Dit mimii1 Sestaat uit 2 Diaden Be Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN FEUILLETON. Buitenland. No. 5543 Woensdag 5 Juni 1935 Buitenlandsch weekoverzicht. 1 UND VAN ALTÉNA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.10, franco per post beschikt 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Valuta-, budget- en regee- ringscrisis in Frankrijk. - Aanval op den Franschen franc afgeslagen. Het nieuwe ka binet de Bouisson. Engel- sche en Italiaansche dagbla den ruzie. Het Duitsche ont werp voor een luchtpact goed ontvangen. Frankrijk is in de afgeloopcn week zwaar beproefd. Het bevond zich in niet minder dan drie crises, waarvan er ondertusschen reeds twee zijn op gelost. De eerste crisis betrof de franc. De wereld geloofde weer eens, zoo als trouwens meermalen in den laat- sten tijd, dat er een vrijwillige deva luatie van den Franschen franc voor de deur stond. En ditmaal was dit gelóóf zoo algemeen verbreid, dat er een buitengewoon groote aanval op de goudreserven van de Banqui de France werd ondernomen wat op zijn beurt weer tot gevolg had, dat tallooze voorzichtigen, hun fran ken in iedere maar verkrijgbare vreemde muntsoort inwisselden. Met een verhooging van het disconto van 2V2 °P 3' 4 en tenslotte 6 pCt. tracht te de bank ijlen aanval van de specu lanten op haar goudreserves een halt toe te roepen. Zulks had, zooals be grijpelijk, een afschrikwekkende uit werking op de speculanten, waar te genover echter staat, dat de Fransche handel daardoor in zijn bewegings vrijheid sterk belemmerd werd. Toch was het practisch uitgesloten, dat de ze run op de Bank van Frankrijk, de technische positie van den franc zou kunnen ondermijnen. De bank be schikte vorige week over de enorme goudschat van 78 milliard francs, en zij bezat in 1930 slechts 36 milliard, in 1926 zelfs slechts 28 milliard. Zij kan daardoor den run zeer wel doorstaan. Bovendien moest, hoe meer francs er tegen goud en deviezen wer den ingewisseld, er tenslotte een ge brek aan francs ontstaan, die aan de geheele baisse-beweging van zelf ■een einde moest bereiden. De franc is dan ook niet voor den aanval be zweken; en zoolang de nieuwe regee ring De Bouisson waarover straks aan het bewind blijft, zal men ook niet vrijwillig tot devaluatie overgaan. 169. Welnu, zeide de markiezin gij bemint den baron de Verboise en hij bemint u; ik stem dus in uw hu welijk toe. O! dank u, mevrouw! riep Lau rence uit, stralende van vreugde. Kindlief! zeide mevrouw de Saulien noem: mij' grootmama en geef mij een kus! Het jonge meisje snikte en wierp zich in de armen der markiezin, zeg gende O! moeder, moeder! Mevrouw de Saulien kuste Laurence, maar zijl gevoélde, dat zij niet geheel voldaan was. Waarom Zij kon er zich geen rekenschap van geven; zij gevoelde eenigszins, dat de woorden van het jonge meisje en van vrouw Drivot niet oprecht gemeend waren. Daarom was zij zoo koel, en liet zij zich niet door haar hart mee- sleepen. En nu, inijn kind, zeide zij tot Laurence ga u nu gereed maken, dan kunnen wij vertrekken. Het jonge meisje zag mevrouw Dri vot aan, glimlachte tegeq de markie zin en verliet de kamer. De tweede crisis was en is die van het budget. En daarover is voor lezers, die in Nederlandsche aange legenheden weten mede te spreken, nauwelijks een woord te zeggen. Frankrijk voert een deflatie-politiek precies als ons land. En dit betee- kent niets anders, dan dat na iedere nieuwe bezuiniging op de uitgaven na eenige maanden de inkomsten des te sterker verminderd zijn, zoodat de schoen dan weer niet past en opnieuw verkleind moet worden. Hoe het land uit deze tredmolen zal geraken, valt nog niet te voorzien. Want eenerzijds staan er nieuwe uitgaven voor mili taire doeleinden op het programma en anderzijds wordt aan de leer, dat de belastingen niet verhoogd mogen worden, met een vaste overtuiging geloof geslagen, die een religieus dog ma zou waardig zijn; en evenzeer geldt het als doodzonde, het dificiet door middel van leeningen te dekken, welke methoden de nieuwe minister van financiën Caillaux, tenslotte nog zal verzinnen om het land ook uit dit deficiet, het X-ste in de afgeloo pcn drie jaren, te verlossen, is in derdaad een spannend vraagstuk, waarvan de oplossing, bij het vast houden aan alle