CONCERT Buitenland. Plaatselijk Nieuws. BELANGRIJKE ARRESTATIE TE VEGHEL. De Kon. Marechaussee te Veghel, onder leiding van opperwachtmeester v. d. Kan heeft een sensationeele arrestatie verricht met de aanhouding van een der vooraan staande burgers van Veghel, den eigenaar van het groote hotel Benkers aan de Hoofdstraat, ernstig verdacht opdracht te hebben gegeven tot de brandstichting in de Benkers bakkerijen te Megen. De arrestant, die zeer onder den indruk was,1 is onder zwaar geleide naar Oss overge bracht. De arrestatie is een gevolg van de be kentenis van P. de B., die was ontlokt door den opperwachtmeester Van der Beek uit Uden en v. d. K. uit Veghel. DE JACHT IN DE PROVINCIE NOORDBRABANT. Bij besluit gan de Minister van Eco nomische Zaken is geopend Op klein wild Patrijzen van 31 Aug. 4935 tot 1 Jan. 4936korbanen van 5 Oct. tot 26 Jan. 4936; korhennen van 5 Oct. tot 40 Nov. 1935fazantenhanen van 5 Oct. 1935 tot 26 Jan. 1936 fazantenhennen van 5 Oct. 1935 iot 1 Jan. 1936hazen van 5 Oct. 1935 tot 1 Jan. 1936. Op waterwild Watersnippen van 22 Juli 1935 tot 40 April 1936; ganzen van 22 Juli 1935 tot 10 April 1936 eenden, alle soorten behalve bergeenden en eidereenden, van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 meer koeten van 31 Aug. 1935 tot 9 Fgbr. 1936, goudpluvieren van 31 Aug. 1935 tot 9 Febr. 1936. In het geheele Rijk zal de jacht niet worden geopend op hertekalven, reekalven, die in den loop van het kalenderjaar zijn geboren, benevens op zwanen, bergeenden, eidereenden, duikers, kemphanen, wulpen, scholeksters, gruti's, tureluurs en water hoentjes. o AANVRAAG VOOR STEUN. De Nederlandsche Groenten- en Fruit- centrale maakt bekend, dat beoefenaars van den tuinbouw, die in 1934 met haar toestemming hun zelf geteelde producten op de markt of in eigen winkel hebben verkocht of hebben uitgevent, een aan vraag voor steun kunnen indienen. Nadat deze aanvraag in het bezit van de Centrale is, wordt den aanvragers een formulier ter invulling toegezonden. Dit formulier moet volledig en duidelijk inge vuld en vergezeld van de noodige bewijs stukken uiterlijk 30 Juni worden inge diend. Formulieren, die na dien datum binnenkomen, kunnen niet meer in be handeling worden genomen. VERKEERSONGELUKKEN. Zaterdagmiddag is te Tilburg een motor rijder in botsing gekomen met een per sonenauto. Met een gebroken sleutelbeen en een gecompliceerde linkeronderbeen- breuk is de motorrijder naar het zieken huis overgebracht. Te Oosterhout (N.Br.) werd de fietser J. F. by het jplotseling oversteken van den weg door een auto uit Utrecht aan gereden. Hevig bloedend werd hy in een naburige woning binnengedragen en nadat geneeskundige nulp was verleend naar het ziekenhuis overgebracht. Zondagochtend vroeg is onder de ge meente Haren bij Groningen een auto ongeval gebeurd, waarbij twee personen het leven verloren en twee zwaar werden gewond. Zondagmiddag is op den hoek van den Eikbosscherweg en de Paulus Potterlaan een hevige botsing ontstaan tusschen twee auto's, waarbij een van de wagens over den kop sloeg. Een persoon werd gedood, en twee anderen licht gewond. Zondagavond heeft op den rijksstraat weg 's-Bosch Grave een botsing plaats gehad tusschen een autobus waarin zich 13 kinderen bevonden en een luxe auto. Beide wagens kantelden. Onder