Dit nurnmer bestaat uit 3 bladen CASTELLA- ZEEP UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. FIRMA L. COOPS, lAND VAN ALTENA No. 5548 Vrijdag 21 Juni 1935. LET OPI Nationale ^Koeling- Buitenlandsch weekoverzicht. 5. P. £ankbnyzen Co'; Bank JC. A. VERSCHUUR-MERT - jfe'. IC Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 tiur^en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Uw eigen belang zegt U koopt in/ae DROGISTERIJ Gasthuisstraat 62 Telefoon 264 GORINCHEM. Iets over de bijzondere maatre gelen ten aanzien van toopende landbouwhypotheek- en pacht overeenkomsten. Slot. De artikelen 3 en 6 bevatten het haxt der wet. Art. 3 geeft den grondgebruikers, die voor hun eigen schulden hypo theek hebben genomen, de bevoegd heid om, wanneer ontzegging uit hun landelijk eigendom waaronder krachtens art. la mede is begrepen vee en gereedschappen en geoogste vruchten of executie van hun huisraad, in den zin van art. 571 K.W., dreigt door gerechtelijken ver koop of door verkoop krachtens art. 1223 lid 2 B.W., wegens niet nako ming van de verplichting tot rentebe taling of tot tusschentijdsche aflos sing uit hoofde van geldleening, een verzoek in te dienen om verlaging; van rentelasten (achterstand of eersj^ vervallende rentetermijn) en wijzi- )ging van de verplichting tot tus schentijdsche aflossing (achterstand of eerstvallende aflossingstermijn). De indiening van een verzoek schrift ingevolge artikel 3 schort de bevoegdheid van den sChuldeischer op om door gerechtelijke of buiten gerechtelijke dwangmaatregelen te gen schuldenaar of derden-verbonde ne zich voldoening te verschaffen. Artikel 6 legt den rechter met zoo veel woorden de verplichting op bii 2Üjn beslissingen mede te letten op de bedrijfsuitkomsten van vroegere jaren. Dit voorschrift heeft tot ge volg, dat voor de schatting van de bedrijfsinkomsten en de beoordeeling van de voldoendheid daarvan tot dekking van de uit geld leening voortspruitende verplichtingen, niet alleen maatstaf is wat een der gelijk bedrijf in doorsnee opbrengt, doch dat de rechter rekening houdt onet wat het bedrijf in concrete in de afgeloopen jaren heeft opgeleverd. De toepasselijkheid der wet is be perkt tot contracten, aangegaan vóór 1 Juni 1935. Dat voor onzen landbouw en on ze veeteelt de noodige wettelijke maatregelen worden getroffen om hun bestaan mogelijk te doen zijn, heeft uit den aard der zaak onze volle instemming. En vooral tegenover eene wettelijke regeling van de hy potheken op landelijke eigendommen, als in het onderhavig wetsontwerp neergelegd, staan wij sympathiek. Im mers wordt daarbij rekening gehou den met de belangen van beide par tijen en dat lijkt ons1 het eenig juiste. Dat het onderhavig wetsontwerp al leen betrekking heeft op hypotheken Op landelijke eigendommen is erg jammer, daar het toch algemeen be kend i®, dat ook tal van hypotheek nemers-eigenaren van andere dan lan delijke eigendommen niet meer aan hunne verplichtingen kunnen voldoen. Particuliere crediteuren willen hun debiteuren nog wel eens tegemoet kiomen b.v. door renteverlaging, maar de banken houden haar rente op het oude in het contract vastgesteld cij fer en willen van eenige tegemoet koming niets weten. Worden rente en aflossing ook maar eenige dagen te laat betaald clan zijn ze er als de kippen bii om de bii1 contract gestel de boetebepaling ook1 nog van az toe te passen. Gelukkig gaan de ban ken niet gemakkelijk' tot excentie over, maar dit laten ze heusch niet uit een gevoel van medelijden met hunne door de tijdsomstandigheden igedupeerde debiteuren, maar omdat 2e drommels goed ;weten dat de waarde van hunne onderpanden dus danig is gedaald, dat hun vorderingen er op geen stukken na uitkomen. Echter zijn we dankbaar voor de vol gende,; door de regeering in de me morie van toelichting opgenomen zinsneden, die hoop geven voor de nabije toekomst. „Hoewel het onderhavige ontwerp zich bepaalt tot maatregelen op het terrein van den landbouw, mag daar uit niet worden afgeleid, dat hier mede het laatste woord inzake de verdere aanpassing door verlaging van vaste lasten gesproken is. Ook elders wordt die behoefte