conservatieve regels zeker niet zal gelukken. De moeilijkheid, de nieuwe wetten, die in deze situatie noodzakelijk wa ren, door de langzaam werkende en iet of wat onberekenbare parlemen taire machine te laten produceercn, was de oorzaak van de derde crisis, een politieke. Ex-minister Flandin, en zijn minister van Financiën Ger main-Martin, professor in de econo mie, en waarschijnlijk de meest con servatieve van Europa, verlangden plein pouvoir, of te wel volmachten, die zich over het geheele terrein der economische vraagstukken uitstrek ten. Het kabinet Flandin was bij de rechterzijde niet zeer geliefd; vol machten tot uitschakeling van het parlement kunnen de linkerzijde meestal niet bekoren en de rest schat te het ministerie Flandin hoog, maar wilde op deze zaak niet ingaan. De regeering met haar volmachten is dan ook ten val gebracht en al reeds weer opgevolgd door het ministerie Bouis son, dat meer naar links georiënteerd is, doch waarvan zeker geen andere koers te verwachten is dan dat van Flandin. Caillcux, de nieuwe minister van financiën, is zeer zeker niet voor devaluatie. Ook in de koers der bui- tenlandsche politiek zal wel geen ver- Op dit oogcnblik trad Drivot bin nen. Hiji was nabij, terwijl zijn vrouw en zijn pleegdochter hun comedie af speelden; hij wachtte het oogenblik af, om binnen te kunnen komen. Spoedig was hij op de hoogte der zaken gesteld. Hij ook veinsde groote verwondering, verbazing, slaakte zuchten, en liet zich als geheel afgemat op een stoel zinken. Laurence kwam! weer terug. Zij had haar beste kleedje aangetrokken, dat haar het beste stond, en dat de barion had goedgekeurd; zij zag er heel lief, ja, zelfs mooi, uit. Het afscheidnemen, dat heel aandoen lijk moest zijn, liet de markiezin heel koud. Nu en dan werden tranen met moeite vergoten en de kussen erg over dreven. Gedurende de rit van de rue de La- val naar de rue de Varennes werd er weinig gesproken; telkenmale, nadat er eenige woorden waren geuit, viel de stilte weer in. De markiezin was wel eenigszins te leurgesteld. Zij had gevreesd, dat haar hart van vreugde zou breken, wanneer zij haar kleindochter zou zien, en nu zij haar had "gevonden, nu Laurence de Mérulle naast haar zat, klopte haar hart niet luider dan gewoonlijk. Dorothea had met ongeduld: de te rugkomst harer meesteres afgewacht, en begroette de kleindochter met groo te vreugde. Maar na verloop van een paar uur was zij geheel teleurgesteld1. andering worden gebracht; zulks waarborgt het aanblijven van Laval. De regeering de Bouisson zal thans de volmachten vragen, die aan Flandin werden geweigerd, en deze naar alle waarschijnlijkheid verkrij gen ook, waarna de kamer met va- cantie wordt gestuurd. Zulks zal het kabinet breede moge lijkheden tot handelen openen. De Italiaansche bladen hebben den naam heftig te zijn, tenminste voor zoover Mussolini hen dit toestaat. Op het oogenblik is het vooral Engeland, die zulks aan den lijve ondervindt. Zulks vindt zijn oorzaak in het feit, dat de dagbladen aan de overzijde van het Kanaal de houding van Italië in de Ajpe|sijnsch^ kwestie sterk be- critise^ren. Zulk eert critiek hebben de Italiaansche bladen niet op zich laten zitteg. De Popoftrt» d'Italia schrijft, dat Italië zich geplaatst ziet voor een openlijke bedreiging, die binnenkort tot een explosie moet leiden. De Corriere della Sera zegt het al niet makker en wijst er bovendien op, dat de mythe van de traditio nele Engelsch-Italiaansche vriend schap wel eens een geweldige klap zou kunnen krijgen. Volgens weer andere couranten, die alleen, zooals in een fascistisch geregeerde staat gebruikelijk is» niet:-- kunnen schrij ven zonder toestemming van de re geering, schijnt het Engelsch-Fransch Italiaansche front van Stresa reeds na eenige dagen een Engeisch-Abes- sijnsch front te zijn geworden. Toch behoeft men niet tc denken dat nu reeds direct in het front van Stresa een scheuring is ontstaan. Mussolini houdt van felle woor den, maar tot een dergelijke onver standige daad als een breuk met En geland zal hij niet overgaan. Italië heeft ondertusschen weer 3 nieuwe divisies gemobiliseerd. On danks het Volkcnbonds succes, dat een verdaging van de moeilijkheid, doch geen oplossing daarvan was, schijnt dc kans op een oorlog in