Dn imtr Destan i i Win Veehouders Firma COOPS 5. P. £ankbayzex Baak JÏ.V. STUIVERSPLAN Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. lAND VAN ALtEHA No. 5536 Vrijdag 10 Mei 1935 Gebruikt daarom steeds onze G0R1NCHEM. Wet ter verlaging van de openbare uitgaven. Agentschap van de Amsterdawsche Bank Jt.1-, Amsterdam Uit het dageljjksch leven. Buitenland. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR1JDAOM1DDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, Iranco per post beschikt f 1,25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen beang. DBOESPOEDER per pak I 0.75 ZOG POEDER per pak 0.75 KIPPENPOEDER per pak 0.75 NAVÜILPOEDER per dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER per pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 1.00 Cap sues tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. DROGISTERIJ Een paar weken geleden is het reeds veel eerder aangekondigde algemeene bezuinigingsontwerp, dat den titel draagt van Wet ter verlaging van de openbare uitgaven bij de Tweede Ka mer ingediend. Het ontwerp telt 56 bladzijden, de memorie van toelichting met bijlage 80. Alle Ministers hebben de memorie van toelichting ondertee- kend. De memorie van toelichting is hoogst belangrijk en daarom willen we er het volgende aan ontleenen. ,,In de Nota betreffende den toe stand van 's Rijks financiën, behoorende bij de ontwerpen van wet tot vast stelling van de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935, heeft de minister van financiën een wetsontwerp aange kondigd, dat een ingrijpende verminde ring der uitgaven mogelijk zou maken. De mededeeling werd voorafgegaan door een betoog, waarin de meening van de regeering ten aanzien van het huidige niveau der overheidsuitgaven uitvoerig werd uiteengezet. Tevens werd erop gewezen, dat een publieke huishouding, die op een te grooten voet geschoeid is, aanpassing aan ge wijzigde levensomstandigheden der na tie op elk gebied remt en tegenhoudt. Naast hetgeen omtrent een en ander in de Millioenennota is neergeschreven, wenscht de regeering ier inleiding van de hierna volgende voorstellen nog ééns in het kort het vraagstuk, zooals zij het ziet, te formuleeren. Zij wenscht op de minst p ij' h 1 ij k e w i j z e de Overheids huishouding snel ler 'dan thans geschiedt, te doen aanpassen aan de g e w ij- zigde bestaansvoorwaarden, waaronder het Nederlandsche volk naar het zich laat aanzien voor lan gen tijd' zal moeten leven. Zij acht dit onafwijsbaar noodzake lijk, omdat de reserves der volkshuis houding in steeds sneller tempo wor den .opgeteerd, zonder dat uitzicht be staat, dat deze optering de overbrug ging van een tijdelijke inzinking zal kunnen mogelijk maken, omdat reeds lang vast staat, dat van eene tijdelijke inzinking geen sprake is en hei: oeco- nomisch leven met ineenstorting zou worden bedreigd, indien aan deze reser ve een einde mocht komen, voordat een nieuw evenwicht zal zijn bereikt. Het geheele offer van deze optering van in lange jaren gekweekte reser ves van ons volksvermogen, zou ten slotte voor niet gebracht zijn en aan het einde van dit proces zou de dan ontstane economische situatie niet meer te beheerschen zijn. De aanpassing zou zich dan op onbeheerschte wijze, ver moedelijk met hevige schokken, toch voltrekken en de levensstandaard zou veel dieper wegzinken dan bij een nog tijdelijk ingrijpen het geval behoeft le zijn". Hoe mooi een en ander ook moge klinken zijn wij er toch van overtuigd dat het ontwerp in de Tweede Kamer heel wat stof zal doen opjagen. Ongetwijfeld zal Minister Colijn van alles de schuld dragen en menige har de noot zal hij hebben te kraken. En dit zal geschieden