ïgsra Wegens verbouwing ZEER VOORD GERUIMD. M. NORT, Gorinchem, l Heel Bolland kikkert 1 Juli begint de Groote Opruiming van al onze Zomer-artikelen in de HeHmans Bazar te Dussen. land van alten a Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN Alle in voorraad ziinde Monturen worden tot de laagste prijzen i wm nat uit 3 OMti Zusterhuis 6 Gediplomeerd Opticien. a. VERSCHUUR-BAER Nationale afkoeli 5. 2>. tmkhpmCo's Binnenland. Firma. HEIJMANS. mm No. 5550 Vrijdag 28 Juni 1935 Buitenlandsch weekoverzicht. Opekta Binnenlandsch weekoverzicht Gelei Pen - Jel %s£W tNJ! Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR1JDAGMIDDAO. Abonnementsprijs, per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Iers niet minder dan 5 milliard francs gekost. Om eens een kijkje op een ion verhoopten toekom stigen oorlog te werpen, zij hier gezegd, dat de bezet ting van deze forten niet bestaat nat met geweren gewapende soldaten, maar De reis van Eden naar Parijs u.tt, ing™™"-5 <«hntó, die een spe en Rome - Maginot-linie ge- «ale ople.d.ng van mms ens twee jaar reecj noodig hebben om hun fupciie in deze verderf spreidende fabrieken des doods naar behooren te vervullen. Alles is hier gemechaniseerd; reusachtige Tur bines staan vijftig meter onder het aardoppervlak opgesteld, electrische treinen rijden door de onderaardsche gangen, munitie-liften zijn overal aan gebracht en de meest moorddadige ka nonnen van elk kaliber staan op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen op gesteld. Men zou nu verwachten, dat Frank rijk met dit instrument in handen aan zijn angst voor Duitschland genoeg tol geld had betaald en thans eens zou trachten met Berlijn tot een ware sa~ menwerknig te komen. Onder het Fran- sche volk yalt dan ook in deze lich ting een zekere strooming te bespeu ren. Maar wanneerzal de regeering volgen Sir Anthony Eden, de Engelscbe mi nister zonder portefeuille, is een be klagenswaardig man. Terwijl een ieder, die het maar ^enigszins doen kon, in zee en bosch, of het tuintje achter de woonstee verfrissching zocht om aldius de hittegolf, waarop deze week ons zoo onverwachts vergastte, nog eenigszins dragelijk te maken, moest de charmante Engelschman, na eerst in Parijs een bezoek te hebben afge stoken, naar het toch al niet om zijn prettige temperatuur bekend staande Rome reizen, waar hem een pleizierig werkje te wachten stond. Wan rouwen moest hij1 zien weg te nemen cy nische (Opmerkingen zich laten welge vallen. En dat alles, omdat zijn regee ring den euvelen moed heeft gehad met Duitschland een vlootovereenkomst te sluiten, zonder daarbij overleg te plegen en ruggespraak te houden met de beide andere Stresamogendheden Frankrijk en Italië! Aan de Quai d'Or- say is het Eden gelukt om de wrevel, die men tegen Engelands iet of wat eigenmachtige optreden koesterde, wat te verminderen. Deels door eeden van eeuwigen trouw van de zijde van Enge land en deels door de toezegging, dat een Fransche vlootuitbreiding voor En geland geen aanleiding zou zijn, even eens weer nieuwe schepen op stapel te zetten, waardoor de Duitsche vloot automatisch grooter zou worden. Dat er ook in Italië na Edens bezoek aan Rome nog weinig wrevel uit hoofde van dit vlootpact kan bestaan, blijkt reeds uit de artikelen, die in de Ita- liaansche pers verschenen en waarin het vlootverdrag gunstig werd beoor deeld. Dat Mussolini zich dan ook nog steeds op zijn teenen getrapt blijft voe len, .geschiedt enkel en alleen uit tac tische overwegingen. De Britsch-Duit- sche overeenkomst doet in