Dit nummer bestaat uit 2 bladen De Grootmoeder. Het NIEUWSBLAD van Heusden" Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN No. 5545 Woensdag 12 Juni 1935 Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. is voor het Land van Heusden en Altena en zijn omgeving HET BLAD! Het heeft in de dorpen Doeveren, Heesbeen, Aalburg. Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen, de Werken en Sleeu- wijk, Werkendam, Nieuwendijk, Alm- kerk, Dussen, Meeuwen, Eethen, Drongelen, B.-Broek, Sprang-Capelle, Aalst en Poederoijen zijn eigen agenten en bezorgers. In geen blad vindt men zulke uitvoerige berichten en verslagen uit genoemde plaatsen. Om deze te kunnen geven, worden kosten noch moeiten gespaard Dat de bewoners dit waardeeren, blijkt uit het groot aantal abonné's in iedere plaats Een aantal, dat ondanks de slechte tijdsomstandigheden nog geregeld atijgt MF* De nieuwe abonné's ontvangen de tot 1 JULI a s. verschijnende nummers GRATIS. Buitenland. STRENGE VONNISSEN. Het Hooggerechtshof te Moskou heeft het doodvonnis uitgesproken over vier leden eener bende, die in treinen in buurtverkeer bij overvallen verschei den personen vermoord hebben en over een ander aantal zware gevangenis straffen uitgesproken. In andere steden werden acht doodvonnissen geveld over personen, die zich aan soortgelijke mis daden hadden schuldig gemaakt, o.a. te Charkov, Si ma en Taiga (Siberië). ZES TERECHTSTELLINGEN. Vrijdag zijn zes personen ter dood gebracht. Te Boston (Massachussets) twee gangsters, Millen genaamd en de medeplichtige van deze broeders, Faber. Zij hadden twee agenten vermoord. In Maart j.l. trachten de gebroeders Millen uit de gevangenis te ontsnappen met behulp van een medeplichtige, die een touw over den muur had geworpen, dat was bevestigd aan een telegraaf- FEUILLETON. .171. Toen hij op straat was gekomen, richtte hij hoogmoedig het hoofd op, als een overwinnaar, die zijn slachtof fers aan zijn voeten ziet liggen. Nu heb ik de markiezin de Sau- lien beet, zeide hij tot zichzelf. De millioentjes; zijn voor mij! O! nu heb ik alles in mijn macht, niets zal mij meer onmogelijk zijn! De schoonste ster schittert voor mij! Voor mij bestaat het heelal! XVII. LA PALOTTE. Terwijl te Parijs' de gebeurtenissen, in onze vorige hoofdstukken verhaald, werden afgespeeld, bevond Geneviève zich in de bergen van het departement van de Isère, op het kasteel,, dat de graaf de Maurienne, een vriend van prins Melikoff, op eenige mijlen af- stands van Grenoble bezat. Prins Melikoff was een groot heer, heel verstaijdig en geleerd. De princes trok elkeen aan door haar lieftalligheid en eenvoud. Beiden hadden weldra de goede diensten der gouvernante bemerkt, aan wie zij hun- paal. Zij wierpen den gevangeniswacht peper in de oogen. De vlucht mislukte echter. Te Columbia (Zuid-Carolina) is de neger Harris naar den electrischen sstoel gebracht. Hij had een 63-jarige blanke vrouw willen mishandelen. Te Georgetown (Delaware) zijn ze kere mevrouw Carey en haar zoon op gehangen. Zij hadden een broer van mrs. Carey vermoord om verzekerings penningen machtig te worden. WATERSNOOD TE KANSAS CITY. Uit Kansas City wordt gemeld, dat 3.000 bewoners van de stad opgeroe pen zijn de dijken te bewaken. De Kansas rivier is sterk gewassen, zoo dat zij thans 100.000 kubieke meter per seconde meevoert. Indien de was van de Kansas Rivier samenvalt met een stijging van de Missouri, staat een ramp te vreezen. In de geheeie Mis- sourivallei worden de dijken bewaakt. Bij Topeca zijn reeds groote overstroo mingen voorgekomen. Men meldt later; De overstroomin gen van de Missouri en de Kansas Rivier hebben een grooten omvang aangenomen. Vele dijken zijn bezwe ken, waardoor een oppervlakte van 300.000 vierkante kilometer in de ver schillende staten onder water is gezet. In totaal zijn 5.000 gezinnen dakloos geworden. Binnenland. VLIEGENDE MINISTERS. De Sperwer met verschillende minis ters aan boord is Vrijdag ruim 1 uur in Twente geland, om 2 uur weer op gestegen en om half 4 op Schiphol ge land. Verschillende