Dit nummer nat uit 3 maden Veehouders Firma COOPS KOFFIE. Het is een Agentschap van dt Awsterdawsche Baalt K.V-, Amsterdam UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. GORINCHEM. No. 5532 Vrijdag 26 April 1935 Gebruikt daarom steeds onze DROGISTERIJ LAK los en in bussen. VERNIS A. VERSCHUUR-BAERT 5. 5. laikknyztt 4 (o's Int JtV. Wees niet dom, en stel de proef op de som. UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR1JDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen belang. DROESPOEDER per pak f 0.75 ZOGPOEDER per pak 0.75 KIPPENPOEDER per pak 0.75 NAVUILPOEDER per dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER per pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 100 Capsules tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. Ontginningen in werk verschaffing. VERF BEHANGSELPAPIER BEHANGDOER PLARMEEL KOUDWATERVERF RUNSTKALK Drogisterij Botermarkt 72 HEUSDEN. Buitenland. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTSA. 4 VAN ROSSEMS >VITA« f gemalen koffie luchtledig in bussen verpakt, 30-40-50 cent per half pond. J A. BAAIJENS a Botermarkt 88, Heusden. dat de Drukkerij VEERMAN te Heusden ook Uw aangewezen adres is voor het vervaardigen van Uw Handelsdrukwerken. Zij verzekert U keurige afwerking en billijke prijsberekening. Firma L. J. VEERMAN Eiectrische Drukkerij Binderij Tel. 19 HEUSDEN voor het Land van Hensden en Altena, de t en de Bommelerwaard Er zijn tegenwoordig nog al wat grondeigenaren, die gaarne hunne gronden door middel van de werk verschaffing zouden willen laten ver beteren, indien het hun niet ontbrak aan de noodige contanten. Nu heeft het wel den naam, dat werkverschaf fing voor verreweg het grootste ge deelte soms wel tot 90 pCt. voor rekening van rijk en gemeente geschiedt, maar in de praktijk is het zioo gesteld, dat toch nog heel wat kosten ten laste komen van hen, op wier gronden het werk moet worden uitgevoerd. Zoo komen b.v. de kosten van sociale verzekeringen, van toe zicht enz. enz. geheel voor rekening van hen, die het werk laten ver richten. Nu is dit nog niet zoo heel erg, want, hoe men de zaak' ook be schouwt, zeker is, dat bii particuliere werken, die in werkverschaffing wor den uitgevoerd, degeen. die het werk laat uitvoeren, toch nog in eene zeer voordeelige conditie is, daar de te zijnen laste komende kosten lang niet opwegen tegen de voordeelen, die de uitvoering van het werk, hem in den schoot werpt. Maar een .groot be zwaar bij particuliere werkverschaf fing is, dat hij, die laat werken, de eerste paar maanden alle betalingen uit eigen zak moet doen, want hier onder vallen dan ook de bedragen, die ten laste van rijk en gemeente komen. Hij moet dus aan rijk en gemeente voorschieten en dit vormt voor velen een groot struikelblok. Elke week moet hij, die het werk laat uitvoeren, een nauwkcurigen staat van gedane betalingen inleve ren en pas eenige weken na de in diening ontvangt bii het aandeel van rijk en gemeente, hetwelk door hem is voorgeschoten, terug. En waar dit over duizenden guldens kan loopen ligt het voor de hand, dat zij, die niet over een tamelijk flinke beurs beschikken, er niet aan kunnen be ginnen om in werkverschaffing een eenigszins groot werk te laten uit voeren. Nu heeft de Minister van sociale zaken dit euvel gelukkig ingezien en zulks getoond door zich tot de ge meentebesturen te wenden en hen er op te wijzen, dat zich voor vele particuliere ontginnersi moeilijkheden voordoen ten aanzien van de finan ciering der werkiobjecten. Aan het geen de Minister aan de gemeen tebesturen schrijft ontleenen we het volgende. „Bedoelde moeilijkheden zijn veel al een gevolg van de omstandigheid, dat de gemeente, welke hare werk- loozen bii een dergelijk object te- werkstelt, verzuimt den ontginner de gelden te verstrekken, welke deze be hoeft met het oog op de betaling van dat deel der loonen, hetwelk door, overheidssubsidie wordt gedekt. Voorop zij gesteld, dat de ontginner werkgever is en dat hij' in vele ge vallen de feitelijke uitvoering over draagt aan een daartoe aangewezen lichaam. De ontginner zou derhalve verplicht zijn aan laatstbedoeld li chaam tijdig de noodige middelen te verschaffen, dan wel moet hii er voor zorgen, dat hii zelf in staat is de volle loonen te betalen. Aan gezien hii bij den aanvang van liet werk, wat zijn eigen middelen be treft, slechts behoeft te beschikken over het niet door