Dit nummer bestaat uit 2 bladen De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Het NIEUWSBLAD van Heusden" No. 5547 Woensdag 19 Juni 1935. HET BLAD Buitenlandsch weekoverzicht. FEUILLETON. NOOIT MEER LAST ALS PRESTO WAST Binnenland. UND VAN ALTEHA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur^en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. is voor het Land van Heusden en Altena en zijn omgeving Het heeft in de dorpen Doeveren, Heesbeen, Aalburg. Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen, de Werken en Sleeu- wijk, Werkendam, Nieuwendijk, Alm- kerk, Dussen, Meeuwen, Eethen, Drongelen, B.-Broek, Sprang-Capelle, Aalst en Poederoijen zijn eigen agenten en bezorgers In geen blad vindt men zulke uitvoerige berichten en verslagen uit genoemde plaatsen. Om deze te kunnen geven, worden kosten noch moeiten gespaard Dat de bewoners dit waardeeren, blijkt uit het groot aantal abonné's in. iedere plaats Ben aantal, dat ondanks de slechte tijdsomstandigheden nog geregeld ■tijgt ■V De nieuwe abonné's ontvangen de tot 1 JULI a s. verschijnende nummers GRATIS. Veranderingen in de Europee- sche politieke situatie. Bete re verstandhouding tusschen En geland en Duitschland. Het pan-Slavische gevaar duikt weer op. Vrede in Zuid-Amerika. Iets over Noord-China. Het beeld, dat Europa acht dagen ïia Pinksteren biedt, onderscheidt zich wei zeer van dat, wat een week of twee drie voor dit feest van de politieke situatie gezegd moest worden. Wij, he- dendaagsche menschen leven snel van den eenen dag op- den anderen doen zich factoren voor, die niet on aanzienlijke veranderingen met zich me deslepen. Als eenige van die factoren van den laatsten tijd zouden wij moe ten noemen, de rijksdagrede van Hitier, de houding van Engeland in het Ita- liaansch-Abessijnsche conflict e,n het Fransch-Russische verdrag. Niet mo gen daarbij genoemd worden de ka- 173. Zij1 had haar gezien en nu kende zij haar. En toch brandde zij van ver langen haar weer te zien en met haar te spreken. Waarom die nieuwsgierigheid? Als men het jonge meisje dat had gevraagd, zo-u zij niet hebben kunnen antwoorden, want zij kon het zelf niet begrijpen. XVIII. HET ONWEER. De wolk, die Geneviève zoo onge rust had gemaakt, had zich weldra in een vreeselijken regen ontlast. Bliksem stralen schoten door de vensters naar binnen. Ziet u, juffrouw*, zeide de boe rin hoe goed' het is), dat u met de jongejuffrouwen hier zijt gekomen? Ja, goede vrouw, maar men zal ongerust over ons zijn; de wegen zijn nu -onbegaanbaar geworden; hoe zullen wij naar het kasteel Noirans terug komen. O! zeide de boerin be- hoort gij tot het gezelschap, dat bij den graaf de Marienne logeert? Ja, mevrouw. binetswisselingen in Engeland en Fran krijk deze hebben geen enkele ver andering ten gevolge gehad in de bui- tenlandsche politiek van beide landen en evenmin de veranderde toestand in China, welke zooals wij in ons vorig overzicht reeds uiteenzetten enkel en alleen een gevolg is van de doelbewuste Japansche expansiepoli tiek. Bekijken wij nu eerst eens, welke uitwerking de rede van Hitier tot op dit oogenblik gehad heeft. Als het grootste resultaat moet in dit verband wel genoemd worden de betere samen werking tusschen Engeland en Duitsch land, die zich wel het beste manifes teert in 'de huidige vlootonderhandeliu- gen tusschen de beide landen te Lon den. Reeds in ons vorig overzicht we zen wij Op het kennelijk gunstige ver loop welke deze conferentie hoogst waarschijnlijk zou nemen. Dat wij ons daarin niet vergisten, moge blijken uit het feit, 'dat men het reeds nu met elkaar eens geworden is. Zooals bekend eischte Duitschland 35 pCt. 