autoriteiten ontvin gen de ministers. Ook Mevrouw Co- lijn was aanwezig. Een der verpleeg sters, die minister Colijn tijdens zijn jongste ziekte verzorgd heeft, maakte de vlucht mee. o UITVOER VAN KOMKOMMERS NAAR DUITSCHLAND STOPGEZET. Naar de „Res.bode" verneemt, is met ingang van Vrijdag de export van kom kommers naar Duitschland geheel stop gezet. De gevolgen van dezen maatregel zijn niet te overzien. Voorts zou de uitvoer van tomaten in den loop der komende week even eens aanzienlijk beperkt worden. VALSCHE MUNTERS GEPAKT. De Rotterdamsche politie heeft ge arresteerd den 28-jarigen A. R. en den 4-1-jarigen J. H., die ervan verdacht ne dochtertjes toevertrouwden. Deze hadden weldra een groote liefde voor hare meesteres opgevat; het is waar, dat Geneviève alle goede eigenschap pen eener onderwijzeres in zich ver- ecnigde. Het jonge meisje gevoelde zich zoo gelukkig, als het haar mogelijk was. Zij zag, dat men alle moeite deed!, haar te doen vergeten, dat zij in een ondergeschikte betrekking was. Einde lijk zag zij de toekomst onbevreesd tegemoet. Zouden de wonden van haar hart kunnen heelen? Zou zij1 eindelijk alles kunnen vergeten? Het kasteel van Noirons, waar de graaf de Maurienne gewoonlijk dade lijk bij het intreden der lente zijn in trek ging nemen, bevindt zich in het Fransche gedeelte der Alpen, in een prachtige, schilderachtige streek. Om aan zijne gasten wat afleiding te bezorgen, liet de graaf de Marienne hen eiken dag groote wandelingen in de omstreken doen. Geneviève's grootste genoegen was, langs de bergpaden te wandelen, of in de schaduw eener rots of aan den rand 'van een beekje te zitten. Daar dacht zij dan aan de vrienden, die zij had achtergelaten: aan mijn heer Lionnet, aan de markiezin deSau- lien, aan den ouden kruier. O! zij zou niet naar Rusland vertrekken, zonder hen teruggezien te hebben; maar zij dacht ook aan hen, die zij nooit zou worden valsche munten te vervaardi gen. Een groot aantal werktuigen wer den in beslag genomen en de heeren legden spoedig een volledige bekentenis af. ONGELUK MET^DIESELTREIN. Het O.M. bij de Rechtbank te Am sterdam heeft tegen den' machinist, die verantwoordelijk wordt gesteld' voor het ongeluk met den Dieseltrein aan het Weesperpoortstation te Amsterdam, 1 maand "hechtenis geëischt. o HET ABESSIJNSCHE GESCHIL. De Italiaansch-Abessijnsche verzoe ningscommissie komt 25 Juni te Sche- veningen bijeen. VERKEERS-ONGELUKKEN. Te Loosduinen is de 56-jarige wiel rijder E. H. door een vrachtauto aan gereden en op slag gedood. Te Schiedam kwam de 34-jarige C. v. L. uit Rotterdam met zijn fiets on der een tractor en werd gedood. Bij Hattem reed een auto tegen twee wielrijdsters. Mej. van Putten uit We- zep viel door de linkervoorruit, waarbij haar rechterpols bijna werd afgesneden; zij kreeg zware verwondingen aan hoofd en zijde. De andere juffrouw en twee kinderen kwamen er met lichte kwetsu ren af. Van de inzittenden der auto kregen twee verwondingen door glas scherven. Op den Schiedamscheweg te Rot terdam is de 5-jarige J. Idse'rda door een autobus overreden en gedood. -o- SENSATIONEELE ACHTERVOL GING VAN EEN SMOKKELAUTO. De gepantserde auto te Til burg aangehouden. Donderdagavond laat reed te Chaam een uit België komende smokkelauto in volle vaart de daar opgestelde belas tingambtenaren voorbij. De kommiezen waarschuwden de marechaussee te Gil- ze-Rijen, die met een motor met zijspan de achtervolging inzette van de ver dachte auto, die in de richting Tilburg reed. Omstreeks ruim 10 uur kwam de auto in reuzen vaart door Tilburg ge reden, met de motor met zijspan van de marechaussee dicht achter "hen. Bij hotel „Riche" op het Heuvel- plein reed de auto door de onveilige verkeerssignalen heen den Bosscheweg op. Daar de marechaussee, geholpen door de Tilburgsche politie evenwel de toegangsweg naar Den Bosch ge blokkeerd hadden, was de auto genood- weerzien, aan Henri Mcrson en zijn moeder. Zelden lieten haar leerlingen haar langen tijd alleen; nauwelijks was zij in hare herinneringen verdiept, of de twee meisjes kwamen