De Grootmoeder. DP Rimer Rett uit 2 Hen Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. NIEMEUER FEUILLETON. No. 5541 Woensdag 29 Mei 1935 THANS I K5 Buitenland. Binnenland. 2 POND Mevrouw Drivot deed zelf open. Zij scheen heel verwonderd, een bezoek te ontvangen van een onbekende dame. Zij groette de markiezin heel beleefd en liet 'haar in een net gemeubeld ver trek. De gravures' aan de wand én eeni- ge boekwerken gaven blijk van de groote vroomheid der familie. Mevrouw, zeide de bezoekster ik ben de markiezin de Saulien. Mevrouw Drivot boog; zij1 wist niet, wat die naam beteekende en haastte zich de groote dame een stoel te geven. Mevrouw, zeide de markiezin, terwijl zij ging zitten gij hebt een jonge dame bijl u in huis. Mijn dochter, mevrouw de mar- 'ochter... Maar, als ik ord, is het jonge meisje, oet zijn, slechts |uw Daarover be 1 ik heel verwonderd, vrouw de markiezin; hoe weet ge r, ">at heb ik vandaag gehoord. v Weinige menschen weten, dat Laurence 1 'in dochter niet is; maar waaraan heb ik de eer van uw bezoek te danken? Mevrouw Drivot, indien hetgeen men mij is komen vertellen, waar Js, zou juffrouw Laurence de kleindochter der markiezin de Saulien zijn, een kind, dat ik overal heb gezocht gedurende vele jaren. God, wat zegt ge daar? riep de dikke vrouw uit dat is niet mo gelijk! Wacht, mevrouw, laat mij spre ken. Als juffrouw Laurence werkelijk mijn kleindochter is, behoef ik u niet te zeggen, welke de gevolgen voor u en voor haar zullen zijn. Gij hebt haar lief, niet waar? O! dat geloof ik. Welnu, mevrouw, nu moet gij op alle vragen, die ik u zal doen. antwoor den. Ik zal u openhartig antwoorden, mevrouw de markiezin. Zij was ongeveer twee jaar, toen haar moeder mijl haar gaf, dat is twin- tig jaar geleden, dus zali zijl nu twee en twintig jaar zijn. Mevrouw, vroeg de markiezin de Saulien wilt gij mij eens zeggen, hoe juffrouw Laurence uw aangeno men dochter is geworden? De vrouw aarzelde; maar de mar kiezin riep: O! spreek, smeek ik u; ziet ge dan niet, dat ik sterf van angst? Mevrouw Drivot zuchtte. Welnu, dan zat ik u alles zeggen. En zij dischte een verhaal op, zoor als de baron Verboise haar had voor gezegd en gaf bewijzen van een goed geheugen en een aanleg voor komedie spel, die verbazend waren. De markiezin was hevig ontroerd en had moeite haar tranen te bedwin gen. Het kindje, ging de vrouw voort was in een wollen sjaal gewik keld; zoodra de moeder het in mijn armen had gelegd, gingen wij met haar naar huis en begon ik haar te ontklee- den; toen viel een mooie portefeuille uit de plooien op den vloer. Hebt ge die portefeuille bewaard? vroeg de markiezin bevende. Ja, mevrouw de markiezin, want ik dacht, dat zij mij nog eens eeniige inlichtingen over de familie van Lau rence zou kunnen geven; maar ik moet u bekennen, dat wij nooit moeite daar voor hebben gedaan. Mevrouw Drivot, riep de mar kiezin uit laat mij dadelijk die por tefeuille zien! De vrouw ging naar een latafel en opende drie laden, die zij doorzocht zonder het voorwerp te kunnen vinden; eindelijk toen zij vond, dat zij die rol lang genoeg had gespeeld, bracht zij de markiezin de portefeuille. Deze slaakte een kreet. Zij1 herkende haar eigendom, waarin zij1 de chéque van honderdduizend francs op de ,,Ban.que de France" had geslo ten, die zij aan haar dochter op den avond van het huwelijk had gegeven. De moeder