ondanks de treffende passage, die in de algemeene toelich ting tot het ingediende ontwerp le le zen staat. ,,De aantasting van juist de voor naamste, wijl specifiek Nederlandsche bronnen van welvaart, door oorzaken, die voor verreweg het grootste gedeelte in het buitenland liggen, vormt een benauwend probleem, te benauwender, omdat de bestrijding van die internatio nale oorzaken door een klein land slechts in geringe mate succes kan opleveren. Slechts een o p m e r k e 1 ij k gebrek aan inzicht of wel een verachte! ij ke demagogie kun nen er toe drijven eenigen Nederland- schen regeerder te verwijten, dat de toestand niet snel genoeg verbetert, d. w.z. dat hij nog niet in staat is ge bleken het huidige aangezicht der we reld te veranderen. Ware dit juist, dan zou men er zich in kunnen verheugen, dat door een eenvoudige verwisseling van regeerders de weivaart kon wor den gesteld. ,,De regeering is er echter van over tuigd, dat de groote meerder heid van het Nederlandsche volk vol doende gezond verstand en van ouds her genoegzaam politieke scholing be- levensbehoeften! En welk geknoei met levensmiddelen hebben ze niet vaak aan den dag gebracht! We stellen dan ook van ganscher harte de vraag of het wel juist is gezien om de warenkeu- ringsdiensten zoo maar in één slag te laten verdwijnen. Zoo zijn er meer dere punten in het ontwerp, waarover we gaarne nog iets zouden willen zeg- gen, indien het ons niet te ver voerde. Maar, hoe ook, het ontwerp moet we zenlijk nationaal worden bezien d.w.z. waar alles op aan komt is dit, of door het ontwerp geen voor de levenskracht van het gansche volk cardinale be langen worden in det waagschaal ge- 'steld; of ondanks de bezuinigingen, de voorgestelde inkrimping van diensten en reorganisaties de basis voor eene herleving van volkswelvaart zal blij ven gehandhaafd. Niet wat ieder van van ons inzonderheid lief is en waaraan wij nu juist persoonlijk bijzonder ge hecht zijn cn de overweging of daar aan getornd zal worden, mogen ons oordeel bepalen, maar wel de vraag hoe het geheel, waarvan wij slechts een klein onderdeel vormen, het leven zal kunnen behouden en of de voor waarden daartoe niet door het ontwerp worden ondermijnd. CREOLINE. AMMONIAK. ZOUTZUUR MARMERSLIJP. BRUSS. AARDE. KUNSTKALK. TERPENTIJN. TETRA CHLOORKOOLSTOF. DROGISTERIJ A. VERSCHUUR-BAERT Botermarkt 72 HEUSDEN. zit om te begrijpen, dat in deze voor stelling slechts een ondeskundige kri tiek tot uiting komt, die in dezen moei lijken tijd de ontevredenheid aanwak kert, doch niets ten goede vermag te keeren". Niets is natuurlijk gemakkelijker dan op het ontwerp critiek uit te oefenen. De gelden, die op de begrooting zijn uitgetrokken, alle penningen, die door directe en indirecte belastingen en hef fingen van de burgerij worden gevor derd, strekken ter verzorging van den pub li eken dienst, ter bevordering van het algemeen belang en geen verminde ring van uitgaven zal kunnen worden tot strand gebracht zonder dat daarte genover iets moet worden prijs gegeven van wat wij1 tot op dit oogenblik ge nieten en dat gewenscht en nuttig wordt geacht. Het is echter de nood, die tot deze opofferingen dwingt en dit vooral mo gen we niet uit het oog verliezen. Geenszins wil dit zeggen, dat alles wat het ontwerp bevat onze volle sympathie heeft, want meerdere feitelijk onmis bare takken van dienst zullen moe ten verdwijnen of aanzienlijk moeten worden ingekrompen. Zoo kunnen wij er ons geenszins mede vereenigen, dat de warenkeuringsdiensten hun bestaan zullen moeten prijsgeven. Immers hebben deze diensten heel veel goed en nuttig werk in het be lang van den algemeenen gezondheids toestand verricht en zijn