'van 'de Engelsche vlootmacht, en dat wel 35 pCt. van de som van het aantal tonnen van de verschillende Engelsche eenheden. Dit heeft wel even wat haken en -oogen gegeven, want En geland, dat meerdere eenheden ter zee bezit, die in den loop van den tijd min der doelmatig zijn geworden, vreesde niet ten onrechte, dat Duitschland dan uit den aard van de zaak zijn beschik baar gekregen aantal tonnen zou be leggen op de meest economische wijze, dus in de het meest doelmatig geble ken eenheden. Daardoor zou de machts verhouding tusschen de Engelsche vloot, die een heel wereldrijk heeft te beschermen en de Duitsche vloot, die in feile slechts tot kustbescherming behoeft dienst te doen, niet 103 35 be dragen, maar bijv. 100 50 of 60. En geland opperde dus bezwaren tegen deze Duitsche eisch. Duitschland heeft intusschen de gegrondheid van deze bezwaren ingezien en er in toegestemd genoegen te nemen uit een verhou ding van 35 100 voor elke categorie afzonderlijk. Men is er zich in de Wil- helmstrasse welbewust van, met deze concessie een steentje te hebben bijge dragen tot een betere verstandhouding met Albion in 'de toekomst. Gelijktijdig met deze vlootbesprekin- gen heeft men ook onderhandeld over het Engeland zoo na aan het hart lig gende luchtpact. De vraag is hier op het oogenblik: Zullen Duitschland en Engeland ook over dit Onderwerp eerst een 'tweezijdig verdrag sluiten of zul len alle toekomstige deelnemers dade- O! dan kunt ge gerust zijn, het kasteel is niet veraf; mijn man heeft goede been-en en zal er binnen twintig minuten heengaan om een rijtuig te ha len. Een oogenblik daarna verscheen de boer. Hij herkende Geneviève en haar leerlingen dadelijk, want hij had hen dikwijls met den graaf ontmoet. Zijn vrouw zeide hem1, wat zij van hem verlangde. Zeker, met veel plezier, ant woordde hij als het onweer voorbij is, zal ik gaan. Geneviève dankte hem hartelijk. Jean, hernam de vrouw waar is Palotte Wees gerust, zij heeft het onweer zien aankomen en zij zal nu wel niet ver van hier zijn. Inderdaad werd bijna dadelijk daarna het belletje van den hamel gehoord. De boer ging haastig naar buiten, om de stallen te openen. Weldra werd de deur weer geopend. La Palotte kwam binnen. Toen zij de jonge meisjes zag, bleef zij verwonderd en verbluft staan. Maar de twee kleine jongetjes waren weldra op haar toegevlogen en hielden haar knieën vast. Zij zette haar hoed af, hing hem aan een spijker op, kuste de twee kleintjes, en begon de jonge meisjes, en vooral Geneviève aan te kijken. Haar gelaat, dat gewoonlijk kalm waS, werd eensklaps levendig, en haar blik lijk tegelijk onderhandelen? In ieder ge val; ot eerst tweezijdig verdrag, of gemeenschappelijk onderhandelen, met de werkzaamheden, die aan het lucht- Locarno moeten voorafgaan, zal spoe dig een aanvang worden gemaakt. Welk een uitwerking de houding van Engeland ten opzichte van het Ita- liaansch-Abessijnsche conflict op de po litieke machtsverhoudingen in Europa heeft gehad, hebben wij in ons vorig overzicht reeds uiteengezet. Wij heb ben daarin aangetoond, dat Italië door Engeland's toedoen weer veel meer in Duitsche richting werd gedreven. Bovendien was er nog een reden zich meer naar Duitschland en wat minder naar Engeland en meer speciaal Frank rijk te wenden. Frankrijk, Rusland en Tsjecho-Slowakije zijn zooals bekend, sinds eenigen tijd door militaire aLian- ties met elkaar verbonden. Door deze verbintenis tusschen Rusland en Tsje cho-Slowakije heeft Rusland een zeke ren invloed in Midden-Europa, speciaal ook in het Donaubekken gekregen en het heeft er allen schijn van, dat de Sow jets dezen invloed ook willen ge bruiken. De goede betrekkingen, die Moskou op het oogenblik met de Klei ne Entente aanknoopt; zijn een vinger wijzing in deze richting. Nu is het be kend, dat Italië van een Duitschen in vloed in Midden-Europa niets wilde we ten en zich daarom dan ook met En geland en Frankrijk verbond. Maar nog veel minder wil het weten van een Rus- sischen invloed. Daar komt nog bij, dat door den invloed, die Rusland op de 'landen van de Kleine Entente uit oefent, een gevaar van voor den we reldoorlog weer actueel is geworden, n.I. het pan-Slavisme. Een pan-Slavis- me is voor I talie's vriend Hongarije, niet