vani Gabrielle barstte in tra nen uit en haar opgewondenheid werd steeds grooter. Wij behoeven niet te zeggen, dat Paolo de portefeuille, die hij uit het huis aan het strand had gestolen, pin nig had bewaard. Mevrouw de Saulien kon haar oogen, die van vreugde schitterden, er niet van afhouden. Mevrouw de markiezin, her nam vrouw Drivot er is in die por tefeuille een papier, waarop eenige re gels staan geschreven, maar die voor mij heelemaat onbegrijpelijk zijn. De grootmoeder opende de porte feuille en vond het stuk van een brief. Zij sprong op toen zij haar eigen hand herkende. Was de brief nu met opzet ver scheurd, en was de handteekening er met opzet afgelaten 'Daaraan dacht zij niet; zij kon niet vermoeden, dat men op zoo'n afschu welijke wijze met haar speelde. Zij twijfelde zelfs niet. Laurence, het kind, dat door haar ongelukkige moe der aan de echtelieden Drivot was ge geven, was haar kleindochter. Zij bleef eenige «ogenblikken in ge dachten verzonken, streek daarna met haar hand over haar bleek gelaat .en zeide: Mevrouw Drivot, het kind, dat gij hebt aangenomen, is mijn klein dochter. Wel, mevrouw, zijt gij daar wel zeker van? Uw verhaal komt volkomen over een met wat ik van mijn arme doch ter en haar kind' wist; maar wat meer is: ik herken die portefeuille, die mij vroeger .heeft toebehoord; en de woor den, die^j gijl op dat stuk papier ziet staan, heb ik geschreven. O, groote Voorzienigheid! riep de vrouw, de handen vouwende, uit. Vrouw Drivot, hernam de mar kiezin gij hebt het verlaten ,kmd aan genomen, het opgevoed, het liefgehad; ja, gij hebt goed gehandeld, en del markiezin de Saulien zal ër u dankbaau voor zijn; maar waarom hebt ge nooit pogingen aangewend, om de familie van liet kind op te sporen. Omdat dat niet gemakkelijk was!, mevrouw, daar wij haar naam niet kern- den. Gij had te Marseille kunnen vra gen. Dat is waar; maar, zooals ik ,u reeds zeide, zijn w.1f den volgenden dag naar Dy on vertrokken. En daar na werd de klenie Laurence grooter en zoo lief, zoo liefen hielden wij zoo veel van haar, dat Ja, ik geprijp, dat gij niet van haar hebt willen scheiden. Nu zal dit wel moeten gebeuren; doch zij zal voortaan een hooge plaats in de wereld beklee- den, en daar zult gij u ook wèli bij bevinden, want het geheele fortuin den markiezin de Saulien zat haar toebe hoor en. i I (Wordt vervolgd). Dit blad «rschijnt WOENSDAGMORGEN en R1JDAGMIDDAG. Abonnementsprijs; per 3 maanden f 1.10, nco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent i»e* week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. ONWEER EN HAGEL. MIJNCONFLICT OPGELOST. Vrijdag is onder leiding van den Mini.ster van Waterstaat, te zijnen De- partemente in tegenwoordigheid van den Minister van Sociale Zaken, den Rijksbemiddelaar prof. Aalberse, rnr. v. Waterschoot v. d. Gracht, hoofdinge nieur der mijnen en mr. Couvee, chef van, de af deeling Mijnwezen, andermaal een bespreking gehouden over het drei gend conflict in de Mijnindustrie. Het resultaat van deze bespreking is geweest, dat volledige overeenstemming tusschen partijen werd bereikt en het loonconflict tot een bevredigende op lossing is gebracht. Nader verneemt men nog, dat er geen korting op de loonen zal plaats hebben. Voorts zal oud-minister mr. T. J. Ver schuur namens de regeering zitting ne men in liet Alg. Mijnwerkersbond. Ook vernam men