Dit Miner Maat uit 2 blader; De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. De uitslag in Gelderland FEUILLETON. Buitenland. No. 5533 Woensdag 1 Mei 1935. UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Bij de gehouden stemming voor de Provinciale Staten, zijn in de onder staande gemeenten de volgende stem men uitgebracht: AMMElfZODEN. R.K. Staatspartij Herv. Ger. St. Partij 1931 733 1935 680 4 N.S.B. 5 Vrijz. Dem. Partij Communisten PI a tt e l a n d e r sb o n d Anti-Rev. 2 5 Vrijheidsbond 4 1 R.S.A.P. Staatk. Ger. Partij Chr. Hist. Unie 23 55 S.D.A.P. 3 1 Chr. Dem. Unie Kath. Dem. Partij 1 Onwaarde 3 10 AALST. 1931 1935 R.K. Staatspartij 2 Herv. Ger. St. Partij 4 3 N.S.B. 5 Vrijz. Dem. Partij 1 1 Communisten 2 Plattelandersbond 2 Anti-Rev. 76 6S Vrijheidsbond 9 3 R.S.A.P. 1 Staatk. Ger. Partij 41 64 Chr. Hist. Unie 139 128 S.D.A.P. 13 33 Chr. Dem. Unie Kath. Dem. Partij Onwaarde 16 11 KltAKEL. 1931 1935 R.K. Staatspartij 2 5 Herv. Ger. St. Partij 7 N.S.B. 47 Vrijz. Dem. Partij 2 4 Communisten 4 1 PI att el a n d er sbo n d 40 23 Anti-Rev. 38 36 Vrijheidsbond 38 15 R.S.A.P. 1 Staatk. Ger. Partij 90 132 Chr. Hist. Unie 389 312 S.D.A.P. 104 175 Chr. Dem. Unie 2 1 Kath. Dem. Partij 1 1 Onwaarde 57 44 159. O! riep mijnheer Lionnet. Ik was nog jong, toen ik door den dood mijner ouders in het bezit van een mooi fortuin kwam; ik heb het geld' vermorst aan allerlei genoe gens, maar vooral aan het spel, heb ik mijn beste jaren gegeven. Ik was niet slecht, maar zwak en liet mij te ge makkelijk meesleepen. Ik was bijna geruïneerd, toen ik te Parijs de arme Gabrielle huwde, die ik beminde, maar die nog groot ere liefde voor mij had. O! ja, zij had mij liet, daar zij mij tegen den, wil barer moeder huwde en daardoor den vloek harer moeder op zich laadde. Gij1 hebt mijn vr,ouw gezien, mijn heer, gij hebt haar ellendig, ongeluk kig gezien, hetgeen u bewijst, dat het huwelijk mij niet had verbeterd. O! dat spel! Gabrielle's moeder was bui tengewoon, rijk; maar kou het arme schepsel zich in haar wanhoop richten tot haar, die haar had1 vervloekt? Zij wilde lliiever lijden. Zij hield' nog van mij en wilde niet, dat haar moeder zou zeggen: „Je ziet, dat ik gelijk had, toen ik mij tegen je huwelijk verzette". Ik heb u mijn naam gezegd', mijn heer, en will u nu ook met dien mij ner vrouw bekend maken; zijl heette R.K. Staatspartij Herv. Ger. St. Partij N.S.B. Vrijz. Dem. Partij Communisten Plattelandersbond Anti-Rev. Vrijheidsbond R.S.A.P. Staatk. Ger. Partij Chr. Hist. Unie S.D.A.P. Chr. Dem. Unie Kath. Dem. Partij Onwaarde NEÜE1ÏIIEME15T. 1931 2 5 1935 3 6 3 3 41 17 56 303 17 37 l R.S.A.P. Staatk. Ger. Partij 81 Chr. Hist. Unie 107 S.D.A.P. 84 1 Chr. Dem. Unie 2 Kath. Dem. Partij 3 Onwaarde 24 POEDEÏIOIJEN. 1931 R.K. Staatspartij Herv. Ger. St. Partij N.S.B. Vrijz. Dem. Partij Communisten Plattelandersbond Anti-Rev. Vrijheidsbond R.S.A.P. Staatk. Ger. Partij Chr. Hist. Unie S.D.A.P. Chr. Dem. Unie Kath. Dem. Partij Onwaarde WELL. R.K. Staatspartij Herv. Ger. St. Partij N.S.B. Vrijz. Dem. Partij Communisten Plattelandersbond Anti-Rev. Vrijheidsbond R.S.A.P. Staatk. Ger. Partij Chr. Hist. Unie S.D.A.P. Chr. Dem. Unie Kath. Dem. Partij Onwaarde ZUILICIIEM. R.K. Staatspartij Herv. Ger. Staatspartij N.S.B. Vrijz. Dem. Partij Communisten Plattelandersbond Anti-Rev. Vrijheidsbond 1 48 1 39 68 7 3 42 10 71 307 9 1 24 1935 1 1 7 2 1 1 56 1 1 57 63 3 1931 