Dit nummer bestaat uit 3 bladen De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN FEUILLETON. No. 5551 Woensdag 3 Juli 1935 UND VAN altén a Dit blad veracbijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Openbare vergadering van den raad der gemeente 's-GRA VEMOER cp 28 Juli 1934. Afwezig de heer F. M. Volk. Na .opening en voorlezing der no tulen wordt mededeeling gedaan van verschillende goedkeuringen van Ged. Staten, o. a. tot wijziging der Be grooting 1934-,35 en het vestigen van beperkte erfdienstbaarheid op een per ceel grond enz. De nieuw benoemde leden der schat tingscommissie hebben allen hunne be noeming aangenomen. Een reclame van L. Louw et over hondenbelasting wordt niet ontvanke lijk verklaard, terwijl ook op een ver zoek van de Noord-Br. R. K. Blin denzorgver. om subsidie afwijzend wordt beschikt. Ingekomen is de balans,, winst en verliesrekening van den Waren- keuringsdienst 1934, alsmede een over zicht van de werkzaamheden dezer in- ïristelling over het eerste kwartaal 1935. Voorts zijn ontvangen proces-verbaal en verschillende mededee'ingen van den Voorzitter van het Hoofd stembureau in verband met de gehouden raadsver kiezing, welke allen voor kennisgeving worden aangenomen. De door den raad vastgestelde ver ordening voor de veldwachters is bij Kon. Besluit goedgekeurd. De raad besluit, overeenkomstig een ingekomen voorstel van de Incasso Bank, N. V. Amsterdam, tot wijziging van de Idopende fraude-verzekering. Van den Min. van Soc. Zaken is toestemming ontvangen voor het uitdie pen van de 's-Gravemoersche Vaart in werkverschaffing. Op verzoek van B. en W. is door de Heide-Maatschappij een begrooting gemaakt voor het uit breiden van de begraafplaats, waartoe reeds een perceel grond door de ge meente is aangekocht, en welk werk eveneens in werkverschaffing zal wor den uitgevoerd. Na een breedvoerige bespreking besluit de raad met alge- meene stemmen tot het aanvragen van toestemmnig bij' de regeering voor de uitvoering van dit werk. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van den Min. van Binnenl. Zaken inzake wijziging der Drankwet, besluit de raad tot wijziging der veror dening vergunningsrechten. De ingekomen geloofsbrieven van het nieuw gekozen raadslid, den heer K. van Raamsdonk, worden in orde bevon den en met algemeene stemmen wordt 177. Ja, ik moet haar over een arme vrouw spreken, die het toeval of de Voor zienigheid misschien mij in de bergen van Dauphiné heeft doen ontmoeten. En nu komt gij de liefdadigheid van mevrouw de markizien voor haar in roepen Neen, dat niet, maar ik moet haar bekend maken met zekere gedachten van mij. Vader Anselme, ik twijfel er niet aan, of die arme vrouw is nie mand anders, dan Grabielle de Saulien, die door haar moeder dood wordt ge waand. Nog eens sprong de kruier op. Hij was doodsbleek geworden, en zijn wijd geopende oogen waren op het jonge meisje gericht. Hij beefde en gedurende eenige oogenblikken was het hem on mogelijk een woord te spreken. Ein delijk riep hij uit: Mijn God, wat zegt gij? Het jonge meisje zag hem verwon derd aan en vroeg: Maar wat scheelt u dan toch? Wat mij scheelt? Geneniève, vertel mij van die vrouw. Waar hebt ge haar ontmoet, en hoe en wat doet zij? Eerst moet ik u vertellen, vader An selme, dat zij gek is. tot diens toelating besloten. Voorts besluit de raad nog haar goed keuring te hechten aan de wijziging der armenbegrooting 