V eilingberichten. Plaatselijk Nieuws. Marktberichten. Marktberichten Voetbalsport. Rivierberichten. W" Beknopt verslag van het verhandel de in de spoedeischende vergade- ring van den raad der Gemeente BRAK E L op Dinsdag 11 Juni 1935, des namiddags 8 uur. Voorzitter L. van Dalen, wethou der, waarn. burgemeester. SecretarisH. C. van Os, waar nemend. Aanwezig alle leden. Na opening worden door den se cretaris de notulen gelezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. De navolgende ingekomen stukken fworden ter tafel gebracht. Een schrijven van Ged. Staten, hou dende goedkeuring van de verorde ning vleeschkeuringsdienst. Een proces-verbaal van kasopname bii den administrateur van den Vleeschkeuringsdienst Kerkwijk'. In kas blijkt te zijn ruim f 8000, Een besluit van Ged. Staten, hou dende goedkeuring van het raadsbe sluit tot het aangaan van een kasgeld- leening groot f 15000 a 5 pCt. Een schrijven van Ged. Staten van Gelderland ter begeleiding van een schrijven van den Minister van Fi nanciën, houdende toezegging van een kasgeldleening groot f 10000, Een schrijven betreffende reorga nisatie van de Kamers van Koophan del. Deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Een verzoek van M. Weststrate, gewezen Hoofd der Openbare La gere School alhier om eervol ont slag als Gemeente-aanplakker. Voorgesteld wordt het gevraagde ontslag te verleenen met ingang van 7 Augustus 1934. Hiertoe wordt na eenige discussie besloten. Een verzoek van Chr. van Veen en daal-Bakker om ontheffing van ver mindering der biljartbelasting. De Voorzitter deelt mede, dat de raad niet bevoegd is deze ontheffing te verleenen. De heer Veenendaal beweert van wel. De Secretaris geeft omtrent deze aangelegenheid uitvoerige toelichtin gen. Besloten wordt in een volgende vergadering met een omlijnd voorstel omtrent deze aangelegenheid te ko men en te trachten den grondslag voor biljarten te verlagen. Een schrijven van den Minister van Sociale Zaken, houdendegoed keuring steunregeling. De heer Duijzer vraagt voor hoe veel kinderen toeslag wordt gegeven. Uit de toelichting van den Voor zitter blijkt, dat aan het z.g. maximum de hand niet wordt gehouden. Een schrijven van B. en W. -van Kerkwijk houdende mededeeling van de verdeeling van het reservefonds van den Vleeschkeuringsdienst. Wordt voor kennisgeving aangeno men. Een schrijven van den Minister van Economische Zaken, houdende me dedeeling van de vaststelling van de annuïteit voor het woning bouwvoor- BChot. Wordt voor kennisgeving aangeno men. Een schrijven van de A.N.W.B. houdende verzoek een eenrichtings verkeer in te voeren aan den z.g. 'Nieuwendijk. Besloten wordt een en ander na der onder de oogen te zien en zoo mogelijk met een voorstel te komen. Voorts wordt de begrooting 1935 zonder eenige discussie met algemee- ne stemmen vastgesteld. Tevens wordt besloten aan den Kroon een verzoek te richten om een subsidie in de kosten der huishouding der gemeente en een extra subsidie in de kosten van steunverleening en werkverschaffing. De rekening 1933 wordt gewijzigd, vastgesteld. Een voorstel tot verlaging der keurloonen van den vleeschkeurings dienst. Na toelichting van den Voorzitter wordt het voorstel aangenomen. Ter uitvoering, yan de besmette lijke ziektewet, waarop Ged. Staten bii1 de begrooting hebben gewezen, wordt voorgesteld uit het Stads-Aca- demisch Ziekenhuis een overeen komst aan te gaan. Ter opneming der lijders aan be smettelijke ziekten. De Voorzitter hoopt, dat er geen gebruik van behoeft gemaakt te wor den, maar het isi noodzakelijk. De heer Duijzer, isi voor deze over eenkomst, vooral omdat de kosten gering zijn. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. In verband methet vorige punt wordt voorgesteld een besmettelijke ziektegeldenverordening ter vaststel ling aangeboden. Na toelichting van den Secretaris, waaruit blijkt, dat vooral van de hoogst aangeslagenen hetgeen of slechts een kleine bijdrage voor schrijft, wordt ook' deze verordening met algemeene stemmen aangenomen. (Mede in verband met Ged. Staten, wordt een geheele nieuwe schoolgeld- Verordening den raad aangeboden. De Voorzitter ligt toe, dat nu de inkomsten beneden de f 800.vrij komen (tot heden was dit f 600.—1 en voorts, dat het voor de aange slagenen van f 800.tot f 1500.— ge lijk is gebleven. Alleen biii de hoo- gere inkomens zijn de tarieven zeer verzwaard en in sommige gevallen zelf verdubbeld. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Op een verzoek op een erfpacht van een viertal ingezetenen wordt gunstig beschikt. Op verzoek van den Commissaris der Koningin dezer provincie wordt een ontwerp-verordening, regelende den rechtstoestand en bezoldiging van de gemeente-veldwachters ter vast stelling aangeboden. De Voorzitter ligt toe, dat het sa laris van den huidigen functionaris schier geen verandering ondergaat, al leen wordt nu een en ander wettelijk geregeld. De heer Duijzer meende, dat dit salaris reeds eerder was geregeld. De Voorzitter antwoordt, dat dit juist is maar het moet bii verorde ning geschieden. Na voorlezing van het ontwerp wordt het met algemeene stemmen aangenomen. Besloten wordt om te doen onder zoeken op welke wijze het schut bii de hoofdonderwijzers woning het voor- deeligst kan worden gerepareerd. Alsnu is aan de orde een voorstel tot het invoeren van een z.g. aan- plakbelasting. De Voorzitter deelt mede, dat op de begrooting 1935 reeds een inkomst- post van f 40.is gebracht. De heer Van der Veer vraagt wie die belasting of heffing moet betalen. Moet Weststrate die betalen? De Voorzitter antwoordt, dat die moeten betalen die een stuk ter aan plakking aanbieden. We zitten hier voor de gemeente en niet voor West strate. De heer Vermeulen vindt, dat het niet noodig is. In Zuilichem is het ook niet, naar hij meent. De Voorzitter vindt het niet juist, dat op deze wijze de belangen van de gemeente worden verwaarloosd. Weststrate heeft het niet noodig, die heeft een pensioen van f 60.en de werkloozen moeten nu met f6, f7 of f 8 per week rond zien te komen. Als iemand deze bijverdienste toe komt, clan is het personeel hiernaast, welke zich dood moet werken voor weinig of niets. De heer Van Veenendaal ant woordt, dat hii vooruit heeft gezegd dat het voorstel met 5 tegen 2 stem men zou worden verworpen. De Voorzitter antwoordt, den hr. Van Veenendaal, dat hii diens hou ding niet kan begrijpen. Hij, als ver vertegenwoordiger der arbeiders trekt partij voor het kapitaal. (Miet 5 tëgenl 