Oil ramer Wat uit 3 maden Insectendood DROGISTERIJ FlfiHA COOPS Pinksterén. 5. P. Cankboyzcn Co's Baak J11, alvé's Slaolie land van alteHA UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. theka PEN JEL - OPEKTA. SPECIALE PIMKSTER-RECLANIE HEIJMANS-BAZAR te DUSSEN. No, 5544 Vrijdag 7 fani 1935 Binnenlandsch weekoverzicht. Buitenland. PS #Pf Wr" mW® Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN eu VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1,25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. ïnt. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. LÉT OP Doodt alle ohgedierte alsVliegen, Muggen, Motten, Wespen, Vlooien, Wandluizen, Kakkerlakken, Mieren enz. 1(1 f m, f 1.25,12.25 TH. W. KANKERS Gasthuisstraat 60—62\- Tel. 764 GORINCHBM. 2e Pinksterdag tot 1 uiir geopend. Een Pinksterartikel te schriYven is •een moeilijke taak. Immers herdenkt tie Christelijke gemeente op den\Pink- sterdag het feit, dat de Heilige Geest op de eerste dicipelen is uitgestort en als van zelf rijzen bij ons vragen op als deze: wat is dat: Hei lige Geest? wat is dat: Uitstorti des Heiligen Geestes? Wij kunnen het ons gemakkelijk ma ken door te zeggen, dat de Heilige Geest niet anders is dan de geest Gods en dat uitstorting des Heiligen Geestes niet anders beteekent dan in werking van Gods Geest in de har ten der menschen. Stellig is deze op de rede staande opvatting eenvoudig, maar toch voldoet zij niet geheel. Onze gestelde vragen redeneerender wijze te willen beantwoorden is even dWaas als buiten het licht om te wil len zeggen wat licht is. Wil nten kun nen zeggen wat de Heilige Geest is, dan moet men hem zelf eerst ontvan gen hebben d.w.z. ge moet zelf er varen dat God in uw hart werkt. Het Pinksterverhaat, dat we in den Bijbel in de Handelingen der Apostelen vinden opgeteekend, bevat een schat van rijkdom voor ons geestelijk leven. Het doet ons denken aan de bekende schilderij van Rembrandt, de Nacht wacht. Als men een oogenblik vóór de schilderij staat, merkt men weinig van het rijke volle leven, dat er in ligt, doch wanneer men er wat lan ger voor blijft vertoeven, dan begint de kleinste trek te leven en men ziet dan de rijke wemeling van leven. En zoo is het ook met het Pinksterverhaal. Het teekent ons te Jeruzalem allerlei soorten menschen, die een zeer ver schillende houding aannemen tegen over wat er op den eersten Pinkster dag geschiedde. Er is onder hen te bespeuren een houding van spot, van ongeloof, van onverschilligheid en van twijefl, maar er is ook een houding van blijdschap en van kracht. En wie namen nu deze laatste houding aan? Wel zij', die den Heilgen Geest hadden ontvangen d.w.z. den Geest der waar heid d.i. den Geest der werkelijkheid en alzoo leefden met God, zij1 dus, die door God vervuld waren met een anderen geest. Eerstdaags vieren we wederom Pink sterfeest. Het is een mooi feest, om dat het is het feest der uitgestorte kracht Gods. En wat hebben wij' in het leven meer noodig dan kracht? Het leven is een aaneenschakeling van strijd! en aanval. Wij zullen er niet over philïsofeeren waarom1 dit zoo is, maar slechts constateeren dat het zoo is. Lichamelijk en geestelijk) bestaat het leven altijd weer van en tiioor een overwinning op machten, die ons dreigen te verslinden. Ons lichaam bestaat slechts strijdende en telkens duikt het weer op uit vernieti ging, die ons omringt. Op maatschappelijk terrein arbeidt een mensch en spant hij zich tot het uiterste toe in om zich te handhaven op de plaats, die hij in de wereld inneemt, om er zoogenaamd boven op te blijven. lederen dag begint het ge vecht weer. Wij vallen aan, wij slaan af. Nog staan wij. Maar morgen wacht ons weer dezelfde