de kinde ren ontstond een ware paniek en ver schillenden van hen liepen kwetsuren op. Dr. Kanters uit 's-Grave verleende ge neeskundige hulp. De autobus was af komstig uit Nijmegen, de luxe auto kwam uit Mill. Een onderzoek naar de schuld vraag wordt ingesteld. o INGESLAGEN. Tydens een onweer, dat Zondagmorgen boven Moercapelle woedde, is de bliksem in den toren der Herv. kerk geslagen. Onder de kerkgangers bracht dit een groote schrik teweeg en allen drongen naar de uitgangen. Het uurwerk, dat stil was blyven staan, kon weer op gang worden gebracht. De bliksem had verder geen schade veroorzaakt. TEKORTEN DER SPOORWEGEN GESTEGEN. Blijkens de verslagen van H.IJ.S.M. en S S. bedraagt het in 1934 geleden ver lies in totaal f 30.798.146, waarvan voor rekening der H.IJ.S.M. komt f 17.110.090 en voor rekening der S.S. f 13.688.073. De Staat moet in verband hiermee uit- keeren aan de H.IJ.S.M. f 18.010.091, aan de S.S. f 14.408.073, tot. f 32.418.163 (vorig jaar f28.690.971). DE ROOFOVERVAL TE DINTHER. Rijkspolitie grijpt in. Zaterdagmorgen zijn door de Rijks politie zwaar geboeid naar 's Bosch over gebracht, de twee gebroeders den Br. en M. v. O., allen uit Oss, zeer ernstig ver dacht den overval gepleegd te hebben op den gepensionneerden majoor van de Rijks- veldwacht, den heer Wijdeman te Dinther. —O DOOD GEVALLEN. Zaterdag is een 67 jarig man, die op het dak van het Concertgebouw te Am sterdam een vlag wilde hijschen, gestrui keld en van het dak op straat gevallen. De man was onmiddellijk dood. VROUW IN BRAND GERAAKT. Zaterdagmorgen was de echtgenoote van den vischgrossier Kroos, in haar woning te Enschede bezig kleeren te wasschen met benzine. Hierbij vatten haar kleeren vlam, waardoor zij zeer ernstige brand wonden opliep. In zeer zorgwekkenden toestand is zij naar het ziekenhuis over gebracht. VERDRONKEN. Te Apeldoorn is de 20 jarige schippers knecht Roelof Sempel uit Zwolle van een loopplank naar de motorboot Risico 3 in het kanaal gevallen en verdronken. O ZWAAR GEWOND. De 20 jarige H. Frederiks, werkzaam aan de moutfabriek Aurora te Gennep, had het ongeluk achterover van een open lift te vallen, waardoor hij met zijn hoofd op den grond neer kwam en zeer zwaar werd gewond. Hij is naar het zieken huis te Gennep vervoerd. Zijn toestand is ernstig. DE VROUWEN VAN OSS. Naar verluidt heeft de gemeentepolitie te Oss gearresteerd en naar 's Bosch over gebracht de wed. v. B.-v. H., die met leden van het Ossche boevengilde in con tact zou hebben gestaan. Dit is thans de derde vrouw die in dit verband werd aangehouden. DOLLE HOND BIJT 23 PERSONEN. Te Matero in de provincie Barcelona (Spanje) zyn 23 personen door een dollen hond gebeten. Van de ongelukkigen zijn er 15 overleden. Ook in de provincie Cordova is een epidemie van hondsdol heid uitgebroken. o VERDRONKEN. Een met 6 Poolsche pioniers bezette ponton werd midden in de Weichsel door den stroom omgeworpen. De 6 soldaten geraakten te water en hoewel hun ka meraden onmiddellijk te hulp snelden, verdronken 3 mannen. De overige 3 konden worden gered. SPOORWEGRAMP. 