2 stemmen wordt het voorstel, van B. en W. verworpen. Bij de rondvraag informeert de hr. Van den Veer of het waar is dat H. van Zanten een heining heeft gekre gen op gemeentekosten. De Voorzitter antwoordt, dat dit juist is. Van Zanten heeft ons hier toe gedwongen, aangezien hii niet wilde toelaten, dat in zijn eigendom werd gegraven voor de rioleering. Van Zanten bracht de geheele rio leering in gevaar, en om dit in orde te krijgen is toen met hem een ac- coord gemaakt. De heer Van der Veer vraagt waar om Van Zanten wel een heining kreeg, en een ander niet. De Voorzitter antwoordt, dat de anderen er niet om hebben gevraagd, en ons althans niet gedreigd met niet- toelating op hun eigendom. De heer Duijzer had het beter ge vonden als een en ander in dep raad was besproken. Omtrent een en ander ontspint zich een uitvoerige discussie, welke eenigszins gaat lijken op een verkie- zingsstokpaar dj e Daarna sluiting. HAAGSCHE VEILING. 15 Juni. per pond AardbeienBak I 2429 ct Bak II 1923 ct.Natuuraardbeien 2327 ct. per K.G. Asperges Wit extra 37 40 ct. Wit I 30—35Wit II 27—28 Blauw 25—28. Dagelijks veiling k's morgens half vijf. VEILING VEEN. 14 Juni. Eerstelingen f 10.50f 11.00. Schoolmeesters f 13.00. Poters f 8.50. 17 Juni. Schoolmeesters f10.20f 11.00. Poters f8.00—f8.50. Per 100 K.G. SPRANG. J.l. Zaterdagmiddag werd alhier de voortzetting van het groot zang» en muziek concours gehouden. Daar het uur van heropening al meer dan verstreken was en de Voorzitter van het uitvoerend comité, de heer C. B. Timmermans, niet aanwezig kon zijn, opend de secretaris de heer J. Heij. Spr. riep de vereenigingen welke aan dit concours nog zouden deelnemen oen welkom toe. Zoo ook het talrjjk aanwezig publiek en verzocht het gemengd koor uit Waspik „Oefening kweekt kunst" op de kiosk plaats te nemen. Uitslag 4de afd. „Excelsior" Genderen, fanfare, 300 p. lste prijs. „Oefening kweekt kunst", Waspik, gemengd koor, 316 p, lste prijs. 3de afd. „Hallelujah", 's-Capelle, kinderkoor, 303 p. lste prijs. „Hallelujah", 's-Capelle, gemengd koor, 301 p. lste prijs. „Door vrienden opgericht", Oosterwijk (by Leerdam), mondacc., 303 p. lste pr. 2de afd. „Juliana", Uitwijk (N.-Br.). fanfare, 289 p. 2de prijs. Eere afd. „De Lofstem", 's Bosch, gemengd koor, 266 p. 2de prijs. Superieure afd. Euterpe", Vreeswijk, gemengd koor, 332 p. lste prijs. „Soli Deo Gloria", Vianen, gem. koor, 313 p. lste prijs. De door H. M. Koningin beschikbaar gestelde eere-prijs, een groot zilveren medaille, werd behaald door de fanfare „Nut en Vermaak" te Zundert. Ook werd door deze vereeniging gewonnen de eere-prys voor het hoogst aantal punten fanfare en van de zangvereen. werd deze prijs toegekend aan het mannenkoor „Tot bloei der Toonkunst" te Waalwijk. De directeurspryzen werden toegekend voor muziek aan den heer B. Roza, van Andei's fanfare en voor zang aan den heer H. Altink te Vreeswijk. Door de mondacc. werden hierna nog enkele no. gespeeld en werd met het oog op het 50-jarig jubileum van „Excelsior" als slot een „Lang zal zij leven" uitgevoerd. Hiermede was het concours geëndigd en was het woord aan den voorzitter van het uitvoerend comité de heer C. B. Timmermans, welke vanaf de kiosk onge veer sprak als volgt „Zooals