gevoeld. Intusschen ligt de zdak daar geheel anders dan bii den landbouw. Al da delijk ontbreekt hier het verband met den van overheidswege verleenden steun en ten andere zijn de toestan den er van veel ingewikkelder aard. In verband hiermede is het niet mogelijk op dit oogenblik met ver der gaande ontwerpen te komen. Een beslissing van de regeering ten deze is echter binnenkort te verwachten." IMONADE. per flesch 45 et. I TROEBELE Statiegeld 40 ct. LIMONEHTTE, per flesch 28 ct. R Statiegeld 10 ct. w LADE GAZEUSE, per flesch 12 ct. fc Statiegeld 10 ct. A. BAAIjENS Botermarkt 88, Heusden. üepöt C. JAMIN. Telefoon 52. Amerika, Europa en het Ver re Oosten. Een zakenoorlog op! til? Nog eens Italiaansch- Abessijnsch conflict. Het ver trouwen in den franc nagenoeg hersteld. De Engelsch-Duit- sche vlootbesprekingen. Het is een zii het clan ook schrale troost, .dat de situatie, waarin ons veelgeplaagd wereldje sinds het rampjaar 1914 verkeert, voor den toeschouwer zoo buitenge woon belangwekkend is. Naar welk van de vijf werelddeelen men ook het oog! slaat, overal valt wat op te mer ken, dat de aandacht meer dan waard is. En aan den opmerk zamen onder de menschen ontgaat het daarbii niet, dat bijna alle politieke en economi sche gebeurtenissen in beteekenis ver uitreiken buiten de grenzen van de landen of streken, waarin zii zich afspelen. Zii allen tezamen leggen den bodem, van waaruit het fceere plantje der ontwikkeling £ijn krach ten tot nieuwen groei put. Deze we tenschap moest een leer zijn voor allen, die bii de autarchie zweren. Dat het dit niet doet is: aan facto ren te wijten, die niet in het kader van dit overzicht kunnen worden be sproken. Waar wii nog wel op wil len wijzen is, dat ondanks het feit. dat de voorvallen waarop wii het oog hebben, voor de geheele wereld van belang zijn, toch slechts de directe belanghebbenden invloed op den loop er van kunnen hebben. Deze omstandigheid strekt soms tot voor-, soms tot nadeel. Kijken wii nu eens in de eerste plaats naar de huidige situatie in het Verre Oosten. Niemand zal ont kennen, dat de gebeurtenissen daar moeilijk als „locaal" kunnen worden gekenmerkt. Afgezien van het slacht offer China, hebben Engeland en de Vereenigde Staten in China groote belangen te verdedigen, waarbii nog komt de ramp1, die een dienstbaar- maken van de Chineesiche millioe- nen aan den Japansdien handel en industrie voor de Westersche eco nomie zou beteekenen. Uit de dag- bladberichten hebben wii kunnen le zen, dat Japan zijn machtssfeer steeds verder, naar het Zuiden uitbreidt. jEp hoewel een ingrijpen in het belang van de geheele wereld zou zijn, staat een ieder machteloos, Engeland en de Vereenigde Staten, Volkenbond, KelLogg-pact en negcn-mogendheden- verdrag niets van dit alles is in staat op het oogenblik aan de Ja- pansehe veroveringszucht een halt te gebieden. De stem van China bii de regeeringen van de landen, die het negen-mogendheden-verdrag hebben onderteekend, is er dan ook een ge lijk aan dien eens roepende in een woestijn gebleven. Waarmee dit al les zal eindigen? Wii wezen reeds op de gevolgen, die de Japansche handelswijze voor de Amerikaansche en Europeesche handel en industrie zal hebben. Kenners van het Verre Oosten zijn clan ook overtuigd, dat het slot van het liedje een „business-^ war" (eep zakenoorlog) tegen Japan zal zijn, en wel binnen den tijd van enkele jaren. Of deze oorlogsprofeten te pessimistisch zien, zal de toekomst leeren. Genoeg zij, er den nadruk op te leggen, dat de gebeurtenissen in Oost-Azië niet alleen voor China, maar voor de geheele wereld, ons eigen land met zijn Indische kolo niën niet uitgezonderd, gevaren met zich medeslepen, die niet onderschat mogen worden. Geheel omgekeerd liggen de zaken bii het Italiaanseh-Abessijnsche con flict, dat nog steeds aller belangstel- ting heeft de mensehheid toont nu eenmaal veel meer interesse voor alles wat met oorlog in verband staat dan voor opbouwende zaken. Indien hier de zijdelings belangheb benden zouden kunnen en willen in grijpen, zou dit tot gevolg hebben, zooals wii reeds bii den aanval van de Italiaansche pers Op Engeland hebben