Mo. 5531 Wsspsdag 24 April PRAIRIE! KONINGIN TWEEDE BLAD Radioprogramma. voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. It echtzaken. Binnenland. BEHOORENDE BIJ HET RECHTBANK DORDRECHT. C. V., Woudrichem, J. A. H., Wer kendam, J. B., Woudrichem, A. L., Almkerk, ieder f5 subs. 2 d. h. POLITIERECHTER. Oplichting van de steun. S. J. Q. v. B., arbeider, wonende te De Werken en Sleuuwijk, stond te recht voor h[et feit, dat hij op 12 Ja nuari en 9 Februari aan de Steunrege ling der gemeente De Werken onjuis te opgaven heeft verstrekt, waardoor hij e en bedrag ad f 12.35 te veel steun had ontvangen. Verdachte bleef er bij, dat de door hem opgegeven bedragen juist waren; hij zo uslechts f 1.48 hebben ontvan gen. Getuige Visser, bij' wie v. B. ge werkt had, zieide ,dat verdachte f6.43 had gebeurd. Getuige zeide, dat v. B. ontslag had genomen, omdat hij bij de steun ongeveer evenveel ontving als bij' den patroon. De Officier, mr. Kronenberg, vond het een schande, dat de jongen liever op zijn luie rug lag, dan voor zijn geld te werken. Verdachte zeide, dat hij ontslag ge kregen had wegens beëindiging der werkzaamheden, zooals trouwens in het ontslagbriefje vermeld was. Getuige Visser bleef erbij, dat v. B. ontslag gevraagd had; getuige had bemerkt, dat verdachte ging stempelen, terwijl v. B. bij hem werkzaam was. De raadsman, mr. Burger, achtte het wenschelijk, dat de marechaussée, die het vooronderzoek verricht had, werd gehoord. Daarom werd deze zaak ver daagd 'tot 10 Mei. BOSSCHE RECHTBANK. De zwendel met auto's. H. J. de W., 29 jaar, koopman te Wijk, gedetineerd, stond terecht ter zake: dat hij in Mei of Juni 1934 te Wijk opzettelijk een auto merk „Cadillac" welke hij1 wist dat van diefstal afkom stig was uit winstbejag heeft ver kocht; dat hij Nederlande rzijnde in Mei of Juni 1934 te Antwerpen L. Sterk en R. Janssens behulpzaam is geweest bij het opmaken van vaTsche N eder 1 a n d sc he n a t io n al i teitsbe w ijzen voor motorrijtuigen door aan genoemde personen een echt Nederlandsch na- tionaliteitsbewijs ter hand te stellen met verzoiek daarvan afdruk te maken; dat hij in Juni of Juli 1934 te Wijk opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalscht nationaliteitsbewijs voor een automobiel, terwijl daaruit eenig nadeel voor den Staat kon ontstaan. Eisch 2 jaar, uitspraak 10 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voor arrest. Kippendief stal te Dussen. Terecht stonden de 28-jarige D. R., de 18-jarige A. W. L. en de 20-jarige P. D., arbeiders te Dussen, verdacht van twee diefstallen van kippen (en nadeele van L. van Tilburg in Februa ri en van Dijk, te Dussen in Januaril gepleegd. Verdachte R. bekende het gedaan te hebben met behulp der anderen. Deze beiden zeiden bij van Tilburg van R. enkel twee zakken met ieder drie kip pen te hebben aangenomen, toen deze ze uit het nachthok had gestolen. R. verkocht de kippen voor 50 cent per stuk aan den koopman A. S. te Dussen. De off. v. just, vermeldde meer kip pendiefstallen door verdachten en eisch- te tegen ieder zes maanden gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. De verdachten vroegen een voor waardelijke straf. Dit werd ook verzocht door mr. v. Meerwijk op grond van een reclassee- ringsrapport ten gunste van v. L. en daarmee in verband een gelijke stsraf- toepassing voor de anderen. De majoor der Rijksveldwacht