nog, dat in bovengenoem de conferentie ter sprake is gekomen het door den ministerraad genomen besluit tot instelling van een onderzoek naar den algemeenen toestand-in het mijnbedrijf, van welk onderzoek mr. Verschuur de leiding op zich zal ne men. De mijndirecties hebben in de ge houden conferentie hun volle mede werking bij dit onderzoek toegezegd. o SMOKKELAAR OP NED. GEBIED DOOR DUITSCHE DOUANE BE SCHOTEN. Vrijdagnacht omstreeks één uur is een 22-jarige Duitscher, die nabij de Hekkens" onder de gemeente Otter- sum een zak tabak over de Duitsche grens trachtte te smokkelen, op Neder- landsch gebied door Duitsche douane beambten-, aangeschoten en levensge vaarlijk gewond. Het slachtoffer is naar het Canisius-ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. De smokkelaar was per rijwiel met den zak tabak op zijn rug de Neder- landsch-Duitsche grens genaderd. Bij een boerderij stapte hij van zijn fiets en zette den zak tevens neer, terwijl hij onbelast verder ging, om1 te onder zoeken of de plek veilig was. Inmiddels waren een paar Duitsche douanebeambten de boerderij genaderd en. vonden de fiets en den zak tabak. Zij warem dus over de grens gekomen, hetgeen herhaaldelijk schijnt voor te komen. Toen de smokkelaar naar de boerderij terugkeerde, merkte hij, dat hij gesnapt was. Een der beambten greep hem1 im den nek, waarna een vechtpartij ontstond. Tenslotte wist een der beambten zijn revolver te grijpen en twee schoten te lossen, welke het slacht offer in den rug en den arm troffen. Operatief ingrijpen is noodzakelijk ge bleken. Bij informatie is1 ons later ge bleken, dat de toestand' van den ge wonde, zekeren H. H. uit Goeh, naar omstandigheden redelijk is. KWIKSTAARTJE. Als bijzonderheid liet men ons dezer dagen een nestje met 5 eitjes van een kwikstaartje zien, dat zijn woning had gebouwd in een rijwieltasch van een der dienstplichtigen in de Isabellaka- zerne, te Den Bosch, welk rijwiel was geplaatst tusschen een honderdtal an deren. Nadat de tasch met inhoud' een min der drukke plaats had gekregen is het aantal eitjes met nog twee vermeer derd. VERDRONKEN. Te Vlissinigen is de 39-jarige werk man H. van het kolenbunkerstation in het water geraakt en verdronken. Te Bridie is de H.B.S.-leerling J. Sluimer uit Zwartewaal met zijn fiets te water gereden en verdronken. TEGEN DE SMOKKELARIJ. Teneinde aan de smokkelarij in de omgeving van Princenhage zooveel mo gelijk paal cn perk te stellen, heeft het gemeentebestuur van Princenhage aan alle ondersteunde en tewerkgestelde! werkloozen medegedeeld, dat zij1, zon der geldige redenen, zich niet in eert strook van de Belgische grens mo gen bevinden van plm. 4 K.M. Wanneet! zij daar toch worden gezien, worden zij van steun of werkverschaffing uitge sloten. Ook worden uitgesloten zij', die bui ten die strook wegens frauduleus ver voer wordeni aangetroffen. Een> en ander geldt ook wanneer eeri of meer huis'genooten van ondersteun den of van in de werkverschaffing! geplaatste personen worden gezien in. bedoeld gezien. h«PEHB4AI «ON^^fMEUER lANö VAN ALTEN A voor het Land van Hensden en Jlltena, de Langstraat en de Bonnneierwaaid 167. -il hl. c Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. >}1 -n het Poolsche district Taruaw is een or. .an met onweer en hagelslag uitge broken. De geheele te veld staande oogst is vernietigd. 