Dit Butler Bestaat uit 2 Mades De Grootmoeder. UND van alt^NA Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN iVo. 5535 Woensdag 8 Mei 1935 BiiiiieiilaiMl. FEUILLETON. Buitenland. i Nog een beetje geduld, zeide vader Anselime en stond haastig op. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25» Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. WOLKBREUK IN BRAZILIË. Reeds 5 dagen achtereen wordt de stad Bahia door zware wolkbreuken geteisterd. De stad is geheel overstroomd. Eenige brandweerlieden, die bij een aardverschui ving assistentie moesten verleenen, zijn onder de aardmassa's begraven. Vele ge bouwen, waaronder een hotel en een re- geeringsgebouw, zijn ingestort. Het ver keer ligt volkomen stil Ook het telefoon en telegraafverkeer is verbrokeD. Slechts langs draadloozen °P^eften, *s verworpen met 480.000 tegen weg kan verbinding worden verkregen majoor Höring met echtgenoote en dochter en de luitenant-vlieger Braun. Na de publicatie van het bericht, dat de machine werd vermist, herinnerden zich vrouweD, die op den berg hout hadden gehakt, dat zij 30 April een gekraak hadden gehoord. Zij hebben hiervan me- dedeeling gedaan en het onderzoek heeft geleid tot het vinden van het geheel ver nielde vliegtuig. De machine moet door den dikken mist tegen den berg zijn ge vlogen. o DE VOLKSSTEMMING IN ZWITSER LAND. De wet welke de concurrentie tusschen de spoorwegen en de autobussen wilde met Bahia Onder de vele daklooze families is een paniek uitgebroken, daar men hen in ver band met de overstrooming niet kan helpen. Het aantal dooden bedraagt naar schat ting thans reeds 100. O ZES PERSONEN VERDRONKEN. Een ernstig boot-ongeval heeft Zondag 245.000 stemmen. De oppositie vereenig de de kiezers, die geen staatsmonopolie de-brand gewoed wenschten. BRANDWONDEN BEKOMEN. Te M au rik heeft het 4-jarig jongetje van de weduwe S. bij het spelen met lucifers zichzelf en ook een wiegje, waarin een klein meisje sliep, in brand gestoken. Op het gekerm van het jon getje rende de moeder naar boven, waar het ventje in vlammen gehuld over den zolder liep. Hoewel zij het vuur spoedig wisten te blusschen, liep het jongetje zulke ernstige brandwon den op, dat voor zijn leven wordt gevreesd. Het meisje kreeg ook enke le verwondingen. o BOSCHBRAND. In de gemeente Hengelo (Q.) heeft op de grens der gemeenten Zei hem en Ruurlo- een geweldige bosch- en hei- STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal met ingang van 1 Juni as. wederom middag op de Donau nabij Miller-Armsdorf steun worden verleend voor witte hoepels plaats gevonden, waarbij 6 personen om tot gelijke bedragen als voorheen, met dien verstande dat alleen voor dezen steun in aanmerking zullen komen geëxporteerde hoepels welke voldoen aan de door de Nederlandsche Akkerbouw Centrale te stellen kwaliteitseischen en uitgevoerd zijn door een door de N A. C erkenden ex porteur. De steun voor gemaakte hoepels, welke in het binnenland gebruikt wordeD, zal komen te vervallen. o ERNSTIGE VAL. Vrijdag .is de loodgieter H. uit Roer mond bij het verrichten van zijn werk zaamheden aan het R.K. Weeshuis te Vertlo door een glazen dak gevallen. Met zware inwendige kneuzingen is hij naar het ziekenhuis gebracht. SMOKKELARIJ. De rechtbank te Krefeld, heeft den smokkelaar F. H., uit Venlo, wegens smokkelen van tabak tot 600.000 Mik. boete subs. 1 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. r- INBRAAK IN DIEREN. In den nacht van Vrijdag op Zater- terdag is ingebroken in de Centrale Bakkerij aan den Molenweg te Dic- lau was verdwenen, is op den Schneebeig ren. Op het kantoor werd alles over- in het Fichtelgebergte (Noord Beieren) hoop gehaald. Hierbij werd de sleutel het leven kwamen Een gezelschap van 10 personen wilde in een boot de snelstroomende Donau over steken De boot sloeg plotseling om en alle tien inzittenden stortten te water. Yier van hen konden worden gered, zes verdronken er. Een geredde 13 jarige scholier verloor bij dit ongeval zijn ouders. o GEVECHT TUSSCHEN POLITIE EN