ver klaarde, dat voor dezen diefstal de ver dachten niet ongunstig bekend staan. Wegens heling stond daarna de kip- penkoopman A. S. uit Dussen terecht. Hij zei geen vermoeden van diefstal' te hebben gehad. De president mr. van Poerink vond het minstens onvoorzichtig, dat deze ervaren koopman van drie werkloo- zen de kippen had gekocht zonder na dere inlichtingen zich te verschaffen. De majoor merkte als getuige op, dat verdachte moest weten, dat de ver- koopers geen kippen hielden. De officier eischte wegens schuld- heling drie maanden gevangenisstraf te gen den verdachte, die niet goed be kend staat, maar nooit met de politie in aanraking was geweest. Bij het nog volgend getuigenverhoor bleek, dat de prijs redelijk was. De verdachte had er bij verkoop slechts geringe winst op gemaakt. o POLITIERECHTER 's BOSCH Uitspraken 15 April J. J. de G. te Drunen, art. 300, ge schorst tot 6 Mei. K. S. te Ammer- zoden, art. 180, f 5 subs. 5 d. h. o STRAFZITTING VAN HET KAN TONGERECHT TE 's-BOSCH. Van Maandag 13 April 1935. Gespan onbeheerd laten staan: J. B., Almkerk f5. Mollenwet: J. V. Veen, f7.50; W. ,V. Wijk f3. Veiligheid verkeer: J. B. S., Waal wijk f 3. Niet behoorlijk uitwijken: H. J. K., Waalwijk f7.50; J. H. H., Hedel, vrijspraak. Met auto links houden: M. T. P. G., Zaltbommel f 10. Auto zonder licht: P. V., Heus den f 3. Rijwiel zonder reflector: A. C. G. d. R., Raamsdonk f3. j Rijwiel z. lichtM. V., Dussen f 3. Rijden op voetpad: J. K., Nieuw- kuik f 7.50. Vuilnisbak zonder deksel: J. B., Waalwijk f 1. Straatschenderij: J. W. B.; H. J. v. H.; G. v. K.; B. v. H.; W. V., allen te Wijk en Aalburg, ieder f 5. Van Woensdag 17 April 1935. Auto zonder deugdelijke remmen: A. v. E., Vlijmen f 30. Invaliditeitswet: J. S., Drongelen f5; F. C. L., Hank (Dussen) f5; L. L., Hank (Dussen) f2; T. S., Drongelen f 5. VuurwapenwetP. S., Drunen f20. Drankwet: W. R. v. H.,Dussen f35. CrisiszuivelwetJ. S., Vlijmen f7.50; C. M. E., Vlijmen f3. Straatschenderij: J. G. E., Vlij men, berisping. Loopen op verboden grond: G. J. S., Veen en T. D., Waspik, beiden ontslag van rechtsvervolging. Veiligheid verkeer: L. O., Drunen f6.—. Niet behoorlijk uitwijken: F. J. de H., Heusden f25; J. C. J. M., Zalt bommel f 30. Rijwiel zonder reflector: J. P. T., Waal wijk f 3. Rijwiel zonder licht: A. B. N., Waalwijk f 3. Gem. verorden. Drunen: J. v. d. H., Drunen f5. Dronkenschap: J. A. P., Heusden en P. N. v. FI., Waalwijk, ieder f 10. MOORDAANSLAG. Vrijdagavond tusschen io en li uur is te 's-Gravenhage een moord aanslag gepleegd op de 41-jarige al leenwonende ongehuwde vrouw A. M., in haar woning aan het Lam groen. De vrouw werd door een mes niet levensgevaarlijk in den hals ge troffen; haar aanvaller, wiens iden- DONDERDAG 25 APRIL. HILVERSUM 301.5 M. 8.00 10.00 10.15 10.00 12.00 1.30 1.50 2.30 3.30 4.00 4.30 4.45 5.30 6.30 7.00 7.25 7.30 8.00 8.05 8.15 9.10 9.25 I 10.20 11.00 11.10 11.35 8.00 10.00 10.15 10.45 11.00 11.30 12.00 12.15 2.00 3.00 3.45 5 4.00 5.00 5.30 6.30 7:00 7.15 7.30 8.00 8.05 10.00 10.05 (A.V.R.O.) Gramofoonmuziek. Morgenwijding. Gewijde muziek. De Kon. Marinekapell en voordr. dooV B. Oosthoek. Het ensemble Lismonde. Pianovoordracht. Het AVRO-Aeolian-orkest. Orgelconcert m.m.v. zang. Lucy Pierson: „Sicilië". Halfuur voor zieken en oudten van dagen. Mevr. Ant. v. Dijk. Verzorging zender. Studio-opvoering van „Met een kwartje