J. MONSTER „HISTORIA" BEZOEKT Jan Gfeertzen, 's-BOSCH, 1 P. J. SGHETSELAAR j IetsNieuws Voor de Omzetbelasting de Regi sters voor ta en uitga rnde facturen HLS IJ KUNT ZEGGEN 1» r JANSSEN BOOTEN N.V. MICHAËL'S IJZERHANDEL IS EN BLIJFT BET GONCIBREERENDST ADRES Ook Uw belang fs bier!! W. LA GROÏÏW, Uieuwendijk VAN DER WERFF'S Manufacturenhandel. Restaurant Uitspanning Meubelmagazijnen ,,'T WOONHUI S", Neem geen risico maar'n JUNOfornuis. KUNSTHANDEL LIJSTEN- en SPIIMLFABMÏK. H Itson - Platen - Schilderstukken E. J. v. d. WERFF Afd. ZEILMAKERIJ. Een keurig verzorgd Maandblad FIND FINO a 15 cent per blikje. C. BOUMAN HEUSDEN. OMDAT WAMT OMDAT BOVENDIEN 's-Hertogenbosch. De beste huismiddelen die wij U kunnen be duiden Wortelboer's Pillen en Wortelboer's kruiden. Zij zijn wereld bekend en kosten maar zestig cent. Zij ver drijven gal, slijm, gevatte koude, griep, influenza, koortsig heid, maag- en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden. Zestig cent bij Apoth. en Drog. Vloerzeilen, =Karpetten - Tafelkleeden, Matten - Cocosloopers. Drie-deelige Bedsteden met Peluw en Kussens Werkendam (Telef. 73). Tandheelkundige 3 GORINCHEM B 3 SPREEKUREN t IJZERHANDEL DA GE LIJK SC HE SAELDIENST donker grijs geruiten pet, overjas, welke den indruk maakte, donker bruin te zijn, donker colbert costuum. Zij meende te doen te hebben met iemand uit de volksklasse. Buren ver klaarden nog, een man op en neer te hebben zien loopen, die een hoed droeg, doch het slachtoffer houdt vol, Üat haar aanvaller geen hoed, doch een pet droeg. ROOFMOORD. Vrijdagavond te ongeveer 10 uur ontdekte de landbouwer K., die met zijn vrouw op weg naar huis was, ter hoogte van de boerderij Rooden- burg tegenover den molen der Gooy- erpolder (molenaar de Jong), langs de Ringvaart tusschen Oude- en Nieu we Wetering, een man, badend in zijn bloed, dat gevloeid was uit twee diepe halssneden die hem door een tot nu toe onbekende (n) onver- laat(en) waren, toegebracht. Dr. v. d. Bijl uit Oude Wetering werd on middellijk gewaarschuwd, doch kon slechts den dood contstateeren. De man bleek vreeselijk verminkt te zijn. Ook de politie uit Leimuiden en Hoofddorp was spoedig ter plaatse, die een onderzoek instelde. Het bleek dat de getroffene de 52-jarige K. Duyser, korenmolenaar en fourage- liandelaar, uit Leimuiden was. Naar verluidt was hij dien dag opgebeld, z.g. door een advocaat uit Den Haag met het verzoek geld te Ihalen op de Coöp. Boerenleenbank [te Oude Wetering en dit bedrag f 1500 nog denzelfden avond naar Den Haag te brengen aan welk ver zoek hij voldeed; per auto vertrok D. naar de residentie om aan de op dracht te voldoen. Men vermoedt, dat de aanvaller(s) den heer D. aan gehouden en uit de auto gesleurd hebben, waarna zij hem de halssne den toebrachten met het gevolg dat de heer D. jammerlijk doodbloedde. Van het geld en de auto was geen spoor meer te bekennen. Het onder zoek wordt voortgezet met behulp van politiehonden. Tot nu toe echter helaas zonder eenig resultaat. Voor wien en voor welk doel het afge haalde geld op de Coöp. Boerenleen bank bestemd was, is onbekend. o FELLE BRAND TE LEIDEN. Te Leiden is in een voormalig dubbel heerenhuis, waarin in het ee rie deel is gevestigd de manufactu- renhandel van de firma Witters en Linman met erboven het woonhuis van de familie Witters, terwijl het andere gedeelte leeg staat, brand uit gebroken. De bewoners, man, vrouw en een 19-jarige dochter, zagen zich den weg naar beneden afgesneden. Zij konden zich door middel van een ladder, die op hun hulpgeroep werd aangedragen, redden. De brandweer moest herhaalde ma len woi'den gealarmeerd. Op den hoofdpost kreeg men aanvankelijk geen gehoor, doordat de brandwacht die de wacht hield, onwel was gewor den. Met groote moeite heeft men hem later kunnen bereiken. De brandweer was nog maar even !ter plaatse, toen de gevel van het gebouw instortte en op de straat neerkwam. 