14 d o o d en. Zaterdagnacht is nabij Londen een ern stig spoorwegongeluk gebeurd. Nabij het station Welwyn, 20 kilometer ten noor den van Londen, stond een sneltrein voor een onveilig signaal. Een andere trein is op den stilstaanden trein gereden, waarbij tal van wagens geheel of gedeeltelijk in elkander werden gedrukt. Het opruimings- werk heeft den geheelen nacht geduurd. Tot Zondagochtend waren veertien dooden en zestig gewonden geborgen.. Nog een treinbotsing. Nauwelijks 12 uur na dit ernstig spoor wegongeval, heeft zich nabij Glasgow in Schotland een nieuw treinongeluk voor gedaan. Een personentrein reed tegen een stootblok. 22 personen werden gewond, waarvan 3 ernstig. HEUSDEN. te geven door de „HEUSDENSCHE FANFARE" Directeur de Heer Joh. v. Berkel uit Ammerzoden, op Donderdag 27 Juni a.a., des avonds om 8 uur (Z.T.) op de Muziektent, Visch- markt. Alsdan zullen o.m. de beide Concours- nummers ten gehoore worden gebracht, waarmede de vereeniging op het Nationaal Concours te Wijk met niet minder dan 330 punten een eersten prijs behaalde in de afd. Uitmuntendheid. Het Consultatiebureau voor zuige lingen, vanwege het Groene Kruis alhier, werd Maandag door 26 moeders met 27 zuigelingen bezocht en wel7 uit Heus- den, 5 uit Herpt, 2 uit Oudheusden, 2 uit Heesbeen, 5 uit Genderen, 4 uit Wijk, 1 uit Veen en 1 uit Aalburg. Zaterdagavond gaf het Heusdensch Kinderkoor „Frisch gezongen" in samen werking met de mondharmonica-club uit Zalt-Bommel, onder leidiug van den heer Runge, een uitvoering op de Vischmarkt. Zeer vele luisteraars, gedachtig aan de vroegere prestaties van bovengenoemde clubs, op het terrein verschenen en smaak ten wederom veel genot door wat ten gehoore werd gebracht. Een woord van dank komt dan ook den jeugdigen dile- tanten met hun directeur ten volle toe. Zondagavond gaf de „Fanfare der H. Familie" haar eerste concert op de muziek tent, hetwelk eveneens veel belangstelling trok. Aanstaande Zaterdag zal dan de dam-simultaan-seance, te geven door den oud-kampioen van Nederland en thans kampioen van Amsterdam, F'. Ra- man, gehouden worden. Definitief heb ben zich een 50-tal deelnemers aange meld, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat dit nog tot 60 a 65 wordt uitge breid. Uit den aard der zaak zijn voor een dergelijke deelname veel borden met schijven noodig. Gaarne zouden we daarom vernemen wie ons aan een compleet spel kan helpen voor gebruik. Men kan een boodschap afgeven bij: A. de Graag, Ridderstraat. Tenslotte mochten er nog spelers zijn die wen- schen mede te spelen, laat deze zich dan zoo spoedig mogelijk opgeven bij genoemd adres. Naar wij vernemen is de „Heus- densche Fanfare", directeur de heer Joh. van Berkel uit Ammerzoden, voor nemens deel te nemen aan her Festival, uitgeschreven door de Harmonie „De Eendracht" van Nieuwkuik en Onzen- cord. ALMKERK. Bij de jl. Maandag 17 dezer al hier gehouden verkiezing voor leden van den gemeenteraad, werden de navolgende heeren gekozen C. G. de Jong, B. Koek koek, B. W. Buizer, P. v. d. Wal, P. A. Nieuwenhuizen, A. Burghout, Jac. v. Leeuwen, H. Dekker, C. A. Walraven, J. de Jong en J Ouwerkerk. Jl. Zaterdag speelde de Korfbalver- een. A.K.C alhier een vriendschappelijken wedstrijd te Arkel tegen „Ado" aldaar, welke eindigde in een 30 overwinning voor A.K.C. Naar wij vernemen zullen op Za terdag 22 en 29 Juni door de korfbal- vereen. „A.K,C." alhier, groote seriewed strijden gehouden worden. Deelgenomen wordt door 8 clubs en wel „Regenboog" Dordrecht„Sparta" Zaltbommel „Rust