Wegens verbouwing ZEER VOORDEELIG. OPGERUIMD. M. NORT, Gorinchem, Dit nummer Bestaat uit 3 bladen 5. P. laikbiyzeu (o's Baak JtV. S Geel Holland kikkert op 1 l 1 FlRMA HEIJMANS, Dussen sr Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Alle in voorraad zijnde Monturen worden tot de laagste prijzen Zusterhuis 6 Gediplomeerd Opticien. Agentschap van de Ansterdaasche Bank ](.V.t Amsterdam PEN JEL - OPEKTA. A. VERSCHUUR-BAERT De HEIJMANS BAZAR te Dussen GRATIS 3 mooie limonade- glaasjes cadeau!! (rl<M10, c UND VAN ALTENA No. 5546 Vrijdag 14 Juni 1935. Binnenlandsch weekoverzicht, S Nationale afkoeling! p Binnenland. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. lets over de bijzondere maatre gelen ten aanzien van loopende landbouwhypotheek- en pacht overeenkomsten. Korten tijd geleden is door de regee ring bij de 2e Kamer 'n wetsontwerp ingediend, houdende bijzondere maat regelen ten aanzien van loopende land bouwhypotheek- en pachtovereenkom sten. In hare toelichting zegt de re geering o.m.: „Bij' Kon. besluit van 12 Maart 1935 tot wijziging van het Crisisorganisatie- besluit 1933 is den minister van oeco- nomische zaken de bevoegdheid ge geven om' ingeval een landbouwer, wiens goed met hypotheek is bezwaard, met executie wordt bedreigd, te be schikken, dat degeen, die het lande lijk eigendom op de executie koopt en de volgende gebruikers niet zullen wor den toegelaten tot een crisis-organi satie, hetgeen tot gevolg heeft, dat zij geen producten meer mogen telen, geen vee mogen houden en geen land bouwsteun zullen ontvangen. Het spreekt vanzelf, dat onder deze om standigheden het aangeboden goed niet spoedig een kooper zal vinden. De mi- nisterieele beslissing werkt dus prac- tisch als een executieverbod, zij het ook niet in absoluten zin." De hypotheekgever kan zoodanige beschikking van den Minister voorko men, indien hiji bereid is onder leiding van de z.g.n. Hypotheekcommissie, met den hypotheeknemer een regeling te treffen, welke kan bestaan in een ver- leenen van uitstel of wel in eene re geling van verdergaande strekking. Als gevolg van voormeld Koninklijk Besluit zijn verschillende zaken bij de Hypotheekcommissie aangebracht en door haar onderzocht. Ongetwijfeld is dit uitnemend werk, maar nog ver der strekkend is de preventieve werking van het enkele feit vari haar bestaan. Dat de bi} Koninklijk Besluit tot stand gekomen regeling zoo spoedig doenlijk door eene wettelijke moest worden vervangen lag in de lijn. Im mers kan op verschillende punten slechts de wet op afdoende wijze deze materie regelen. Zoo kan alleen de wet rechtstreeks de hypotheekgevers dwin gen met minder genoegen te nemen dan waarop zij' recht hebben volgens con tract; ook kan allleen de wet voorschrij ven, dat en in hoever de positie van borgen wordt beinvloed dopr de gewij zigde positie van den schuldnaar; evenmin kan een hypotheekgever lan ger voor een klein concurrent bedrag door weigering van zijne medewerking het tot stand komen van een gewensch- te regeling bemoeilijken. En zoo- meer. Dat het ingediende wetsontwerp in niet geringe mate ingrijpt in burger rechtelijke verhoudingen, is iets dat zeker is, maar even zeker is dat zulks in de tegenwoordige tijdsomstandig heden niet is te vermijden. Immers loopen de contracten, waarop dit wetsontwerp- slaat, over vele jaren en bii het sluiten ervan heeft de schulde naar allerminst kunnen voorzien, dat er nog eens een tijd zou