Afrika dus nog weinig verminderd te zijn. I Duitschlancl heeft na Hitlers rede niet stil gezeten. Eind vorige week heeft liet reeds een ontwerp voor een luchtpact te Londen overhandigd. Dit ontwerp heeft niet nagelaten een zeer goeden indruk te maken. Voortdurend vergeleek zij haar jonge meesteres met Genevieve, voor wie zij dadelijk zoo'n groote genegenheid had opgevat. Maar de trouwe kamenier behield haar gedachten voor zich; toch had zij spoedig de gevoelens harer meeste res geraden, en gezien, dat deze vol strekt niet opgetogen met haar klein dochter was. O, hoe anders was het met juffrouw üeneviève. De oude Jean dacht niet zoo ver door als juffrouw Dorothea. Hoewel hij een oud man was, verheugde hij er zich over, dat eindelijk de droefenis uit het huis zou zijn geweken, dat het rouwfloers van de portretlijsten zou afgenomen worden. Maar de markiezin gaf geen bevelen daartoe. Het rouwfloers; bleef om het portret van Gabrielle hangen, hetgeen beteekende, dat de kleindochter in het hart der grootmoeder de plaats der dochter volstrekt niet verving. Was dat niet het meisje, zooals de oude dame het zich had voorgesteld? Zij dacht aan Geneviève en zuchtte. Waarom geleek Laurence niet op Ge neviève? Waarom had zij niet dezelfde fijne manieren en gebruikte zij niet dezelfde fijne, kieschc woorden? Somtijds zeide de markiezin: Het arme kind heeft geen opvoe ding gehad, maar dat is haar schuld niet. En zij voegde er treurig bij: Ik zal alles, wat in mijn vermo- Men overweegt dan ook thans afzon derlijke onderhandelingen over zulk een pact te gaan voeren, indien ten minste Frankrijk en Italië daarmede accoord zouden gaan. Italië heeft zijn toestemming afhankelijk gesteld van die van Frankrijk, dat zijn standpunt echter nog niet heeft bepaald. Ver wacht mag echter worden, dat Frank rijk na de onderteekening van he,t verdrag met Rusland, hierin gemak kelijk zal kunnen toestemmen. Van een dergelijk pact zijn in ieder geval zeer goede dingen te verwachten. (Nadruk verboden). Hevige aardbeving in Britsch-Indlë. Vele dooden en gewonden. Vrijdagnacht om kwart voor drie is te Quetta in de N. W. provincie van Britsch- lndië getroffen door een hevige aardbeving, die zijn epicentrum schijnt te hebben tus- schen Quetta en Kalath in Beloedsjistan, dus ongeveer op de grens van Beloedsjitan. Er moeten vele dooden en gewonden zijn, doch doordat alle communicatiemid delen vernield werden beschikt men voor- loopig nog over weinig inlichtingen. Men heelt dan ook andere wijzen gezocht om zich met Quetta, dat een belangrijke mi litaire voorpost is, een spoorwegkruispunt en een belangrijk handelscentrum, in ver binding te stellen en zoo noodig hulp te bieden. Klaarblijkelijk is dit geschied met behulp van vliegtuigen. Het eerste cijfer nopens dooden en gewonden komt n.l. van het militaire vliegveld te Quetta, waar 35 menschen gedood ot gewond moeten zijn. Quetta met den grond gelijk gemaakt. Reuter meldt nader uit Quetta, dat er 43 Engelsche vliegers bij de aardbeving zijn omgekomen. De stad is als het ware met den grond gelijk gemaakt, slechts enkele gebouwen zijn overeind blijven staan. Het is nog steeds moeilijk bijzon derheden te verkrijgen. De bevingen, die van kracht verschilden, hebben van 30 tot 60 seconden geduurd. Tusschen Quetta en Kalath zijn alle gebouwen vernield, en 4500 inwoners gedood. 30.000 Slachtoffers. Un. Press meldt aan de Tel. uit Ka- ratsjiVolgens onbevestigde berichten zouden bij de aardbeving, die Beloedsjitan heeft geteisterd, 30.000 menschen zijn omgekomen. Een later bericht wordt uit Simia ge- meldt, dat het aantal dooden reeds tot 40.000 is gestegen, waarvan alleen in Quetta reeds 26 000 personen. gen is, doen, om haar te veranderen; als ik maar op- vruchtbaren bodem zaai, zal alles wel terecht komen, j Den derden dag na de komst van j Laurence in het hotel de Saulien, ont- t ving dc markiezin een groote som geld in goud, bestemd voor het weeshuis. Toen zij de oogen opsloeg, zag de grootmoeder, dat Laurence begeerige blikken op de stapeltjes goud wierp. Niets kon haar onaangenamer zijn, dan die groote liefde voor geld bij een jong meisje. Dikwijls zeide de markiezin tot zich zelf, dat zij nooit met haar kleindoch ter zou kunnen harmonieeren. Zooveel in haar vermogen