1935 178 4 4 1 131 3 16 200 15 1931 12 1935 4 1 14 1 17 131 3 Gabrielle de Sauiien. De Sauiien! riep mijnheer Lion net. Ja, Gabrielle, eenige dochter der markiezin de Sauiien. Heb ik wel goed verstaan? Gij kent nu de familie van het kind, dat gij hebt opgevoed; Gene vieve is de kleindochter der markie zin de Sauiien. Die kleindochter, die reeds gedu rende zooveel jaren door haar groot moeder wordt gezocht? Twintig jaar lang, mijnheer. Ook ik heb mijn dochter gedurende twin tig jaar gezocht. Ja, ik heb veel ge leden. O! nu begrijpt gij mijn smart. Ik kwant1 zoo gelukkig van Marseille terug; ik wilde mij nog niet aan Ge nevieve bekend' maken, en haar toe roepen: Mijn kind, mijn kind', omhels je vader! Maar er was nog iemand', die troost noodig had, da was de arme markiezin de Sauiien. Ik kom hier, slechts vreezende, dat ik mijn groote vreugde niet zou kunnen verbergen; ik kont en verneem, dat Geneviève weg is en dat niemand weet, wat er van haar is geworden. O! gij begrijpt mij, niet waar? Die nieuwe beproeving moet ik ook nog doorstaan! Laat ons niet wanhopen; wij zul len wel spoedig te weten komen waar zij is. Ja, wiji moeten wachten. Zoolang wij niet weten, waar Geneviève is, moeten wij de stille tegenover mevrouw de Sauiien bewaren. Vrijdag zijn in de provincie Gelderland de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Als gevolg daarvan is de zetel- verdeeling in de Provinciale Staten van Gelderland thans R.-K. Staatspartij Anti-Rev. party Chr.-Hist. Unie Herv. Geref. Staatspartij Staatk. Geref. Partij Chr.-Dem. Unie Kath.-Dem. Partij 4935 4934 24 20 7 8 9 40 2 4 S.D.A.P. 42 44 Vrijheidsbond 4 8 Vrijz -Dem. Bond 2 3 N.S.B. 5 Comm. Partij Holland 4 R.S.A.P. Plattelandersbond Het totaal aantal geldige stemmen be droeg 387.424. De kiesdeeler was 6249. Da N.S.B. heeft in deze provincie 5 zetels veroverd De R.-K. Staatsparty 1 zetel gewonnen, evenals de S.D A.P. en de Staatk. Geref. Partij. De Vrijheidsbond verliest 4 zetels, de Chr. Hist. Unie, de Anti-Rev. Partij en de Vrijz Dem. Bond elk 1 zetel en de Comm. Partij raakt zijn eenigen zetel kwijt. o Aantal verworven of verloren zetels in het geheele land. Winst R. K. Staatspartij 475 S. D A. P. 426 Anti-Rev. Partij 75 Christ. Hist. Unie 64 N. S. B. 44 Vrijheidsbond 33 Vrijz. Dem. Unie 24 Comm. Party Holland 42 Staatk. Geref. Partij 43 Chr. Dem. Unie 40 Kath. Dem. Partij 5 R. S. A. P. 4 Herv. Geref. Staatspartij 4 Plattelanders Overige partijen 3 44 2 4 40 5 4 Verlies 5 4 7 9 25 8 VIJF FAMILIE LEDEN VERGIFTIGD. In het plaatsje Granja de Excarpe nabij Ja, dat is waar. Gij zijt bereid te wachten, mijn heer ;e n ik sluit m ijgaarne bij u aan. Ja, laat ons wachten; onze smart is dezelfde; beiden kunnen wij onze vaderrechten doen gelden, daar wij te genover Geneviève dezelfde plichten te vervullen hebben. Mijnheer de vicomte, voegde de fabrikant erbij laat ons vriendschap sluiten. Ja, wij zijn vrienden, mijnheer. O! duizendmaal' dank ik u voor alles, wat gij voor mijn dochter hebt ge daan. God zegene u! Ik ga mijn ambacht van kruier weer opnemen. Hoewel mijn dochter niet meer hier is, zal ik toch niet van standplaats veranderen. Daar kunt gij mij spreken, zoodra gij, zooals wij ho pen, iets van onze dochter hebt ver nemen. Vicomte, antwoordde de meu belfabrikant ontroerd waarom zet gij het ambacht van kruier voort? Vari dit oogenblik af zijn wij vrienden; mijn beurs is voor u geopend, gij kunt er