daardoor fei telijk onmisbaar geworden. Wat hebben ze niet gedaan met betrekking tot het onderzoek van melk, van brood, van meel en tal van andere dagelijksche Beknopt verslag van het verhandelde in de spoedeischende vergade ring van den raad der gemeente POED ER OI E N geh ouden op Dinsdag 7 Mei 1935, des voor middags om half tien in het ver gaderlokaal alhier. Voorzitter de heer' J. W. Brienen, wethouder. Aanwezig alle ledir-./. Na opening deelt de Voorzitter mede, dat op 2 Mei j.l. is overleden de burgemeester onzer gemeente en stelt voor een brief van rouwbeklag namens, den raad te richten tot de weduwe en haar kinderen. De notulen worden uitgesteld tot een volgende vergadering. Hierna deelt de Voorzitter mede, dat B. en W. hebben benoemd tot waarnemend secretaris de lieer H. C. van Os, secretaris der gemeente Zuilichem. De heer Van Os aanwezig, legt in handen van den Voorzitter de ver- ei sch te eeden af. De navolgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten van Gelderland betreffende vaststelling opcenten personeele belasting. Goedkeuring wijziging begrooting 1934. Een schrijven van het Staatsbe- bedrijf P.T.T. over doorverbinding Poederoijen. Goedkeuring begrooting 1935. Goedkeuring wijziging verordening vleesehkeuri ngsd i enst Adres van den Bond van Ned. Brouwerijen. Een schrijver van P. Straver, hou dende liet verzoek om eervol ontslag als onderwijzer aan de O. L. School te Poederoijen. Wordt besloten liet gevraagde ont slag eervol te verleenen. Een schrijven tot verlaging van de personeele belasting voor biljarten wordt aangehouden tot een volgende vergadering om dan met een voorstel van B. en W. te komen tot wijziging der verordening. Een schrijven van B. en W. der gemeente Zuilichem omtrent kinde ren welke de O. L. School te Poe deroijen bezoeken wordt na toelich ting aangehouden. Voorts wordt nog besproken de voorgestelde salarisregeling ambtena ren waren'keuringsdienst. Aan W. van Dijk, alhier wordt een gratificatie verleend van f 25.7-» we gens het beschikbaar stellen van de telefoon bii nacht, op diens verzoek. Op een tweetal verzoeken om een voorschot, ingevolge de landarbei- derswet, n.l. aan A. van den Anker en D. Bok wordt gunstig beschikt. Hierna volgt de benoeming van een onderwijzer aan de O. L. School te Poederoijen. Op de voordracht komt voor als No. 1. P. A. van Wijnen, No. 2. W. C. de Man en als No. 3. G. L. de Rother. Benoemd wordt de heer P. A. van Wijnen, tijdelijk onderwijzer apn voor- telbp. mo. 15 Ra.a.msdcn.lcs'veer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Bnitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. noemde school. Ten slotte wordt besloten tot in stelling van een Crisiscomité over te gaan en hiervoor een bedrag van f 69.30 beschikbaar te stellen. Als leden van het stembureau wor den benoemd voor Poederoijen J. W. Brienen Voorzitter, W. Bok en H. van Westreenen als leden, ais plaatsvervangers J. N. G. Hasselman en W. van Giessen. Voor Aalst A. J. H. Maas, Voor zitter en G. A. J. Opstelten en G. van Os als leden, als plaatsvervan gers M. van Oioijen en J. C. van der Ent. Voor het Hoofd Centraal stembu reau worden benoemd T- W. Brienen, A. J. H. Maas en W. Bok. Voorts komt nog ter sprake de electrieiteitsvoorziening in Poede roijen en Aalst. Hierna sluit de Voorzitter de open bare vergadering en gaat de raad over in geheime zitting. Toffie pralines 'n stuiver per ons Knal garibaldis Marie Bisquits Hageltongetjes Kerstenstokken stuk Cocos kransen 2 voor 'n stuiver Kleine cakes Nougat blokken 3 Vloeibare crème reepen 2 voor 'n stuiver.! A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depot C. JAMIN. Telefoon 