strijd. Zoo gaat het voort een 's menschenleven lang. En zedelijk... ook hier wordt slechts met de uiterste inspanning weerstand geboden aan de machten van het ver derf, die ons naar de diepte willen sle pen. Strijd, overal' op ieder terrein. Wij zijn er niet rouwig om en wij zijn er menschen voor het zoo te willen. Niet anders zouden wij het leven willen hebben, doch dit slechts op ééne voorwaarde n.l. deze: dat wij de kracht in ons hebben om den strijd te kunnen strijden. En met vreugde begroeten wij het Pinksterfeest, dat ons zegt, dat Gods kracht ons toe stroomt door Zijnen Heiligen Geest, die den strijd brengt tot eene blijde overwinning. Er is allerlei manier van Pinkste ren te vieren. De jubel van den één zal hooger kunnen opklinken dan de jubel van. den ander. Maar wat men zoo van Pinkster-Christendom ziet in de wereld geeft wel aanleiding om te zeggen, dat het eigenlijk zoo weinig nog niet is, als w'ij inderdaad tot de ze oprecht gemeende Pinksterbede kon den komen: „Geest van God, kom!" Heilig Pinksterfeest, wij groeten U met blijdschap om hetgeen ge ons te zeggen hebt, n.l. dat God door Zijn Geest ons de kracht wil schenken om en moeilijken strijd des levens, voor in dezen tijd, te kunnen strijden. etiket f 100 per flesch f0 90 f 0.80 Mayorhaise gemimen tijd houdbaar 55 ct. per pot. Delfrite Delfia Per Vk 50 cent Saladine 70 per flesch. A. BAAIJKNS Botermarkt 88, neusden. Depót O. JAM TelefooK 52. De heer Steenberghe mini ster af. De toestand van Rotterdam. Verlaging der openbare uitgaven. Nederland is den laatsten tijd niet gelukkig met zijn ministers. Nog ligt cle affaire Marchant ieder frisch in het geheugen, of opnieuw treedt een bewindsman af. Nu is- het de mi nister van economische zaken de hr. Steenberghe, die zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld, aangezien zijn standpunt in zake de monetaire politiek niet strookte met die van de Regeering Colijn. Voor velen zal het aftreden van den heer Steen berghe als een bliksemslag uit hel deren hemel zijn, maar achteraf be schouwd is zijn heengaan toch niet zoo onverwachts, en verrassend. Want eenige weken geleden kwam tijdens een ministerraad reeds tot uiting, dat de oud-minister naar de zijde der devaluïsten overhelde. Het was al leen onmogelijk bevestiging van dit bericht te verkrijgen. Bovendien heeft hij eens deel uitgemaakt van een commissie, welke den gulden op een lager niveau wenschte te stabilisee- ren. Zijn devaluïstische sympathieën waren dus al eenigszins bekend. Hierbiil is alleen eigenaardig, dat de heer Coliin, die toch zeker be kend was met die sympathieën, des ondanks den heer Steenberghe in zijn kabinet heeft opgenomen. JEpn anders- zijds- is het vreemd, dat de heer Steenberghe, zijn eigen standpunt kennende, liet ministerschap heeft aanvaard, terwiil hij zeer goed kon nagaan, dat door zijn toetreden de structuur van het kabinet zou wor den verzwakt. Of was in Juni van het vorige jaar, toen oud-minister Verschuur heen ging, het standpunt van den nu afgetreden bewindsman betreffende het monetaire vraagstuk nog niet ge fundeerd? Slechts in dit geval zou het aanvaarden van het ministerschap te billijken zijn geweest. SUKRETTEN. CRYSTALOSETTEN. ZOETSTOFTABLETTEN. DROGISTERIJ A. VERSCHLIJR-BAERT Botermarkt 72 HEUSDEN. Intusschen heeft de Regeering niet lang gewacht met de benoeming van een opvolgerdit in tegenstelling met de vacature Marchant. Vermoedeliik volgt deze week nog de benoeming van den heer Gelissen, van wien be kend is, dat hii een voorname rol gespeeld heeft in de oprichting van de Limburgsche-Industrie-Bank, een vurig vrijhandelaar is en last, but not least het peil Van den gulden ge handhaafd wenscht te