uit nemen, zooveel; gij wilt; ik ver zoek u, mijn aanbod' aan te nemen. Dank u, mijnheer; uw aanbod treft mij1 en doet mij niet blozen; maar ik kan het niet aannemen; ik wil, ik moet vader Anselme blijven, dat heb ik gezworen. En toch, als ik tengevolge van som mige omstandigheden, geld noodig heb, zal ik geen oogenblik aarzelen, mij tot u te wenden. Goed^ mijnheer. Lerida heeft een vrouw bekend 5 bloed verwanten te hebben vergiftigd, om te voorkomen, dat zij een erfenis zou moeten uitbetalen. HONDSDOLHEID. In het ziekenhuis te Lissabon zijn 50 inwoners van het dorpje Aldaia Nova de St. Bento opgenomen, die allen lijdend zijn aan de gevolgen van de beet van een dollen hond. Eenigen hunner verkeeren in zorgelijken toestand. Van de bevolking van het dorpje, heeft zich een paniekstemming meester gemaakt, welke ertoe heeft geleid, dat alle honden daar worden afgemaakt. o BLOEDIGE ONLUSTEN. In het dorp Kuda in het Britsch-In- dische vorstendom Jaipur is het tusschen. eenige honderden boeren en de politie tot een bloedig treffen gekomen. De politie moest tweemaal vuren. Tal van boeren zijn gewond en naar verluidt zijn 37 aan hun wonden bezweken. Een officier van politie is gekwetst. Ongeveer 400 boeren zijn gevangen genomen. o TAL VAN NONNEN IN DUITSCH- LAND GEARRESTEERD. Reuter meldt uit Berlijn, dat den laat- sten tijd in 54 Katholieke congregaties talrijke arrestaties zijn verricht. Hiertoe bebooren vele nonnen, van wie een aantal naar de vrouwengevangenis te Berlijn zijn overgebracht. 5 KINDEREN VERDRONKEN. In het Italiaansche dorp Ortona zijn bij het spelen 5 kleine jongens in een ver- zamelbekken voor regenwater gevallen. Toen het ongeluk in het dorp bekend werd, ijlde de bevolking naar het bekken, maar de 5 kinderen konden nog slechts als lijkjes worden geborgen. STROOPERSBENDE ONTDEKT. By Kleef heeft men een stroopersbende van niet minder dan 20 leden ontdekt. Reeds zijn 46 hunner gearresteerd. Zij stroopten voornamelijk in de bosschen rond Kalkar van baron V. Steengracht aan de Nederldndsch-Duitsche grens. Een van de gearresteerden is een 75 jarige rijke man, die zelf 50 H.A. land in pacht heeft. ÉlifïfteiiittJMi BEKENDMAKING. De Nederlandscbe Veehouderijcentrale maakt bekend, dat na 44 Mei a s. door haar geen ongemerkte biggen meer zullen worden ingenomen. De vicomte verliet mijnheer Lionnet en een uur later zat hij weer op zijn bankje, met zijn haak en zijn stok bij zich, en was weer de oude kruier van den faubourg Saint-Antoine. Zijn onderhoud met mijnheer Lion net had zijn smart wat verzacht. Hij kreeg meer hoop, Geneviève terug te zullen vinden, zeggende, dat God' hem niet tot aan de haven had gebracht, om hem op dc kust te laten vergaan. Al afwachtende, tot iemand hem op drachten kwam geven, gaf hij zich aan zijn overpeinzingen over. Eensklaps kwam er een andere oude kruier voor hem staan. X. BRIEVEN VAN GENEVIÈVE. De komst van een kruier, dien hij niet kende, verwonderde vader Ansel me en ontroerde hem. Zijt gij vader Anselme? vroeg de ander. Ja, broeder, ik ben vader Ansel me; wat is er van uw dienst? Het is nu af de derde maal, dat ik naar den faubourg Antoine kom, en het is een lange weg van Monceau af. Eindelijk vind! ik u dan, en loopt alles goed af; nu zal de mooie juf frouw tevreden zijn en zal' mij de be loofde fooi wel geven. Vader Anselme beefde en zijn hart klopte hevig. Hij stond op omi een brief aan te nemen, dien de kruien