gezien, dat een scheuring tusschen Italië en de Westersche mo gendheden niet zou kunnen uitblijven. Nu heeft Europa juist aan niets zoo'n behoefte dan aan samenwerking tus schen alle Europeesche staten. Veel beter is het dus Italië in Abessinië maar zijn gang te laten gaan, wat het trouwens ook vast van plan is te doen. Voor de Abessijnsche bevolking noch voor de overige wereld zal een Italiaansche heerschappij in Addis Abeba een ramp1 beteekenen. Het is verheugend, dat men te Londen en Parijs nu ook tot dit inzicht is ge komen. Wel stelt men nog pogingen in het werk' om een gewapend con flict te vermijden, maar 'daar men inziet, dat zulks toch tot de onmo gelijkheden behoort, zijn deze dan- ook nauwelijks ernstig op te vatten. Londen heeft er dan ook mede op gehouden Italië verder in het vaar water te zitten. Als gunstig gevolg daarvan heeft men kunnen opmerken, dat Mussolini de Italiaansche pers instructie heeft gegeven, de heftige aanvallen tegen Engeland te staken, wat aan de onderlinge betrekkingen tusschen de beide landen slechts ten goede kan komen. De Fransehe minister-president La val, tevensi minister van buitenland sch e zaken, heeft het niet gemakke lijk. De beide functies, die hij nu al weer enkele weken vervult, .laten hem geen oogenblik rust. Naast de vele buitenlandsche problemen, waarmede hij zich heeft bezig te houden, komen nog de binnenland- sche aangelegenheden, waarvan het behoud van den huidigen koers van den franc wel de belangrijkste is. Het pleit voor den minister, dat hii het vertrouwen in cle Fransehe munt reeds; binnen zoo'n korten tiid weer heeft kunnen herstellen, hetgeen blijkt uit de omstandigheid, clat de speculaties rondom den franc nage noeg tot het verleden belmoren. Ook in financiëele kringen is men1 er dus van overtuigd, dat'het huidige Fran sehe ministerie niet aan devaluatie denkt. En daarmede is aan de on ruststokers op de beurzen alle wind uit de zeilen genomen, want wan neer deze weten, dat er van een de valuatie geen sprake kan ziin, zullen zii hun speculaties wel nalaten. Er is den laatsten tijd veel gesproken over „aanvallen" op den franc. Dat is en zulks geldt ook voor den Nederlandschen gulden, onzin. Wanneer de Fransehe en ook de Nederlandsche regeering van plan zijn niet te devalueeren, kan prak tisch' gesproken geen macht ter we reld ,en zeker geen groep speculan ten haar daartoe dwingen. Djt klam telbp. No. is RaamsdonksY®ér. Agentschap van de flmsterdamsche Baak JUk, Amsterdam Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeén te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met' rentevergoeding. Incasseert Binnen- ep^Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en, verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert^Góupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt géiden cl Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhpurtf"Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. den twijfelaars aan de soliditeit van franc en gulden niet genoeg onder de oogen worden gebracht. Aan de Engelsch-Duitsche vloot besprekingen wordt op het oogenblik de laatste hand gelegd. Zooals be kend heeft Duitschland genoegen ge nomen met 35 pCt. van de Engel- sche tonnenmaat voor elke categorie afzonderlijk. Intusschen doet zich nog een nieuwe moeilijkheid voor. Het is n.l. niet onwaarschijnlijk1, dat Frankrijk zijn vloot uit zal breiden. Deze moeilijkheid is intusschen te omzeilen, indien Engeland aan Duitschland de verzekering zou ge ven, dat het in dat geval zijn vloot eveneens zou vergrooten, wat automa tisch een Duitsche uitbreiding ten gevolge zou hebben. Zou Engeland daartoe niet bereid zijn, dan ware de overeenkomst uit den aard van de zaak voor Duitschland onaannemelijk. Het is dan ook waarschijnlijk, dat in het verdrag een desbetreffende clau sule zal worden opgenomen. DROGISTERIJ Botermarkt 72 /^flEUSDEN. - ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE - Vergadering van den Raad der ge meente WIJK c.a., op Woensdag 19 Juni, des nam. vier uur. Voorzitter: Edelachtb. Heer C. B. J. Landweer. Secretaris: Weled. Heer W. Bonman: Alle leden zijn