Dit mw Mat uit 3 bladen Insectendood DROGISTERIJ F J. p. iMkhsyzoi Co'; Bank Jf.V. Speciale reclame in de HEIJMAIS BAZAR te Dossen Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. !n flacons wi465, f 125,12.25 Het Nederlandsch produel Verf \self uw kleêren 20 cent per pakje. Calvé^s Slaolie Und van altena ET OP HEK A A. VERSCHUUR-BAERT t. boonstra. Firma HEIJMANS, Dussen (N.-Br.) No5540 Vrijdag 24 Mei 1935 L Buitenland. Binnenland. tblbf. no. is Raamsdoriksveer. agentschap van ie amsterdamsclie Bank Jf.V Amsterdam Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 1—6 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Doodt alle ongedierte alsVliegen, Muggen, Motten, Wespen, Vlooien, Wandluizën, Kakkerlakken, Mieren enz. TH. W. KANDERS Gasthuisstraat 60 62 X Tel. 764 GORINCHEM, De toekomst op oeconoiniscli gebiètE lijkt niet rooskleurig en dwaasheid zou het zijn zulks te verbloemen. Integen deel doet men beter zich er rekenschap van te geven hoever wij nog af zijn van eene verbetering van den oecono- mischen toestand. Het lot van ons Ne derlanders toch is zoozeer met dat van de geheele wereld verbonden, dat wij geen hoop op eene eenigszins belang rijke verbetering kunnen hebben zoo lang de toestand! van de wereld .daar toe geen aanleiding geeft. De kwets baarheid van onze positie is nog kort geleden op verdienstelijke wijze ge schetst in de inleidende zinsneden van de memorie van toelichting op het be- zuinigingsontwerp. Daarin vinden we o.m.: ,:De geheele Nederlandsche volks huishouding raakt door de beklagens waardige ontwikkeling van de interna tionale oeconomie in een steeds be klemmender isolement. Daar Nederland door zijn geografische positie wasvoor- beschikt, een knooppunt te zijn voor handel en goederenverkeer tusschen de groote omliggende landen en de over- zeesche gebieden en zich gedurende de laatste eeuw steeds meer in die rich ting heeft gespecialiseerd, treft boven genoemd isolement dit land meer dan eenig ander". De stijgende lijn, waarin het werk- loozencijfer in ons land zich beweegt, is zeker wel de bevestiging van het feit, dat het buitenland meent onze diensten niet langer noodig te hebben oi onze producten meent te moeten weren. Hoe gaarne wij ook uitvoeren naar andere landen, op alle mogelijke wijzen wordt ons belet die voortbreng selen van onzen bodem en die met onzen arbeid verkregen producten in vol doende mate buitenslands te plaatsen. En deze werkelijkheid is voor ons dub bel erg, omdat onze welvaart wegens het gebrek aan grondstoffen in onzen bodem en de voortdurende toename der bevolking, slechts in den uitvoer heil kan vinden en op den duur kan kan worden vergroot. Ons zelf in alles helpen kan dan ook nimmer het doel van ons o economisch beleid zijn en toepassing van zulk eene politiek zou voo rons oeconomische zelfmoord be- teekenen. Al moeten wij dus voortdurend' het oog gericht houden op eene verbetering van den export, voor het oogenblik dienen wij er evenzeer op bedacht te zijn den noodl, dien de zoo omvangrijke werkloosheid1 met zich brengt, met alle mogelijke middelen te verzachten en te verminderen. Wij zijn dlit verplicht te genover de vele werkloozen en tegen over de bedrijven, die al hun krachten inspannen omi arbeiders aan het werk te houden. Verruiming van werk is onder de zachten. Indien fabrikant en midden- tegenwoordige omstandigheden van on-stand samen gaan om het Nederland- schatbare waarde voor de geheele be volking van ons vaderland, natuurlijk in de eerste plaats voor de arbeiders. Ongeveer de helft van de kosten der Nederlandsche productie bestaat uit Icon, zoodat vergrooting van dien afzet van Nederlandsche artikelen ook voor de helft ten voordeele der arbeiders