Italië dienst, om Britsche pogingen tot interventie ih het Italiaansch-Abessijnsche con flict hooghartig af te wijzen. Musso lini wil tot eiken prijs zijn Afrikaansch avontuur hebben. En hebben zal hij het het is nog slechts een kwestie van enkele weken. Het is voor hem en tevens voor alle koloniale mogend heden, die bezittingen in het Zwarte werelddeel bezitten te wenschen, dat jtiij daarbij succes mag hebben. Een ongunstig verloop zou het Europeesch prestige bij1 de Afrikaansche bevolking een zeer gevoelige slag toebrengen. cent cent per of met per pakje per flacon DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. Hitte na den hagel. Een nieuw record van Willy den Ouden De Koningin in Rotterdam. Belgische Ko ningskinderen in ons land. Ir. Mussert naar Indië. Een bijna tropische warmte heeft ons wel plotseling overvallen en bewezen, dat Nederland, wat klimaat betreft, een land van uitersten is. Terwijl de hagel buien ons nog versch in het geheugen liggen, vallen nu eensklaps, om het wat sterk uit te drukken, de musschen van het dak van de hitte. Dit zou nu nog niet zoo erg zijn musschen hebben wij ten slotte genoeg! indien deze eerste warme dagen niet tevens het begin hadden gevormd uit een bericht, waarin melding werd j van de lijst van ongevallen, die daar- gfmaakt van het gereedkomen van de mee in verband staan. Het lokkende, Maginot-linie. Deze vestinggordel, die koele element, waarin velen verfris- langs de geheele oostgrens van Frank- sching zochten, is menigeen weder rijk lpopend, Midden-Europa van het noodlottig geworden. Dit is de bedenke rresten afsnijdt, bestaat uit een ver- lijke keerzijde van de medaille, de scha- schrikkelijke wal van staal en beton, duwkant van het zomerweer, waarnaar en heeft den Franschen belastingbeta- wij zoo lang hebben uitgezien. Ook Hoe zeer Frankrijk Duitschland ei genlijk wel wantrouwt, of beter nog gezegd vreest, bleek dezer dagen weer In maakt U ie 15 cent het drukke verkeer op den weg cischt talrijke slachtoffers. Tot hen, voor wie het water hun element is geworden, waarin zij zich beter thuis schijnen te gevoelen dan cp den vasten grond, behoort onze kranige zwemkampioene Willy den Ou den, die bij de internationale zwem wedstrijden te Dundee in Schotland, het wereldrecord 305 yards vrije slag, dat op naam stond van de Amerikaan- sche zwemster Leonore Knight, met niet minder dan 11.4 seconde wist te verbeteren, zoodat haar naam nu voor üe achtste maal op de wereldrecord- lijst staat ingeschreven. Een ander soort menschelijke water ratten hield internationale roeiwedslrij- den op de ringvaart bij Sloten, waarbij het den bekenden hardlooper Jan Zee- gers gelukte te toonen, dat de spieren TROEBELE LIMONADE. Statiegeld 10 ct. J LIMONETP1 per flesch 28 ct. 9 Statiegeld 10 ct. LIMMADE GAZEUSE, J per flesch 12 ct. - A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depót C. JAMIN. Telefoon 52. van zijn armen niet onderdoen voor die van zijn beenen; hij won namelijk het nummer tweeriemsscullingbooten voor beginnelingen. Misschien zijn cok voor hem nog wereldrecords weggelegd op oit terrein. Van het water naar de lucht is te genwoordig niet meer dan een stap! De onvolprezen K.L.M. heeft opnieuw bewezen, dat zij de kunst verstaat om het nuttige aan het aangename te pa ren; zij stelde een aantal stewardesses op zijn Hollandsch gezegd: hofmees teressen aan, die dienst zullen doen op de groote luchtlijnen, zoodat den luchtreiziger voortaan zijn kopje kof fie in hooger sferen zal worden toege reikt door een liefelijke