1934, der ge- meentebegrooting 1934 en 1935 en tot aansluiting aan de Bedrijfsverzekering der Ver. van Ned. Gemeenten. In de volgende vergadering zullen voorstellen worden ingediend tot wij ziging der bouwverordening en voor een verordening tot bestrijding van ra diostoringen in deze gemeente. De vergadering wordt daarna op de gebruikelijke wijze gesloten. Openbare vergadering van den raad der gemeente ALMKERK. op Vrijdag 28 Juni, des v.m. 10 uur. Afwezig de heer A. v. d. Stelt. VoorzitterEdelachtb. Heer H. Blok. SecretarisWeled. Heer A. Geu- deke. De Voorzitter opent de vergade ring met gebed en verzoekt den Se cretaris de notulen der vorige verga dering voor te lezen, Avelke, na een kleine opmerking van den heer de Jong. onveranderd worden goedge keurd. Ingekomen stukken Schrijven van Ged. Staten dezer provincie, houdende goedkeuring wat betreft de politieverordening dezer gemeente. Eveneens wordt door hetzelfde col lege goedkeuring bericht, aangaande wijziging gemeentebegrooting 1934 en 1935. Beide stukken worden op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aan genomen. Ook wordt voor kennisgeving aan genomen, het verslag van het Consul tatiebureau alhier, hetwelk voor de raadsleden ter inzage heeft gelegen. Hierna deelt de Voorzitter mede, dat door B. en W. bii den gemeente ontvanger en den directeur van Eletr. Bedrijf, kasopname heeft plaats ge had en dat alles in de beste orde is bevonden. Schrijven van de Noordbrabant- sche R. K. Blindenzorgvereen. ,,St. Antoniu-s van Padua", waarin deze verzoekt, een subsidie van 1 cent per inwoner te mogen ontvangen. Op voorstel van B. en W. wordt op dit verzoek afwijzend beschikt. Schrijven van Ged. Staten! houden de Kon. goedkeuring tot heffing van 40 opcenten op de vermogensbelas ting. Besluit van Ged. Staten, dat in 't vervolg per raadszitting aan de le den f 2.50 zal worden uitbetaald. Schrijven van Mr. A. den Dekker, wat betreft kostelooze overdracht, van aan te leggen straten, op een terrein aan den Nieuwendijk, hetwelk hii als' Gek, gek, herhaalde hij. Dat wil zeggen, zij is haar geheu gen kwijt en spreekt van zich zelf als van een ander. Ja, zoo is het, zoo is het, zeide de kruier op zachten toon. Zijn gelaat straalde van geluk. Hij streek met de hand o,ver zijn bezweet voorhoofd en hernam: God, zou het geluk dan eindelijk voor mij zijn aangebroken. Hij haalde diep adem en zeide tot het jonge meisje: Ga voort, ga voort, kindlief. Geneviève zag wel, dat vader An selme erg opgewonden was en deed dus haastig het verhaal' van haar ont moeting met la Palotte. Vader Anselme had in een toestand toegeluisterd, onmogelijk te beschrij ven. Zijn oogen waren met tranen ge vuld, toen Geneviève had geëindigd, maar toch straalde zijn gelaat van vreugde. Genoeg, genoeg, gij behoeft mij niets meer te zeggen, riep hij uit, er bestaat geen twijfel meer, zij is het, zij is het! O lief kind ,kom aan mijn. hart, ik moet u omhelzen. Het jonge meisje wierp zich in de armen van den grijsaard, die haar aan 2'jn borst drukte. Hij bedekte haar ge laat met kussen. Maar hoeveel moeite kostte het hem, niet uit te roepen: Geneviève ik ben je vader. J U bouwterrein wenscht te verkavelen. De Voorzitter zegt, dat B. en W. over deze aangelegenheid al meerma len hebben gesproken, en dat dit nog in onderzoek is hii zou den raad wil len voorstellen, dit adres aan te hou den tot een volgende vergadering. Aldus