M. NORT, Gorinchem, Gediplomeerd Opticien. Dit mur bestaat uit 3 maden 5. p. Caakhnyzen 4 Co'; Bult K-V. koffieTI UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Alle nummers Zeiss-Punctal glazen. Alle modellen Zeiss Monturen. No. 5584 Vrijdag 3 Mei 1935 Steeds in voorr&acM Buitenland. behangselpapier behangdoek plakmeel koudwaterverf kunstralk Drogisterij A. VERSCHUUR-BAERT Binnenland. tblbf. ho. i» Raamsdonksveef. Agentschap van Je Amsterdawsche Bank jLV-, Amsterdam T. BOONSTRA. UNO VAN ALtHHA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR1JDAOM1DDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1,25, Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. ZUSTERHUIS 6 POSTAUTO DOOR BANDIET OVER- VALLEN.' In de buurt van het Westfaalsche plaatsje Everswinkel werd de postwagen door een gemaskerden bandiet aangevallen. Hij hield den postbeambte een revolver voor en roofde den wagen leeg, waarbij hij ongeveer 2000 mark buit maakte. Toen de bandiet zich verwijderde, riep de be stuurder van den postwagen om hulp, waarop de misdadiger hem door een schpt in de borst zwaar verwondde. WERKLOOZEN IN ENGELAND. Het aantal werkloozen in Engeland is met 109.000 verminderd. Dit gelukkige resultaat is in hoofdzaak een gevolg van de grootere arbeidsgelegenheid in verband met de jubileumsfeesten. Het aantal werk loozen bedraagt thans nog altijd twee millioen, waartegenover 10x/2 millioen ar beiders staan, die werk hebben. Dit laatste cyfer is het hoogste, sedert 14 jaar voor gekomen. VUURGEVECHT. Groepen communisten, roode doeken met zich voerend, hebben te Madrid ge tracht een optocht te formeeren. De politie kwam tusschenbeide, waarop een vuur gevecht ontstond. Een 9 jarig meisje werd hierbij gedood. Verscheiden communisten zyn aangehouden. o GOUDADERS ONTDEKT. Op een afstand van 10 K.M. van he4 dorp Laya aan de mond van de rivier Winsek (Rusland) zyn ryke goudader8 ontdekt. Het goudgehalte bedraagt per kubieke meter byna 15 gram. Reeds hebben velen het opgravingswerk ter hand genomen. VIJF ROEIERS~OMGEKOMEN Vyf leden van de roeiclub „Germanie" te Sonderburg in Sleeswyk Holstein hadden Zondag aan een stervaart deelgenomen. Zy zyn niet teruggekeerd en daar de wind zwaar is komen opzetten, heeft men het vermoeden dat alle vyf zyn verdronken. CROYDON WORÜT" VERGROOT. De vlieghaven van Croydon wordt ver groot hetgeen noodig is geworden als ge volg van den groei van het vliegwezen. Het vervoer van passagiers en goederen is sedert 1928, toen de vlieghaven haar laatste uitbreiding onderging, met 300 percent vermeerderd. De douane- en pas poortkantoren worden uitgebreid omdat reizigers die in een uur of zoo uit Rot terdam of Parys zyn aangekomen soms een half uur te Croydon voor douaneon derzoek worden opgehouden. Ook andere verbeteringen en uitbreidingen worden onder handen genomen. Duitsch officier is. Hij had twee fototoe stellen bij zich en kwam uit Duitschland; hij wordt gevangen gehouden. Het incident is tot nu toe geheim ge houden. o AARDBEVING EISCHT 200 DOODEN IN ARMENIE. 