jongedame. Dit zal de attractie van een luchtreis in de oogen van vele mannelijke passa giers ongetwijfeld nog sterk verhoo- gen Zaterdag j.l. bracht H.M. de Ko ningin, vergezeld van Prinses Juliana, een bezoek aan Rotterdam. De Rot terdammers hebben bij die gelegenheid getoond, dat de liefde voor het Oran jehuis ook bij hen geen ijdele klank jV Langs den geheelen weg, dien de stoet volgde, stond een groote menigte geschaard, die de Koninklijke bezoek sters geestdriftig toejuichten. Natuur lijk vormde de Coolsingel, waaraan het stadhuis is gelegeen, het middelpunt van de belangstelling. In de Burgerzaal van het Raadhuis ontving de Koningin een aantal voor aanstaande persoonlijkheden uit de han delskringen der havenstad in audiën tie, die haar nader inlichtten over den veel te wenschen overlatenden toestand in het bedrijfsleven en de scheep vaart, waaronder de Rottestad gebukt gaat. Deze uiteenzettingen werden door H.M. met zichtbare belangstelling aan gehoord. Het onderhoud' nam geruimen tijd in beslag. Na een bezoek te hebben gebracht aan een tentoonstelling van werkstuk ken, vervaardigd door deelnemers aan de gemeentelijke vakcursussen voor werkloozen, ging de tocht naar de Zee vaartschool, waar de vorstelijke per sonen de overdracht bijwoonden van een buste van wijlen Prins Hendrik door het Comité tot huldiging van de nagedachtenis van den Prins aan de gemeente Rotterdam aangeboden ter plaatsing in de Zeevaartschool. Ver volgens werd het door jongere werk- tblbf. wo. is RaamsdonkSYeer. Agentschap tas d; Amsterdamsche Baak fl.V, Amsterdam Verstrekt HandeLscredicten tegen nader oyéreen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en, fiuitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gdden ct Depositofrentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK, Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. loozen aangelegde Museumpark bij het NieuWe Museum Boymans bezichtigd, waarna de Koningin en de Prinses van met Maasstation rechtstreeks naar het Loo vertrokken. Zooals men weet, had Prinses Juliana het voornemen, zich naar Neuwied te begeven, ter bijwoning van de doop plechtigheid van den zoon van den Prins von Wied. Wij vernemen echter, dat zij hiervan heeft moeten afzien, op advies van haar behandelende ge neesheer, die haar groote vermoeie nissen heeft moeten ontraden, met het oog op de keelontsteking, waaraan zij onlangs heeft geleden. Noordwijk zal gedurende vrij gerui men tijd de eer genieten, de beide oud ste koningskinderen te herbergen. Naar men zich herinnert, heeft het Belgi sche koningspaar eenige weken gele den hiertoe de noodige voorbereidin gen getroffen ten huize van den Bur gemeester, den heer van de Mortel. Het valt ongetwijfeld toe te juichen, dat de Belgische Koninklijke Familie er prijs op stelt, haar telgen reeds vroegtijdig op practische wijze met het Nederlandsch te doen kennismaken. Ir. Mussert, de leider van de N.S.B. in Nederland, gaat ons land daaren tegen eenigen tijd verlaten, voor het ondernemen van een reis naar Indië. Op ziin telegrafische vraag aan de Indische regeering, of er van die ziide bezwaar zou bestaan tegen het ma ken van zijn tournée, werd hem me degedeeld, dat dit niet het geval is. Hii zal zich dus binnenkort insche pen. De nog steeds voortvluchtige kas sier Schaap uit Wormerveer zou ver moedelijk ook wel willen, dat hii zoo'n eind uit de buurt zat. Zoo ver heeft hii het echter vermoedelijk niet kunnen brengen, al is de waarschijn lijkheid wel groot dat hii kans heeft gezien om over de (Duitsche?) grens