wordt besloten. Ook is van Ged. Staten goedkeu ring ontvangen, aangaande de hef fing 75 opcenten op de gemeente fondsbelasting. Eveneens terug ontvangen de ge meente ekening dienstjaar 1933. het welk voor kennisgeving wordt aange nomen. Hierna leest de Voorzitter een 2-tal verzoeken voor, aangaande ontheffing van de Hondenbelasting, daar beide dieren waren gestorven, n.l. één van W. Ouwerkerk en één van P. v. Hel den. Op voorstel van B. en W. wordt, daar de verordening hierin niet voor ziet. afwijzend op deze verzoeken be schikt. De heer Nieuwenhuizen informeert of die menschen nu voor een heel jaar moeten betalen, .waarop de Voor zitter bevestigend antwoordt, spreker meent, dat deze verordening niet in dergelijke gevallen voorziet en zou ze daarom willen wijzigen. De heer Burghout informeert, als deze wijziging tot stand komt, of dit dan van terugwerkende kracht is. De Voorzitter zegt, dat dit niet kan. Besloten wordt de verordening op de eerstvolgende vergadering te wij zigen. Schrijven van Ged. Staten, omtrent een wijziging der gemeentebegroo ting 1934. Wordt voor kennisgeving aangeno men. De Voorzitter deelt hierna mede. dat reeds van tien der gekozen raads leden, bericht is binnengekomen, om trent hunne benoeming tot lid van den raad. Op voorstel van B. en W. wordt de verordening op de heffing van sterken drank in het klein, gewijzigd. Voor kennisgeving wordt aangeno men. een schrijven van den Bond in Nederland, tegen dranklokalitei ten. Eveneens wordt voor kennisgeving aangenomen, een schrijven van den Warenkeuringsdienst te Breda, aan gaande de balans en de winst- en verliesrekening van dit bedrijf. Schrijven van den heer P. v. d. Bos alhier, waarin hij den raad ver zoekt, vermindering .van de huurprijs zijner gemeentewoning. B. en W. stellen voor, de huurprijs met f 25 per jaar te verlagen. De heer van Leeuwen vindt de huur te hoog. De heer de Jong merkt op, dat Bos dit in October j.l., toen hij de wo ning gehuurd heeft, pok wel heeft II. NAAM EN FAMILIE. Toen hij weer tot zich zelf gekomen was, hernam de kruier: Juffrouw Geneviève, God heeft uw schreden geleid. O, de natuur oefent overal haar kracht uit. Gij hebt het huis van mevrouw de Saulien verla ten. Ja, gij moest als goevernante mee gaan naar de Dauphiné, waar gij die vrouw moest ontmoeten. O, lief kind, God heeft zich van u bediend, om na vele jaren hen te her eenigen, die door het noodlot waren gescheiden. Gij hebt Grabrielle de Sau lien teruggevonden. Dus denkt gij, evenals ik, dat Ia Palotte de dochter der markiezin de Saulien is? Zij is het, Geneviève. Ik twijfel er niet meer aan, ik ben er zeker van. O, wat zal mijn beschermster ge lukkig zijn. Ja, gij zult mevrouw de markiezin de Saulien gelukkig maken, want gij geeft haar tegelijkertijd haar kleindoch ter terug. Haar kleindochter? Ja, haar kleindochter, die zij twee dagen bij zich heeft gehad, die zij heeft liefgehad, zonder haar te ken nen en van wie zij niet kon scheiden. O, hoe sprak het hart der grootmoe der. Maar wat zegt gij toch, vader An- selme? geweten. Met algemeene stemmen wordt be sloten, de huurvermindering toe te staan. De kostprijs voor het Openbaar Lager Onderwijs over 1933. wordt vastgesteld op f 11.64 per leerling. Vaststelling van de drie-jaarlijk- siche afrekening der Bijz. scholen. Hieruit blijkt dat de sjchool te Waardhuizen nog te goed heeft f 4.38, de school te Nieuwendijk f 2644.50. de