komt, terwijl de ondernemers in staat worden gesteld hunne bedrijven in gang te houden en de lasten op te brengen, welk/e de Staat van hen vraagt. De middenstand profiteert van de vergroo ting der koopkracht, die van een ver ruimden afzet van nationale produc ten het gevolg is. Wanneer er sprake is van werkver ruiming richt men onmiddellijk den blik cp de regeering, diie de helpende hand moet bieden. De stem, in weiken vorm dan ook gegeven, wordt nu eenmaal beschouwd als een noodzakelijk ken merk van de huidige politiek, wat dit gevaar met zich brengt, dat wel eens te weinig op eigen kracht wordt ver trouwd. Steun is een noodzakelijk kunst middel voor onzen landbouw, veeteelt en nijverheid, maar een ideaal kunst middel is het zeker niet. Veel meer is de bevolking van ons land met al hare geledingen gebaat door eene flinke vraag naar onze producten, want deze is dan het bewijs van vertrouwen, dat het publiek in de Nederlandsche in dustrie stelt en vertrouwen is de ware grondslag voor welvaart. met (warm en kou^waterverf) DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEï^ Jammer genoeg zijn er nog maar al te velen die het Nederlandsch fabrikaat nalaten te koopen, 't zij uit sleur 't zij uit gemakzucht. Dikwijls ook berust de cnwil om Nederlandsch product te koo pen op het vooroordeel, dat onze in dustrie bij de buitenlandsche ten achter zoude staan. En toch is deze zienswijze onjuist, want de leertijd van onze nij verheid is voorbij en kan zij zich ge rust meten met de buitenlandsche me dedinging. Met volle overtuiging pleiten wij daarom voor het Nederlandsche product en het Nederlandsch fabrikaat. Door Nederlandsche voortbrengselen te koo pen, steunt ge ons land en onze bevol king in den zwaren strijd om het be staan. Voortbrenger en gebruiker moeten contact met elkaar hebben. De kooper moet weten, dat hij een gelijkwaardig Nederlandsch artikel kan krijgen. Alles wat het koopen van Nederlandsche proi- ducten in den weg staat moet verdwij nen en het besje middel daarvoor is de propaganda, die de fabrikant voor de voortbrengselen hunner bedrijven voeren. Die propaganda is van harte toe te juichen en 'tware te vven- schen, dat alle producenten er het groote nut van inzagen. Gelukkig heeft een aantal fabrikanten eene propagan- da-commissie gevormd, die ten doel heeft de middelen bijeen te brengen voor eene hernieuwde actie onder het Nederlandsche publiek en deze actie verdient den steun van een ieder, die tot het verleenen daarvan in staat is. 'tls verre van ons om ook maar eenigszins den schijn op ons te wil len Iaden als zouden wij middelen we ten om de crisis voor ons land op te lossen. Wel echter kunnen we door eendracht de ernstigste gevolgen ver- sche product te propageeren, zal het publiek zich zeker als Dritte im Bunde aansluiten en zal het de Nederlandsche nijverheid mede helpen steunen. Door samenwerking en eensgezindheid kan veel worden bereikt en daarom steune een ieder zooveel in zijn vermogen is de beweging tot bevordering van het koopen van Nederlandsche producten. DE REDE VAN HITLER. De Geneefsche correspondent van Havas meldt, dat de Fransche minister van bui tenlandsche zaken Laval, die, zooals men weet, te Gecève vertoeft, tot nog toe heeft geweigerd een oordeel over derede van Hitier uit te spreken en zal daarmee wachten tot hij de gelegenheid heeft ge had den letterlijken tekst te lezen. Niet temin beschouwt men de rede van den rijkskanselier als zeer belangrijk en men verklaart, dat zij een aandachtig onder zoek waard is. Tevens laat men door schemeren, dat Laval dezer dagen overleg zal plegen met Fransche deskundigen over bepaalde punten in deze rede. In tegenstelling tot dit semi-officieele bericht beweren