M. NORT, Gorinchem, Gediplomeerd Opticien. Dit nummer Mat uit 3 maden 5. 2). £ankli0yzes Co s Bonk ff.V. - Uitsluitend beste kwaliteiten - Laos prijzen! Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. i i i Calvé's Slaolie f A. BAAIJENS Agentschap van de ftmsUriainsthc Bank Jf.V-, Amsterdam iJZEBHAIÖEL 'Tel luiere 840' Verf zelf uw kleêren 20 cent per pakje. Alle nummers Zeiss-Punctal glazen. Alle modellen Zeiss Monturen. lAND VAN ALTENA No5542 Vrijdag 31 Mei 1935 Buitenland. Binnenland. A. VERSCHUUR-BAERT Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regei meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. ZISTEKIIUS 6 Steeds in voorraad WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL. Zondag hebben ongeveer 220.000 per sonen een bezoek gebracht aan de Brus- selsche Wereldtentoonstelling. OVERVAL. Volgens een bericht uit Tsjengte (de hoofdstad van Jehol) hebben Chineesche bandieten een Japanscbe militaire auto overvallen, waarin zich twee officieren en een sergeant bevonden. De beide offi cieren werden gedood, de onderofficier werd zoo ernstig gewond, dat hy kort daarop in het ziekenhuis overleed. ONDERWIJZER DOOR BOEREN GE LYNCHT. Uit Mexico wordt medegedeeld, dat de 19 jarige onderwijzer David Morena Her- rera door boeren van bet dorp, waar hij de dorpsschool leidde, is gelyncht. Naar de meening der boeren gaf hij den kin deren in socialistischen geest les. o RUSSISCHE ZEELUI LEEREN ENGELSCH. Alle zeelieden in de Sowjet-Unie, die op buitenlandsche havens varen, hebben naar Reuter uit Moskou meldt, opdracht gekregen Engelsch te leeren. De Engelsche taal heeft den laatsten tijd in de Sowjet-Unie zeer aan populari teit gewonnen. o EERSTE IJSBREKER OP SPITS- BERGEN. Uit Barendsburg op Spitsbergen wordt gemeld, dat het Poolseizoen 1935 prac tisch is geopend door de aankomst op Spitsbergen van den Sovjet ijsbreker „Le- nin" die zich naar de Golf van Archan- gelsk begeeft om de buitenlandsche schepen die op weg zijn naar de Russische steen kolenmijnen in het Noorden om kolen te laden, te helpen om door het ijs heen te breken. AMIENS DOOR WATERHOOS GETEISTERD. De omgeving van Amiens is door een waterhoos geteisterd. De laag gelegen deelen van de stad kwamen 2 meter onder water te staan, de oogst werd vernield, wegen en spoorlijnen werden verwoest en 15 arbeidershuizen sloegen stuk. In een textielfabriek waar 900 arbei ders werk vinden, is voor minstens 12 millioen franc schade aangericht. Eenige honderden werklieden zullen in geen 2 maanden kunnen werken. Ook de schietbanen van het garnizoen staan onder water en men vreest dat 5 soldaten zijn verdronken. o EEN HALSSNOER DAT ONVER KOOPBAAR IS. Slechts één millioen dollar is de prijs... Als bewijs, dat zelfs de machtige Amerikanen onder de huidige de pressie hebben te lijden dient het feit, dat de executeur-testamentair van mevr. Edith Rockefeller Mac- Cormick, die onlangs is overleden, een halssnoer, eenmaal behoord heb bend tot de Russische kroonschat- ten, in New York niet eens meer kon verkoopen voor den -prijs van één millioen dollars, welke prijs het snoer, volgens de laatste wilsbeschik king van Edith Rockefeller minstens moet opbrengen. Het snoer zal daar om voorloopig in de safe van Edith Rockefellers notaris liggen. Wan neer men na een maand nog geen kooper voor het sieraad vindt, dan zal het snoer worden verdeeld en alle deelen zullen afzonderlijk worden ver kocht. Tot het halssnoer behoort te vens nog een bijpassend diadeem, dat de kooper bii betaling van het ver schuldigd bedrag eveneens als zijn eigendom mag beschouwen. In to taal tellen de sieraden vijf smaragden en 755 diamanten. MUNITIEDEPOT BIJ KIRIN IN DE LUCHT GEVLOGEN. Volgens een ontvangen bericht uit Kirin is te Lioetasjo ten Oosten van Kirin een munitiedepot in de lucht gevlogen, waarby 32 personen gedood werden, waaronder drie officieren. De explosie is veroorzaakt door een