500 Gewonden. Een hevige aardbeving heeft Armenië geteisterd en speciaal het district Kars, waar 200 personen om het leven zyn ge komen en 500 zyn gewond. De krachtige aardschokken, die werden waargenomen, hebben groote schade aan gericht, tal van huizen zijn ingestort. In Digor zyn 6 kinderen gedood, terwijl er 10 personen zijn verdwenen. VERF' LAK} los eu in bussen. VERNIS Botermarkt 72 heusden. GEVAL VAN SPIONNAGE Zaterdag j.l. is een Duitsch vliegtuig, dat herhaalde malen boven de stad Sesto Calende vloog, door zes ltaliaansche mili taire vliegtuigen gedwongen te dalen. Sesto Calende is een groot centrum van de ltaliaansche luchtvaart. Aan boord van het Duitsche vliegtuig bevond zich een persoon, die civiel was gekleed, doch men vermoedt, dat het een VLIEGONGELUK IN FRANKRIJK. Twee dooden. In de nabijheid van Chateauroux zyn twee militaire vliegtuigen op ongeveer 1000 M. hoogte tegen elkaar gevlogen. De botsing was zoo hevig dat het eene toestel in tweeën gesneden werd. Twee van de drie inzittenden der beide vliegtuigen werden gedood. De derde kon zich redden met behulp van zyn val scherm. DE BROODPRIJZEN VERHOOGD. Naar de correspondent van de N.R.Ct. te Brussel meldt, is de prys van het brood alweer met 10 centimes verhoogd. Deze verhooging bedraagt reeds 25 centimes of 18.3 pCt. in 14 dagen tyd. TeBiussel kost 't gewone brood nu fr. 1.60 per K.G. Verwacht wordt dat de broodprijzen nog zullen stygen. HIJ WILDE ZIJN ZUSJE REDDEN. Elf-jarige jongen te Haar lem: verdronken. Te Haarlem' is Woensdagmiddag de 11-jarige M. A. L., wonende in de Lombokstraat aldaar, in het Noorder- buitenspaarne verdronken. De jongen speelde met zijn, zeven jarig zusje op het onderstel' van een op den wal staande hijSchkraan. Het meis je viel daarbij in het water en de jon gen, dlie haar wilde grijpen, eveneens. Voorbijgangers wisten bet meisje te redden, doch de jongen was reeds in de diepte verdwenen. Na tien minu ten dreggen heeft de politie hem op gehaald. o DE NIEUWE PACHTWET. Ontwerp gereed. De Msb. sdhrijft: Naar aanleiding van de vragen, welke ons van verschillende zijden gesteld zijn over de aangekondigde nieuwe pachtwet, kunnen wij meedeelen, dat een desbetreffend ontwerp van wet op het Departement van Justitie gereed ligt. Aangezien echter de zaak me de beoordeeld moet worden door de Departementen van Financiën en Eco nomische Zaken en overigens een kwes tie is, welke het geheeie kabinet raakt, is eenig oponthoud onvermijdelijk. Wel vernamen wij, dat er van Regee- ringszijde gestreefd wordt naar zoo spoedig mogelijke indiening, die dan ook binnen afzienbaren tijd wordt ver wacht. r\ KONINGIN ASTRID NIET WEER NAAR NOORDWIJK. Naar aan de Tijd wordt medegedeeld, is het bericht, als zou ook koningin Astrid vani België eenigen tijd in Noord- wijk komen, om daar rust te houden, niet juist. Slechts de beide kinderen van het Belgische Vorstenpaar zullen, zooals gemeld, eenigen tijd aldaar ver blijven ten huize van den burgemees ter. In de Dinsdagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad', bracht de heer Liefferimk het bezoek van het Belgische vorstenpaar ter sprake. Hij dankte burgemeester Van de Mortel voor de ontvangst van het hooge gezel schap en zijn bereidwilligheid, om Prin ses Charlotte en Prins Boudewijn de zen zomer gastvrijheid te verleeneu. Hij noemde dit alles een groote éer voor de gemeente. BOMMELERWAARD BO^EN DEN ME ID I j Yy Dinsdag vergaderde te Zaltbommel het gecombineerd' college van het Polderdistrict Uommelerwaard boven den Mei dijk onder voorzitterschap van dijkgraaf H. C. de Jongh. ---Be in de vorige vergadering be handelde polderbesluiten waren met goedkeuring van Ged. Staten terug ontvangen. Een aantal nieuwe polderbesluiten was ingekomen. Voorts was ontvangen het rapport der commissie tot nazien van de be grootingen van District en afdeelin- gen, waarbii geadviseerd werd de be grootingen goed te keuren. Zonder hoofdelijke stemming werd daartoe besloten. Op voorstel van den Dijkgraaf wer den de begrootingen der polders voor het komende dienstjaar gesteld in handen eener commissie van onder zoek, bestaande uit de heeren W. de Gaaij, D'. A. van der Kaaii en G. W. A. der Treffer. Hierna volgde het opmaken van den staat van aanbevelingen in de vacature voor Dijkgraaf, Heemraden en buitengewoon Heemraad. Na gehouden stemmingen was de uitslag Vacature Dijkgraaf: 1. H. C. de Jongh, 2. W. de Gaaij. 