Wie dus tjét goede wil voorstaan, onverschillig welke politieke richting men is toegedaan, brenge zijn (hare) stem uit op den candidaat No. 1 van LIJST 2. Het Voorgras PUBLIEKE VERK06PING dekkleeden J. SCHETSELAAR Ford-Vrachtwagen lotaris Van Gendt Notaris SCHREURS HUIS met schuur en erf, Zulke afgevaardigden hebben/wij en behooren ook in den Gemeenteraad terug te komen. (r. M. Egberts lü^t. de Vries S\van pinksteren en Seertruitty v. pinksteren Bekendmaking. Notaris A. SCHAAP W. C. Rdedli. publiek verkoopen HOOIGRAS iOEDKOOPE BAZAR A. v. LOOPIK, B 196, Dussen. indheelkundige GÖfUNCHEM Kiezers en Kiezer essen van Wijk en Aalburg! Vele Kiezers en Kiezer essen die het goede willen. Nptaris PAAP de onschuldige moorden op Jan en Cornells de Witt. Een bijzondere attractie vormde de Bijenkorf, de roltrap, de lift en de daktuin vielen goed in den smaak. Alvorens naar Scheveningen te gaan, moest men eerst een idee hebben, hoe er Scheveningen vroeger uitzag. Daar om eerst naar Mesdag. Was er voor de schitterende schilderijen weinig be langstelling, panorama Oucl-Scheve- ningen bracht er velen onder den in- druk. Hoe langer men keek, hoe meer men op het schitterende doek onder scheidde. Dit was in een woord prach tig. Hierna ging het naar Schevenin- gen. Daar 't geen weer was om poot je te baden, moest er iets anders ge zocht worden. Iets nieuws in dit sei zoen is het varen met motorbootjes in 'n bassin op het strand. Gezellige oogenblikken werden daar doorge bracht en 'nvroolijke lach was op ieders gezicht te lezen als de bootjes tegen elkaar botsten. Nu nog ezeltje rijden. Door de le den werden een paar elftallen ge vormd, zoodat ze op 't strand nog een heele poos gevoetbald hebben. Na nog een ]3oosje vertoefd te hebben in de speeltuin „De Bataaf", werd de terugtocht begonnen. Met de „strijkijzers" overgezet kwam men op Waalhaven. Hier werd men door de hangars rondgeleid en werden ook de oude en nieuwe vliegtuigen be wonderd. Veel belangstelling was er voor de nieuwe Douglasvliegtuigen zooals Sperwer en Koetilan. Verder zag men nog het stijgen en dalen der vliegtuigen en het overstappen der passagiers. Jammer genoeg was het tijd huiswaarts te keeren. In vroolijke stemming arriveerde men omstreeks half tien thuis. Het was een heele fijne en tevens leerzame dag geweest, dank zij de leiders en Westerhout. ZUIL'ICHEM. Toen D. Sp„ arbeider bij C. van V., Zaterdagavond de stier uit de wei wilde halen, heeft het dier hem op de horens genomen, en onge veer 2 meter omhoog geworpen, ter wijl hij hem, nadat hij op den grond was terecht gekomen, nog verder heeft toegetakeld. Ijlings toegescho ten hulp het dier liep op 'n waard, welke naast den Waaldijk ligt wist, door het dier met zijn klomp tegen den kop te gooien, af te leiden en heeft Sp. toen over de heining geno men. De heer Sp., die door Dr. C. v. S. te Brakel direct naar het Zie kenhuis te 's Bosch is vervoerd, is aldaar reeds Zondagavond overleden wegens ernstige kneuzingen en inwen dige bloeding. De rijksveldwach ter heeft het dier direct na het onge luk doodgeschoten. De oorzaak van het ongeval moet vermoedelijk hier in zijn gelegen, dat Sp. als hij den stier ging halen, bijna altijd een koek bij hem had, terwijl dit dezen keer niet het geval was. Terwijl hij hem het halster aan wilde doen, is het dier doorgeloopen, en heeft hem in de hoogte geworpen. De heer A. M. v. Brakel Pzn., die bij de op 12 Juni j.l. gehouden stemming tot lid van den gemeente raad is gekozen, heeft voor deze be noeming bedankt. De daaropvolgende candidaat is de heer J. J. v. Wijk. Uitslag verkiezing leden van den gemeenteraad, gehouden op 12 Juni 1935. Lijst 1 (Anti-Rev.). '3i '35 E. van Dalen 96 98 A. van Vugt 19 11 M. v. Brakel Wz. 39 16 A. J. van Brakel 1 1 W. L'. Benckhuijsen 1 K. van Herp Jz. 3 G. van Veen Gijsbz. 