overheidssubsi die gedekte deel der loonen, bene vens over de te zijnen laste blii- vende bijkomende kosten, moet hem het resteerende deel der loonen wor den verstrekt door de gemeente, wel ke arbeiders tewerkstelt, omdat dezie daarbii belanghebbende is. Zou de gemeente dit nalaten, dan wordt de ontginner practisch gedwongen, wil hii het werk niet stopzetten, zelf cle volle loonen voor te schieten, ter wijl het zeer vaak zal voorkomen, dat de ontginner over niet meer gel den beschikt dan zijn eigen aandeel in de kosten. De juiste gang van zaken is naar het oordeel van den minister deze, dat zoodra een bedrag, gelijk aan het ten laste van den ontginner blij vend gedeelte der loonen aan de arbeiders is uitbetaald, de belang hebbende gemeente door verstrek king van voorschotten aan den ont ginner dezen in staat stelt verdere betaling van loonen te dóen plaats vinden. De ontginner kan alsdan op zijn beurt voorschotten verstrekken aan de met de uitvoering van het werk belaste corporatie. Een voorbeeld moge een en ander verduidelijken. Stel dat de kosten van een ontginning bestaan uit f 3000 loon en f 800 bijkomende kosten en dat een overheidssubsidie is toege zegd van 90 pCt. van het loon. Met het werk kan nu worden aangevan gen, zoodra de ontginner aan eigen middelen f800 plus f300 ("10 pCt. van f 3000) te zijner beschikking heeft. Wordt nu per week b.v. f 100 vertoond, dan kan gedurende drie weken worden gewerkt zonder de hulp van openbare kassen. Daarna zal de ontginner de voor verdere loonbetaling benoodigde gelden moe ten ontvangen van de belanghebben de gemeente. In verband met het vorenstaande vestigt de minister er, ter voorko ming van misverstanden, de aan dacht op, dat deze regeling het be ginsel, dat de gemeenten tegenover zijn departement ten volle verant woordelijk zijn voor den goeden gang van zaken ,op dit stuk, niet aantast. Dit houdt om. in, dat het den ge meenten vrijstaat, in gevallen, die daartoe aanleiding geven, met inacht neming van de strekking van het bovenstaande, bii het verleenen van voorschotten aan ontginners de noo dige waarborgen voor een juist be heer der aan dezen verstrekte gelden te eiscben." We zijn het met den Minister vol komen eens en wii meenen, dat Ziine Excellentie door zijne aanschrijving goed werk heeft verricht om de particuliere werkverschaffingen in niet onbelangrijke mate te bevorde ren. Immers is het ons bekend, dat meerdere eigenaren van groote grondcomplexen gaarne hunne gron den in werkverschaffing meer pro ductief zouden willen doen maken, indien het hun niet ontbrak' aan de noodige gelden om de thans nog vereischte voorschotten te kunnen bekostigen. Naar aanleiding van één plint van 's Ministers aanschrijving eene klei ne opmerking. Zijne Excellentie zegt n.l., dat de ontginner-werkgever in vele gevallen de feitelijke uitvoering overdraagt aan een daartoe aangewe zen lichaam. Hier zijn dan bedoeld de Heide- en de Grondmaatschappij. Geheel juist is dit niet daar de uit voerder geen lichaam behoeft te zijn. Immers mogen de werken in werk verschaffing ook worden uitgevoerd door deskundigen, wier tarieven, zoo als algemeen wordt gezegd, lager zijn dan die van Heide- en Grondmaat schappij. Van harte hopen we, dat de toe komst zal leeren, dat door 's Ministers aanschrijving een sta-in-den-weg is weggenomen voor liet door particu lieren laten uitvoeren van eenigszins belangrijke werken in werkverschaf fing, eensdeels om vele werkloozen aan nuttig werk te helpen en ander deels om eigenaren van gronden in staat te stellen hunne gronden, die door de tijdsomstandigheden zoo aan zienlijk in waarde zijn gedaald, te verbeteren en daardoor in waarde te doen stijgen. TWEE DORPEN VERBRAND. Twee groote branden hebben op twee verschillende plaatsen in Japan twee dorpen zoo goed als geheel ver nield. De eerste brand woedde in Noord-Japan in de prefectuur Foe- koesjima, waar 49 huizen geheel door het vuur werden vernield. De tweede brand woedde in het dorp Yoneya in de prefectuur Miyagi waar meer dan 100 uizen door het vuur werden vernield. 