het is met alles wat zich op deze aarde bevindt, zoo is het ook met dit concours, er komt een einde aan en voor wat dit concours betreft zijn we nu dit einde genaderd. Voor we van hier gaan, zij het mij echter vergund nog een enkel woord te zeggen en wel een woord van dank. In de eerste plaats past het ons Hem te danken, van Wien alle dingen zijn en die ons ook dit heeft doen toekomen uit Zijn milde Vaderhand. Dan willen wij ook dank brengen aan alle vereenigingen die aan dit concours hebben deelgenomen. Met verschillende gevoelens zult gij wellicht van hier gaan, doch wij hopen dat gij alle de uitspraken der Jury naar waarde zult weten te schatten en dat gij die prijs hebt ver overd, daarover verblijdt zult zijn en het voor U een spoorslag moge zijn om voort te gaan op den ingeslagen weg. En gij die geen of geen eersten prijs hebt mogen behalen, laat U dat niet ontmoedigen, maar laat het voor u een reden temeer zijn er naar te streven ook eenmaal dien hoogen sport te mogen bereiken. Verder brengen wij dank aan den voor zitter en de leden van het eere comité die op zoo duidelijke wijze van hunne belangstelling en medeleven hebben doen blijken. Ook tot U, heeren van de Jury, een woord. Gij hebt een zeer moeilyke en vaak ondankbare taak te vervullen gehad. Wij zeggen dank voor het verrichte werk wij weten dat gij uw taak serieus opneemt en dat gij zonder aanziens des persoons, naar recht en gepresteerden arbeid uw uitspraken hebt gedaan. Daar voor nogmaals onzen hartelijken dank. Verder een woord van dank aan de bezoekers ondanks het soms minder mooie weer, mogen wij over het bezoek wel te vreden zijn en wij hopen dat de finan- cieele strop voor onze kas niet al te groot zal zijn. Wij hopen en vertrouwen dat gy allen van het gebodene zult hebben genoten. Ook het politiecorps van in en buiten onze gemeente zeggen wy hartelijk dank voor hunne stipte handhaving van de orde. En tenslotte dank aan allen die zich op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt. Dames en Heeren, ik heb ook nog een vriendelijk, doch dringend verzoek en ik vertrouw dat gij dit allen zult inwilligen. Straks wordt U nog een concert aange boden door de gecombineerde muziekver- eenigingen „Kunst na Arbeid" van Capelle en Euterpe" van 's Gravenmoer. Wij hopen dat gij hiervan naar hartelust zult genietenniet vaak wordt u hier zooiets aangebodentoon dan door stil en aan* dachtig luisteren dat gy dit op prijs weet te stellen. Wil ook na afloop van het concert en na sluiting van het terrein U in de beste orde naar huis begeven, opdat het uitvoerend comité, alsook onze geheele gemeente met eere moge terugdenken aan dit concours. En hiermede verklaar ik het concours gesloten." Nadat men het terrein verlaten had, begon men om 8 uur zich weer op te maken tot bijwoning van het slotconcert te geven door de fanfare „K. N. A." van Capelle en „Euterpe" van 's Gravenmoer. Door een groot aantal belangstellenden werd deze zeer verdienstelijke muziek, onder leiding van haar bekwamen direc teur A. Christ beluisterd. Op het terrein heerschte een zeer gezellige feeststem ming, geen ongeregeldheden kwamen voor zoodat het Chr. Gem. Zangkoor met ge noegen kan terug zien op het welslsgen van dit gehouden concours. Door