van de wijk Monceau hem; overgaf. KOOPMAN VERDRONKEN. Zaterdag is de ongeveer 40-jarige koop man J. S., gewoond hebbende te Zuid- wolde (Dr.) op weg naar zijn werk in een sloot geraakt. Toen hij later door voorbijgangers werd gevonden, bleken de levensgeesten te zijn geweken. S. was gehuwd en vader van eenige kinderen. o EEN EIGENAARDIGE DAME. Een Belgische dame, die sedert eenigen tijd in Doorn logeert en blijk heeft ge geven, niet normaal te zijn, stelde her haaldelijk pogingen in het werk, den ex- keizer van Duitschland te spreken te krijgen. Dit idee fixe werd zoo sterk, dat zij het plau opvatte, zich voor de auto van den ex-keizer te werpen, waartoe zij het voornemen te kennen gaf. Voor het zoover kwam, heeft de rijkspolitie, die een oogje in het zeil hield, haar in verzekerde be waring gesteld in het belang van haar eigen veiligheid en in die van het verkeer. Daar enkele papieren niet geheel in orde bleken te zijn, is zij Vrijdagmiddag naar de grens geleid. o BEZICHTIGING LANDGOEDEREN DER KONINGIN. De landgoederen van H. M. de Koningin, gelegen onder Wassenaar en Voorschoten, zullen van 4 Mei af des Woensdags voor het publiek worden opengesteld. Kaarten voor de bezichtiging zijn te verkrijgen aan het portiershuis van Raap horst, de eerste woning aan den Leidsche- weg van de Papelaan af te Wassenaar. De opbrengst van deze kaarten a f 0.25 per stuk is voor het Weduwen- en Weezen- fonds van het personeel der Koninklijke Hofhoudingen. VERKEERD GEÏDENTIFICEERD? In de maand September van 't vorige jaar is in het Wilhelminakanaal nabij Tilburg het lijk drijvende gevonden van een man van middelbaren leeftijd, dat aanvankelijk niet werd herkend, doch later bleek te zijn van een zekeren K. en als zoodanig ook werd begraven. Thans schijnt er twijfel te zijn gekomen omtrent inden- tiflceering. Sedert dien tijd verdween n 1. ook spoorloos een zekere Sch. te Princenhage, wiens spoor tot heden on vindbaar was. Naar wij vernemen wordt thans alsnog een nieuw onderzoek naar het toen als K. begraven lijk ingesteld. Dit is opgegraven en afgestaan aan het Academisch ziekenhuis te Utrecht, waar alsnog getracht zal worden door schedel metingen enz. uit te maken of men wer kelijk met K. of wel met den eveneens verdwenen Sch. te doen heeft. Bekend is, dat deze laatste herhaaldelijk te Til burg verbleef Hij las het adres: „Den heer An selme, kruier, faubourg Saint-Antoine." Hij kende Geneviève's hand niet, maar, welke andere jonge dame kon hem' schrijven? Hij twijfelde er niet meel! aan, die brief was van haar. Maar mog durfde hij hem niet openen; liet wias, alsof hij iets ergs vreesde. Hebt ge geen anderen brief te bezorgen? vroeg hij. Neen, de juffrouw heeft mij diien eenen maar gegeven. En nu heb ik mijn boodschap volbracht en groet ik u. Maar laat mijl toch eerst lezen, misschien moet gij een antwoord mee nemen. Dat geloof ik niet; gisteren aviond had ik uw boodschap' nog kunnen over brengen, maar van avond niet meel!. Waaromi niet? Omdat de juffrouw nu al' weg Üsu Wat zegt ge? Is zij1 weg? Waar heen? Dat heeft zij mij niet gezegd. Zij gaat op reis. Op reis.... Dus komt zij terug? Ja, binnen veertien dagen. Vader Anselme zuchtte. i Kom, ik heb haast, hernajmi de kruier tot ziens. Nog een woordje: Weet ge, wiaaï de dame, die u dien brief voor mij heeft gegeven, woont? (Wordt vervolgd). veer het Land van iensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1