overval van een Chineesche vrij- schaar. O— HET KABINET FLAND1N GEVALLEN. Na een zeer spannende zitting der Fransche Kamer, heeft het Kabinet-Flandin bij de stemming over het verleenen der gevraagde financiëele volmachten, met 352 tegen 202 stemmen de nederlaag geleden. Alle ministers hebben hun ontslag in gediend. «Êtms. 3 kb i i I i Goud etiket f 1 00 per fiesch Blauw f0 90 d Rood f 0.80 d Mayonaise geruimen tijd J houdbaar 55 ct. per pot. Del tri te) d Delfia j Per Pak 50 cent" d Saladine 70 ct. per fiesch. d Botermarkt 88, Heusden. L Depot. O. JAMIN. Telefoon 52. INBREKER TE TILBURG BE TRAPT. Zaterdagnacht waarschuwde ie mand te Tilburg de politie, dat hii een verdacht gerucht had waarge nomen op; het terrein der firma C. en A. te Tilburg. De politie vond bii onderzoek in den tuin etch ter het magazijn een man. Bii fouilleering werden verscheidene inbrekerswerk tuigen op hem bevonden. Tevens bleek, dat een paar ramen aan de achterzijde van het gebouw met bei tel en glassnijder waren bewerkt. De man zeicle, dat hii niet goed wasi geworden, dat hij .zonder het te weten op het terrein was gekomen. De politie geloofde dit verhaal niet en heeft den man, zekéren A. B. uit Tilburg, opgesloten. Men is er zoo goed als zeker van, hiermede de hand te hebben gelegd op den dader van de reeks inbraken in kantoren, den laatsten tijd in Til burg gepleegd. o~— INBRAAK BI] DEN RAAD VAN ARBEID TE BREDA. Brandkast biedt weerstand. Zaterdagmorgen bemerkte het per soneel van den Raad van Arbeid, te Breda, dat in den vorigen nacht onbevoegden het gebouw hadden be treden. Langs de achterzijde van het gebouw zijn zij binnengekomen door het uitzagen vap het paneel van een deur, die toegang gaf tot het wacht lokaal voor het publiek. Daarna heb ben zij een ijz£r loketraam opgescho ven van de afdeeling boekhouding. Hier hebben de inbrekers getracht een brandkast open te boren, hetgeen echter niet gelukte. Deze brandkast had een dubbele deur. Toen de eer ste deur was doorboord, heeft men het werk gestaakt. Daar de onge- wenschte bezoekers licht hadden ont stoken, hebben ze een gordijn van een boekenkast voor het raam ge hangen om niet van de straat af te worden opgemerkt. Daarna is een paneel uit een gang deur verwijderd, en een bezoek ge bracht aan de kantoren op- de eerste verdieping. Hier werd het blad van een der lessenaars afgerukt, doch ook hier kon men niets van waarde be machtigen. Alleen de sleutel van de hoofddeur van het gebouw wordt ver mist. AUTO-ONGELUK TE NAALDWIJK. Een zwaargewonde. Te Naaldwijk is een ernstig onge val geschied, waarvan de 28-jarige J. Peters het slacl toffer is geworden. Deze ha<5 met en vriend plaatsge nomen op een hardsteenen stoepje in de Violenstraat. Uit het dorp naderde met vrii groo te snelheid een vrachtauto, welke op een gegeven moment plotseling moest uitwijken voor een uit een zijstraat komende W.S.M.-bus. Ondanks krachtig remmen van den chauffeur schoot de vrachtauto naar links uit, zoodat P., die zich niet zooals zijn vriend tijdig wist te bergen, met bei de beenen onder de zware auto ge raakte. Een bewijs voor de kracht, waar mede de aanrijding geschiedde, is. dat de hardsteenen stoep, waarop P. gezeten was, totaal vernield was. Remproeven, welke onmiddellijk wer den genomen, wezen uit. dat de rem men van de vrachtauto allesbehalve in orde waren. De politie heeft de auto in beslag genomen. o ALGEMEENE LUCHTB KSCI-I ER.MINGS VEREE- N1GING, Een noodzakelijke instelling, waar aan reeds lang behoefte bestaat. Eenige burgerlijke autoriteiten in samenwerking met militaire deskun digen hebben het initiatief genomen tot het stichten van de Algemeene Neder landsche Luchtbeschermings- vereeniging, welke zich ten doel stelt 1. liet verschaffen van juiste be grippen aan de bevolking omtrent de mogelijkheden van den luchtoor log en van de beperkingen, waaraan deze is onderworpen, de uitwerking en de grootte van het luchtgevaar, en de mogelijkheden van bescher ming tegen luchtaanvallen. 