14 woonhuizen en 85 bijgebouwen van boeren werden vernield. In het geheele district zijn alle ruiten door hagel ingeslagen of door den storm vernield. Tal van boomen zijn ontworteld, terwijl ook een groot aantal personen kwetsuren hebben opgeloopen. SLACHTOFFER VAN HUN BEROEP. Op de chemische fabriek Frunse te Moskou is brand uitgebroken. Twaaf brandweermannen zijn hierbij omgekomen door verstikking. o DURE WIJNTJES. Bij de jongste wijnveilingen te Trier zijn ondanks den recordwijnoogst van het jaar 1934 ook recordprijzen betaald. Wie gedacht had, dat door de groote hoeveel heid de wijn goedkoop zou worden, is bedrogen uitgekomen. Den hoogsten prijs behaalde het beste vat Bernkastier Doktor, dat 11020 mark opbracht, dus een prijs van rond 11.50 per liter. Sedert het beroemde wijnjaar 1921 zijn dergelijke pryzen bij de wijnveilingen niet meer behaald. O— DE SNELSTE. In de werkplaatsen van de American Locomotive Works te Schenectady is een locomotief gereed gekomen, die volgens deze fabriek de snelste ter wereld zal zyn. De locomotief, die gebouwd is in opdracht van de Chicago Milwaukee and St. Paul. Railroad is geheel gestroomlijnd en zal een gestroomlijnde» trein trekken met een gemiddelde snelheid van 160 kilometer per uur, doch zal zoo noodig een maximum snelheid van 190 k.m. per uur kunnen bereiken. Deze nieuwe machine is een stoom locomotief, die genoemde maatschappij wil gebruiken om op de lijn Chicago St. Paul te concurreeren met de z. g. Burlingtons, twee gestroomlijnde treinen, gedreven door Diesel electrische locomo tieven en met de snelste, door gewone stoomlocomotieven van zwaar model gedreven treinen der North Western Railways. n o "VIJFVOUDIGE MOORD. -In het Bessarabische dorp Walea Perjei is een boer plotseling krankzinnig gewor den. Met een bijl heeft hij zijn vader, zijn moeder, zijn broeder, zijn vrouw en zijn kind doodgeslagen. Daarna viel hij in de rivier en verdronk. o RIJST ZAAIEN MET VLIEGTUIGEN. Voor het uitzaaien van rijst maakt men op het oogenblik gebruik van vliegtuigen. Deze methode is bij wijze van proef in enkele deelen der Sowjet-Unie toegepast, en daar hiermede succes werd bereikt, is men er toe over gegaan op grooter schaal gebruik te maken van vliegtuigen, o.a. in de Oekraine. Deze wijze van zaaien biedt het groote voordeel, dat het kan geschieden in de eerste lentedagen, wanneer de grond nog doorweekt is. en de gewone werktuigen niet kunnen worden gebruikt. o POKKEN-EPIDEMIE IN BRITSCH GUYANA. In het Noord-Westen van Britsch- Guyana is een pokken-epidemie uitge broken, die zich snel uitbreidt. Er zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen en een groot aantal artsen en verpleeg sters zijn naar de bedreigde streek ver trokken. Dit neemt niet weg, dat steeds weer nieuwe gevallen worden gemeld. De bevolking van Georgetown verkeert in opgewonden toestand, daar zij vreest dat de ziekte ook in de stad slachtoffers zal maken. De artsen komen handen te kort om inentingen te verrichten, doch er is een tekort aan serum. Uit Delroit is een vliegtuig met 60 pond serum aan boord vertrokken. o 1263 BERLIJNERS HET SLACHT OFFER VAN ONGELUKKEN. Volgens een Berlijnsche statistiek zijn in het afgeloopen jaar niet minder dan 1263 Berlijners door ongelukken om het leven gekomen. Hierbij spelen verkeers ongevallen een belangrijke rol. o o o

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1