25 WIELRENNERS GEWOND. Bij een wielerwedstrijd in Noord- Frankrijk, waaraan ook Belgische ren ners deelnamen, heeft zich een ern stig ongeluk voorgedaan. De auto, die vooropreed, moest op een gege ven oogenblik stoppen, daar uit de tegenovergestelde richting een ande re auto naderde, welke niet gepas seerd kon worden. De renners kon den echter niet tijdig remmen en botsten dientengevolge tegen de auto aan, met het gevolg, dat 25 hunner min of meer ernstig gewond of ge kneusd werd. Enkelen hunner moes ten naar een ziekenhuis worden over gebracht. o ONGELUKKEN MET PASCPIEN. Tijdens de Paaschdagen zijn in Frankrijk verscheidene verkeersonge vallen gebeurd waardoor 18 perso nen zijn gedood en 28 deels ernstig, deels licht gewond. o DE RAMP OP FORMOSA. Volgens de laatste officiëele berich ten heeft de aarbeving, die het ei land Formosa geteisterd heeft, 3209 dooden en 9991 gewonden geëischt. Wat de materieele schade betreft, blijken 14.500 huizen geheel en 21.5000 huizen gedeeltelijk verwoest te zijn. Ongeveer 20.000 personen zijn dientengevolge dakloos gewor den. Daar deze cijfers opgesteld zijn op grond van uitvoerige rapporten uit het gcheele betrokken gebied, neemt men aan, dat het aantal slachtoffers niet belangrijk meer zal stijgen. De keizer van Japan heeft een specia- len vertegenwoordiger naar Formosa gezonden teneinde zich met de lei ding der steunmaatregelen te belas ten. Intusschen zijn de herstelwerk zaamheden reeds ter hand genomen. Te dien einde hebben de autoriteiten de bevolking in arbeidsgroepen in gedeeld, die onder toezicht van Ja- panscbe militairen onmiddellijk met groote energie aan het werk zijn ge togen, teneinde de woningen en an dere gebouwen weer op te trekken. tiet vertrouwen begint zich te her stellen en de bevolking, die na de aardbeving was gevlucht en in pri mitieve bamboehutten haar intrek had genomen, is reeds grootendeels naar haar dorpen en steden terugge keerd. telef. no. is Raamsdonksveer. Met dat al is de nood, die overal geleden wordt, enorm. Alle scholen en tempels liggen vol gewonden. 48 uur lang zijn cle geneesheeren en ver pleegsters ononderbroken bezig ge weest met net verrichten van opera ties en het aanleggen van verbanden. In het gebied van Kori zijn als ge volg van de hevige aardschokken al le spoorwegdijken ingestort. De koning van Engeland heeft den Japanschen keizer, naar aanleiding Depót C. JAMIN. Telefoon 52. j OUDE STAD ONTDEKT. De Duitsche ontdekkingsreiziger Hans Helfritz heeft op zijn derde ex peditie in Arabië de overblijfselen ge vonden van een der grootste steden der oudheid in Zuicl-Arabië. Tot nu toe was deze plaats door de Bedouie- nen volledig afgesloten gehouden en geen blanke had er toegang. Onder groote moeilijkheden is hij er in ge slaagd filmen te nemen en fotografi sche opnamen te maken, waarna hij de plaats weer snel moest verlaten. o MIJNRAMP. In de New Machaviemijn nabij Pot- chefstroom is een waterader gespron gen, waardoor 45 personen, die zich! in de mijn bevonden, n.l. 3 Europe anen en 42 inboorlingen, werden ver* rast en ingesloten. Men vreest dat zij' allen zijn verdronken. Tot nog toe is slechts een lijk gevonden. vart. de ramp op Formosa, een tele gram van rouwbeklag gezonden, en daarin zijn diep leedwezen uitgespro ken met de dooden en gewonden. Ook de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken heeft zijn deelneming betuigd. Zijn Japansche collega Plirota heeft geantwoord, dat hij deze betooging op grooten prijs stelt. De Japansche regeering en de bla den laten zich zeer waardeerend uit over het aanbod van de opperbevel hebbers der Britsche en Amerikaan sche vloot, die direct hulp hebben aangeboden, al behoefde men hier van geen gebruik te maken, daar de Japanners zelf over voldoende hulp middelen beschikken. ZES VROUWEN VERDRONKEN. Op de Chambal, een rivier in het vorstendom Gwalior is, naar Reuter, uit Simla bericht, een boot, waarin 13 personen waren gezeten, omgeslagen. Zes vrouwen verdronken. De overige opvarenden konden worden gered. j DE AARDDBEVING IN PERZIE. Nog honderden menschen on* der de puin hoop en bedolven:. Volgens de jongste berichten, om trent de aardbeving in Perziië moe ten in de provincie Masanderan nog] honderden menschen onder de puin- hcopen bedolven liggen. In de hoofd stad der provincie Sart en enkele an dere plaatsen zijn geheele wijken in puinvelden herschapen. Woensdag zijn weer aardschokken gevoeld1, die op nieuw onrust onder de bevolking heb* ben gewekt. j HET BANDIETISME IN AMERIKA'. In Warren, een plaats in den Staat Ohio, hebben drie gewapende roovers midden in de stad een aanval gedaan cp een auto van de federale posterijen. Zij dwongen den bestuurder met hun

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1