2 Gekozen Lijst 5 (iS.D.A.P.j. C. I I00ij kaas Hendr. Westerlaken M. v. d. Maas G. J. v. Hees Gerrit Kanselaar E. C. Hooijkaas (Andere 1 '31 110 9 3 1 a 5 80 4 1 1 Totaal 137 88 Gekozen 2 l Gekozen A.-R. PartijE. v. Dalen en A. v. Vugt. St. Geref. PartijP. Ruijmschoot. Pol. onbek.J. v. Waardhuizen en A. M. v. Brakel Pzn. Lijst Meidijk: C. A. v. Veen. S.D.A.P.: C. Hooijkaas. De A.-R. en de S.D.A.P. verliezen ieder een zetel, terwijl de pol. onbek. 2 zetels behalen. Totaal 155 132 Gekozen 3 2 Lijst 2 (Stk. Geref. Partij). '31 '35 P. Ruijmschoot 62 65 Jan v. d. Ven 1 e 4 Joh. Schalk 6 Adr. Westerlaken 4 1 K. M. v. Brakel Az. (Andere) l Totaal 82 76 Gekozen j j Lijst 3 (pol. onbek.). *3i '35 J. v. Waardhuizen A A. M. v. Brakel Pz. J. J. v. Wijk - 23 1 otaal 119 Gekozen 2 Lijst 4 (Lijst Meidijk). '31 '3 5 G. A'. v. Veen j 50 49 E. van Zon C. v. d. Water 5 2 M. v. Veen Jzn. 1 H. v. d. Linden 'J.Wzn. 3 2 HEUSDEN. Voor de op 23 Juli a.s. te houden gemeenteraadsverkiezing voor Groot Heusden, werden gisteren de navolgen de candidatenlijsten ingeleverd: Roomsch Katholiek: A. W. Verhoeven, Herpt. P. N. v. Bommel, Hedikhuizen. Roomsch Katholiek: H. A. M. J. M. Verhoeven. P. J. Verschure. J. H. J. Meijer. J. M. Buijs Azn. A. Verschuur. N. F. Vermeulen. Chr. A. J. v. Herpt. J. H. v. d. Staak. J. C. Winkel. P. v. Deursen. A. J. Buijs Jzn. P. F. Schmiehusen. Protest, lijst: H. Meenhorst. Chr. Hist, en Anti-Rev.: Klaas Timmer. Adrs. Bax. Joh. L. Meerman. B. Stap. Arie Baaijens. Protest. Kiesvereeniging: Joh. Vos. A. de Haan. T. Jonker Sr. J. Mooring. Wij staan aan den voor-avond van de Gemeenteraadsverkiezing. Zooals altijd"* bij verkiezingen het geval is, viert in die dagen de verkiezingspolitiek hoogtij doch laat ons vooral in deze moeilijke tijden ons verstand gebruiken, opdat wij niet misleid worden door allerlei praatjes. Het is zaak, op die candidaten Uw stem uit te brengen, die^teeds voor de Gemeentebelangen (dus ook VWfi belangen) op de bres^taan. Candidaten, die de te behandelen zaken onpartijdig onder oogen gien en niet meedoen aan draaipolitiek. yi Gezien de ervaringen die onze beide Wethouders met hun mannen gedurende vele jaren hebben opgedaan en de wijze waarop de Gemeentebelangen steeds door hen werden behartigd, dwingen ons respect af en maakt het ons niet moeilijk, de keuze bij het vervullen van onzen stemplicht te bepalen. Totaal 58 54 TROUWD: Arts en die, mede\ namens weder- zijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van J)elangsteUing voor en bij h\jn huwelijk ondervonden. Rossum(G-), 18 Juhi 1935. DOCXDOOCJCXI H \l)en 21sten Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders geb. Kos, hun 40-jari^e Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Kleinkinderen en Verlooide. Veen, 19 Juni 1935. Herkiezing GE/vteENTERAAD. De Voorzitter van het Hoofd stembureau voor de verkiezing van leden van den raad der gemeente HEUSDEN, mVakt bekend, dat op Zaterdag 22 |utii a. s., des voorm. 11 uur, ten stadhuize alhier eene openbare zitting zal gehouden wprden om te be slissen over de geldigheid der op 18 Juni 1935 ingekomen lijsten en over de handhavmg der daarop voorkomende candidaten. HEUSDEN, 18 Juni 1935. W Be Voorzitter voornoemd, W. J. N. WIJS. Langeboden TT] open laadbak muntende staat 1929, fct huif, in uit- onderhoud. Te zien en te bevhmen bij GARAGE BLEIJENBERG, Telefoon 21 WIJK EN AALBURG. De gewone jaarlijksche ho,oigras« en toemaat- verpachting e Heesbeen, t./v. Hed. Herv. Kerk en Diaconie aldaar, \zal plaats hebben DINS DAG 25\JUNI 1935, nam. 7 u., in de Consistoriekamer aldaar. Na afloop\ waarvan publiek verkocht zal worden, om contant geld, voor