te komen. In elk geval schijnt men hem nog niet op het spoor te zijn. Nu nadere bijzonderheden bekend worden over zijn frauduleuse han delingen, kan men niet anders dan zich erover verbazen, dat hij er in geslaagd is, zijn gedupeerde inleg gers zoo lang aan het lijntje te hou den. Al heeft onze grensbewaking niet kunnen verhinderen, dat deze kassier ons land verliet, waar hem den grond te warm onder de voe ten werd, thans gaan er stemmen op om het korps politietroepen gedeel telijk te bestemmen voor grensbe waking in dien zin, dat ongewenscb- te elementen den een of anderen dag zoo maar niet zonder slag stoot bii ons komen binnen vallen. Men heeft hier het oog op een even- tueelen „coup fie main"" een plotse- lingen aanva1, met pantserwagens b.v. In hoeverre de vrees, dat zoo iets zou kunnen gebeuren, reden van bestaan' heeft, valt niet te beoordeelen. Men heeft misschien gedacht de invasie der Romeinen in het be gin onzer jaartelling, die op zoo me nige plaats van ons land sporen v-aiï hun aanwezigheid hebben achter ge laten, getuige de opgravingen, wel ke nog steeds plaats vinden op heli Domplein te Utrecht, waarbii men interessante ontdekkingen heeft ge daan. De aldaar aan het licht ge brachte muren wijzen erop, dat daar. ter plaatse een groot, centraal ver warmd gebouw heeft gestaan, het welk vermoedelijk als huisvesting: heeft gediend voor den commandant van een legerafdeeling en voor het bureau van zijn staf. Onze beroemde landgenoot Dr. Willem Mengelberg, heeft nieuwe triomfen gevierd met zijn Concert gebouworkest, met medewerking van het koor van de Amsterdamsche Tocnkunstafdeeling en verschillende solisten, in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel. Hii had gewel dige ovaties in ontvangst te nemen, terwijl hem een lauwerkrans werd aangeboden. De verschillende bezwaren, in het voerloopig verslag over het wetsont werp tot verlaging van de openbare uitgaven (bezuinigingsontwerp) tot uiting gekomen, schijnen hun invloed niet te hebben gemist op de regee ring, welke, zoo wii goed zijn in gelicht, zekere concessies zou wil len doen aan de Tweede Kamer inza ke onderwijs, pensioenen en mach tigingen. De behandeling van dit een' en ander zou binnenkort kunnen wor den tegemoet gezien. (Nadruk verboden). BIJ HET BADEN VERDRONKEN* Bij het baden voor de haven vap Harderwijk in de vaargeul is de 12- Heeren Overhemden nu 59 ct. Jongens Overhemden, maat 43 -f- 44 slechtèv39 ct. Heeren Riemen18 ct. Beeren Bretels.15 Sokken, 2 paar voor25 ctJ Sokken, de betere, 1 paar. 25 ct. Heeren Dassen, de nieuwste soort, in prima zijde 14 en 25 ct. Mans rooden Zakdoek 14 ct. Prima Zwarte Breisajet, 4- of 5-draads, 1 ons zwaar, 22 ct. Gekleurde Breikatoen, waschecht, 4 ons zwaar, 19 ct. Drukkers, wit of zwart, 3 dozijn voor 10 et. Boorlint, verschillende kleuren, 3 rollen voor 10 ct. Cocoa boorband 4 ct. per el. Sterk machinegaren, wit of zwart, 1G ct. Hand garen, wit of zwart, 2 klos voor 10 ct. Verder hebben wij een partij BB BE- GOED, iets vuil, voor de helft van den prijc. Beleefd U tot een bezoek uitnoodigend, Kinderjurkjes zonder mouwen Kinderjurkjes met mouwen Damesjapon (katoen) 1. mouwen. Damesjapon (stoflange mouwen Damesschorten vanaf inderschorten vanaf GJrtnmi Damesschorten. Dames Directoirs Kinder Directoirs Dames Polóblpuses 25 ct. 49 ct. 169 ct. 239 ct. 59 ct.' 24 ct. 19 ct. 35 eb 12 eb 39 ct. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bounelerwaard m perflesch 45 ct. a Statiegeld 10 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1