M. NORT, öorinchem, Gediplomeerd Opticien. Oil nummer bestaat uit 3 bladen H. KLUMPERS Und van w-TENA Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. I STUIVERSPLAN i Alle nummers Zeiss-Punctal glazen. Alle modellen Zeiss Monturen. A. VERSCHUUR-BAERT 5. J>. taiklnyzu 4 (»'s K V. No. 5538 Vrijdag 17 Mei 1935 Plaatselijk Nieuws. Binnenland. Grootestraat 252, WAALWIJK Grootestraat 252 WAALWIJK. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post bescbikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. ZISTGRIICIS 6 Steeds in voorraad BENEDEN LANGSTRAAT. Naar vette varkens blijft ge regelde vraag bestaan aan den prijs van 36 k 37 centen per K.G., levend gewicht. Jonge biggen worden ver handeld van f 10 tot f 15 per stuk. CAPELLE. Door eenige jonge dames is alhier, een korfbalvereniging opge richt met aanvankelijk een twintig tal leden. Het bestuur dezer jeug dige vereeniging is alsvolgt samenge steld Jo Kenniphaas, presidente. Eva Kerst, secretaresse. Mien van Ommeren, penningmeesteresse. EETIIEN. Bij de candidaatstelling voor de op 19 Juni a.s. te houden stemming voor leden van den gemeenteraad, wer den in deze gemeente in totaal 5 lijs ten ingeleverd, waarop 24 candidaten voorkomen. Op de lijst van der Schans (A.R.) komen de navolgende candidaten voor: 1. J. A. van der Schans; 2. W. Lank- haar Czn.; 3. J. van der Stelt; 4. M. de Fijter5. Adr. de Graaf f Czn.; 6. P. Scherft. Lijst van den Heuvel (A.R.): 1. H. van den Heuvel Jzn.; 2. E. van der Beek; 3. G. van der Beek LGzn.; 4. J. C. van der Beek Lzn.; 5. A. Meiresonne; 6. M. J. van der Beek; 7. M. van Wijk. Lijst van Evcrdingen: 1. C. H. van Everdingen; 2. A. Vos Czn.; 3. A. D. van Buuren. Lijst Donken: 1. C. M. Donken; 2. E. de G. van Buuren; 3. A. W. Bos; 4. P. A. Boll; 5. Jac. van der Mooren. Lijst Enkhuizen (arbeiderspartij): 1. Adr. van Enkhuizen; 2. D. N. Co- let; 3. P. Storchhart. KAATSHEUVEL. Onder architectuur van den heer van den heer J. A. Prins, alhier, werd aanbesteed het bouwen van een woon huis voor rekening van Chr. Meeuw- sen, alhier. a is timmer post b is metselpost c is massa Ingeschreven werd als volgt: L. Fitters, Waspik cf3750 P. de Grauw, Waspik c f3637 Kleinloog Verhagen, Sprang-Cape le c f 3471 L. v. Luxemburg, Kaatsheuvel c f1587 c f 3457 F. Cornelissen, Kaatsheuvel a f 1845 c f3432 J. Michael, Vrijh.-Capelle c f3398 A. Kleijngeki, Kaatsheuvel c f3345 A. Vermeeren, Loon op Zand c f3268 C. den Teuling, Kaatsheuvel b f1588 c 131S3 H. Mooi en sc hot, Kaatsheuvel a f 1480 c f3067 Gebr. v. d. Willigenburg, Sprang cf2922 Gunning volgens bestek. POEDEROIJEN. Op 14 Mei j.l. werden de na volgende candidatenlijsten ingeleverd voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing: 1 lijst van: 1. Hendrik van Veen te Aalst. 1 lijst van: 1. G. de Gier te Poederoijen. 2. C. de Boef te Poederoijen. 3. A. P. van der Velden te Poederoijen. 1 lijst van: 1. A. J. H. Maas te Aalst. 2. J. W. Brienen te Poederoijen. üerh. van Os te Aalst. 4. Joh. van der Zalm te Aalst. 5. M. van Os te Aalst. 6. P. J. van Trigt te Aalst. 1 lijst van: 1. M. van Ooijen te Aalst. 2. W. Bok te Poederoijen. 3. G. A. J. Op stelten te Aalst. 4. G. ten Hagen te Poe- deroeijn. 5. G. A. J. Bok te Poederoijen. 6. Adr. Haasakker te Aalst. CREOLINE. AMMONIAK. ZOUTZUUR. MARMERSLIIP. BRUSS. AARDE. KUNSTKALK. TERPENTIJN. TETRA CHLOORKOOLSTOF. DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. SLEEUWI.JK. J.l. Zondagavond hcerschte alhier op den hoek aan het Sleeuwijksche veer een buitengewone drukte. Hon derden auto's met passagiers, die den wedstrijd België—Nederland hadden meegemaakt, moesten wachten op hun beurt om te worden overgezet. In het begin van den avond ging het heel aardig, daar de auto's toen heel gere geld kwamen, maar toen het later werd en de groote touringcars kwamen, ston den ze weldra bij den handwijzer. Om streeks 2 uur in den morgen waren de laatste overgezet, maar tegen 3 uur moest de veerboot weer in de vaart komen om enkele laatkomers naar den overkant te brengen en dit was nog niet het laatste, want om half zes toen