komen, waar in hii1 met den allerbesten wil zijne verplichtingen niet zoude kunnen na,- komen. En bovendien is de waarde en de opbrengst van landelijke eigen dommen geheel afhankelijk van den genoten landbouwsteun. Om deze re denen ligt het dus voor de hand dat voorkomen wordt, dat hvpotheekne- mers op landelijke eigendommen te gemakkeliik worden uitgebeend. Zeer billijk toch is het, dat de hypotheek gever, wiens onderpand zijn waarde grootendeels ontleent aan den land bouwsteun, ook zijnerzijds een offer brengt door bij de uitoefening van zijn recht niet het volle pond te ei- schen. Het wetsontwerp wil dit doel be reiken door te bepalen dat, indien de schuldenaar door de tijdsomstan digheden niet in staat is zijn rente en aflossingsverplichtingen te vol doen, hii zich tot den rechter kan wenden. Op succes echter heeft hii niet te hopen wanneer de hypothe caire crediteur kan aantoonen, dat zijn belangen zwaarder wegen dan die van den debiteur. Ongetwijfeld zou de verlaging van de rente en de wijziging in de af lossingsverplichtingen voor de credi teuren aanleiding kunnen zijn om hun hypotheken op te zeggen. Om dit nu te voorkomen wordt de opzeg ging onder controle van den rech ter geplaatst. Tevens wordt in het onderhavig wetsontwerp aan pachters de be voegdheid gegeven zich te beroepen op de Crisispachtwet 1932, voor zoo ver zij niet in staat zijn de verplich tingen na te komen, voortvloeiende uit pachtcontracten, welke gesloten zijn tusschen 1 Januari 1932 en 1 Juni 1935, zulks in afwachting van de totstandkoming van het door de regeering onlangs ingediende wets voorstel tot nieuwe regeling van de pacht. (Wordt vervolgd). ten wonen, naar de steden trokken, terwijl de stedelingen de landelijke schoonheid zochten. Het tramvervoer in de groote steden bereikt dan ook op zulke dagen topcijfers, een klein lichtpuntje in dezen tijd van steeds dalende ontvangsten en exploitatie- verleeningen, die onveranderlijk met een verliescijfer sluiten. Dat Scheveningen, Zandvoort. Noordwijk en andere badplaatsen op dagen als deze goede zaken maken, behoeft geen betoog. Maar zii zijn dan ook geheel afhankelijk van het goede weer. Als het regent, zooals het op dat gedenkwaardige oogen- blik op den tweeden Pinksterdag re gende, voelen zelfs de meest ent housiaste waterratten weinig voor strand en duinen. Doch op dezen eer sten Pinksterdag geleek de breede zandvlakte aan clen zoom der Noord zee één wieme:ende mierenhoop. Dag- jesmenschen, van heinde en ver per fietSj auto, autobus en spoor naar den grooten plas getrokken, gaven zich geestdriftig over aan „pootje baaien," zwemmen, het nemen van zonnebaden of, zonder meer. aan een j heerlijk dolce far niente, zooals men dit alleen in het door de zon ge stoofde zand kan genieten. tblbf. no is Ra.a.m.sdorilcs'veer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. SUKRETTEN. CRYSTALOSETTEN. ZOETSTOFTABLETTEN. DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. Pinksteren 1935. De ge volgen voor tuindersi en con sumenten. Geruchten ron dom een Oud-Hoofdcommis saris. De beide Pinksterdagen hebben weer eens een beekl te aanschouwen gegeven van de wisselvalligheid van het Hollandsche klimaat. Tegen de verwachting in, althansi te oordeelen naar den weerstoestand op> Zaterdag, bracht Zondag, eerste Pinksterdag, stralend zomerweer, met een heer lijk, niet te warm zonnetjekortom, ideaal weer voor de talloozen, die gedurende de feestdagen