Roest" Nieuwendijk „Herovina" Her wij nen „A.D.O." Arkel; „G.K.V." Gorin- chem „De Zwaluwen" Lage Zwaluwe en „AV.VAsperen". Hiervan spelen op 29 Juni A.D.O., G.K.V. en Regenboog. De andere (op Zaterdag 22 Juni, terwijl A.K.C. op beide dagen meespeelt. Hoewel de eerste Zaterdag ook fraaie wedstrijden te zien zijn en het aan spanning niet zal ontbreken, is toch de tweede de belang rijkste, daar het meespelen van Regenboog (oud 4e klasse, thans 2e klasse N.K B.) korf balspel te zien zal geven, zooals men hier nog nooit heeft gezien. Een kijkje te gaan nemen is zeker de moeite waard. AALST. In een der nachten van de vo rige week zijn door een losloopende hond bij den 'heer P. B. zes konijnen verscheurd en doodgebeten. Het is te hopen, dat de viervoetige dief gauw gepakt wordt, daar al meer van zulke gevallen zijn waargenomen. CAPELLE. De postduivenvereen. „De Lucht vaart" alhier, hield met oude duiven een wedvlucht vanaf Tourain met den vol genden uitslag G. Vos, 1, 4, 5, 8 en 11 P. Nieuwenhuizen, 2 J. Meter, 3^Adr. Klootwijk, 6, 7, 10 en 42 Adr. Bakke ren, 9 en C. Verhagen, 13, 14 en 15. Deze week Donderdagavond worden geen duiven ingekorfd, omdat niet gevlo gen wordt. Het zoontje van den melkslijter M. had het ongeluk onder den wagen van zijn vader te vallen. Geneeskundige hulp werd ingeroepen. De in de Herv. kerk gehouden Pinkstercollecte heeft f 62,65y2 opgebracht. DUSSEN. Aantal geldige stemmen 1532. Lijst H. v. Daal (R.K.) 354 stemmen'. Gekozen: H. v. Daal, A. Leeggangers en A. Heesters. Lijst J. v. Balkom1 (R.K.) 131 stemmen. Gekozen: J. v. Balkom. Lijst B. Koekkoek (A.R.) 223 stemmen. Gekozen: B. Koekkoek en P. v. d. Zouwen. Lijst J. v. Etten (R.K.) 160 stemmen. Gekozen: J. v. Etten en A. Berm. Lijst J. Jongbloets (R.K.) 94 stemmen. Lijst J. v. Bergen (R.K.) 89 stemmen. Lijst Th. Hanegraaf (R.K.) 96 stemmen. Lijst M. Millenaar (C.H.) 118 stemmen. Gekozen: M. Millenaar. Lijst G. v. Rijswijk (C.H.) 267 stem men: Gekozen: G. v. Rijswijk en A. v. Vucht. De oude raad bestond uit H. van Daal, J. Jongbloets; J. v. Balkom1, F. Herman, G. van Rijswijk, B. Koekkoek, A. Leeggangers, J. van Dijk, M. v. d. Pluijm, Th. v. d. Pluijm, P. v. d. Zouwen. M. v. d. Pluijm, F. Herman en J. van Dijk stelden zich niet meer candidaat. Bij den landbouwer v. Vucht al hier, werd een zijner beste koeien door den bliksem getroffen en gedood. öp 14 Juni j.l. herdacht het echtpaar B. Schalken-Versteijn alhier, zijn 40-jarige echtvereeniging. Van ver schillende zijden mochten zij blijken van belangstelling ontvangen. Doof bu ren werd een fraaie eereboog geplaatst. ELSIIOUT. Tijdens een onweer, dat zich Vrij dagavond boven ons dorp ontlastte, sloeg circa half twaalf de bliksem in de kapitale boerderij van den heer M. Muskes. In enkele oogenblikken stond het heele achterhuis in lichter laaie. Door den gunstigen wind en het bij zonder krachtig optreden van de brand weer bleef het woonhuis gespaard en kon ook voorkomen worden, dat een er naast gelegen woning vlam vatte. Twee kalveren, de nog aanwezige voor raad en bijna de geheele landbouwin- ventaris kwamen in de vlammen om. De boerderij was pas een 12-tal jaren geleden gebouwd. De zeer aanzienlijke schade wordt gedeeltelijk door assu rantie gedekt. GIESSEN. De gehouden Pinkstercorllecte voor de zending in de