de heer J. v. Wijlen was voor een keurige verlichting gezorgd. Niet alleen het terrein maar ook in de Oude straa? waren vanaf de hoofdstraat voldoende lichtpunten aangebracht. De bij de Ned. Herv. gemeente alhier j.l. Zondag gehouden collecte ten behoeve van den Evangelisatiearbeid te Tolbert e. a heeft f 32.37 opgebracht. KAAMSDONKSVEEK. Bij de Maandag 17 dezer ge houden verkiezing van den gemeen teraad werden uitgebracht 2557 gel dige stemmen, waarvan 706 op de C. H. en A. R. en 1851 op de 2 R.K. lijsten. Gekozen werden D. Lankhuij- zen, J. v. Woerden, H. Netten, J. P. Elemans, allen protestant en aftr.; Mr. Heere, J. de jong, N. v. Seeters, J. M. de Bont, J. Schoenmakers, H. Rom- bcuts, J. Mertens, H. de Bruijn, v. Disseldorp allen R.K. en de eerste 5 aftredend. De heer D. Lankhuijzen Sz. was Zendag 1.1. 25 jaar lid van het kerkbe stuur der Ned. Herv. Gem.; het lste jaar Notabel en de laatste 24 jaren Kerkvoogd. Ds. Boons van Golijnsplaat heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. gemeente te Raamsdonk. WIJK. Vrijwel onopgemerkt door de ge meentenaren de bescheiden jubilaris had het zóó bedoeld herdacht de heer R. J. van Suilichem, kantoorhou der P.T.T. op 10 dezer zijn 25-jarige werkzaamheid bij de Post. 11 jaar geleden van Buurmalsen naar Wijk en Aalburg overgeplaatst, kwam hij als vreemde in de Wijksche gemeen schap, en 'tis hem waarlijk niet moei lijk gevallen, de sympathie der bevol king tot zich te trekken, niet alleen als ambtenaar als hoedanig hij zich onder scheidt door stipte plichtsbetrachting, correctheid en welwillendheid tegen over het publiek, maar ook als een bur ger, die met waardeering en vertrou wen tegemoet getreden wordt, beschei den zijn plaats neemt onder de dorpe lingen en met zijn gezin in hun ach ting deelt. Wij eerbiedigen den wensch van den jubilaris, die aan zijn jubileum gee nerlei ophef wenschte te verbinden, maar willen toch uiting geven aan de de hoop, dat deze ambtenaar, gezien bij zijn superieuren en collega's, nog vele jaren zijn nuttigen arbeid in goede gezondheid en voorspoed zal mogen voortzetten, gesteund door waardeering uit de richting, waarin zijn werk gaat. GORINCHEM, 47 Juni. Veemarkt. Aangevoerd: 46 runderen, 0 nuchtere kalveren, 381 biggen, 5 varkens en 98 landvarkens, 0 schapen en 77 lammeren. Prijzen per stuk Zware kalfkoeien f 150490. Melkkoeien f 420450. Kalfvaarzen f 110460. Guiste vaarzen f 70110. Vaarkoeien f Guiste koeien f 60120. Pinken f 0000. Stieren f 0000 Graskalveren f Nuchtere Fokkalveren f842. Idem voor export f 35. Drachtige varkens f 30 70. Natte zeugen 2540 Landvarkens f1222. Biggen f1016 Schapen met lammeren f37. Lammeren f37. GORINCHEM, 17 Juni. Eierveiling. Aangevoerd 50.343 stuks. Prijzen per 100 stuksKippeneieren f 1.902.35 Eendeneieren f 1.952.05 Kalkoeneieren f 3.50f Ganzen eieren f 00 Op de weekmarkt golden de eieren 2j/ï 3 ct. per stuk. Goeboter f 1.60—1.70 margarine fl.10 1.20 beide per K.G. GORINCHEM, 17 Juni. Pluimveemarkt. Pryzen per stuk Oude kippen f 0.45 f 0.65 jonge hanen 40—70 oude hanen 45 65 eenden jonge konyntjes 2045; exportkonijnen f0.751.25. GORINCHEM, 17 Juni. Boonen. Snijboonen 60 ct.doperwten 20 ct. peulen 46 ct., alles per K.G. ROTTERDAM, 17 Juni. Aanvoer varkens. Pryzen per K.G. (levend gewicht) le kw. 2e kw. 3e kw. 33 32 31 BREDA, 17 Juni. Op de heden gehouden veemarkt waren aangevoerd 74 stuks vee, t.w. 27 stuks hoornvee, 47 biggen en varkens. Prijzen Biggen f 104 4 Per pond geslacht lekwal. 