haar opzoeken, om met haar te gaan wandelen en dan haastte Geneviève zich aan haar verlangen te voldoen. Eens, op een zoelen middag, had den de drie jonge meisjes zich op weg begeven, om eén merkwaardige» Druï den-steen in den omtrek te bezoeken. De onderwijzeres en haar leerlingen hadden* meer dan drie kilometer langs de bergpaden af te leggen; maar zij wa ren gewoon over de berghellingen te loopen, en konden heel gemakkelijk de vermoeienis doorstaan. Toen zij bij den steen waren aange komen, namen zij plaats en bleven het grootsche panorama vóór hare oogen in verrukking aanschouwen. Aan hare voeten weerkaatste een meertje de groe ne takken der dennen; in de verte vc rm- den de bergen reusachtige terrassen en glinsterde de sneeuw in de zon. Zij waren, in bewondering van het schoonc landschap verdiept. Eensklaps bereikte een lied, dooreen zachte, welluidende stem gezongen hun oor. Geneviève beefde: O! niet omdat zij verwonderd was een lied te hooren op zoo'n afgelegen plaats; de oorzaak der ontroering van het jonge meisje was daarin gelegen, dat dit lied hetzelf- zaakt den Pelgrimsweg op te rijden. Deze weg loopt echter dood en ten slotte kwamen de smokkelaars met hun auto op een stuk land terecht, waar door ze niet verder konden. Ze verlieten ijlings den wagen. Toen de politie ter plaatse kwa-mi vond zij alleen een gepantserde auto en in den wagen werden 300 doozen Bel gische margarine aangetroffen. Auto en smokkelwaar werden in beslag ge nomen. De smokkelaars hadden, begunstigd door de duisternis, bereids een veilig heenkomen gezocht, toen de politie mannen bij de auto* kwamen. o ZILVERVOSSEN-FOKKERIJ IN NE DERLAND. Reeds 103 bedrijven; een productie van 2000 pelzen. De teelt zilvervossen breidt zich in ons land nog steeds uit, doch de vraag neemt als gevolg van de gedaalde prijzen evenredig toe. Het aantal; fok kerijen bedraagt ruim 103; de productie in 1935 schat men op ruim 2030 pel zen; zij worden hoofdzakelijk verkocht in Londen en Leipzig, doch in Januari heeft men. voor den eersten keer cok te Amsterdam een veiling gehou den (in de nieuwe markthallen) ge volgd door een tweede in Maart, waar echter ook buitenlandsch bont aanwe zig was. De volgende veiling komt in Januari 1936, bericht het Handelsblad. VECHTPARTIJ OP EEN PUBLIE KE VERKOOPING. Notaris Nijst uit Kerkrade hield in het café-restaurant Austen a'.daar eer. openbare verkooping van huizen, lan derijen, enz. Een 12-tal familieleden,, onder wie 8 gebroeders1, Arets gehee- ten, waren aanwezig. Toen de familie leden tegen elkander begonnen op te bieden werd de atmosfeer geladen. Plotseling smeet een der gebrs. A. met een bierglas naar zijn broer. Dat was het ,sein tot een algemeen tumult. Met bierglazen en stoelen bewerkten de fa milieleden elkaar. De telefonisch ge waarschuwde marechaussee wist de or de te herstellen en de onderbroken ver koop kon verder rustig plaats hebben. o DE ENCEPHALITIS. Belangwekkende onderzoekingen van prof. Aldershoff. Naar liet „U. D." verneemt, heeft prof. dr. Aldershoff, hoogleeraar bij de medische faculteit te Utrecht, onlangs in een wetenschappclijken kring te Lei den mededecling gedaan van de resul taten van een door hem ingesteld on derzoek met betrekking tot de encepha litis (hersenontsteking), aan welke ziek- de was, dat zij', veertien dagen ge leden had gezongen voor de markiezin de Saulien. Bevende luisterde zij, totdat dc stem geëindigd had en zij niets meer hoorde, dan het ruischen van den wind door de boo men. Toen hief Geneviève het hoofd op en keek rond; weldra bemerkte zij on geveer twintig passen boven zich een vrouw, die op een rots gezeten was. Die vrouw was nog jong. Een groo te stroohoed bedekte haar hoofd; haar lang haar viel op haar schouders neer en haar japon was van dikke, grove st'O' fgemaakt, een groote, geruite sjaal bedekte haar schouders en haar borst. Eenige geiten en schapen graasden om haar heen. Eensklaps stond zij op en liet haar blik droomende om zich waren. Toen had Geneviève gelegenheid haar aan dachtig gade fe slaan. Zij bemerkte, dat