Ned. Herv. Kerk heeft gezamenlijk opgebracht de som van f46.62. LAND VAN ALTENA. Met ingang van 17 Juni 1935 gelden voor de vroege aardappelen de volgende voorschriften: Alleen voor menschelijke consump tie geschikte kwaliteit mag worden geveild. Als ^minimumprijs zal gelden voor groote van 3*6 mm. en hooger en voor drielingen van 2838 mm., 7 gld. per 100 KG. en voor kriel beneden 28 mm., 4 gld. per 100 KG. De heffing bedraagt voor alle sor teeringen en voor alle partijen fo.80 per 100 KG. NIEUWENDIJK. Naar we vernemen zal het Chr. Kinderkoor „Advendo", directeur de WelEd. Heer S. Kuipers, deelnemen aan het met 23 Augustus a.s. te hou den concours, uitgeschreven door het mannenkoor „Onderling Genoegen" alhier. De Pinkstercollecte, welke be stemd is voor de Zending, heeft in de Geref. Kerk alhier, opgebracht de som van f 449. Zaterdagavond maakte het fan farecorps „Overwinning na Strijd", directeur de WelEd. Heer O. Wal raven Jz„ een muzikale wandeling door ons dorp ter gelegenheid van het behaald succes op het concours te Wijk en Aalburg. NEDERHEMERT. De heer B. v. Kooten alhier, heeft naar we vernemen bedankt als ouderling der Ned. Herv. Kerk. (Rietschoot). Zaterdagavond verleende cle Fanfare „Concordia" alhier hare medewerking aan het concert te geven door de Fanfare Prins Hendrik te Aalst; de bloem pjesverkoop ten bate van de Fanfare „Prins Hendrik" bracht ongeveer f40 op. Op de te Nederhemert (Eiland) gehouden verpachting van hooigras van de uiterwaarden bestond weinig animo. Sommige perceelen brachten zelfs maar de helft van den prijs op van het vo rige jaar. OUDENDIJK. Onze dorpsgenoote Jeanna van Vugt, behaalde het diploma naailes. Zij heeft hare opleiding genoten bij Mej. O. Oversteeg te Werkendam. RIJSWIJK. De heer P. Westerlaken tot op heden controleur plombeerder der Ned. Akkerbouw-Centrale is met 'in gang van 17 dezer, aangesteld tot controleur der Necl. Groenten- en Fruitcentrale inzake de vroege aard appelenregeling. WIJK EN AALBURG. Vergadering van den raad de zer gemeente op heden Woensdag 19 Juni des nam. 4 uur. Te behandelen onderwerpen: 1. Mededeeling en ingekomen stuk ken. 2. Vaststelling heffings- en invorde ringsverordening vergunningsrecht sterken drank. 3. Wijziging Electriciteitsbegrooting 1934- 4. Wijziging gem.begr. 1934 en '35. 5. Gunning der gehouden verpach ting van hooigras. De timmerman P. Smits al hier, had het ongeluk met zijn rech terhand in aanraking te komen met de messen van een z.g.n. vlakbank. De middelste drie vingers werden hierbij zoodanig geblesseerd, dat. ge neeskundige hulp moest worden in geroepen. Maandagmorgen omstreeks half elf had op den Hoogen Maasdijk na bij de z.gn. Molenstoep een aanrij ding plaats tusschen 2 vrachtwagens. Uit de richting Heusden kwam een auto van de expeditie onderneming van Van Gend en Loos, terwijl uit de Aalburgschestraat een wagen van Gebr. den Dekker uit Veen de stoep opreed, die eveneens de richting Wijk wilde volgen. De wagen van Van Gend en Loos werd in de flank ge grepen, de bestuurder remde krach tig, maar kon niet voorkomen, dat de wagen van den dijk gleed. Met een der achterwielen bleef deze han gen. Bij van G. en L. werd de reser veband zwaar beschadigd, zoodat deze onbruikbaar was geworden, bij de auto van Gebr. den Dekker werd het spatbord ingedrukt, terwijl