendrikus, z. van C. de Graaf f en W. den Dekkerpirk Jo hannes, z. van A. Kolijn en M- Ekel- mansJantje, d. van L. C. Schad- delee en J. AlgraMaria, d. van A. £L. Paans en A. J. DuiserDirk, z. van H. Smits en M. Verhoeven Lena Maria, d. van Chr. de Koning •en G. van der Stelt. Getrouwd: Arie Hans, 34 j., met Johanna Neeltje Paans, 27 j. Gerrit van Pelt, 23 j„ met Aartje van Andel, 20 j. Overleden: Teuna Kuijk, 63 j., echtgenoote van J. Groeneveld. RAAMSDONKSVEER. Van 6 t.m. 12 April. Geboren: Cat. Wilh., d. v. Jac. v. Gils en Joh. Rijken; Cornells H., z- v. B. Spuijbroek en M. Raams. Getrouwd: Adr. Molewijk, 26 j. en Wilh. Snoek, ,26 j. Overlieden: C. Stoop, 6 j. en Adr. v. dl. Kieboom 2 weken. SPRANG CAPELLE. Over de maand Maart 1935. Geboren: Jenneke Maria, d. v. H. J. A. C. Wittebol en E. M. v. d. Berg; Leendert Anne, z. v. A. Blom en P. van Tilborgh; Anna Maria, d. v. W. Braspenning en J. C. Kruyf. Overleden: Jan van Tilborgh, 84 j., wedn. van A. v. d. Schans; Teunis van Campen, 60 j., echtg. van H. M. Verheyden. Dat deed de Heere ook ons gevoelen, door het plot seling overlijden van onzen bierbaren Zoon, Broeder, Behuwd-Broeder, Oom en Oud-Oom, ARIE LANKHAAR, in den ouderdom van 59 jaar en 6 maanden. Uit aller naam CORNELIS LANKHAAR. Babiloniënbroek, 20 April 4935. Met diep leedwezen geven wjj kennis, dat God plotse ling tot zich nam, onzen trouwen Broeder en Vriend den Heer ARIE LANKHAAR, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Ds. J. P. J. Kruys Voorberge Pred*. G. N. v. d. Beek B. de Graaf! j Ouderl. A. Vos Czn., Diaken. Babiloniënbroek, 20 April 1935. aw— ii ii ii ii mui iuwmri 20 FRAAIE KLEEDINGSTUKKBN PRIJS SLECHTS 35 CENTS Gepensioneerde vraagt tegen half Juli a.t. een hem passend met ongeveer 50 Roeden tuin Brieven met prijsopgaven G. DAMMERS, Hooge Maasdijk 40, VEEN (N.-Br.) bij de des voormiddags 11 uur. Te zien voor de verkoop. W. C. FRIEDLI, Deurwaarder. DE STAMBOEK- EN PREMIEHENGSTEN 1. MOLIVIER, vos bles, hoogte 1.60 Meter, witte voeten. VaderDolivier van Olivier, van het allerbeste bloed. MoederBeroemde Gelien. 2. EDWARD VAN ZUYLEN, Belgisch ras, vos bles, hoogte 1.59 Meter. Deze staat elke Dinsdag en Vrijdag hij KALIS te Andel; elke Woensdag bij KRAMER, Café te Genderen. Dekgeld havergeld f 6.—. Drachtig f 6.bovendien. 3. CLARON DE WILSON, Belgisch ras, vos bles, hoogte 1.60 Meter, witte voeten. lste prijs Centrale keuring Eist 1935. Dekgeld havergeld f 6.Drachtig f 10.bovendien. Zoo juist verschenen als No. 26a door Josephine Lem. Prijsslechts 25 cent. Verkrijgbaar in den Boek handel Firma L. J. Veerman, Heusden. biedt thans voor de schoonmaak aanGORDIJNENROEDEN, RAAMHORDEN, prima zuivere GLANSVERF, BLOEMPOTTEN, TRAPPEN, MATTEN, TAFELZEIL, VLOERBEDEKKING in alle soorten, RAAGBOLLEN, ZWABBERS, te veel om op te noemen. Wij noteeren geen prijzen, zooals andere, doch kom eens zien en overtuigd U zelve. Beleefd aanbevelend, Üb v. LOOPIK, B 196, Bussen. KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN. WAALWIJK TELEFOON No. 55. Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitiotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraak, vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle Bankzaken. Bezorgen alle Assurantiën. Verkrijgbaar in den Boekhandel van de Firma L- J. VEERMAN te Heusden. IÉÉ k Fotografeert Het bezit van een CAMERA is een onmisbaar genot. Neemt, om dit genot ten volle te smaken, op Uwe uitstapjes een CAMERA mede. Wy leveren U reeds de dBOXi-CAMGRA'i vanaf f 2,— DE CAMERA VOOR BEGINNERS Een Luxe Rolfilm 6/9 Camera met dubbel anastigmaat F 4.5 en met ingebouwde zelfontspanner, voor den on- (QO gelooflyk lagen prijs van1 OU."