eens „op stap" wilden. i De wegen gaven dan ook een ge weldige drukte te aanschouwen waarbij hélaas, als keerzijde van de medaille, weer tal van verkeerson gelukken te betreuren vielen, waar onder verschillende met doodelijken afloop. Overigens deed zich het gewone verschijnsel1 voor, dat zij1, die bui- I TROEBELE LIMONADE, LIMONETTE, per flesch 28 ct. P A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depot O. JAMIN. Telefoon 52. Voor het prachtige weer op den eersten, maar in het bijzonder door het wel zeer wisselvallige weer op den tweeden Pinksterdag, zal Pink steren 1935 nog lang .in de herin nering blijven voortleven. Maandag, tweede Pinksterdag, ving, evenals de eerste, aan met een vriendelijk zonnetjedoch het duur de niet lang of dit ging schuil ach ter onheilspellende wolken. Er hing een zwoele drukkende warmte. Men behoefde geen profeet te zijn, om onweer te voorspellen. Ma urenlange dreiging brak' de bui los. Den geheelen middag waren blik sem en donder niet van de lucht en daarbij viel een slagregen, die af en toe aan een wolkbreuk herinnerde, de goten deed overloopen en de stra ten blank zette. Maar dit alles was niets vergeleken bii de geweldige ha gel, die het nog teere groen van de boomen afsloeg. Welk een uitwerking de hagelbui, op het Westland heeft gehad, is vanzelfsprekend. Kassen zijn vernieldde nog jonge groentes en de ooftboomen zijn vernield. Dieze ééne hagelbui heeft vernietigd, wat in maanden moeizaam was gegroeid. De consequenties zijn velede oogst kan men voor een groot ge deelte als mislukt beschouwen. Het is maar de vraag voor wie de strop het grootst is voor den tuinder, of voor den consument? Zonder twijfel zullen de prijzen dit jaar aanzienlijk hooger zijn, zoodat de opbrengst voor den tuinder wel niet zoo'n gevoelige klap zal krijgen. Ernstiger ziet het er voor den consument uit, die in deze toch al zeer moeilijke tijden hooge prijzen voor zijn dagelijksche levensbehoeften moet betalen. Een winstgevende tijd breekt aan voor de glazenmakers. De kassen moeten worden hersteld en aldus komt .er werk aan den winklel voor één tak van bedrijf. Dit is! dus de zonzijde van het ongeluk. Maar of daardoor de schaduwzijde wordt ver geten, blijft een open vraag. Reeds gedurende veertien dagen publiceert, het orgaan van de N.S|.B. „Volk en Vaderland" geruchten ron dom den oud-hoofdcommisSaris van politie, dén heer Van 't Sant. Alhoe wel hii de groote pers deze geruchten al lang bekend waren, heeft men ech ter omdat vele vooraanstaande per sonen hierbij betrokken waren, ge zwegen en gewacht op de uitspraak van een Eereraad, welke ter gele genheid van de „kwestie Van 't Sant" was ingesteld. Nu echter de N.S.B. ruchtbaarheid aan de zaak heeft ge geven, zag de pers de noodzakelijk heid van langer zwijgen niet in en heeft zii het réiaas van het gebeurde gegeven. In hoeverre er oplichting, gepleegd is, kan en mag men niet zeggen. De zaak wordt onderzochc door genoemde eereraad, waarvan de bezetting waarborgt, dat het recht zijn- loop zal hebben, indien inderdaad mocht blijken, dat inprijpen gewet tigd is. (Nadruk Verboden. 