voorwie len, veeren en bumper verzet werden. Het ongeval is nog goed afgeloopen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Door een takelwagen der gara ge v. d. Maaden en op eigen krach ten werd de zware auto, na veel moeite weer op den dijk gebracht. Bij een onmiddellijk ingesteld onder zoek vanwege de gemeentepolitie ble ken de remmen van beide auto's be hoorlijk in orde te zijn. Omtrent de schuldvraag wordt een nader onder zoek ingesteld. WOUDRICIÏEM. Bij de Maandag gehouden stem ming voor den Gemeenteraad werden in totaal uitgebracht 882 geldige stemmen, waarvan 303 op lijst 1 S.D.A.P., gekozen derhalve W. Viveen, J. Kuijpers en C. Groeneveld Mzn. 79 op lijst 2 Vrijheidsbond, geen zetel. 122 op lijst 3 Vrijz. Democraat, gekozen Arie v. d. Wiel. 461 op lijst 4 Chr. Hist., gekozen A. B. Holster. 217 op lijst 5 Anti Rev., gekozen M. D. Wendel de Joode en J. Spiering. Vanwege de Ned. Groenten- en Fruitcentrale is vanaf 17 Juni 1935, de heer H. de Lorm alhier, belast met de controle op de naleving der voorschriften betreffende de afzetre- geling van vóór 1 Aug. 1935 ge oogste aardappelen. UITWIJK. De fanfare „Juliana", directeur de heer P. C. van der Wiel, behaalde Zaterdag op het concours te Sprang met 289 punten een 2e prijs in de 2de afdeeling. WELL. De muziekvereen. „O. B. K." al hier, heeft ter gelegenheid van haar behaalde succes Zaterdagavond haar eerste zomerconcert gegeven, onder de lindeboom. Daarbij werden uitgevoerd' de concoursnummers met nog twee extra zware nummers en verschillende marschen, terwijl met het Wilhelmus werd gesloten. Er was nogal tamelijk veel belangstelling. De bloempjesverkoop heeft f21.70 opgebracht. WASPIK. De landbouwer V. uit 's-Gra- venmoer vond gisteren een zijner beste koeien in een weiland, onder deze gemeente gelegen, dood. Het vleesch wercl voor de consump tie afgekeurd. Voor den landbouwer een groote schadepost. WERKENDAM. Benoemd als kommies der Dir. Bel., Invoerr. en Accijnzen, stand plaats Werkendam, de heer J. Wo- ninge van Nieuw-Weerdinge (Dr.). Zaterdag 8 Juni j.l. organi seerde de postduivenvereen. „Tot Weerziens" een wedvlucht van Cov- beil (Fr.). Uitslag als volgt Visser en van Berchum 1 en 7 PI. Groeneveld 2 en 3T. de Klerk 4 Biesheuvel-Visser-Pruissen 5 Vos- Koman 6, 10 en 11; IT. Admiraal 8: J. Zwets 9; v. Kooij-de Koter 12; M. de Vries 13 en C. A. Deenik 14. J.l. Woensdag maakte de Herv. Knapenvereen. „Benjamin", onder lei ding van haar leiders Bouman en Pruij- sen, een reisje naar Den Haag en Sche- veningen. Omstreeks 7 uur vertrokken ze met de groote touringcar van Westerhout. De zon scheen heerlijk en het beloof de een goede dag te worden. Ruim' 9 uur kwam men in Den Haag aan. Eerst ging men naar de Eerste en Tweede Kamer. Hier werd alles door de respectievelijke leiders verteld, zoo- dat de kinderen een aardigen indruk gekregen hebben van liet interreur der gebouwen, van waaruit onze regee- ringsbesluiten komen. Nu werd een rondwandeling gemaakt langs enkele standbeelden, paleis van wijlen Koningin-Moeder en het Kon. paleis. Hierna naar het gebouw, dat herinnert aan de donkere bladzijde der historie n.I. Gevangenpoort. Hier kreeg' men een indruk van de gruwelijke straf ten, die vroeger toegepast werden en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 2