de boot weer in de vaart kwam, ston den weer een heele rij te wachten. Ondanks het koude weer kwamen Zondagavond toch honderden toeschou wers van verschillende plaatsen een kijkje nemen en heerschte er evenals met alle Holland—België (of omge keerd) wedstrijden, vooral als ze door de Hollanders gewonnen zijn, een ge zellige drukte. Onze dorpsgenoot Mej. R. van Wendel de joode behaalde op 29 April j.l., te 'sGravenhage het di ploma A voor costumière van de Vereen. Nederl. Mode-Vakbond. Bij de laatstgehouden keuring van trekhonden werden 9 honder ter keuring aangeboden, welke allen wer den goedgekeurd. Bij de op 14 Mei j.l., gehouden candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van den gemeente raad werden in totaal 7 candidaten lijsten ingeleverd t.w. 1. A. R. (de Werken)1. A. R. (Sleeuwijk) 1. A. R. (Kille) 1. C. H.1. Staatk. Geref. 1. V. B. en I. S.D.A.P. Bij de laatst gehouden keuring van ingeschrevenen voor den dienst plicht lichting 1936 werden 9 per sonen goedgekeurd en 13 afgekeurd, terwijl de overige 14 personen zijn vrijgesteld wegens broederdienst. WELL. j.l. Donderdagavond was er een vergadering bijeen geroepen om te komen tot de oprichting van een voetbalclub, daar de vroegere ver- eenigingingen zijn ontbonden. Men is er in geslaagd om een nieuwe vereeniging op te richten onder de naam van Juliana/' Het Bestuur is ais volgt samen gesteld M. de Rooij, VoorzitterJ. v. d. Meijden, Secretaris; A. J. Jui nen. Algemeene bestuursleden Johs. v. d. Bogert en Peter de Noo. De bedoeling is te spelen in de Zaterdagmiddag competitie en zich aan te sluiten in de loop van het jaar bii de B.V.B. INBRAAK IN KRUIDENIERS ZAAK TE AMERSFOORT. Inbrekers hebben zich toegang we ten te verschaffen tot een filiaal van de Unie Maatschappij in de Lang straat te Amersfoort. Aan de achterzijde zijn de indrin gers in het magazijn gekomen, waar na zii een deur hebben geforceerd, welke toegang gaf tot den winkel. Uit de kassa, die niet gesloten was. is een bedrag van f 600 ontvreemd. o VERKEERSONGEVAL TE LEID- SCHENDAM. Bii het viaduct Voorburg-Leid- schendam is de melkhandelaar Huis man uit Veur, toen hij de uit Den Haag komende blauwe tram met zijn motorcarrier passeerde, door de tram gegrepen en tegen den verkeerspaal geslingerd. De carrier met inhoud werd ge heel vernield. De bestuurder is zwaar gewond naar het gesticht St. Anto- niushove te Voorburg overgebracht. o BOERDERIJ AFGEBRAND. Oude bewoner met moeite gered. Te Dwingeloo is de boerderij, be woond door den landbouwer B. Bol ding, tot den grond afgebrand. Twee paarden, zeven kalveren, twee stie ren en drie varkens zijn in de vlam men omgekomen. De 76-jarige heer Bolding, die reeds te bed lag, kon slechts met moeite uit het brandende huis worden gered. De boerderij en inboedel waren verzekerd. BRAND OP HET LANDGOED Bi j BOXTEL. Door onbekende oorzaak is brand ontsltaan in een hoeve van het land goed Kinderbosch bii Boxtel. In een ommezien was de gcheele inventaris een prooi der vlammen ge worden. Inmiddels was de brandweer gerequircerd, doch deze kon wegens gebrek aan water niets uit richten. Het bosch, dat het landgoed om geeft, liep groot gevaar, doch kon dank zii de krachtige hulp van het publiek gespaard blijven. AARDSCHOKKEN OP JAVA. Uit Kendal, Madioen, Malang, Se- marang, Moentilan. Bandoeng, Ma- gelang, Djokjakarta, Tjepoe. Bodjo- negoro en van de posten op de Me- rapi kwamen berichten binnen over lichte tot vrii hevige aardschokken, welke werden gevoeld. Dieze schok ken gingen gepaard met het ramme len van deuren en vensters, seint Aneta. Het Meteorologisch Laboratorium te Batavia registreerde een matig ster ke beving op een afstand van 400 K.M. waarvan de richting onbekend was. o MOTORRIJDER OVER DEN KOP GESLAGEN. Op den weg naar Berlicum heeft zich een ernstig motorongeluk voor gedaan. De heer Gillis uit Berlicum, die op zijn motorfiets in flinke vaart over den weg reed, sloeg, waarschijnlijk doordat hij te zwaar remde, over den kop. Hevig gewond werd hit naar den tblbf. no. i» Raamsdonksveer. Agentschap van de Awsterdantsche