tegenwoordig, behalve de heer K. v. d. Mo oren, als die Voor zitter de vergadering opent. De Secretaris leest het formulierge bed, daarna de notulen der vorige ver gadering, die onveranderd worden vast gesteld. Ingeekomen stukken: Verzoek van de vereeniging voor blindenzorg St. Antonius van Padua te Tilburg, om subsidie. B. en W. stellen voor, afwijzend op dit verzoek te beschikken. De heer Sadder land vraagt of het niet gewenscht is, aan het verzoek te gemoet te 'komen, omdat blinden diep te beklagen zijn. De Voorzitter merkt op, dat deze vereeniging in deze gemeente onbe kend is. De heer Bouman vindt een subsidie van 1 cent per ingezetene, wat neer zou komen op f25.te hoog, hij' is het met B. en W. eens, dat deze ver eeniging voor deze gemeente geen be teekenis heeft. De heer v. d. Velden merkt op, dat het hier een katholieke vereeniging voor de provincie Noordbrabant betreft. Er bestaat een christelijk protestant- sche vereeniging voor geheel Neder land', zou men dus subsidie willlen ver leenen, dan zou men het meent spr.r aan deze vereeniging moeten geven. De heer Sodderland merkt op, dat de ze laatste vereeniging nooit om sub sidie heeft gevraagd. Het betreft hier eeu lofwaardig werk, dat verdient ge steund te worden. De heer v. Wijk zou het verzoek willen aanhouden, om eerst een onder- zeek in te stellen naar de verrichtin gen der vereeniging. De raad gaat met dit vojorstel ac- coord. Inmiddels is de heer v. d. Mooren ter vergadering gekomen. Verzoek van A. van Wijk te Aal burg, om hem een stukje gemeente grond ter grootte van 17 M2 te willen verkoopen voor de vergrooting van zijn schuurtje. Op voorstel van B. en W. wordt besloten het stukje grond te verkoopen voor het bedrag van f2.50. i Verzoek van den heer G. v. d. Maa- den, om een bijdrage te mogen ont vangen in de kosten die hij moet ma ken, v^pr^een zijner leerplichtige kin- depprdie 'de Nuts U.L.O. school in en Bosch bezoekt. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten, eene vergoeding van 50 ets. pet; week toe te kennen, aangezien adres sant, ingevolge de wet aanspraak op een bijdrage kan maken. Verzoek van den heer N. v. d. Maai den, om de canon voor het perceel der „dijkkuilen", dat hij in erfpacht heeft van de gemeente, met het oog op zijn leeftijd te mogen doen over schrijven op dën naam van zijn zoon en voor de resteerende jaren een vast bedrag als canon te willen stellen. B. en W. stellen voor, de gevraagde toestemming te verleenen en de canon te stellen op- f50.per jaar. Met algemeene stemmen gaat de raad' ook met dit voorstel accoord. Dankbetuiging van het plaatselijk eril- siscomité voor de verleende subsidie van f100 voor het jaar 1934. Het cor mité verzoekt ook voor 1935 eenzelfde bedrag te mogen ontvangen. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten voor 1935 een subsidie van i'100.te verleenen. Verzoek van den heer K. J. Roza, om hem, aangezien hij als volwaardige onderwijskracht aan de O.L. school te Wijk gedurende een tijdvak van ruim 4 maanden is werkzaam geweest, een gratificatie te willen verleenen als er kenning van zijn arbeid. B. en W. stellen voor een gratificatie toe te kennen van f40. De heer v. Wijk kan zich met dit voorstel niet vereenigen. Hij heeft in dertijd geïnformeerd of er een leer kracht was bij aangesteld1 en of deze werd bezoldigd. Toen werd hem ge antwoord', dat deze onderwijzer vrij willig les is komen geven. En nu ge looft spr. wel, dat het in het belang van het onderwijs is, dat voor iedere klas een onderwijzer staat, maar is do ge meente daarmede gebaat? De Voorzitter antwoordt, dat dit in het belang van het onderwijs is en der halve is de gemeente er ook mede ge baat. De heer v. Wijk meent, dat als men in den Haag overtuigd was, dat hier; een leerkracht meer aangesteld moiet worden, men daartoe dan ook wfel zal overgaan. i i De heer v. d. Mooren zegt, dat doop het toedoen van onderwijzer Roza, voor iedere klas een onderwijzer stond, ietsi wat zeer. zeker in het belang van het - MSBL4D voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard j Heel Holland fm. op

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1