de Geneefsche corres pondenten van verschillende andere bladen dat de verklaringen van Hitier te Gecève teleurstellingen hebben gewekt. De bewapeniugsdebatten in het Lager huis worden in de Fransche pers met groote aandacht gevolgd. Hoewel uitvoe rig commentair nog ontbreekt, blijkt dat men in Frankrijk met voldoening kennis heeft genomen van het Engelsche bewa peningsprogram, dat men algemeen be schouwt als het antwoord van Baldwin op de rede van Hitier. PRINSES JULIANA HEEFT EEN LICHTE KEELAANDOENING. H. K. H. de Prinses, die momenteel op het Huis ten Bosch vertoeft, heeft een lichte keelaandoening met een weinig ver hoogde temperatuur ~DFTEERSTE NIEUWE HARING. Op de gebruikelijke wijze is aan H.M. de Koningin de eerste nieuwe Hollandsche maatjesharing aangeboden, gevangen door het stoomschip „Elise", Vlaardingen 50, schipper C van Oosten en binnengebracht door het stoomschip „Theresia" Vlaardin gen 40, schipper G. Woensdrecht, beide van de N.V. Warmelo en Van der Drift's Handelmaatschappij te Vlaardingen. EEN BROCHURE VAN MR. H. P. MARCHANT. Naar wij vernemen, zal bij A. W. Sijt- hofl's Uitgevers Maatschappij te Leiden een brochure verschijnen van mr. H. P. Marchant, getiteld Tot Verweer. DIEFSTAL UIT DEN KONINKLIJK HUISARCHIEF. Dader gearresteerd. De Haagsche politie heeft gearres teerd zekeren De R., die een on dergeschikte betrekking bekleedt bii het Koninklijke Huisarchief in Den Haag. Hii wordt verdacht van dief stal. van een groot aantal voorwer pen uit dat archief voornamelijk boe ken en platen, in 't algemeen geen stukken echter van groote historische waarde. Bii boekverkoopers en an tiquairs maakte hii deze stukken te gelde. Van heling van de zijde van de opkoopers is echter niets geble ken. De R. heeft bekend, zich aan dief stal te hebben schuldig gemaakt. Het totale bedrag, dat hii voor ziin ge stolen waar heeft ontvangen is niet bekend. De diefstallen zouden over drie k vier jaren hebben geloopen. DE TOESTAND~TE BEERTA. Nieuwe raad kan als gewoon beginnen. Een wetsontwerp is thans inge diend om de wet, waarbii het be stuur van Beerta werd voorzien, in te trekken. Minister de Wilde herinnert er in de Memorie van Toelichting aan, dat in de bedoelde wet werd bepjaald, dat, zoodra. het gevaar van verwaar- Verstrekt Handelscredieten jtégen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekking-courant met rentevergoeding. Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aak- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d/Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuu/i Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie loozing van het bestuur van de huis houding van Beerta geacht kan wor den niet langer aanwezig te zijn, aan de StatenjGeneraal een voorstel van wet zou king. /orden gedaan tot intrek- oogt, aan Stellige De wetjvoordracht van thans be- dit voorschidft te voldoen, waarborgen, dat te toe stand te Beerta zal verbeteren, zijn nimmer te geven wel echter mag re delijkerwijs Tworden aangenomen, dat de scherpe maatregel van correctie invloed ten goede zal hebben op het beleid der plaatselijke bestuursorga nen in de toekomst. Het is redelijk, dat het nieuw gevormd college op welks totstandkoming de correc- Goud etikejt f 1.00 per flesch Blauw f090 Rood f 0.80 Mayonaise geruimen tijd houdbaar 55 ct. per pot. Delfrite) j Delfia pei7 pak 50 cent' Saladine 70 ct. per flesch. AX BAAIJENS biermarkt 88, Heusden. Depot C. JAMIN. Telefoon 52. tieve maatregel van invloed khn zijn geWeest in de gelegenheid wordt gesteld, te toonen, dat het uit den loop van zaken leering heeft geput. De nieuwe raad vindt bii zijn op treden geen andere toestand, dan wanneer een normale bestuursperiode ware