Dit nummer bestaat uit 2 maden De Grootmoeder. Und van alteha UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN Officieele Reisgids Rederl. Spoorwegen Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. No. 5589 Woensdag Mei 1935 Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Zomerdienst 1935. INGAANDE 15.MEI. Kleine uitgave 15 cent Groote uitgave 50 cent. - BOEKHANDEL - Fa. L. VEERMAN - HEUSDEN. - DOODEN. Eem ontzettende catastrofe. De ,;Maxim Gorki", het grootste vliegtuig ter wereld, dat behalve zijn bemanning nog 70 passagiers kon ver voeren is het slachtoffer'geworden van een catastrofe. Het einorme toestel is tijdens een vlucht op 700 meter hoogte bovan het centrale vllegveldi van Moskou door een ander vliegtuig geramd en brandend neergestort. Alle inzittenden der 'Maxim Gorki" t.w. elf koppen be manning en 36 passagiers, benevens de piloot van het toestel, dat de botsing heeft veroorzaakt, zijn om het leven ge komen, zoodat de ramp in totaal 48 menschenlevens heeft geëischt. Het vliegtuig was opgestegen met 36 stootarbeiders" van het centraal Aero- Hydro-dynamisch instituut aan boord. Het vliegtuig werd vergezeld door een jachtvliegtuig van hetzelfde insti tuut, bestuurd door den piloot Blaguine. Niettegenstaand het verbod voerde deze op 700 meter hoogte in de nabij heid van de ,,,Maxim Gorki" acrobati sche toeren uit. Juist had de piloot weer een loo ping, volbracht, toen zijn toestel', dat een snelheid van 450 kilometer per uur kon ontwikkelen, in volle vaart met den linkervleugel van de Maxim Gor ki" in botsing kwam. De gevolgen; waren ontzettend. Zóó geweldig was de schok, dat de Maxim' Gorki, ondanks haar uiterste krachtige constructie en haar gewicht van 47.000 kilogram; eenige malen over den kop sloeg. De linkervleugel brak af; even later volgde de staart en met razende snelheid stortte de Maxim Gorki" van 165. De vrouw kon zich niet weerhouden te lachen. En luister nu naar mij, her nam de baron ernstig. En hij legde zijn plannen bloot. Vrouw Drivot was opgetogen. Allies was goed voorzien, niets kon den goeden uitslag beletten. De mar kiezin de Saulien moest wel in de val raken. Eindelijk werd Céline in de zaak be trokken. Zij1 kreeg alle inlichtingen en bevelen, waarnaar zij haar gedrag kon richten. Om1 Drivot bekommerde de baron zich niet; deze deed, wat zijn vrouw hem' zeide. Wat de gewaande baron de Verboise deed, was' een groot waagstuk; maar hij dacht: wie waagt, die wint. XIII. HET VOORSPEL. De markiezin de Saulien was be droefd, bedroefder nog misschien, dan zlij ooit was geweest. Dorothea was bij haar. De oude, getrouwe dienstbode Zweeg, dat zij haar meesteres niet in 700 dieter hoogte omlaag, evenals 'het toestel dat de ramp had veroorzaakt. Op hetzelfde oogenblik dreunde een reeks ontploffingen. De benzinetanks waren geëxplodeerd en in vlammen ge huld, sloeg het gevaarte tegen den grond te pletter. Zóó hevig waren de explosies, dat de inzittenden der Maxim Gorki" uit het toestel werden geslingerd en dat brokstukken van de machine tot op 500 meter afstand ver spreid lagen. Alle inzittenden moeten dan ook vrijwel op slag dood zijn ge weest. o DIK SNEEUWPAK IN TIROL. Het verkeer ernstig belemmerd. De sneeuwval in Tirol heeft buiten gewone verkeersstoringen veroorzaakt. Het treinverkeer is op vele plaatsen ern stig belemmerd. In Innsbrück heeft een tijd lang broodgebrek geheerscht. Op de Brennerbaan is een lawine naar be neden gekomen, die de beide sporen heeft bedolven. Na de opruimingswerk zaamheden is de locomotief van een hulptrein ontspoord, zoodat op het oo genblik slechts één spoor berijdbaar is. Op de Brennerslrasse ligt de sneeuw een halven meter hoog. Sneeuwploe gen zijn er aan het werk gezet. De weg