was, verjoeg zij' haar bittere gedachten. Had zij1 ook het recht, dit kind te verwijten, dat zij niet zoo beschaafd was als de kleindochter der markiezin de Saulien dit behoorde te zijn? Was het haar schuld, dat zij geen moeder had gehad, om haar te leiden? En de markiezin zeide verdrietig: Als Laurence niet is, zooals ik dat wel wenschte, kan ik het mijzelf slechts verwijten, daar ik mijn arme Gabricllie met zoo'n woede heb ver- stooten. Ja, op mij rust alle verant woordelijkheid. Ik moet de gebreken van dat kind dulden, zonder mij te beklagen. Op mij rust nu dei plicht, mij met haar bezig te houden, haar haft te verdelen, haar geest te ver rijken, kortom haar in staat te stellen een plaats te bekleeden, die ik voor GEEN CRISIS-BEPALINGEN IN DE ZWITSERSCHE GRONDWET. Socialistisch voorstel bij volksstemming verworpen. Het z g. Crisis-initiatief, waartoe de stemgerechtigde Zwitsers Zondag naar de stembus zijn geroepen, om uit te maken, of in de grondwet nieuwe bepalingen moeten worden opgenomen ter bestrijding van de crisis en haar gevolgen, is ver worpen. Het betreft hier een z. g. initiatief voorstel, dat was uitgegaan van de vak- vereenigingen, de sociaal democraten, de personeelsbonden en dergelijke organisa ties. en dat door rond 335 000 stemge rechtigde personen onderteekend was. Het voorstel had o.a. ten doel een loons verlaging voor werknemers te verhinderen. Van de groote politieke partijen hadden de Vrijzinnig-Democraten en de Katholiek- Conservatieven zich tegen het voorstel uitgesproken, de Sociaal-Democraten ervoor. In de gehouden volksstemming heeft het Zwitsersche volk zich over het crisis initiatief uitgesproken en het verworpen met 556.000 tegen 426.000 stemmen. Het is aanvaard door vier en afgewezen door 18 Kantons. Het percentage kiezers bedroeg 84 procent De tegenstanders van het voorstel waren van meenirig, dat de voorgestelde wijziging in de grondwet het economisch leven dreigde te sociali- seeren en een devaluatie zou meebrengen van den Zwitserschen franc. De uitslag der stemming duidt dus den wil aan van het Zwitsersche volk om zijn tradities en zijn valuta te verdedigen. o DE KEERZIJDE DER MEDAILLE. Terwijl Italië voortgaat soldaten naar Abessynië te zenden en juichende men schen massa's de vertrekkende militairen toejuichen bij hun vertrek, is te Napels het hospitaalschip Urania" uit Abessynië teruggekomen met 350 soldaten aan boord die aangetast zijn door tropische ziekte®. Dit is wel de keerzijde der medaille van de Italiaansche vroolijke krijgshaftigheid. BLIKSEM IN EEN""DANSZAAL. In de streek Althuette bij Boehmisch- Krumau, in Tsjecho Slowakije gelegen, is de bliksem ingeslagen in een danslokaal, waar een gezelschap bezig was zich vroo- lijk te vermaken. De waardin van de herberg, nog een andere vrouw en een man, die tegen den muur waren gezeten, werden door den inslaanden bliksem ge troffen. De twee vrouwen waren op slag dood, de man werd levensgevaarlijk ge wond. In de zaal waren ongeveer 100 personen aan 't dansen, die door den schok alleD tegen den grond werden geslingerd en voor een gedeelte totaal verdoofd wa ren. Verscheidene dansers en danseressen haar heb bestemd. En de markiezin nam zich voor, toegevend te zijn en haar afkeer te overwinnen. i XVI. DE BARON OVERWINT. Als eerste bewijs van, erkentelijkheidl hadden: de echtelieden Drivot een som: vani tienduizend francs ontvangen. "Dat vormde bijna een fortuin voor men schen, die altijd armoedig hadden ge leefd en voortdurend den rijkdom van anderen hadden benijd. Hun schoonste droom was dus ver wezenlijkt; zij hadden geld en waren nog meer te wachten, want de mar kiezin zou het daar zeker niet bij laten. Zij waren geheel verblind. Neen, zeide de vrouw ilk! kan het nog niet begrijpen; het is| of ik gek ben. t Indertijd wilde je niet, dat ik het meisje bij mij zou nemen; ik heb hiat gewild; nu zie je, dat ik gelijk heb gehad; nu zijn wij beloond voor het geen wij gedaan hebben. Ja; maar toch moet ik bekennen, dat wij met dien baron een gemeenen streek uitvoeren. 1 Wees daarover maar gerust; dei oude dame is tevreden, en wij ook; dus is 'alles in orde. (Wordt vervolgd). 1 I U'w'SIJA voor liet Land van en Altena, en de Bommelerwaard s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1