minder dan een nachtmerrie. Dit alles "is reden genoeg voor Mussolini om zich wat van Rusland's bondge noot Frankrijk af te wenden en als lo gisch gevolg daarvan weer meer in Duitsch vaarwater te gaan zeilen. Zoo- als men ziet: De Europeesche poli tieke situatie kan van vandaag op mor gen een grondige verandering onder- Aan den bloedigen strijd in den Cha- co is een einde gekomen. Wat den Vol kenbond dus niet gelukt is, gelukte den Zuid-Amerikaanschen staten, die het initiatief tot bemiddeling hebben genomen. Waarmede echter geenszins wil worden gezegd, dat deze sta len hun taak dus beter hebben waarge nomen dan Genève. Dat hun poging succes heeft gehad is in hoofdzaak te danken aan het feit, dat zoowel Boli- had een onbegrijpelijke uitdrukking. Ook Geneviève zag la Palotte aan dachtig aan, die, niettegenstaande haar boerinnekleederen, zoo mooi' was, hoe wel een groote droefheid op haar ge laat stond te lezen. Koude, hitte en wind hadden aan haar huid en eenigszins bruine tint gegeven; maar haar trekken waren fijn gebleven, en haar handen, haar mond, hare oogen hadden een aristocratischen vorm. Geneviève's hart was beklemd. Die arme vrouw! zeide zij tot zichzelf; zij kon zich geen rekenschap geven van het gevoel, dat zij had. Arme vrouw! haar lichaam is gezond, maar helaas! haar geest is ziek. Ja,' la Palotte was haar geheugen kwijt. Zij kon zich niets herinneren; zaken die ojp haar zelf betrekking hadden, kende zij aan anderen toe. M|aar wanneer er van den tegen- woordigcn tijd sprake was, was zij volkomen helder en drukte zij1 zich in elegiante, nette termen uit en deelde raadgevingen uit, waar nooit iemand spijt vian had. De boerin niami haar mee in een ander vertrek om haar van kleeren te doen .veranderen. Nia eenige minuten keerden beiden terug. La Palotte nam op een tabouretje plaats. Moeder Palotte, zeide een van via als Paraguay strijdensmoe waren en niets liever wenschten dan een aan leiding om vrede te kunnen sluiten. Een conferentie van uitsluitend Zuid- Amerikaansche staten zal nu trachten het Chaco-conflict langs vreedzamen weg op te lossen. Heeft men daarin geen succes, dan 'zal de kwestie door het Internationale Gerechtshof te 's Gravenhage worden beslecht. De Japanners gaan gestaag verder met geheel Noord-China tot aan den Hoang-Horivier onder hun invloed te brengen. Welk bestuur men aan het nieuw veroverde gedeelte wil geven is nog niet geheel duidelijk. Maar twee dingen zijn mogelijk: óf men zal aan Noord-China een eigen regeering, die in hoogte mate onafhankelijk van Nan king ,zal zijn ,g[even; of men zal Noord- China mlet Mandsjoerije verbinden en den jeugdigen Mandsjoekwo keizer Kang-T'eh op den ouden drakentroon zijner voorvaderen te Peking 'zetten. Aan welke van deze beide oplossin gen Japan de 'voorkeur zal geven, zal de toekomst leeren. Slechts zeker is reeds nu, dat 'de Nankingregeeringvs weer een groot gedeelte van het ge bied, waarin zij de heerschappij uitoe fende ,za! moeten verliezen. (Nadruk Verboden). bij kwam, kon hij uit het linkeroog na genoeg niets meer zien. F. klaagde den volgenden dag over zware hoofdpijn. De landbouwer J. v. d. W., die tus schen de beide getroffenen stond, is niet geraakt. BLIKSEM IN STAL GESLAGEN. Te Mill (N.-Br) stonden tijdens een onweer drie landbouwers in een stal te praten, toen plotseling de bliksem insloeg. De landbouwer F. en zijn stiefzoon J. vielen bewusteloos neer. Toen J. weer de twee jongetjes zing ons wiat voor! Neen, antwoordde zij zacht nu niet. Jia, ja, moetje, zeide het andere jongste. Miaar ik wieet niets meer, ik weet het niet meer. Wiacht, dan zal ik bet u zeggen. En de kmaap begon het liedje te neuriën. Jia, o, ja, zeide zij. Zij hield hiaar oogen op Geneviève gericht en zong. Zij zong, zooials zij deed, toen zij op de rots zat, het eerste gedeelte van het lied; toen hield zij op. Nog meer, nog meer, riepen de kinderen. Jia, zeide zijl treurig het is nog verder, miaar ik weet het