1 PIET DE B. BEKENT. De Bossche courant meldt P. de B. uit Oss, wiens beroep in cassatie, inzake den moord op zijn neef Gerrit de Bie, door den Hoogen Raad werd verworpen, en waarvoor hij tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft thans in de gevangenis plotseling hekend, betrokken te zijn als mededader in een groot aantal overvallen en brand stichtingen in den loop der jaren door de Ossche boevenbende gepleegd. Over den moord op zijn neef, laat hij zich nog niet uit en doet nog geen bekentenis. Nader meldt dit blad De verdachte P. de B. heeft tegenover opperwachtmeester Van der Beek van de Kon. Marechaussée te Uden, in verband met den roofoverval van 20 Febr. 4934 op landbouwer Boumans te Uden, een volledige bekentenis afgelegd, waarbij P. de B. in snikken losbrak. Deze bekentenis werd gevolgd door be langrijke onthullingen en andere beken tenissen, waardoor bij zijn geweten wenschte te ontlasten. Ook bekende P. de B. mededader te zijn van den roofaanslag op de oude juf frouw Betje van Dyk te Geilen, die zwaar gewond werd achtergelaten. Voorts ook den aanslag op landbouwer v. d. Burgt te Veghel en den overval op het bejaarde echtpaar Van Bergen te Oss. Door deze bekentenis heeft opperwacht meester v. d. Beek 'n hoogst belangrijk succes in de opheldering der misdaden- reeks bereikt. o ALEM EEN EILAND. Dinsdag 11 Juni zal een heugelijke dag blijven in de geschiedenis van 't aloude dorpje Alem. 's Morgens 9 uur waren ve e kijklustigen samengestroomd om toe te zien hoe de gemeente Alem c.a. in tweeën werd verdeeld. Alem aan den eenen kant, Maren en Kessel aan den anderen oever van de Maas. Langzaam aan brokkelde de grond af en trokken de baggermolens zich voort, Omstreeks 10 uur begonnen de stoom, fluiten te gillen van de baggermachines en sleepbooten, waarmede het Sein werd. gegeven, dat de djjk tusschen Alem en Maren verbroken was, en het water recht streeks van de Oude Maas in 't nieuwe gedeelte kon vloeien. De vlaggen op de diverse schepen werden geheschen, maar in Alem was geen teek en van vreugde te be.'peuren. Alem was een eiland en zal voor eenigen tijd de verbinding met de bewoonde wereld over 't water moeten zoeken. Dit is een heel ongunstige toe stand voor de Alemsche inwoners. Met verlangen wordt dan ook uitgezien naar het oogenblik dat de verbindingsdijk mat Gelderland is tot stand gekomen. HONDENGEVECHT MET NOODLOT TIG GEVOLG. Te Dreischor ontstond er tusschen cte honden van V. d. D. en De B. een hevig gevecht. De eigenaars dreven de honden met stokslagen uit elkaar. V. d. D. be gaf zich na afloop van dit hondengevecht huiswaarts. Na ongeveer 10 minuten keerde hij terug en daagde De B. uit. Voordat De B., die op den grond zat, overeind was, haalde V. d. D. een ge opend zakmes te voorschijn en stak daar mede De B. in den buik. 1 Zomer in de stad Logé's op 't platteland. helpt U weer aan een serie goedkoope artikelen. LEEST HET VOLGENDE. DIT IS EEN KNAL-RECLAME 1 Bij aankoop van nevenstaande 10 bood schappen voor f 1.05, geven wij zoolang de voorraad strekt VRAAGT ONS NIEUW STROOIBILJET. Om kennis te maken met onze prima Crisis-Spaarkoffie van 69 cent per pond, geven wij op1 pond, een mooie geschilderde trekwagen 2 pond, een Engelsche theepot3 pond, een rieten poppenwagen. Beleefd aanbevelend, 1 pond suiker15 1 pond zout3 1 pond soda2 1 flesch azijn extract 10 1 pakje trustpudding 10 Vs pond koffie30 1 flesch limonade gazieuze 15 4 waspoeder5 1 ons frou-frou-koekjes 8 2 blauw7 Samen f 1.05 O O "O to O 3 O fD S3 <T> fï> O 3 voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bontmelerwaard i j per flesch 45 ct. Statiegeld 10 ct. Statiegeld 10 ct. LIMMADE GA ZED SE, per flesch 12 ct. h m Statiegeld 10 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1