3 politieagenten werden onder het puin bedolven. Twee van hen, konden gemakkelijk worden weggedragen, maar de derde moest worden uitgegraven. Alle drie zijn naar het Academisch ziekenhuis ver voerd. Flet huis brandde geheel uit. De tegenoverliggende perceelen en het woonhuis, annex kaaspakhuis van den heer v. Vliet en een uitdragerij van den lieer Ouwerkerk kregen zwa re brand- en waterschade. De oor zaak van den brand is onbekend. Vérzekering dekt de schade. VEROORDEELD? De Vijfde Kamer van de Amster- damsclie rech tbank deed uitspraak in de strafzaak tegen de vier personen twee vrouwen en twee mannen betrokken bij de inbraak, die in Au gustus van het vorige jaar is gepleegd bij het reisbureau Lissone in de Leid- schestraat te Amsterdam. De hoofddader, een 23-jarige man, werd wegens diefstal in vereeniging tot twee en een half jaar gevange nisstraf veroordeeld. Een werkster kreeg wegens heling zeven maanden gevangenisstraf, met aftrek van het gebeele voorarrest. ,,Nel", een beruchte vrouw uit de onderwereld, werd, in weerwil van haar ontkentenis, tot 2 jaar gevange nisstraf veroordeeld. De rechtbank sprak haar broer vrij. VERDRONKEN. Op den eersten Paaschdag is in het water aan de Jacob Catskade te Amsterdam het lijkje gevonden van den sinds 2 April vermissen 9-jari- gen G. Others uit Heemskei'k, DEKKLEEDEN. REPARATIE AUTO-KAPPEN. NIEUWE AUTO-KAPPEN. ZEILTJES OP ROEIBOOTEN. AFDEKZEILEN VOOR JACHTEN, enz. enz. enz, J. MONSTER. Telef. 151. GORINCHEM. Abonneert U op AUTEURS VAN NAAM met interessante verhalen en beschrijvingen van weinig bekende gebeurtenissen uit de oudere en nieuwe GESCHIEDENIS en zeer fraai geïllustreerd voor slechts f 0.50 per maand of f 6.per jaar, bij half- jaarlijksche vooruitbetaling, franco in stevige enveloppe. Proefnummer beschikbaar. - BOEKHANDEL - Firma. L. J. VEERMAN HEUSDEN. van ouds bekend Hotel Café Billard ST. JANSSTRAAT 10—12 TELEF. INTERC. 436 Ruime Autogarages. REG LAME WAGENS speciaal tarief. QlSJbGlIlifeSiJbötJPl i TELEFOON 349. 3 40-12 en 4—3. g 's MAANDAGS 9—3. Minvermogenden 3 9.3010 v.m. KI Kippen Bouillonpasta- Bouillonpasta. Inhoud voor 8 A 9 koppen heer- lyke Bouillon. En voor ver betering Uwer soepen en sausen. Verkrijgbaar bij TELEF. No. 9 hebben wij steeds voorradig BOEKHANDEL Firma L. J. VEERMAN HEUSDEN. „Mijn meubelen zijn van ,,'T WOONHUIS", dan zal een ieder begrijpen, dat gij hebt gehandeld als een verstandig mensch. ,,'T WOONHUIS" steeds zorgt voor prima afwer king en coulante bediening. T WOONHUIS" heeft steeds de grootste sortee ring en de meest smaakvolle modellen. ;T WOONHUIS" heeft daarbij DB LAAGSTE PRIJZEN. ,,'T WOONHUIS" heeft bij een zeer grooten omzet toch slechts geringe exploitatiekosten. ,,'T WOONHUIS- er geen dure afdeelingschefs of verder onnoodig personeel op na houdt. ,,'T WOONHUIS" is de eenige speciaal MEUBEL ZAAK die wat sorteering, modellen en kwaliteit betreft, met de grootste zaken op dit gebied in den lande kan wedijveren. ALLEEN met dit verschil, dat wij onze prijzen VEEL LAGER kunnen stellen dan bedoelde zaken. verkoopt „'T WOONHUIS" strikt contant, waar door wij elk risico uitschakelen, hetgeen den kooper ten goede komt. Bezichtigt steeds onze Passage-Etalages en ruime Magazijnen. a. VENNIX Vughterstraat 