BANDIETEN. Drie bandieten te New-York deden een poging tot berooving van de kas van het Zeemans-kerk-instituut. De politie werd echter gewaarschuwd en verraste de roo- vers op de vierde étage van het gebouw, waar zich het kantoor bevindt Er ont stond een schietgevecht, waarbij een jeug dig bandiet werd gedood. o VLIEGRAMP IN UUITSCHLAND EISCHT 7 DOODEN. Weer een vliegtuig door de mist tegen een berg gevlogen. Het Duitsche verkeersvliegtuig B. Onyh, dat op zijn tocht van Stuttgart naar Bres gevonden. Alle inzittenden zijn verongelukt, te weten de bemanning, bestaande uit den instructeur Slat, den leerling Heinnch en Deichmann en de passagiers generaal 161. De twee vaders beraadslaagden nog geruimen tijd. Zij besloten de markiezin nog in de onwetendheid! te laten tot de terugkomst van Geneviève; evenmin zouden zij Albert zeggen, dat zij tij ding van het jonge meisje hadden ge had. Henri Merson had troost noodig; en vader Anselime nam de taak op zich, den jongen man te gaan geruststellen. Zij vertrekt naar Rusland, zei- de mijnheer de Mérul'le. Binnen een maand hoopt zij te St. Petersburg te zijn; o, zij' weet niet, wat haar bij haar terugkomst te Parijs te wachten staat. Toen het onderhoud was geëindigd', nam de vicomte afscheid van den fa brikant en begaf zich met haastigen tred naar den boulevard' Magenta, maar, daar hij den jongen man niet thuis vond, besloot hij den volgenden mor gen te zullen terugkomen. Hij ging de trap weer af en stond in beraad', of hij' dadelijk naar den fau bourg zou terugkeeren of niet. Maar in zijn groot geluk had hij eenzaamheid noodig. Het was nog geen vier uur; hij nam den tram, die hem naar het einde van den boulevard Ornao bracht, daar van de brandkast gevonden, waaruit een bedrag van ruim f503 is gestolen. Van de inbrekers geen spoor. -o Met aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheid kan worden aangenomen, dat het vuur is ontstaan door vonken uit een locomotief van een passeeren- den trein. Met groote kracht is het blusschingswerk aangevat door poalie en burgers. Omstreeks vijf uur was men door het stichten van tegenbran- den het vuur meester. De schatting van de verbrande oppervlakte loopt uiteen van 200 tot 400 H.A. Tal van autoriteiten waren op het terrein van den brand aanwezig. Er is veel wild1 in de vlammen omgekomen. De ver brande bosschen zijn eigendom van de heeren M. Helmich te Hengelo (G.) en de gebr. Passmann te Duisburg, eigenaren van het kasteel ^Slangen burg" te Doetinchem. De bosschen van den lieer Helmich zijn niet verzekerd. De brand was uren in den omtrek zichtbaar. o DE MAZELEN TE UDEN. Het aantal kinderen, dat te Uden aan mazelen is overleden bedraagt tot dusver 9. Ingevolge de conferentie met Dr. Bantjes, inspecteur der volksge zondheid te Uden, zijn de scholen ge sloten. De zusters van het St. Janszie kenhuis assisteeren bij de wijkverple ging. o LUCHTBALLON GEDAALD. Zondagnamiddag is tusschen Rijke voort en Beugen een Duitsche lucht ballon met zes heeren gedaald, die 's morgens te Essen waren 'opgestegen. Eenige uren later zijn de heeren per trein vetrrokken. o AUTO-ONGELUKKEN. Op den weg ArnhemEde zijn twee auto's tegen elkaar gereden. De eene een gehuurde en niet verzekerde auto-, waarin 4 jeugdige Hagenaars zaten, werd geheel vernield, de andere zwaar ging hij op een bank zitten. De weg was verlaten en hij kon zich dus naar hartelust aan zijn overpeinzingen over geven, waarvan zijn dochter het on der werp was. Eensklaps kwam1 hij op de gedachte, dat het egoïstisch was, slechts aan zichzelf te denken. Hiji dacht aan de markiezin de Sauliileti, aan Henrii Mer son, aan zijn ongelukkige vrouw en aan nog meer anderen, die, evenals hij', vreeselijk had geleden, j Plotseling kwam hem een andere per soon voor den geest, namelijk een vrcuw. Die vrouw was de weduwe van Darasse. Hij zag haar verouderd, half vergaan van verdriet, ten prooi aan de hevigste armoede. Zes maanden lang had hij die ongelukkige vergeten. Waar om? Hij alleen kon de weduwe zeg gen, hoe en door wien haar man ver moord was geworden; hij alleen kon haar de plaats' in de rivier wijzen, waar het lijk was gezonken. I Het scheen, alsof een stem' iri zijn binnenste hem1 verwijten deed. I Ja, hij1 had gezwegen over een mis daad, maar hij1 had zijn redenen daar- j voor gehad. En toch had die weduwe den doodl van haar man te wreken! O! het uur zou weldra slaan, waarop die baron de Verboise bekend zou wor den. Het speet hem, dat hij de weduwe I niet had' bezocht hij dacht, dat zij' in beschadigd. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden van beide auto's er zonder noemenswaardig letsel af. Te Muiden werd een motorrijder door een auto geraakt. De motor kantelde, waarbij' de berijder ongedeerd bleef. De duorijdster viel op den grond en bekwam een hersenschudding. Zij werd naar het Burgerziekenhuis in Amster dam vervoerd. Haar toestand is ern stig. De automobi.ist was doorgereden en veroorzaakte een half uur later bij Laren weer een aanrijding. Zijn auto werd in beslag genomen en tegen den beschonken bestuurder proces-verbaal opgemaakt. j In den nacht van Zaterdag" op Zon dag, omstreeks drie uur. is een two- seater, waarin zich 3 personen bevon den, afkomstig uit Delfzijl, onder de gemeente Ten Post met zeer groote snelheid tegen een boom gereden. De wagen sloeg dientengevolge nog tegen eenige andere langs het Damsterdiep staande boomen en 'bleef toen totaal vernield liggen. Van de drie inzittenden werd de 25-jarige ongehuwde Ch. Kamps wonende te Zeerijp, op slag ge dood. De 27-jarige ongehuwde F. Gras uit Ruscherbrug werd ernstig gewi md en moest naar het academisch zieken huis te Groningen worden overge bracht. Te Wassenaar had een botsing p'aats tusschen een auto* en een motorfiets. De duorijdster de 17-jarige Mej. D. v. D. uit Den Haag werd op den weg geslingerd en bekwam een zware her senschudding. Haar toestand is levens gevaarlijk. Ook een dame uit de auto. Mevr. E. H. K. uit Den Haag, werd zwaar gewond. De derde inzittende, de chauffeur J. Tichelaar uit Delfzijl bleef nagenoeg ongedeerd. Dr. van der Heer uit Ten Post ver leende de eerste hulp. Men vermoedt, dat sterke drank niet vreemd! is aan ciit ongeval. I Op den Amsterdamschen straatweg, is bij1 hotel Groeneveld te Baarn Mej. v. d. Heuvel uit Hilversum door een autq gegrepen en ernstig gewond in het ziekengast huis te Baarn opgenomen. In de gemeente Oudenrijn is dicht bij het hotel De Hommel de wiel rijd ster A. J. v. W. uit Jutfaas bij hét overste ken van den weg door een auto ge grepen. Zondagavond 'heeft te Grubbcnhorst een ernstig ongeval plaats gehad. Mevr. Slooter uit Venlo, die per Tij- wiel in de richting Ven to reed, kwami op den Horstarweg, doordat haar rij- weil met een ander rijwiel in aanra king kwam', te vallen. Zij werd door een juist passeerende auto gegrepen en op slag gedood. HET BEZOEK VAN KONINGIN WILHELMINA EN PRINSES JULIA NA AAN BRUSSEL. Toebereidselen voor 'de ontvangst. De Belgische eeredames» De correspondent van de N.R.C, te Brussel meldt: In hét Koninklijk slot te Laken wor den nu reeds de noodige toebereidselen gemaakt voor het bezoek dat Konin- gin Willrelmina en Prinses Juliana op 14, 15 en 16 dezer aan het Belgi sche hof en de Brusselsche wereld tentoonstelling zullen brengen, j Tijdens dit 'verblijf zal gravin Miar- nix van St. Aldegonde geboren gravin d'Oultremont als Belgische eeredame aan het gevolg van Koningin Wiihel- mina worden toegevoegd. Voor Prinses Juliana is de keuze ge vallen op de jonge gravin Jacqueline de Lannoy, dochter van den gewezen grootmaarschalk van het Belgische hof» o VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. De procureur-generaal bij het- Amster- damsche Gerechtshof requireerde tegen den geschorsten gemeente-architect te zen een zelfde gevangenisstraf als in dertijd de officier heeft geëischt, ttdi. een gevangenisstraf van anderhalf jaafl wegens het doen opmaken van een valsch geschrift en het gebruik maken daarvan. Voorts requireerde spr. uit vrees voor vlucht de gevangenneming van verdachte bij het