in het Paznaundal is door een aardverschuiving bedolven en voor een deel vernield. Vooral ook in de tuinen en op Se vélden is door de sneeuw zeer veer schade aangericht. MINISTER LAVAL TOCH NAAR HITLER? Een belangrijk onderhoud van Laval met Goering. Het blijkt thans, ondanks alle tegen spraken, dat Laval en Goering te War schau een langdurig onderhoud met el kaar hebben gehad, waar zij beiden vertoefden in verhand met de uitvaart van Pilsoedski. Het is de Poolsche minister van bui- tenlandsche zaken Beek, die het onder houd tusschen Laval en Goering heeft gearrangeerd. Ofschoon omtrent het onderhoud groote geheimhouding wordt belracht, verluidt, dat bij deze gelegenheid uit voerig de vooruitzichten behandeld zijn, die een bezoek van den leider der Fran- sche buitenlandsche politiek aan rijks- leider Hitler. INCASSEERDER VERDUISTERT 400 GULDEN. Door de marechaussée's te Venlo is te Blerick aangehouden de 35-jarige haar overpeinzingen wilde storen. De markiezin dacht altijd over haar dochter en haar kleindochter; doch naast dezen stond haar altijd het beeld van Geneviève voor oogen. Dorothea, zeide zij ik ben zoo bedroefd vandaag, waarom is Gene viève niet meer hier? Gij1 hebt gezien, dat ik volkomen gerustgesteld was, toen zij' bij mij was. Ik had haar lief, zoodra ik haarzag, en nu zij niet meer hier is, is mijn huis zoo ver'laten. On ophoudelijk hoor ik haar zachte stem. Tranen stroomden de oude dame over de wangen. Ik werd ook dadelijk door het lieve meisje ingepakt, zeide Doro thea. Het schijnt, dat men het arme kind 'heel wreed heeft behandeld. Helaas! zuchtte de markiezin. Ik verwijt mij, hernam zij dat ik niet meer moeite heb gedaan, haar terug te houden, misschien zou zij dan wel' hier zijn gebleven en mijn aangenomen kind zijn geworden, ter vervanging van haar, die ik jarenlang heb gezocht. Wat gij ook hadt gedaan, me vrouw, gijl zoudt juffrouw Geneviève nooit hebben kunnen weerhouden. Dat weet ge niet, Dorothea. Ik heb haaij gezegd', hoe het u speet ,dat zijl wegging, en wilde er op aandringen, dat zijl zou blijven. Maar zij antwoordde mij: ,,Neen, ik moet weg; .als ilk nog langer hier bleef, zou het scheidien, mlij te zwaar vallen. Heeft ze u dat gezegd? H. van Br. aldaar die als houder van een incasso-bureau ten nadeele dei dames K. een bedrag van f 400 ver duisterde. De aangehoudene is op transport ge steld naar Roermond en in de straf gevangenis aldaar ingesloten. o DE ZENDER TE HILVERSUM. Sedert eenigen tijd werden door Hilversum 's nachts reeds proefuit- zendingen verricht met een nieuwen zender, welke beschikt over 120 K.W. draaggolfvermogen Door de omroepvereenigingen is daarop aan den minister verzocht van dezen versterkten zender gebruik te mogen maken en hierop is thans, volgens de Tel., door den minister gunstig beschikt. Binnenkort zullen dus, althans voor een deel van den dag, de uitzendin gen op de 301.5 meter via den ver- versterkten zender plaats hebben. DE EX-KEIZER. De Amerikaansche schrijver en pu blicist Poulteney Bigelow, die een kort bezoek gebracht heeft aan den ex-keizer te D'oorn, zooals hii dat elk jaar pleegt te doen, heeft bii zijn terugkomst verklaard, dat de vroe gere monarch nog steeds hoopt zich als voorvechter van den vrede te kun nen rehabiliteeren en op Duitschen grond te kunnen sterven. De Amerikaan voegde hier aan toe, dat de ex-keizer, om naar zijn land te kunnen terugkeeren, zich niet met een samenzwering wilde inlaten. Wel zou hii elk voorstel, dat tot dit doel zou kunnen leiden, in overweging willen nemen, mits het in overeenstemming met zijn waardigheid als vorst en vaderlandslievend Duitscber was te brengen. GIFTEN ÊNTEGATEN. Mevr. de weduwe G. KruyerPie- tersen te Bedum heeft gelegateerd