de herderin heel nrooi moest zijn geweest. Haar zachte, fijne trekken, haar adellijk voorkomen, alles was in tegenstelling met haar armoedige kleeding. En Geneviève zeide tot zichzelf: Men zou zeggen, dat zij een groo te dame is, als boerin verkleed! Na verloop van een oogenblik ver dween de herderin otni een paar gei ten achterna te loopen, die van de kudde waren afgediwaalid. Op hetzelfde oogenblik kwam er een groote, zwarte wolk opzetten, die een te de patiënten in den regel komen te overlijden. In deze mededeelingen heeft de Utrechtsche hoogleeraar uiteenge zet, hoe het hem! gelukt is door huid- enting de encephalitis' over te brens gen van dier op dier. Dit resultaat,, dat tot dusver in medischen kring ons bekend was, sluit de mogelijkheid' in zich, dat door verder experimenteel, ons derzoek belangrijke conclusies zullen kunnen worden getrokken ten opzichs te van encephalitis bij den mensch. De wijze van overbrenging dezer ziek te was tot dusverre niet bekend. De onderzoekingen van prof. Aldershoff hebben derhalve een belangrijken weg geopend, waarlangs1 men hoopt te kuns nen komen tot verdere belangwekkende onderzoekingen die perspectieven kun nen openen voor de genezing van de encephalitis bij den mensch. sportvliegtukTover den kop geslagen. Zondagmiddag is een sportvliegtuig van. de Nationale Luchtvaartschool bij het lan den op het vliegveld te Vlissingen over den kop geslagen. De bestuurder, de heer Kousemaker uit Middelburg, en de heer Visser uit Rotterdam, kregen slechts lichte kwetsuren. Het toestel werd totaal ver meid. glastuinders in westland en oostvoorne zeer gedupeerd. De grilligheid van den Hollandschen zomer heeft zich deze Pinksterdagen duidelijk gedemonstreerd. Na een pracb- tigen Zondag is Maandag op tal vair plaatsen een waar noodweer losgebarsten. Een felle hagelslag heeft niet alleen veeï Pinkstervreugde bedorven vooral in het Zuid-Westen van ons land heeft hij groote schade toegebracht. Vergezeld van hevige onweersbuien kletterde de hagel minuten lang neer, afgewisseld door een stroo» menden regen. Op tal van plaatsen zijn te velde staande gewassen vernield. De waarlijk woedende elementen hebben vrij wel alom onheil gebracht. In verschillende tuinbouwdorpen van het Westland, vooral te 's Gravenzande en Loosduinen, is een ontzaglijke schade aangericht, welke op geen duizenden guldens na te schatten is. Van verschil lende kassen en warenhuizen is het glas verbrijzeld. Ook de jonge groenten en de vruchtboomen zijn zwaar geteisterd. Uit Oostvoorne en omgeving (eiland Voorne) en uit Terneuzen zijn eveneens berichten binnengekomen, welke op een zeer groote schade der warenhuizen en gewassen in het open veld wijzen. o naderend onweer aankondigde. En d>d jonge onderwijzeres zeide to! zichzelf, dat, als die wolk tot een uitbarstingi kwam, het haar en hare leerlingen ons mogelijk zou zijn vóór de bui op het kasteel terug te zijn. Gelukkig bemerkte zij op niet ver-1 ren afstand een boerderij, ten halve achter een bosje verscholen. Er was niet aan te twijfelen, de voorzichtig heid gebood hun, een schuilplaats in de boerderij te gaan zoeken. Lieve kinderen, zeide zij tot haar leerlingen komt, volgt mij. Met haastigen tred richtten zij haat; schreden naar de woning. De boerderij was heel klein, maar zag er aangenaam1 en aanlokkelijk uit; eenige klimplanten slingerden zich langs den muur, en een tuintje, dat reeds mooi groen was, zag er goed' en netjes onderhouden uit. Van binnen was het volkomen in overeenstemming met het uitwendige; de houten tafel en de zware eiken banken waren zorgvuldig schoon gemaakt. Gekleurde borden waren naast de buffetkast aan den muur opgehans gen en allerlei keukensieraden blon ken en schitterden. Een boerin, die tusschen vijf-en-twin tig en dertig jaar oud kan zijn, met een aangenaam1 uiterlijk, zat aan het vens ster, terwijl twee gezonde jongetjes^ met rozeroode wangen, om haar heen speelden. - (Wordt vervolgd), j voor het land van Hensden en Altena, de Laigstr -O i »-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1