46—48 Telefoon 922 ..HERTOGENBOSCH. Die reeds jaren met voldoening een fornuis, merk ^JUNO< stoken, zij allen zullen U zeggen, er bestaan geen betere. Sierlijke modellen. Schitterende décors. Prachtige afwerking. Rood-, blauw-, wit- en zwart- email. Nikkel en verchroomde uitvoering. Laag in prijs. Komt eens zien naar onze enorme voorraad. Ruim 500 stuks voorhanden. Let op het merk JUNO. Hinthamerstraat 131, voorbij de St. Janskerk - Tel. 254 v/h. GEBRS. VAN STRATEN Co. uitgezonderd Zaterdag. Af 's-HERTOGENBOSCH via HEUSDEN-GORCUM- UTRECHT naar AMSTERDAM en ZAANSTREEK v.v. Kantoren te '■-BOSCH, BREEDE HAVEN 443—445 AMSTERDAM, PRINS HENDRIKKADE t/o 86 HAVENDIJK Tel. 732 42495 303 GOHCUM, Agenten te HEUSDEN, B. VAN KUIK, Veerhuis UTRECHT, A. VAN EDEN, Merwekade ZAANDAM, GEBR. SMIT, Oostzijde 395 Af 's-Hcrtogenbo.ch, aansluiting op den dagelijk.che dienst naar Eindhoven VenloRoermondHeerlen en Zuid-Limburg v. v. HESSHMS VERWERSTRAAT 21 TELEF. 937 's-BOSCH. Steeds voorradigprachtsorteerlng fi/j Vakkundig werkt Billijke prijzen I jg TE AALBURG in Ijzerwaren, Verfwaren, Touwwerk alle soorten Teerproducten, Olie en Vetten, enz. enz. Burgers E.N.R. Altena Nederlandsche Kroon Ook in Driewielers en Transport en nog vele andere goed- koope Dames- en Heerenrij wielen. Groote voorraad, lage prijzen, royale garantie. 2e Hands gemoffelde rijwielen in prima staat met nieuwe onderdeelen en banden. Uw Rijwiel moffelen en biezen kost f5.zoo lang gratis een ander rijwiel ter beschikking. V.T. Empo Bosch en goedkoope Electrische-, Carbid- en Kaarsiantaarns. Groote voorraad: Buitenbanden f 0.50, f 0.65, f 0.75, f 0.85, f4, Binnenbanden f 0.25, f 0.35, f 0.40, f 0.45. De nieuwe Philips Radio toestellen zijn er, komt hooren, elk gewenscht station draait U zoo voor. Prijzen enorm verlaagd 8698 gulden. Ook op gemakkelijke condities. Ook voorradig nog goede 2e hands toestellen. Vakkundige en vlugge bediening. Gratis aanleggen. Pfaff-, Gritzner-, Gazelle- en Brennabor-Naaimachines met prachtige eiken tafel en naailamp cadeau. Oude machines worden ingeruild. Reparatiën onder garantie en goedkoop. Electrische Waschmachines 55 gulden Handmachines Wringers ené. Haarden, Kachels en Fornuizen, Platen, Pijpen enz., op termijn betaling. Contant extra korting. Worden vakkundig geplaatst. Electrisch Materiaalals Kronen-, Perkament-, Glas- en Porceleinen Huiskamerlampen. Philips Biarlite-, Argenta, Spiralta, ook nog goedkoope lampjes 25 cent per stuk. De echte Hohner Mondorgels als Bravo, Tango-Boy enz. enz. Verpakte Orion en losse Carbid 1 Stuurtasschen. Petroleum Kookstellen worden spot goedkoop uitverkocht 11 Zaklantaarns en Batter ij en vanaf 8 cent. Beenpijpen. Petroleum, Benzine, Gasolie, Smeerolie voor Auto's, Tractors, Motorrijwielen en Landbouwmachines, Vaseline, Cardanolie, Cardanvet, Consistentvet, wordt U per liter, per bus en in vaten franco ter plaatse geleverd, POSTREKENING 178357. TELF. No. 6. MANUFACTUREN. BEDDEN. DEKENS. LAKENS. SLOOPEN. LEDIKANTEN. SPIRAAL-MATRASSEN. voor HEEREN. MODES DAMES- KINDEREN. KOUSEN in wol en zijden, SOKKEN, SOKKEN- HOUDERS, BRETELS, DASSEN, OVERHEMDEN, BOORDEN, CORSETTEN, HEERENHOEDEN in Vilt en Velour, BÉBÉ-ARTIKELEN. Steeds het nieuwste!! Speciale afdeeling voor het vervaardigen en repareeren van Bedden. 27 44743 3000 f 12.75, f 19.75, f25.—, f34.—, f47.50 en hooger. VRAAGT; PRIJSOPGAAF MET MONSTERS. SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. RUIME SORTEERING. Aanbevelend, Levering; per eigen vrachtauto franco tliuÏH. 91 91 91

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 6