2e kwal. 3e kwal. Vette vaarzen 2527 2124 Vette koeien 2123 1820 1547 Stieren ROTTERDAM, 18 Juni. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 209 paarden, 2 veulens, 571 magere en 799 vette runderen, 287 vette kalveren, 56 Grask&lv., 734 nuchtere kalveren, 123 Schapen en lammeren, 18 bokken of geiten, varkens. Per K.G. le kw. 2e kw. Be kw. Koeien 50452834 Ossen 4540-— 32—36 Stieren 42362730 Vette kalveren 65— 55— 30—40 Schapen 37 33 30 Lammeren 38 33 30 Per stuk Melkkoeien f 80 A 'f 180 Kalfkoeien f 45 a f185 Stieren f410 A f205 Pinken f 50 a f 70 Graskalveren f 30 a f 50 Vaarzen f 60 a f 95 Werkpaarden f 85 A f 225 Slachtpaarden f 85 A f165 Veulens f af Hitten f 60 a f 90 Biggen f Af Nucht slachtkalv. f 5 A f 7 id. fokkalv. f 7 A f 11 Schapen f 8 a f 16 Lammeren f 7 a f 11 Biggen per week f Af FIEUSDEN. Zondag speelde Juliana I een vriend schappelijke wedstrijd tegen de 3e klasser Nivema I uit 's Bosch. Juliana die slechts een matige wedstrijd speelde, moest in Nivema met 51 haar meerdere erkennen. De veteranen speelden eveneens Zondag een vriendschappelijken wedstrijd tegen V.O.V.E. uit Hedikhuizen. Deze wedstrijd eindigde in gelijk spel 14. WELL. Zaterdag 22 Juni a.s. zal door de v.v. Juliana alhier haar nieuwe terrein geopend worden. Aan deze opening zullen verschillende vereenigingen deel nemen en er zal tevens een serie-wedstrijd worden gehouden. Het geheel zal opgeluisterd worden door de muziekvereen. O.B K. SPRANG. Zaterdag speelde Sparta op het N.E.O.- terrein een match tegen N.E.O. Uitslag 62 in het voordeel van N.E.O. ,VEEN. Vrijdag speelde de Achilles-junioren een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Wil- helmina-junioren uit Wijk en Aalburg. Uitslag 30. Op 48 Juni in Meters in c.M. 's-Hertogenbosch 1.96 val 8 Nieuwe schutsluis te Engelen (Dieze) 1.97 val 1 Engelen (Maas) 1.28 val 9 Crèvecoeur (Dieze) 4.95 val 4 Crèvecoeur (Maas) 1.28 val 9 Keulen 3.21 val Lith 1.09 val 20 CAPELLE. Door d;en architect, den heer J. Michaël, werd in opdracht van den: heer C. Nieuwen huizen te Kaatsheu vel (Loonschend!jk) aanbesteed het bou wen van een woning in de Niieuwstraat alhier, waarvoor als volgt ingeschre ven werd: Gebr. de Graauw, Waspik f2619 A. J. Dijkstra, Capelle f2587 L. Fitters:, Waspik f2523 D. van Oversteeg, Vrijh.-Cap. f2463 H. Wagemakers, Capelle f2393 Alb. Hoefnagel, Capelle f2344 Kleinloog en Verhagen, Cap. f2270 C. J. Kerstens, R'veer f2249 Gebr. Spierings, Capelle f2214 Het werk is aan de laagste inschrij vers opgedragen. Zeer ten ougerieve van het rei zend publiek kan men aan het loket van hei station Capelle Nieuwevaart alleen plaatsbewijzen krijgen voor de stations aan de lijn Lage Zwaluwe—'s Herba ge nbosch en enkele andere hoofdsta tions. Naar we vernemen ligt het in het voornemen hierin wijziging te bren gen en het aantal stations, waarheen men van hier uit rechtstreeks plaats» bewijzen kan verkrijgen, belangrijk uit te breiden. j J

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 4