aan de Geref. Kerk aldaar een be drag van f 1200, waarvan f 500 voor de diaconie en aan de zending op Soemba f 500, alles vrij van rechten en kosten. o BRUTALE, DIEFSTAL TE BATAVIA. Te Batavia heeft zich opnieuw een geval voorgedaan van brutaal optre den van het dievengilde, seint Aneta. Bij een Chineesellen handelaar in an tiquiteiten wandelde een inlander naar binnen en greep eenige fluwee- len doeken, waarop jade armbanden lagen uitgestald. Bii de achtervolging wierp de dief de armbanden, welke een waarde vertegenwoordigen van f 1000 weg. De dader werd gegrepen. Van het gestolene is slechts een ge deelte ter waarde van f 200 terug gevonden. o— Ja, mevrouw, en haar stem beefde. Men kon haar aanzien, hoe dankbaar zij u is. O, had ik haar maar weer hier. Zij zal zeker niet naar Rusland vertrokken zonder u bezocht te hebben. Dat hoop ik, zeide de markie zin. Het gesprek werd1 gestoord door den ouden; Jean, die vrouw Darasse aan kondigde. De markiezin had' haar oogen afge- wischt. Zij ontving de weduwe glimlachende, wees haar een stoel en zeide: Waaraan heb ik het genoegen te danken, u hier te zien? Ik heb u iets mee te deelen, me vrouw de markiezin. O! spreek dan. gauw. Vrouw Darasse deed het verhaal van het geheele gesprek, dat zij met den kruier had' gehad. En toen zij zeide: ,,De kruier heeft ook gezegd, dat uw tranen binnenkort zullen ophou den te vloeien en gij weldra getroost zult zijn,", sprong de markiezin op en riep: Heeft die man dat gezegd? Ja, mevrouw de markiezin. En wat nog meer, goede ziel? vroQg de markiezin. Niets meer, mevrouw. Hebt ge hemi niets gevraagd? Jawel mevrouw, maar hij kon mij niet meer zeggen. De markiezin de Saulien zuchtte en zeide: AANVAL VAN EEN KRANKZINNIGE. In het doorgangshuis voor krank zinnigen te Batavia heeft een patiënt in een vlaag van waanzin een verple ger aangevallen, seint Aneta. Bii de overmeestering door een mantri-ver pleger en een anderen verpleger liet de patiënt het leven. GIFT VAN PRINSES JULIANA. De Haagsche Bond Vacantiebezig- heid voor Schoolkinderen heeft een gift ontvangen van H. K. K. Prinses Juliana. KONINKLIJK BEZOEK AAN DEN HELDER. Het ligt in de bedoeling van H. M. de Koningin, met de Prinses op 4 Juni een bezoek te brengen aan Den Helder, mede in verband met de onthulling van het monument Ne- derlandsch Reddingswezen en het borstbeeld van wijlen Z. K. H. den Prins, in leven Beschermheer van het comité voor de oprichting van be doeld monument. o HET CONFLICT IN DE ZINK- INDUSTRIE TE BUDEL. Conferentie op Departement. In de Zaterdagmiddag op het De partement van Sociale Zaken te 's-Gravenhage gehouden conferentie van den Rijksbemiddelaar prof. Aal- berse met partijen, betrokken bii het dreigend conflict bii de zinkindustrie te Budel (N.-Br.j is geen oplossing bereikt. GOOISCHE TRAM GRIJPT VRACHTAUTO. Zaterdagmorgen om ongeveer kwart voor acht is een verhuisauto van de firma Saan te Diemen bii het uitrij- Hoe- heet die kruier en waar woont hij? Dat heeft hij mij niet gezegd, mevrouw! Maar dat moet ik weten! Hij komt vanavond weer bij mij, en ik beloof u O, de woorden van dien kruier doen mij aangenaam aan. Eenige oogenblikken later nam de weduwe Darasse afscheid van de mar kiezin. De oude dame.cn haar getrouwe kamenier babbelden nog langen tijd over den geheimzinnigen kruier en voortdurend herhaalde de markiezin: Weldra zullen mijn tranen ophou den te vloeien en zal ik getroost wor den! Welke beteekenis hadden de woorden van dien man? O! men kon zich niet vergissen. Dienzelfden dag, tegen twee uur bracht jean zijn meesteres een kaartje van een netgekleed heer, die mevrouw de markiezin wenschte te spreken. De oude dame sloeg de oogen op het kaartje en las: Comité Grüder 6 rue Tronchet. Jean, zeide