3. D. A. van der Kaaij- Vacature Heemraad W. de Gaaij 1. W. de Gaaij, 2. A. J. H. Maas'. 3. C. W. de Geus. Vacature Heemraad A. van der Graft: 1. A. van der Graft, 2. B. van Duijnen, 3. A. P. J. van der Horst. Vacature buitengewoon Heemraad aftr. J. Koers te Hoenzadriel. De heer Koers is gekozen tot lid van den polderraad, en den Dijkstool en is van meening, dat dit lidmaatschap niet vereenigbaar is met het ambt van buitengewoon Heemraad. Aangewe zen werden1. W. van Hattum, 2. P. Koers, 3. P. J. Maas DIJK INGESTORT BIJ GOUDA. Schade niet groot. Opnieuw heeft zich in de nieuwe verbinding van den Hollandschen IJ- sel en de Gouwe, het milioenenwerk van de provincie Zuid-Holland in de nabijheid van Gouda voor de verbe tering van den scheepvaartweg Rot terdamGouda—Amsterdam, een on aangename verrassing voorgedaan. Na de doorbraak van eenige weken Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt géiden Depositoyt e ntevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Jjoketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. -*■■■»- Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie geleden, zoo meldt de ,,Telegr." aan de voorhaven bii den IJsel, is op een geheel ander punt dicht bii de Gou we een plaatselijke verzakking op getreden, waardoor een der dijken over een afstand van 25 k 30 meter ten deele ingestort is. De gevolgen hiervan zijn gelukkig niet ernstig en ook met de schade loopt het wel af, maar op zichzelf is het gebeurde, een gevolg van de slechte bodemgesteld heid rondom Gouda, een bedenkelijk verschijnsel. VAN ROSSEMS »VITA« I gemalen koffie luchtledig in bussen verpakt, 30-40-50 cent per half pond. A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. HUN KANO OP ZEE OMGESLAGEN. Donderdagmiddag is op 200 M. van de kust te Zantvoort een kano, waarin de 18-jarige Molenaar en de 16 jarige Scherf hadden plaats genomen, omgeslagen. Dank zij het optreden echter van een drietal leden van de Zandvoortsche reddingsbri gade kon het tweetal, dat niet zwemmen kon, worden gered. o ARBEIDER GEWOND. Tengevolge van een exploieie ontstond brand in de fabriek van N.V. Wakker's verf industrie te Zaandam, waardoor een der arbeiders over het geheeie lichaam ernstige brandwonden bekwam. Men slaag de er in het vuur te blusschen. o HEIDEBRAND NABIJ UDEN. Vermoedelijk door het wegwerpen van een brandende sigaret, ontstond een groote heidebrand in de omgeving van Uden. Circa 4 H.A heidegrond, deels beplant met lage dennen, werd vernield, VIJFTIEN JAAITGËËISCHT. Voor de rechtbank te Amsterdam stond terecht de Amsterdammer Sdie wordt verdacht in den nacht van 27 op 28 Sept. 1933 den jeugdigen Verhoeven te hebben doodgeschoten, toen deze in een schuurtje in den Grooten IJpolder met zyn meisje stond te praten. De Officier van Justitie betoogde, dat verdachte een gevaarlyk persoon is. De eisch luidde vyftien jaar gevangenisstraf. BEDRIJFSONGEVAL. Te Lienden is in het electrisch water gemaal een ernstig ongeluk gebeurd. De machinist E. U. werd door de machine gegrepen en eenige malen rondgeslingerd. Met