uitspreken v^n het arrest. o— DOOR AUTO GEGREPEN. De 66-jarige kunsthandelaar H. D. Sala, die Vrijdagavond te Leiden, toen hij bij het uitwijken voor een achter hem komende Haarlemsche tram, door een passeerende auto> werd gegrepen, is in het Academisch Ziekenhuis aan de gevolgen van die aanrijding overleden» NIEUWE RUSSISCHE ORDER IN NEDERLAND GEPLAATST. Een derde houttransportschip'. De Nederlandsche Scheepsbouwmaat schappij te Amsterdam heeft opdracht ontvangen van de Machino-import te Moskou tot den bouw van een derde houttransportschip van 3635 ton laad vermogen, van welk type er reeds twee schepen, tot de constructie waarvan eind Februari order werd gegeven, bij armioede verkeerde, en hoewel hij zelf niet rijk was; wilde hij haar te hulp komen. Kom, zeide hij beter laat dan nooit. Hij1 was niet ver van la Vilette .af hij' richtte zijn schreden naar de ciité des Cabannes, die aan onze lezers be kend is, en slechts door een menigte armen wordt bewoond. Maar reeds geruimen1 tijd lang woon de Pauline Darasse daar niet meer. Vader Anselime vond de hut, die hij kende, door een familie voddenrapers bewoond. Hij' vroeg naar haar en ver nam, dat vrouw Darasse, na de ver dwijning van haar man, geen armoede meer leed' en niet meer voor haar le vensonderhoud' behoefte te werken. Een rijke dame, wier naam men niet kende, gaf haar een jaargeld. De kruier ont ving ook het adres van vrouw Daras se, die in de rue Saint-Maur woonde. De nacht was reeds ingevallen, toen vader Anselime bij de weduwe aan- Vrouw Darasse bewoonde een huis je, dat uit eeni slaapkamer, een zitka mer en een keukentje bestond'; voor haar venster, d!at op een tuintje uit zag, stonden eenige bloempotten en een vogelkooitje. De weduwe, die nooit bezoeken ont ving, zag den bezoeker wantrouwend aan. Hij zag dit en zeide: Vrouw Darasse, gij1 behoeft mij niet te vreezen; gij ziet, dat ik maar een arme kruier ben; gij kent mij niet, maar ik u wel; ik weet reeds lang, dat gij een brave, eerlijke vrouw zijt. Kent gij m'ij? vroeg zij ver wonderd. Ja, antwoordde hij en ik weet, dat gij' heel ongelukkig zijt ge weest. Maar waar hebt gij mij' dan ge kend? Ik ken u, door all het goed, dat men van u zegt; maar toch zie ik u heden niet voor het eerst. j Ik ban mij uw gezicht niet her inneren; waar hebt gij! mij dan ont moet Eens in de ViMette, in de ciité des Cabannes had ik een boodschap te doen; gij stond voor uw deur en een vrouw, die voorbijliep', noemde uw naam. Gijl hebt niet op mij gelet, en toch heb ik u gegroet, daar ik uw kende. Gij hebt miijn man gekend? en waar? vroeg zij hoe langer hoe meer verwonderd. Te Parijs zag ik hem bijna eiken dag in een restaurant, waar ik ook mijn maaltijden gebruikte. Wij waren toen goede vrienden en ik gaf hem zoo nu en dan wel eens een goe den raad'. Zoo Maar met Pierre Darasse was geen eer te behalen, niets te beginnen. Hiji was te veeli omringd van dieven en 1 ellendelingen. En toch stelde hij ver trouwen in mij, want eens deelde hij mij mede, dat hij aan een groote dlat- me, de markiezin de Saulien, een be-, zoek moest brengen, die hem, zoo hij hoopte, een groote som ge Ids zou ge ven voor zekere inlichtingen, die hij haar zou geven. O! zeide de weduwe, en niette genstaande het eerlijke sympathieke ge zicht van den bezoeker, werd zij on gerust. Kortom, vrouw Darasse, ging de kruier voort ik weet, dat uw man bij mevrouw de Saulien is geweest. Ik zeg u dat alles, om u te bewijzen, dat ik uW man heb gekend en dat ik! goed van alles onderricht ben. Ik zie, dat gij mij wantrouwt, maar gij moet vertrouwen in mij stellen. Maar ik ken u niet, mijnheer! Mijn kleeren en de medaille der, politie zeggen u, dat ik kruier ben, Ja, dat zie ik, zeide de wedu we. XI. DE BEZOEKEN VAN VADER f ANSELME. Na een obgenblik van stilte her nam vrouw Darasse: Maar waarom: komt gij hier? wat wilt gij? Vrouw Darasse, antwoordde hij op ernstigen toon binnenkort zal ik u noodig hebben. Gij zult mij noodig hebben? j MEWSILM voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1