™1 Films 6/9 vanaf f 0.42, 8 opnamen. Verder alle bekende merken „AGFA", „GBVABRT", enz. Aanbevelend, 39A. VLIEGTREIN A 10 IN BRAND, door Nor Heerkens. 40a. OM DE GOUDEN WIMPEL DER STRATOSFEER door Nor Heerkens. 42. DE SCHEIDSRECHTER, door V. L. Vanweddingen. Ken echt pakkend Jongensboek van 160 bladzijden groot In den Boekhandel van de Fa. L. J. VEERMAN, Heusden. De reeds verschenen nummers uit deze serie vanaf No. 1 zyn nog uit beperkten voorraad te leveren. LEVERING VAN spoedig, net en billijk, door de Gedenk, o Heer, hoe zwak wij zijn, hoe kort van duur, Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Moge Christus ook voor hem gestorven en opgestaan zijn, dat is onze tenige troost in onze diepe smart. in leven Diaken bij de Ned. Herv. Kerk, De Kerkeraad STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN M STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN Als U dit jaar eens iets bijzonder aardigs wilt maken: een gezellige jumper, een fleurig m e i s j e s j u r kj e of een leuk jongenspakje, een keurig zwempak voor Uzelf of voor de kleinen, een aardige hoed, leuke tasch of fraaie gar neering, schaft U zich dan aan ons nieuwe practische breiboekje Dit geeft de volledige beschrijving, zóó dat eenieder het absoluut zonder fouten kan maken, van: een dameszwempak een heeren zwempak een zwempak voor jongmeisje twee kinderzwem pakjes 4 damesjumpers, waaronder een tennisjumper een dam es vest twee meisjesjurkjes een overgooiertje een meisjes- jumpertje een jongenspakje een volledig babycostuumpje, een paar gehaakte handschoenen een gehaakte zomerhoed een gehaakte tasch en een paar manchetten met bijpassende strik allemaal luchtig zomergoed, waarvan de volledige besohrUvIng en duide lijke afbeelding U het zelf-vervaar- dlgen tot een genoegen zullen maken FRANCO PER POST 40 CENTS Koopt vandaag nog een ex. bU Uw boekhandelaar of zendt direct onder staand bestelblljet In. Uitstel is afstell BELANGRIJK!! Wie thans een exemplaar bestelt van „Steek voor Steek No. 3", kan zoolang de voorraad strekt, voor slechts 26 ets. extra In het bezit komen van het fraaie boekje „Gnome", waarvan de nor male prijs 40 ot. bedraagt. Het boekje „Gnome" beschrijft op een eenvoudige en duidelijke manier, hoe men, zonder borduur, raam, op stramien kan werken. Met dit han. dige boekje, dat o.a, verschillende variaties op diverse steken bevat, kan iedereen zonder veel moeite theemutsen, voetenbankjes, vloer kleedjes, kussens, tasschen, haardschermen, Smyrna-kleedjes etc. zelf vervaardigen. Bo vendien geeft het vele fraaie geïllustreerde werkstukken, die een goed denkbeeld geven van wat zoowel op het gebied van ontwerp als van kleureffeoten kan bereikt worden. Hoewel de omvang gebracht is op 64 bladzijden (16 bladzijden meer) is de prijs hetzelfde gebleven BESTELBILJET Gelieve ml) te zenden ex. Steek voor Steek No. 3, Zomermodellen", waarvoor een bedrag van !s gestort op Uw postrekening t per postwissel Is voldaan In postzegels hierbij gaat niet gewenschte doorhalen s.v.p. Tevens verzoek lk toezending van ex. Gnome" 25 cents per stuk, Indien nog voorradig, waarvoor feveneens Is voldaan. In gesloten enveloppe, waarop postzegel van 6 ct., Inzenden aan ce admlnlstr. van dit blad Naam Adres Plaats STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN STEEK VOOR STEEK No. 3 ZOMERMODELLEN Atbraak- Verkooping EEN ROMAN I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 3