Baak Jf.V-, Amsterdam Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. -400008»- Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. geneesheer ter plaatse vervoerd. Hii had diepe vleeschwonden opgeloopen en klaagde over inwendige pijn. De motorfiets is zwaar beschadigd. stuk Toffie pralines 'n stuiver per ons Knal garibaldis Marie Bisquits Hageltongetjes Kerstenstokken j Cocos kransen 2 voor 'n stuiver Kleine cakes Nougat blokken 3 Vloeibare crème reepen 2 voor 'n stuiver, j A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depót C. JAMIN. Telefoon 52. TUSSCHEN TWEE SCHEPEN BEKNELD GERAAKT. Bii de Rijnzichtbrug te Leiden is de 20-jarige schippersknecht G. Hou- dijk uit Boskoop, varende op het schip De Dageraad uit Ouderkerk a. d. IJssel, bii het weghalen van een lantaarn aan de achterzijde van zijn schip, toen hii een aanvaring zag aan komen met de haringmotorlogger de K.W. 50, tusschen de achterzijde van dezen logger en de roef van zijn eigen schip bekneld geraakt. Hii liep hier bij zware verwondingen op, o.a. een bekkenbreuk en een ernstige inwen dige verbloeding. Hii isi in zorgwek- kenden toestand naar het Elisabeth- Ziekenhuis te Leiden overgebracht. WAGENMAKERS WERKPLAATS UITGEBRAND. Te Gapinge (gem. Vrouwenpolder) is brand uitgebroken in de wagenma kerswerkplaats van De Bue. Daar de brand zich ernstig bet aanzien, werd de hulp ingeroepen van de Middelburgsche brandweer. Deze bestreed het vuur met kracht, maar kon niet voorkomen, dat de geheele werkplaats een prooi dei; vlammen werd. Een autoi en een1 autobus, welke zich in de werkplaats! bevonden, werden eveneens door het vuur vernield. De vlammen sloegen over naar de nabij staande Gereformeerde Kerk, en woning, doch de brandweer wist uitbreiding van den brand te voor komen. De oorzaak van den brand is on bekend. Verzekering dekt de schade. BOTSING TUSSCHEN TRAM EJS6 AUTO. Bii Oldenzaal, op de plaats, waan de stoomtram Oldenzaal—Losser de Enschedeschestraat kruist, heeft zich! een ernstige botsing voorgedaan tusi- schen een tram, komende uit Lossen en een personenauto uit De Lutte bii' Oldenzaal. De auto werd door de tram gegrepen en ongeveer vijftig meter over de railsi meegesleurd. De heer Blijdenstein, die de auto bestuur de, werd zwaar gewond uit de ge heel vernielde auto gehaald. Hii is, nadat eenige doktoren de eerst hulp hadden verleend, naar het R. K. Zie kenhuis te Oldenzaal overgebracht. Hoe het ongeluk geschied is, heeft men nog. niet kunnen vaststellen. o BEKENDMAKING. De Nederlandsche Veehouderij Cen trale maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 3 Juni tot 8 Juni a.s., de inneming van gezouten spek zal ge schieden tegen dezelfde voorwaarden en prijzen als die, welke zullen gelden in de week van 27 Mei tot 1 Juni, heeft ontvangen een pracht partijZUIVER KAMGAREN HEEREN COSTUUMS voor het Zomerseizoen. Deze costuums zijn gegaran deerd zuiver kleermakerswerk, alles met de beste bewerking. Wij hebben hierbij reeds een heel mooi Heerencostuum van f 9,50. In de betere soorten van 11 tot 15 gulden, een pracht costuum. Komt U echter in onze beste kwaliteiten, zelfs voor de grootste en dikste personen dan is de prijs f 20,Dan kan er ook in werke lijkheid geen verbetering meer aangebracht worden. Dan een schitterende partij PLUSFOUR-COSTUUMS vanaf f 5,50 tot f 11,50 in de grootste maten. De prijzen van onze JONGENS-COSTUUMS zijn zóó laag gesteld dat géén van onze concurrenten hieraan kunnen tippen. Onze prachtige WOLLEN GABARDINE REGENJASSEN voor Dames en Heer en in 10 verschillende dessins overtreffen alles en dan voor den prijs van f 10.tot f 15,75 in de beste kwaliteiten. Onze WERKMANSGOEDEREN aan bespottelijke lage prijzen Let wel op dat in de 15 II. KLUMPER'S WINKELS géén minderwaardige goederen verkocht worden, zooals er dikwijls goed koop wordt geprijsd om de menschen te lokken. Dus allen zonder twijfel naar één der 15 H. KLUM PERSWINKELS NIEUW voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard ff ff 9 ff ff 9 JJ JJ ff f) ff ff ff ff

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1