zien. Wat dit «punt aangaat, beteekent de lieer Ge- lissen derhalve een versterking van de positie van het kabmet-Colijn. Maandagavond heeft de A.V.R.O. een vraaggesprek uitgezonden, waar in de burgemeester van Rotterdam en de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de heer W. A. Engel- brecht, inlichtingen hebben verstrekt omtrent den toestand van de Rot ter damsche haven. Allereerst werd vastgesteld, dat de aanvraag om steun niet onmiddellijk verband houdt met de devaluatie van den Belga, alhoewel werd toegegeven dat door de devaluatie de tegenstel ling RotterdamAntwerpen veel scherper was geworden. Uit den aard der zaak heeft de buitenlandsche ver voerder een voordeelig verschil, als hii zijn goederen over Antwerpen ver voert, inplaatsi van over Rotterdam, waar alles met den duren gulden betaald moet worden. Om dit ver schil weg te werken moet of Ant werpen zijn tarieven met minstens een 40 pCt. verh-oogen of Rotterdam naar evenredigheid zijn prijzen verlagen. In dit verband zij medegedeeld, dat dezer dagen bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ter verlaging van de loodsgelden is ingediend. In de toelichting op dit wetsontwerp wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de ge volgen van de devaluatie van den Belgischen franc zeer nadeelig zijn geweest voor de Neder landsche ha vens, in het bijzonder voor Rotter dam. Gelukkig staat men in Rotterdam nog op het principe van den vrij handel. Naar aanleiding hiervan maakte de voorzitter van de Kamer van Koophandel dan ook' onmiddel lijk de opmerking, dat de steunver lening een tijdelijk karakter moet dragen. De steunverleening moet zoo danig zijn, dat het prijsniveau van de Rotterdamsche havens op een ge lijke hoogte komt met dat der Ant- werpsche. Anders zou de steunverlee ning van geenerlei waarde zijn. Vermoedelijk heeft men uit piëteit voor de Regeering geen standpunt ingenomen betreffende devaluatie van den gulden, alhoewel voor Rotter dam dit middel, misschien niet af doende, dan toch wel doelmatig zou zijn. Dezer dagen vergaderden tegelij kertijd te Utrecht het R. K. Werk liedenverbond, het Chr. Nat. Vak verbond en N.V.N, en S.D.A.P. Bit alle drie was het voornaamste punt yan bespreking verlaging der open bare uitgaven. Typisch is de gelijkluidendheid der uitspraken van het R. K. Werklie denverbond en de N.V.V. Beide li chamen zijn van meening, dat, alhoe- tblbf. no is Raamsdonksvser. Agentschap van ite flinsterfainsthe Bank Jf.V-, Amsterdam Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Bipnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en "verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten,. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTEA. wel het streven van de Regeering om gunstiger levensvoorwaarden te verkrijgen naar waarde geschat moet worden, ernstig moet worden getwij feld aan de juistheid der door \de Regeering gehuldigde economische inzichten en haar daarop gebaseerde economische politiek een politi die gekenmerkt wordt door steeds scherper bezuinigen en versoberen. Waar de S.D.A.P. prencipieel tel gen iedere salarisvermindering van dit punt vereenigen, indien de kosten Werkliedenverbond zich slechts met overheidspersoneel is, kan het R. K. van levensonderhoud naar evenredig heid verlaagd worden. In dit ver band is Jaet Chr. Nat. Vakverbond van meening, dat het overheidsper soneel in zijn salaris al zoodanig be kort is, dat de Regeering hier ern stig rekening mee moet houden. Vol gens dit instituut is gezamenlijk over-1 leg de juiste weg. Bovendien teekent het protest aan tegen het voorne- j men om een gedeelte van het over heidspersoneel, dat thans onder de Pensioenwet 1922 