school Verlaatschedijk f1105. terwijl de Herv. school f 220.75 terug moet betalen, wegens teveel ontvan gen. Door den raad wordt besloten, de begrooting 1934 en 1935. de begroo ting 1934 van het Electr. bedrijf en de begrooting 1934 van den VleesCh- keuringsdienst. te wijzigen. Tevens wordt door den raad be sloten. tot opheffing zekerheidsstel ling van den vorigen gemeente-ont vanger. De Voorzitter zegt. dat eerst vol gens de wet. de rekening over dat jaar door Ged. tSaten moet zijn goed gekeurd. eer tot opheffing der zeker heidsstelling kan worden overgegaan. De Voorzitter wijst hierna een commissie aan, tot het nazien der ge meenterekening 1935 bestaande uit de heeren H. D. v. d. Mjeijden. Jac. v. Leeuwen en P. v. d. Wal. Bii de gebruikelijke rondvraag in formeert de heer Verschoor, .hoe of het gaat met de eigenaars van wo ningen. .welke aan hunne verplichtin gen hebben voldaan, doch waarvan de huurders het water niet kunnen beta'en. spreker heeft dienaangaande reeds een schrijven gehad, waarin de waterleiding mij. het geld. welke de aanleg heeft gekost, reeds terugvor- derd. De Voorzitter zegt dat de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden door den eigenaar. De heer de Jong zegt. dat de gemeente voor een zeker bedrag ga rant is. maar tenslotte moet de eige naar het grapje betalen. De Voorzitter deelt mede. dat nu reeds ruim 70 pCt. der gemeente is aangesloten, spr. is van meening. dat het van groot belang is. wanneer in 1936 allen aangesloten zijn en zegt. dat in het geval, zooals de heer Ver schoor bedoelt, de gemeente voor- loopig nog niet veel kan doen. De heer Verschoor zegt. dat de eigenaars van woningen toch ook ge meentenaren zijn en daarom is de gemeente verplicht, die menschen aan te spreken. De Voorzitter zegt. dat dit niet op den weg van de gemeente ligt. doch dat de eigenaars van woningen de huurders moeten aansporen tot aan sluiten. opdat de eigenaar die van goeden wil is. hiervan niet de dupe wordt. De heer de Jong is ook van mee- Ik zeg, juffrouw Geneniève, ik zeg, dat de markiezin de Saulien uw groot moeder is en dat gij de dochter zijt van Gabrielle de Saulien, vicomtesse de Mérulle, die ongelukkige, die men la Palotte noemt. Het jonge meisje slaagde een kreet en deinsde terug. Haar oogen waren op den kruier gericht en zij vroeg zich zelf af, of hij zijn verstand had verloren. Kom kind, zeide hij op zachten toon, beef maar niet zoo, gij zijt niet meer bij mevrouw Lionnet. Heb ik u niet gezegd, dat gij een arm meisje zonder naam zijt? Men heeft u den naam Lionnet ontnomen maa,r ik geef u een anderen. Gij heet niet meer Geneniève, maar Laurence de Merulle en gij zijt eene Saulien ,de laatste afstammeling van die groote familie. Mijn God, prevelde het jonge meisje, ik ben geheel verward. Maar is het wel waar wat gij zegt? Hij bleef haar een oogenblik aan zien, haalde daarna een papier uitzijn zak en zeide: Laurence de Merulle, dit is uw ge boortebewijs. Nu kunt gij begrijpen, wat ik gevoeld heb, toen gij gij ver- teldet, dat gij bij de markiezin de Sau lien waart geweest, en mij de beschrij ving van la Palotte gaaft. Ja, ja, ik begrijp het, prevelde het jonge meisje. Maar, ging de kruier voort, het is niet genoeg, dat gij weet ,waar Ga brielle is, gij moet nu uw werk vol- ning. hoe meer aansluitingen, hoe beter voor de gemeente. i De heeren Koekkoek en v. Leeu- wen bespreken hierna nog enkele