2. Het inlichten in den ruims ten zin des wqords van de bevolking in alle geleidingen nopens de van Over heidswege (Staat, Gewest, Gemeen tebedrijf! genomen en te nemen be schermingsmaatregelen en den steun, welke aan de desbetreffende orga- nisatiën kan en moet worden ver leend. 3. Het uitdragen in elk Ncder- landsch gezin van de noodzakelijke kennis omtrent de door iederen bur ger in eigen huis of bedrijf zelf te nemen beschermingsmaatregelen en te volgen gedragsregels in het open baar vóór, tijdens en na luchtaan vallen. 4. Het krachtig en daadwerkelijk bevorderen van de voorbereiding, den opbouw om de verwezenlijking van die zelfbescherming, deze waar mogelijk te leiden, te steunen en hier voor geschoold personeel en betrouw baar materiaal ter beschikking te stellen. o FIETSRIJDER ONWEL GEWORDEN. Toen een 4-jarige wielrijder uit tblbf. no. is Raamsdonksveer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. Amsterdam zich op den Zessteden- weg bevond, viel hij bij de Sloch- terbrug (gem. Landsmeer! van zijn rijwiel, vermoedelijk doordat hii door de warmte plotseling onwel werd. Met een zware hersenschudding werd de jongen opgenomen en naar het Bin nen Gasthuis te Amsterdam vervoerd. MAN VERDRONKEN. Te Ravenstein (N. Brab.l is de 60- jarige Van O., toen hii een wande ling maakte langs den Maasoever, AARDAPPELS KOMEN NIET OP* In de Hoeksche Waard. Bii een groot aantal landbouwers inl de Hoeksche Waard doet zich het geval voor, dat de aardappelen niet opkomen. Het land omploegen iep een nieuw gewas zaaien gaat niet meer, daar het voor alle gewassen behalve suikerbieten te laat is. Met svdkerbieten zaaien zou men inl conflict komen met de Crisisteelt- commissie en indien het teeltverbod werd opgeheven, zou men er toch! niets aan hebben, daar de suiker^ De kou uit de lucht, En nu héél vlug, Een nieuwe bank in den tuin, VanWillem de Bruin. door onbekende oorzaak plotseling in het water gegleden. Onmiddellijk snelden voorbijgan gers toe en haalden Van O. uit het water. De levensgeesten waren ech ter reeds geweken. o GEMEENTE-AMBTEN AA R VER DACHT VAN FRAUDE. Arrestatie té Hillegom. Op klacht van «len burgemeester van Hillegom, als hulp-officier van Justitie en op> last van de Officier met (warm en koudwaterverf) DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. van Justitie is in verzekerde bewa ring gesteld J. B. Vhoofd van den gemeentelijken dienst voor ar beidsbemiddeling en steun verleen ing te Hillegom, verdacht van het ple gen van malversaties bii dezen dienst. 9 L 4 bieten dan builen het contract zouden vallen. DUrrSCII BEZOEK AAN ARNHEM. Personeel van Kruppfabrieken te i Essen. Ruim 3000 Duitschers, leden vaxï het personeel van de Kruppfabfie- ken te Essen, hebben Zondag met hun gezinnen een bezoek gebracht aan Arnhem. Het gezelschap arri veerde in drie groote gepavoiseérde raderbooten en bezocht o.m1. Sons- beek. Communisten hebben getracht vam deze gelegenheid gebruik te maken, anti-fascistische pamfletten onder dé- ze Duitschers te verspreiden. De po litie heeft echter het grootste aaxH tal pamfletten in beslag weten te! nemen. Ongeregeldheden deden ziebl niet voor. oi OPLICHTERS AANGEHOUDEN. Bii een manufacturer te Weesip) vervoegden zich een dame en eeni heer. De heer sprak' Fransch, de dar* me Duitsch. Zij wisten door een haxn dig ineengezet verhaal den winkelier] te bewegen, hun voor een bedrag van ongeveer f 80 aan goederen mede te geven. De beloofde betaling bleef echter uit en de manufacturier be gaf zich naar Amsterdam, waar del dame en de heer, naar hun zeggen', woonden. De politie werd in de zaakj gemengd, toen de winkelier geen suc ces had en wist het tweetal aan tö houden.. u I voor het hand van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard INGE —o—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1