valt, daaruit te ver wijderen. (Nadruk Verboden!. Twee andere schepen, met in totaal 53 koppen aan boord, worden even eens vermist. Men vreest, dat ook deze schepen in den storm zijn ge raakt en gezonken. Men heeft een drijvende sloep aangetroffen met de lijken van acht matrozen van dert vermisten baggermolen. In totaal zijn thans 23 lijken geborgen. GRANAAT ONTPLOFT. Bij Duna in Polen zijn vijf kinderen door de ontploffing van een granaat: die vermoedelijk nog uit den oorlogs tijd stamde, gedood. DOOR KOLENDAMP GESTIKT. In een woning te Parijs is een ge zin, bestaande uit vader, moeder en drie kinderen, door kolendamp ge stikt gevonden. o 80 CHINEEZEN VERDRONKEN Tachtig Chineesche mannen en vrouwen zijn in het Nantsjimeer ver dronken, doordat de sampans, waarin zij bezig waren zeeplanten te verza melen voor hun voeding, omsloegen. De slachtoffers waren in 1934 uit het Zuiden van An h oei gevlucht we gens de droogte, die hun boerderijen had vernield. Sedert eenigen tijd had den zij van boomschors, wilde plan ten, zeealgen en kers geleefd. GEZONKEN BAGGERMOLEN. Vliegtuigen zijn opgestegen om naar den baggermolen „Tsjorny Sjevsky" te zoeken, die met zijn geheele uit 47 personen bestaande bemanning op de Witte Zee is ver gaan. Het zoeken der vliegtuigen wordt door stormen bemoeilijkt. RAMP IN FOEKIEN. De provincie Foekien is door zwa re wolkbreuken geteisterd. In de stad Foetsjoe steeg het water in de stra ten tot vier meter. De bevolking bracht zich op de daken der huizen1 of in hooge boomen in veiligheid. De lijken van vele menschen, die zich niet meer hebben kunnen red den, zijn door den stroom meege* voerd. De materiëele schade is ont zaglijk groot en duizenden stuks! rundvee zijn verdronken. De zomer- oogst is door het noodweer, dat nog steeds voortduurt, geheel vernield. oi RAMP IN MEXICO. In de dorpen San Pedro en Acto- pan zijn honderden personen slacht offer geworden van een overstroq- ming van de rivier Actopan. Verscheidene slachtoffers werderï verrast in de kerk, tijdens een dienst* Er zijn reeds 415 dooden bekend, verdronken of onder ingestorte hui zen bedolven. Kerken zijn ingestort* De menschen gingen naar het lijken huis te Mexico City om te zien of zich onder de aangevoerde dooden, ook familieleden bevonden. Een stroom modder heeft alles in z'n loop meegevoerd en menvreesf dat talrijke boeren in den modden zijn gestikt. De geloovige bevolking ziet in de ze ramp een Godsgericht over clei anti-religieuze politiek van de regee ring. j SNEEUWSTORMEN. Sneeuwstormen hebben eenige doo den geëischt nabij Staliabad, Rusland:* IN I >E 4 ons lekkere koekjes 4 ons pinda rotsjes V2 pond kaakjes iy2 ons zuurtjes I1/,, ons koekjes 40 reepen chocolade 5 groote reepen chocolade 2 reepen chocolade, 18 c.M. lang 25 cent. Appelschijven 29 cent per pond. 25 cent. Pruimen2 pond voor 25 cent. 15 cent. Grootere pruimen 16 cent per pond. 10 cent. Pruimedanten 25 cent per pond. 10 cent. Gedroogde peren 25 cent per pond. 10 cent. Blanke appelstukken 35 cent per pond. 10 cent. 3 pond Witte boonen voor 25 cent. cent. 3 pond Erwten voor 25 cent. Cocoskransen Gebilde koeken enz. 4 voor 10 cent. Probeer onze fijne 10 cent Ptadding, eenmaal geprobeerd, steeds begeerd. Om kennis hiermede te maken geven wy alleen deze week CADEAU op 4 pakje PuddingX 5 reepen chocolade. 2 pakjes Pudding T peperkoekje. 3 pakjes Pudding 1 yiterflesch limonade. Onze zaak is de 2e Pinksterdag den geheelen dag geopend Beleefd U tot een bezoek uitnoodigend. 'a. HEIJMAN8, Volgende week hebben wij 5 groote zouten haring voor 10 cent. -V 'v- voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard r .fe; I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1