52. Beknopt verslag van de spoedeischen de vergadering van den raad der gemeente BRAKEJL, gehouden op Dinsdag 7 Mei 1935, des Voor middags om 11 uur ten gemeen tehuize. Voorzitter de heer L. van Dalen, wethouder. «Afwezig de heer B. van der Veer. Na opening deelt de Voorzitter me de, dat pp 2 Mei 1.1. isi overleden de burgemeester dezer gemeente en stelt voor een brief van rouwbeklag te richten aan zijne weduwe en kin deren. Voorts wordt overgegaan tot be- eediging van den waarnemend se cretaris. Op verzoek van F. J. Bouman, onderwijzer alhier wordt een grati ficatie verleend van f 50 wegens de werkzaamheden alsi tijdelijk Ploofd aan de 'O. L. School alhier, tijdens afwezigheid van het hoofd. Een gratificatie wordt verleend aan S. Derksen van f 20.wegens bel., tijdens de ziekte van den Ge meenteveldwachter, voor zijne bewe zen dienste. Hierna sluit de Voorzitter de open bare vergadering. Na heropening der openbare ver gadering wordt de steunregeling be handeld. DE STERKSTE. Het begint er in Duitschland allen schijn van te krijgen, dat de chris-: telijke beschaving weggecommandeerd moet worden, om plaats1 te maken voor; een specifiek Duitsch heidendom, een voos en zinledig paganisme, doortrok ken van kinderachtige dweepzucht en vlegelachtige hoogmoed. De Duitsche philosophie heeft door alle eeuwen heen haar onvolwaardig heid getoond: Zij was romantisch, sèms sueel, dronken van eigenwaan en zie kelijk van menschelijkè hartstocht. Nooit wist zij te ontstijgen aan het eigen individu en nimmer bezat zij de- serene, reine en eeuwige waarheid die woont in een vrij-gevochten hart. Toch heeft zij zich steeds met plompe bru-? taliteit als de hoogste waarheid aan.7 gekondigd. Zoo ook nu. Geen twintig eeuwen van christen lijke moraal en godsdienst, maar de jongensachtige fantasiën van een prof. Hauer, dat is je ware. Predikanten en priesters hebben te zwichten voor dit commando: wateeu^ wig-schoon en eeuwig-waar is, wordt neergeknuppeld door lompe handen en belachen door béte gezichten. Geen eerbied voor eens andermans meening, eens andermans dierbaar be-i zit. j Geen eerbied voor dien Christus, die het aanschijn der wereld veranderde en die de blijde boodschap gaf tot menschelijk geluk en aardschen vrede, O, die barbaarsche, blinde hoogmoedl van eenige menschen-geesten. Waartoe zal dit vernielingswerk tel den? Aan welke zijdie de overwinning? Er is één troostrijke gedachte voor de christenen in Duitschland: zij zijn niet alleen. Toen Elisa's dienaar in het belegercte Samaria vroeg was opgestaan, zag hij de geheele stad' door vijanden omsin geld en klaagde: Mijnheer, wat zullen wij doen En de profeet antwoordde: Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij1 hen zijn". Toen daar op de oogen: van den dienaar geopend werden, zag hij de bergen vol vurige paarden en wagens. Moge het christendom belaagd worn den: de onzichtbare Machten aan deze zijde, zullen grooter en sterker zijn, dan alle menschelijk venijn aan gene. De wereld is eenmaal een slagvelldl, waarop God! tocb die uiteindelijke triomf zal wegdragen. H. POLL. EEN BRUIDJE VAN 111 JAAR. Te Burpingham (V.S.) trad de negerin Loulou Wright Moore dezer dagen voor de vijfde maal in het buweljjk. De bruid had de aanvallige leeftyd van 111 jaar bereikt. Haar vyfde echtgenoot is iets jonger, doch heeft toch nog de respectabele leeftyd van 98 lentes. Loulou was in haar kinder jaren nog slavin. Haar nakomelingschap bedraagt 28 kinderen, 117 kleinkinderen, 363 achterkleinkinderen en 31 betachter kleinkinderen. De oudste hiervan is kor telings nog verblijd met de geboorte yan voor het Land van flensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1