talryke kwetsuren werd de man op genomen en naar zyn woning vervoerd, waar dr. Wessel geneeskundige hulp ver leende. Het mag een wonder genoemd worden dat de man niet is gedood. Alle kleeren waren hem van het lichaam ge* scheurd. Hoewel by veel pyn lydt, is zyn toestand bevredigend. SCHIPPER GEDOOD. Te Rotterdam waren havenarbeiders bezig planken te lossen van het eene stoomschip in het andere. Toen een bysch planken werd opgeheschen, brak een schalm van de hyschketting, zoodat de planken naar beneden stortten. De Duit sche 64-jarige schipper H. W. die op het dek van het rijnschip hout stond te hak ken, kreeg een der planken op het hoofd en sloeg daardoor overboord. Nadat men de man met een bootje had opgevischt, en overgebracht naar een hulppost is hij spoedig daarna overleden. KRAANDRIJVER GEDOOD. Op het terrein van de stoomvaart maatschappij „Nederland" te Amsterdam is ^een^jernstig ongeluk gebeurd. Het kraan huisje, Waarin zich de 48 jarige kraandrijver Hofman bevond, echoot op groote hoogte uit de rails en stortte naar beneden, waar het huisje met een ge weldigen slag te pletter sloeg, De kraandrijver Hofman, die met vele wonden was overdekt, werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar hy kort na aankomst is overleden. Proeftuin Gorinchem. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat het geen geringe moeite kostte om jonge menschen bereid te vinden, om zich in de groenten- en fruitteelt te bekwamen, niettegenstaande hun, ondanks den druk der tijden, zoo ze voor hun taak berekend waren, een goede toekomst, althans een bestaansmiddel wachtte. De bewijzen daar van zijn de jongsten tyd in bovengenoemd bedrijf geleverd. AUerwege beginnen de jongelui dat thans in te zien. Momenteel zijn als volontairs toegelaten D. Bijl, te HerwijnenM. Bartol te GorcumM. Rijnhout aldaarC. van Ree te Arkel en A. van Harten te Oudekerk. Op het bedryf zelf is het dit seizoen, wat de teelt aangaat, volkomen naar wensch gegaan. De structuur van den grond is nu zoodanig, dat ze aan hooge eiscben voldoet. De winter cultuurs zyn alle op voorbeeldige wyze tot hun recht gekomen. De bloemkool, in serres en warenhuizen nog zoo gemakkelijk niet te telen, is schit terend. 't Is een eerste kwaliteit gewas. In tegenstelling met voorgaande jaren, bleef de sla vry van luis, we schreven dat toe aan de bespuiting met nicotine. Den bewerkers moeten we toepassing van dit middel ernstig afraden, alvorens zich tot den bedrijfsleider, den heer Kem perman gewend te hebben om in deze te worden onderricht. Goed aangewend, werkt dit vergif schitterendby een ver keerde toepassing is het niet zonder 'ge vaar voor de planten. De eerste gele komkommers zyn reeds afgeleverd. De druiven zijn kern gezond en beloven een best gewas. Schier alle tuinders betrekken nu hun plantmateriaal, waarover we vroe ger meer breedvoerig schreven, van het bedryf. Tienduizenden planten werden daarvoor geteeld. Zelfs was geleverd aan tuinders te Rotterdam. De jonge boom gaard, die nu in vollen bloei staat ont wikkeld zich uitmuntend. Duidelijk valt in het oog het onderscheid tusschen zwakke- en sterke stammen. Hoewel de hoornen nog maar vier jaar in den tuin staan, beloven ze reeds dit jaar heel wat vracht. Duidelyk is reeds gebleken dat de grondsoort alhier, mits oordeelkundig bewerkt, zeer geschikt voor fruitteelt ie. MA iHH II voor het Land van Oensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Depot C. JAMIN. AAAA»4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1