niet meer. Als ik het eens beproefde, diacht Geneviève wiaarom zou ik het niet doen? Zij! vervolgde het lied. Zoodna zij Geneviève's stem' hoorde, beefde Iia Palotte; haar oogen schitter den en zij1 sloeg de miaat met haar hoofd. En toen het jonge meisje geëindigd had', riep de herderin eensklaps he vig ontroerd uit: Diat is het, zoo is het, nu herinner ik het mijlO, God, zou mijn ge heugen weer terugkomen! Jia, mevrouw, zeide Geneviève haastig gij' zult u alles weer herin- neren. Miaar wij1 hebben het einde van MAN TE WATER GEWORPEN. Sedert eenige dagen was het den buren van den alleenwonenden heer Kroeze te Wildervank opgevallen, dat het huis ge sloten bleef. Bij een ingesteld onderzoek bleek alles in de woning overhoop te zyn gehaald, terwijl de brandkast geforceerd was. Van den heer Kroeze ontdekte men evenwel geen spoor. Een onderzoek werd ingesteld, terwijl men overging tot dreggen in het Ooster- diep voor de woning van den heer Kroeze. Het duurde niet lang, of het lijk van Kroeze werd opgehaald. Het slachtoffer bleek gebonden te zijn, terwijl zijn lichaam verzwaard was met een stuk ijzer. Hier door is komen vast te staan, dat misdrijf in het spel is. OP POLITIEAGENT GESCHOTEN. Zondagochtend ontdekte een politie agent aan den Schenkweg te 's Graven hage een verdacht persoon, die aan het slot van de deur eener slagerij stond te morrelen. De agent sprak hem aan en inspec teerde de actetasch die hij bij zich droeg. Deze bevatte inbrekerswerktuigen, zoodat tot arrestatie werd overgegaan. Op weg naar het politiebureau trok de arrestant een revolver, dien bij op den agent richtte, waarop deze zijn fiets op nam en die naar het hoofd van den arres tant wierp. De arrestant wist evenwel te ontkomen. In zijn vlucht lostte hij 4 schoten op den politieman, zonder hete te treffen. De agent lostte daarop twee schoten op den vluchteling, die spoedig in het Haagsche Bosch verdween. o DOODELIJK AUTO-ONGELUK IN TILBURG. Zondagavond heeft op den Bosscheweg hij café de Druiventros een doodelijk on geluk plaats gehad. Enkele jongens uit Oisterwijk wilden zich per rijwiel naar Tilburg begeven. Ter hoogte van café de Druiventros moesten zij om aan de rechterkant van de Bosscheweg te komen dien weg oversteken. Op dezelfde tijd naderde uit de richting Den Bosch een auto, bestuurd door H. P. uit 's Bosch met een vrij snelle vaart. De autorijder trachtte nog de wielrijders te ontwijken, maar slaagde daarin maar gedeeltelijk. Een van de jongens, een zekere 18 jarige V. D. uit Oisterwijk werd door de auto gegrepen en tegen den grond gesmakt. Het slachtoffer was op slag dood. het lied nog niet gezongen. Laat ons) eens probeeren. La Palotte, die in het eerst aarzelde;, viatte weldra de woorden op en het laatste couplet zongen zij te zamen. Heel goed, zeide het jonge meisje liaat ons nu weer beginnen. Een, twee; drie En zij' zongen zóó mooi, diat de boerin haar tranen niet kon weerhouden. Do twee leerlingen applaudiseerden, en de jongetjes hadden met wijdgeopende oogen toegeluisterd. Geneviève zeide) tot zichzelf, dat la Palotte zeker vroiet- ger een heel goede musicienne moest geweest zijn, want nog zong zij zuiver, en vol gevoel. Wiat la Palotte betrof, zij bleef on bewegelijk als een beeld het jonge meis je aanstaren; haar blik drukte onuit sprekelijke teederheid uit. Eensklaps richtte zij het hoofd op, zuchtte en wischte haar tranen af. Nog eenige oogenblikken daarna zeide zij zacht: Gijl zijt jong en mooi', heel mooi; gij zingt als een engel juffrouw; dlie andere, die ik vroeger heb gekend), wasl toen ook mooi, en zong ook zoo góedl als gij. Zij' boog het hoofd en begon te he ven. Luister eens, hernam zij dat moet ik ui nog zeggen: haar moeder heeft haar Vervloekt en daarom1 is zij a ltijd óngelukk ig gew ee st (Wordt vervolgd), j voor bet Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard ■■■■■■■■aHHBanaHaaasnmnnMmansnBasn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1