gemelde Kerk, diverse perceelen afbraak, waarbjj 4500 ronde en blauwe dakpannen, brahdhout, enz. Notaris Van Gendt. bp DINSDAGEN 25 JUNI en \9 JULI 1935, telkens v.m. 10 a. (Z.T.), in café Van der Maadeiv^ te Wijk, bij inzet en toeslag vklLEN: een goed onderhouden huis met Schuurtje aan de Polsestraat te Aalburg, groot 55 c., eigendom van G. van Kuijk Gz. De reeds geannonceerde veiling van het eigendonv\yan den heer Andr. Vos Jz,, gaaKniet door. Zie Bij jetten. te Waalwijk, zal op fcONDERDAG 20 JUNI 1935, nam. 7 uur (Z. T.), in café Nieuwkoop te Drongelen, publiek Verkoopen jen in den boomgaard van Erven van Ca 2.31.50 H.A. In 2 perceelen en maa?a. Drongelen groot Donderdag 20 Juni 1935, des vpormiddags elf uur, (Z.T.) in de zaal van „het Wapen Amsterdam" te Heusden, k contant worden ver kocht! een groote partij nieuwe en gebruikte in verschillende afmetingen en in prima staat, alles zeer geschikt voor landbouwers om over hooi te gebruiken. Goederen \zijn te bezien een uur voor den Verkoop. Elk kleed wWdt tijdens den verkoop geheel uitgelegd. Deur w. a a r d e r. te DRUNEN, zal op Donderdag 27 Juni 1935, bij INZET en op Donderdag 4 juli 1935, by TOESDAG, telkens des voorm. om ll\ uur precies, in Hotel „Central?' te Heusden, ten verzoeke\van Mej. M. van Diem, onder de gemeente Heusden gelegen aan Se Breestraat, kad. bekend als sóctie A nr. 519, groot 87 centiasen. Aanvaarding m eigen gebruik bij de betaling denkooppenningen, die moet geschieden vóór of op 15 Augustus 1935\ Lasten van 1 Juli 1935 voor kaoper. Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris en Bij den Heer Cobn. van Eggelen te\Heusden. VULPENHOUDERS verkrijgbaar bij de FIRMA L. J.VVEERMAN HEUSDEN. WERKENDAM, zal DONDERDAG 20 JUNI 1935, nam. 7 uur (z.t.) in café v. d. H e u v e l\a./d. Nieuwendijk, pu bliek verhuren van het Gors en de Griend als van ouds, vooAMej. Wed. A. Snoek in Zandwyk en Uppel en voor den Heer J. W. V. Drunen in den Emmikh.-polder) een\ zwart bont GRA^SKALF Opgestald iir, de gemeentekooi te GENDEREN. Voor nadere inlichtingen zich te vervoegen by den Gemeente- veldwachter te Eethei Openbare verkooping van hooigras en verhuring van omgespit iendland om te bebouwen te Andel. De Burgemeester van Andel is voornemens op DINSDAG 25 JUNI 1935, des namiddags te 6 uren (zomertijd), in het Raad huis te Andel, in het openbaar A. te verkoopen 25 perceelen hooigras gelegen in den polder Andelerbroek en op de Hoogt, toebehoorende aah de gemeente VAndel B. te verharen 5.47 OO H. A\»mgespit griend- land in 3 perceelen in Andeler broek, om te benouwen voor den tyd van 3 jaren/ Aanwijzing in Moco door den Opzichter M. VERSTEEG één dag vóór en op den éjag der ver kooping. (Andel, 17 Jilni 1935. De Burgemeester vAn Andel, A. D. VAN DER\SCHANS. »l' 99 heeft weer aan feUuedenWASCHFORNUISJES, STERILISEER- KETELS en -FLESSCHEN onder garantie. RINGEN en THER MOMETERS zeer concïtrreerend Tevens RAAMHORDEN, VLIE GENVANGERS, prima CfrQOSMATTEN en TAFELZEILTJÉS in maten en kleuren, züivere t*LANSVERF, TERPETIJN, BLIK- WARNIS, LIJNOLIE en VERNÏSs: te veel om op te noemen 11 STEEDS HET GOEDKQOPSTE ADRES. Beleefd aanbevelend, T^l KOOP: alle sóórten Kool-, Spruiten-, Putjes- en. Bloemkoolplanten, per 100 stsks 20 ct., per 1000 stuks f 1.50, per 10.000 stuks f 13.—. Ttevens verkrijgbaar Arabische Consnmptle-Knol- en Pref planted per 1000 stuks 75 ct., per lO.tlOO f 6. (Onder rembouW emball. vry, vracht voor rek. vkn den kooper). Beleefd aanbevelend, H. ZWART, Tuinderij „De Btursteling" A L M K E TELEFOON 349. S P R ERK UREN 10—12 èn 1—3. 's MAANDAGS 9—3. Minvermogenden 9.30—10 vi 0CQj](te®( 2 1 12 '1 c 2 DER VELDEN Wielstraat. DEKKLEEDEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 3