aangelegenheden, omtrent het aan-f sluiten van personen. I De Voorzitter zegt hierop, deze aangelegenheid hier liever niet ven-i der te bespreken, dit is in een verga1-' dering van B. en W. reeds breedvoe rig besproken. De heer de Jong zou willen voor stellen. om met de maatschappii in! overleg te treden. De heer Verschoor zou graag zien, dat de raad achter de eigenaars ging staan, deze menschen zijn toch ook belastingbetalers. De Voorzitter vindt de beste op lossing, om met de maatschappij in overleg te treden. Vervolgens zegt de heer Verschoor, dat toen hij dezer dagen over de Nieuwe straat reed. hii yerschillende schokken meende te voelen en vraagt tevens, of de aannemer hier nog ga rant voor is, waarop de Voorzitter, antwoordt, van 3 maanden. De heer van Leeuwen zegt. lieven gezien te hebben, dat bedoelde straat rechter door het dorp had geloopen, zooals hier bii de Jong. hii vr?p.gt zich af, waar het water blijven moet. de straat ligt naar zijn meening niet goed. De Voorzitter zou een rioleering aanleggen. De heer de Jong zegt, dat het wa ter. dat langs zijn huis moest loopen. thans in den tuin van den gemeente veldwachter terecht komt. ook is het aan den ingang van sprekers woning evenmin in orde. De heer van Leeuwen zegt, klach ten vernomen te hebben van aanne mers. die van de aanbesteding van do straat geen uitnoodiging hadden ont vangen, spreker vindt zulks niet goed. als deze klachten waarheid bevatten., De secretaris het woord verkrij gende zegt, dat zoover hii weet, allo aannemers die hiervoor in aanmer king komen, een uitnoodiging heb ben ontvangen. 1 Ook zegt de heer v. Leeuwen ver nomen te hebben, dat er in plaats van) scherp zand, papzand was gebruikt voor de straat. De Voorzitter heeft hier nooit ietst over gehoord, men gebruikt z.i. geen scherp zand voor het straten. De heer de Jong had ook iets ver nomen, van hetgeen de heer van1 Leeuwen eerst naar voren bracht. Volgens den heer van Leeuwen had.' zoo iets nooit gegund moeten wor-' den. De heer Burghout zou de toestand' aan het huis van de Jong en de' stoep hier bij van Kuijk in orde laten] maken, volgens spreker kan'men daan met paard en wagen niet op of af. De heer v. Leeuwen heeft verno men, dat de slangen van de brand- tooien; de sluier, die hare hersens om geeft, zal met Gods hulp verwijderd worden Ja, wij zullen slagen. Van avond nog gaan wij naar dei boerderij des Mélezes. O. dat zoiu ik wel willen ,maar ik ben niet vrij. j Ik kan uw gedachten raden, maafj niets kan u terughouden; de klein dochter der markiezin de Saulien kan niet meer gouvernante blijven. Maar vader Anselme, ik kan niet weggaan, zonder de prinses vooaf ge waarschuwd te hebben, en als zij niet wil. Wat, niet willen! Welk recht heeft die dame op u? Dus vertrekken wij van avond? Ja, om acht uur moet gij gereedl zijn, ik zal u komen halen. Moet ik mevrouw de markiezin zeg gen. Gij kunt zonder aarzelen van uw grootmoeder spreken; neen, gij moet haar niets zeggen; zij moet nog niets; weten, gij moogt trouwens nog aan niemand zeggen, dat gij de kleindoch ter der markiezin de Saulien zijt. Het allereerst moeten wij pogen, uw moe der weder te herstellen. Daarna stond hij op, drukte de hand van het jonge meisje, ging de kamer uit en vroeg aan een bediende, die hij ontmoette, of hij de prinses een een oogenblikje mocht spreken. i i __j (Wordt vervolgd). I voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1