mevrouw de Sau lien laat mijnheer in den salon; ilk kom dadelijk. De markiezin kWam in den salon, verzocht den bezoeker plaats te ne men, en bekeek hem van hoofd ioit voe ten. Hij maakte een goeden indruk op haar; hij! was jong, had' een goed den op den Muiderstraatweg gegre pen door de Gooische stoomtram. Die stoomtram sleurde den wagen een eind mee, waardoor het voorste ge deelte van de auto en den motor ge heel vernield werden. De drie inzit tenden van de cabine kwamen en wonder boven wonder met lichte kwetsuren af. Dr. Gernert uit Diemen verleende de eerste hulp. Van de tram werden eenige rui ten vernield. BRUTALE DIEFSTAL TE BOSKOOP. Aan het Reijneveld te Boskoop kreeg de alleenwonende bejaarde landbouwer P. Faase dezer dagen be zoek van twee personen, die voor gaven te komen in hun hoedanigheid van opsporingsambtenaren bii den Crisis-Controle dienst. De bewoner had, niettegenstaande had late uur het was ongeveer acht uur in den avond geen be zwaren en stond een huiszoeking toe. Toen echter een van de mannen met den bewoner naar den zolder ging om ook daar een onderzoek in te stellen, bleef de tweede persoon be neden en maakte van de gelegenheid gebruik, een som gelds uit een kast in de woonkamer te nemen. Toen de bewoner beneden kwam', verdween een van de mannen met de buit. De tweede bleef nog even. Hoewel de bewoner het geld onmid dellijk miste, kon hii niet verhinderen, dat ook de tweede persoon ont kwam. De politie meent een spoor van de daders te hebben gevonden. VERKEERSONGEVAL TE WADDINGSVEEN. Motorrijder gewond. Op het kruispunt Plas weg—Broe-- deweg te Waddingsveen is Zaterdag middag een ernstig verkeersongeval gebeurd. De autobestuurder M. uit Gouda, die met zijn personenauto uit Moercapelle kwam, botste op het kruispunt tegen een motorrijder uit Rotterdam. De motorrijder werd over. den weg geslingerd en bleek ziini rechteronderbeen en zijn rechterbo- venarm te hebben gebroken, terwijl hij ook nog verwondingen in het ge laat had opgeloopen. Hii is naar het R. K. Ziekenhuis St. Franciscus te Rotterdam overgebracht. o ARBEIDER SKEET IN BRAND i GESTOKEN. Toen de arbeiders, werkzaam1 aap de vergravingen in de omgeving der, Bovenste Molen te Venlo op hun' werk kwamen ontdekten zii een be gin van brand in de op het werk! staande arbeiderskeet. Het smeulende hout kon echten spoedig worden gebluscht. Bii nader onderzoek bleek, dat de keet wag uiterlijk, gedistingeerde manieren, groo te blauwe oogen, dikke kippen en droeg alle kenteekenen van eerlijkheid' er» openhartigheid. Mijnheer, waaraan heb ik de eeltf van uw bezoek te danken? j Mevrouw de markiezin, ant woordde hij1 ik stel mij aan uw1 voor als iemand, die den wensch koestert een dame nuttig te zijn, van wile nié mand ooit iets anders dan goeds ver haalt. Ik luister, mijnheer. 1 Zooals gij wel zult merken, ben ik een vreemdeling; maar ik heb Frankrijk lief, en ik ben niet de eenige Duitscher, die spijt heeft, dat zijn landl niet altijd op< zoo'n goeden voet met het groote Frankrijk heeft gestaan. Ee nige dagen geleden, mevrouw, heb ik in een salon van u hooren spreken, van uw edelmoedigheid, van uw tal rijke weldadigheidsinstellingen, van het weeshuis en het asyl, dat gij hebt op gericht ter nagedachtenis van uw doch ter, die gij hebt verloren. Er was ook sprake van de nasporingen, die gij doet, om uw kleindochter terug te vin den. Ik luisterde met meer oplettendheid en verwondering naar die geschiede nis omdat zij volkomen overeenkwam met een1 andere gebeurtenis, die onge veer omi denzelfden tijd was voorge vallen. (Wordt vervolgd), f NIEll voor het land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard rs.^5

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1