de wreld rond". Kovacs Lajos en zijn orkest. Sportpraatje door H. Hollander. Kovacs Lajos en zijn orkest. Overschakeling zender. Spreker: J. Smid. Vaz Dias. Spreker: Jhr. Mr. Dr. E. A. v. Beresteyn. Het Omroeporkest. Gramofoonmuziek. Het Omroeporkest m.m.v. tenor en sopraan. Gramofoonmuziek. Vaz Dias. Carel Albert's ensemble. Piet Sypesteyn en zijn band. HUIZEN 1875 M. (K.R.O.) Morgenconcert. (N.C.R.V.) Gramofoonmuziek. Morgendienst door Ds. C. J. Hoekendijk. Leger des Heils-kwartiertje. (K.R.O.) Gramofoonmuziek. Godsdienstig halfuurtje. Politieberichten. Het KRO-Orkest. (N.C.R.V.) Cursus fraaie handwerken. Gramofonomuziek. Overschakeling zender. Bijbellezing door Dr. W. G. Harrenstein. Zang en orgel. Cursus handenarbeid voor de jegd. H. J. Steinvoort. Orgelspel door H. P. Visser. Grifformeard Frysk Selskip. Poltiieberichten. Spreker: Prof. Dr. A. H. de Hartog. Weekoverzicht. C. A. Crayé. Vaz Dias. Uitzending van de Centrale voor Werkloozenzorg. Vaz Dias. Gramofoonmuziek. -0 10.00 10.15 10.35 11.00 11.15 11.45 12.00 12.15 1.45 2.O0 2.25 3.00 3.15 3.35 3.50 4.00 4.45 5.00 5.30 6.30 7.00 7.20 7.30 7.40 7.47 7.57 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.15 11.00 VRIjDAG 26 APRIL. HILVERSUM 301.5 M. (V.A.R.A.) Gramofoonmuziek. 8.00 (V.P.R.O.) 9.00 Morgenwijding. (V.A.R.A.) Voordr. door Frans Nienhuys. 10.00 Trio Favoriet. Voordr. door Frans Nienhuys. Trio Favoriet. 10.15 Gramofoonmuziek. (A.V.R.O.) 12.00 Gramofoonmuziek. 12.45 Kovacs Lajos en zijn orkest. 1.00 Gramofoonmuziek. 2.00 Betuwsche Novellen door G. J. 2.20 Peters. 2.30 Gramofoonmuziek. 2.50 Zangvoordracht. Modepraatje. 3.15 Vervolg zangvoordracht. 3.30 Gramofoonmuziek. 4.20 (V.A.R.A.) 4.30 VARA-Knipcursus. 4.50 Gramofoonmuziek. 5-40 Na schooltijd. 6.00 De Notenkrakers. 6.02 Eddy Walis en zijn orkest. 6.30 Lezing door E. Boekman. 6.50 The Twinkling Three. 7.00 Eddy Walis en zijn orkest. The Twinkling Three. 8.00 Eddy Walis en zijn orkest. 8.03 Herhaling S.O'.S.-berichten. 8.20 (V.P.R.O.) 8.30 Spreker: Prof. Dr. G. Se venster. Concert. Spreker: Prof. L. J. Hoik. Vervolg concert. Vrijz. Godsd. Persbureau en Vaz Dias. Serie fragmenten en verhalen. (V.A.R.A.) Gramofoonmuziek. ZATERDAG 26 APRIL. HILVERSUM 301.5 M. (V.A.R.A.) VAR A-Orkest. Gramofoonmuziek. (V.P.R.O.) Morgenwijding. 8.00 8.15 10.30 11.00 11.15 12.00 12.15 1.30 2.30 3.00 3.45 4.O0 5.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.05 8.05 8.45 9.15 10.00 10.05 HUIZEN 1875 M. (N.C.R.V.) Schriftlezing en meditatie. Morgenconcert. Morgendienst door Ds. S. I. Dokter. Zangplaten. Pianorecital door Dlna Grashoff. Politieberichten. Gramofoonmuziek. Concert: Sopraan en piano. Lezen van Chr. lectuur. Vervolg concert. Zenderoverschakeling. Orgelspel door L. Blaauw. Ensemble van der Horst. Spreker: A. J. Herwig. Poltiie- en Persberichten. P.T.T.-kwartiertje. Literair halfuurtje. Vaz Dias. Het avondprogramma zal worden onderbroken, telkens wanneer de uitslagen der verkiezingen voor de Prov. Staten in Gelderland bekend zijn. Stafmuziekkorps Vrijwillige Bur gerwacht „Amsterdam". Declamatie door P. v. d. Bijl. Vervolg concert. Vaz Dias. Gramofoonmuziek. 8.00 10.00 11.30 12.00 12.15 12.30 1.15 1.30 2.00 2.30 3.00 4.00 4.15 5.20 6.20 6.45 7.00 7.15 7.35 8.O0 8.05 8.30 9.00 9.30 9.45 10.15 10.30 10.35 11.30 (V.A.R.A.) Uitzending voor de arbeiders ld de Continubedrijven. Orvitropia. Gramofoonmuziek. VARA-Orkest. i Hoe de toonkunst groeide. Toespraak door H. van Wijk> j Beoefening der huismuziek. Marion en Hamiltno in hun re pertoire. Filmkwartiertje door M. Sluyser, Rotterdamsch Philharm. orkest. Gramofoonmuziek. 