voorafgegaan. OUDSTEi TWEELING VAN NEDERLAND. Onder zeer groote belangstelling vierden de gebroeders C. en EI. van Harten, te Mijdrecht de oudste twee ling in ons land, hun negentigsten verjaardag, i Van alle huizen in de buurtschap jBlokland, waar de oudjes wonen, wapperde de vlag en niemand verzuimde Jien te komen feliciteeren. Veel cadeaux en enveloppen met in houd werden aangeboden. Boven den weg voor de woning was een doek aangebracht, met het opschrift„Aan het oudste Nederlandsche tweeling broederpaar 1845-1935." Burgemeester Padmos en echtge- noote kwamen de oudjes persoonlijk gelukwenSchen. Van den oud-burge meester I dezer gemeente, den heen FernhoutJ thans burgemeester vani Middelburg, werd een telegrafische gelukwensch ontvangen. Een aardige attentie was een ge lukstelegram van een tweeling van! drie jaar te Arnhem, dat eveneens verjaarde. I De plaatselijke muziekvereeniging bracht jeen serenade. oj ONGEVAL BIT HET AFRICHTEN" VAN EEN" POLITIEHOND. Terwijl de Gemeenteveldwachter te Dracqter-compagnie bezig was met het africhten van een politiehond, rukte een tweede hond, die aan denl kettinlg lag, zich los en sprong opt een logé van den veldwachter af, die bii hiet africhten tegenwoordig was. Op fret moment dat de hond den logé naar de keel vloog, wist de veldwachter het dier te grijpen, waar bij „hii echter kwam te vallen en ziira enkél brak. Door den hond bii de keef te grijpen wist hij erger te voor komen, terwijl toegeschoten huisge- noc/ten den man, die in een hachelijke positie verkeerde, ontzetten. De dres- seur is zoo meldt de „Telegr." opl dokteradvies naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd, waar operatief meest worden ingegrepen. DE PENSIONNEERING VAN )0-JARIGEi ONDERWIJZERS. De Minister van Onderwijs heeft een rondzendbrief gezonden aan ge meente- en schoolbesturen met ver zoek hem een opgave te willen doen! toekomen van de namen, voornamen! en volledige adressen van de aart de verschillende scholen voor ge woon- of uitgebreid lager onder- wwris verbonden hoofden en onder wijzers, elie op 1 'September 1935 den' Voor de aanstaand^ Feestdagen 4 ons prima versche koekjes 25 cent. 4 ons pinda ratsjes, extra fijn, 25 cent. - 1/3 pond gesorteerde chocolade 25 cent. Gevulde koeken, eierkoeken en cocos- kransen, 4 voor 10 cent. 10 lekkere chocoladerepen voor 10 cent. 5 reepen gesorteerd 10 cent. 2 groote chocolade reepW 18 cM. lang, 10 cent. 1/2 ons zuurtjes 10 cent. 1/2 pond bruidsuikers 19 cent. Pepermunt (extra strong) 10 cent per ons. Groote tablets chocoladA. in vanille- en sinaasappel- smaak 10 cent. Vraagt onze fijne TAFBLBESCHUIT, 2 pak voor 10 cent. Versche gebrande olienootjes 2 pond voor 17 cent. \Voor de boterham hebben wij lekkere versche boterhamworst of leverworst 18. cent per half pond. Gekookte worst 17 cent per half pond. Volvette kaas 25 cent per half pond. Jonge kaas 2 pond voor 25 cent. Zoo juist hebben wij weer een groote party KOUSEN ontvangen. Kinderkousen vanaf 12, cent. Zijden dameskousen in verschillende kleuren 39 cent. Heerensokken 25 cent. Alpina mutsen in verschillende kleuren 29 cent. Directoirs vanttf-12 cent. Ook in armbanden, ringetjes, speldjes, brochjes, kralen, enz. hebben wij een groote sorteeringprijzen behoeven nu geen bezwaar te wezen, wy beginnen reeds met 10 cent. Z1BT ONZE ETALAGES 11 Als extra reclame geven wij, zoolang de voorraad strekt, op ÉMjw|» Hemelvaartsdag aan iedere kooper van 2 ons fijne bobbons van 25 cent, een glazen bonbonbakje cadèau. Hemelvaartsdag is de winkel den geheelen dag geopend. Beleefd U tot een bezoek uitnoodigend, voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard f ING E i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1