'Lezin gdoor J. W. Matthijsen. Rotterd. Philharm. orkest. Letterkundig overzicht. Overgang zender. Gramofoonmuziek. Esperanto-uitzending. Daaf Wins speelt piano. Saksisch uurtje voor Drente eti Overijsel. Herhaling S.O.S.-berichten. Gramofoonmuziek. Zaterdagavondfilmpjes. 1 Gebeld en opengedaan. Een spel van verlangen in twee bedrijven, m.m.v. VARA-Orkest, orgel, ac cordeon, voordracht enz. HUIZEN 1875 M. (K.R.O.) Morgenconcert. Gramofoonmuziek. Godsdienstig halfuurtje. j j Politieberichten. Gramofoonmuziek. Het KRO-Orkest. Gramofoonmuziek. Het KRO-Orkest. Halfuur voor de rijpere jeugd. Sporthalfuurtje. Kinderuurtje. Verzorging zender. „De Fee aan de Bron". Kin deroperette in 4 bedrijven. Het KRO-Orkest. Journalistiek weekoverzicht. Het KRO-Orkest. Politieberichten. Vraaggesprek met Mr. F. Vorst man. Gramofoonmuziek. Vaz Dias. Gramofoonmuziek. De KRO-Boys. Gramofoonmuziek. Causerie door J. W. Vienings. Gramofoonmuziek. De KRO-Boys. Vaz Dias. De KRO-Boys. Gramofoonmuziek. 0— titeit onbekend is, wist te ontsnappen. De vrouw zat met een schemerlamp en geopend gordijn voor het raam van de benedenverdieping, toen een man op bezoek kwam. Korten tijd daarna liep de vrouw hevig bloedend met de handen tegen den hals gedrukt naar buiten, luid om hulp roepend, naar het huis van een der buren, waar zij wist, dat een van haar vrienden een kaartavondje had. Deze waarschuwde onmiddellijk den Eersten Hulpdienst, die de he vig bloedende vrouw naar het zie kenhuis aan den Zuidwal vervoerde. Bij het daar ingestelde onderzoek bleek, dat de wond, ofschoon ernstig, niet levensgevaarlijk was, aangezien de hoofdslagader juist niet was ge troffen. Flet slachtoffer is omstreeks halfeen in den nacht weer naar haar woning vervoerd. In het ziekenhuis heeft de getrof fene reeds eenige inlichtingen aan de politie kunnen verstrekken. Later heeft de politie de vrouw in haar woning een verhoor afgenomen, waar bij zij verklaarde, dat zij den dader van den aanslag niet van naam kende. Wel kon zij mededeelen,dat zij den man een paar weken geleden had ge sproken en dat hij, naar haar indruk: een Hagenaar is. Na een kort gesprek had de be zoeker uit zijn jaszak een zoo goed als nieuw broodzaagmes van onge veer 35 centimeter lengte te voor schijn gehaald. Met dit mes, met rond, roodge lakt heft, dat blijkbaar pas geleden; gekocht was, heeft hij haar teen sne de over den hals toegebracht, waarna hij het bebloede voorwerp op tafeï had gesmeten en de vlucht had ge nomen. De vrouw gaf het volgende signalement op: lengte 1.75 M., flink postuur, rond gladgeschoren gezicht, 16. De kudde volgde gehoorzaam en in woedende haast stormde de horde dik huiden voorbij. 17. Het kamp kon ongestoord worden in orde gemaakt. Het gevaar was voorbij. 18. Den volgenden morgen was Nick al vroeg op. Zijn vader en zijn helper Allan waren al druk bezig om de onbe kende streken in kaart te brengen. Ieder, riviertje, iedere' kleinigheid moest wor den opgeteekend en Nick wist uit erva ring, dat dit werkje nog lang kon duren* Nieuwsblad j 2 personen op rijwiel vervoeren: A. V., Heusden f 3. 8.00

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 5