Dit nummer bestaat uit 3 muiten fleet Holland kikkert fop 1 5. P. Cankhnyzes (o'j Bank Jf.V. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Iets over onzé Raadsverkiezingen. i 8 k 10 land van alteha No. 5552 Vrijdag 5 juli 1935. LET OP! drogisterij FIRMA I/. COOPS, gof(inchem. Nationale afkoeljrig! Binnenlandsch weekoverzicht. Pen - Jel Ipekta A/VERSCHUUR-BAERT Buitenhui (1. mn Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 jeént. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Uw eigen beljróg zegt U koopt in de Gasthuisstraat /B2 Telefoon 264 Het raadslidmaatschap schijnt voor velen, als we het zoo eens mogen uit drukken, een buitegewoon ge.iefd baan tje te zijn en merkwaardig is het dan ook, om te zien welke pogingen niet zelden worden aangewend, om een raadszetel machtig te worden. En voor al betreft zulks de kleinere plattelands gemeenten, waar talloos velen zich ge roepen achten om te trachten in het •ollege van vroede vaderen een plaats veroveren. Allerlei trucs worden aan gewend, om de kiezers te behagen en e vraag of de wijze van handelen vel in overeenstemming is met goed fatsoen, raakt meermalen geheel op den ichtergond. Ziert men geen kans het op de meest fatsoenlijke manier te halen dan moeten er maar minder prijzenswaardi ge middelen worden gebezigd, want men heeft er het nu eenmaal op ge zet en nu moet het er maar door ook, het koste wat het wil. Een paar gevallen uit de praktijk wililen we |eens naar voren brengen. Op een der vergaderingen eener kies- vereeniging in onze omgeving beweer de onlangs een aspirant-candidaat dat de raadsleden de in de raadsverga deringen te behandelen punten veel te weinig vooraf met hun kiezers bespra ken. Deze bewering sloeg er bij' de leden in en het gevolg was dat hij als eerste op de candidatenlijst werd geplaatst. En dit niet alleen, maar hij kreeg meerdere extra pluimpjes, daar hij pas wist, waarop zijn kiezers recht hadden. Maar nu vragen we ons toch af, wist nu niemand dat we in de Gemeentewet een verbod voor de raads leden vinden, om met last of rugge spraak met hen, die benoemen, te stem men? Hier hebben we dus een geval, dat mogelijk iemand in den raad zijn in trede zal doen, dank zij eene bewe ring van propagandistische strekking die in lijnrechten strijd met de Gemeen tewet is. Herhaaldelijk komt het voor, dat een raadszetel-liefhebber vooraf eens gaat neuzen om na te gaan, welke politieke partij hem de grootste kans op succes kan bieden. Heeft hij voldoende ge neusd', dan sluit hij zich aan en is volbloed voorvechter voor de partij zij ner keuze. De dag der candidaatstel- ling in de kiesvereeniging komt, maar onze amateur heeft geen geluksdag, want hij krijgt geen of een slechte plaats op de candidatenlijst om geko zen te kunnen worden. Gevolg is dat hij onmiddellijk als lid bedankt en zijn geluk ter. elfder ure nog eens gaat be proeven bij eene andere politieke par tij en wel soms eene, die eene abso lute tegenvoetster is van de eerste aan welke hij zijn liefde had ver pand, doch die hem zoo trouweloos in den 'steek had gelaten. Maar in de tweede partij is hij al niet gelukkiger want ook daar blijkt hij bij de candi- daatstelling niet de geliefde persoon te zijn. Wat -nu? O, geen nood. Hij bedankt ook als lid der tweede partij en loopt haastig naar het gemeente huis om formulieren voor de candidaat- stelling te halen om met een lijst uit te komen, waarop zijn naam als1 van den eenig uitverkorene" prijkt. Vrienden en kennissen worden bezocht, concur renten worden tot op hun huid toe uitgekleed, eigen schoone voornemens komen heel sterk op den voorgrond, de aangeboden lijst wordt ondertee kend, zoodat weldra het bij de wet vereischte aantal handteekeningen is ge steld en het candidaat-raadslid gevoelt zich reeds een der Edelachtbaren zij ner gemeente. Vóór den dag der stem ming is hij steeds in actie om stem men trachten te werven en talloos ve len beloven hem hun stem. Maar, o diepe ontgoocheling, als de stembus gesproken heeft en hij slechts een zeer luttel aantal stemmen blijkt te heb ben, zoodat velen van hen, die hem hun stem beloofd hadden, hun woord geschonden hebben Zulke gevallen zijn heusch niet uit zonderlijk en we zouden er hartelijk cm lachen, als hunne gevolgen in meer dere gevallen niet zoo bedroevend wa ren. Immers bevorderen zij de verbrok keling van stemmen in niet geringe mate en dragen er het hunne toe bij dat mannen, die in onze gemeente raden absoluut thuis behooren, mee malen buiten de raadszaal worden ge houden. 1 TROEBELE LIMONADE, A per jïesch 45 ct. Staj/egeld 10 ct. J LIMONETTE,pef flesch 28 ct. 4 Statiegeld 40 ct. I LIMMADE GAZEUSE, per flesch 12 ct. a i Statiegeld 10 ct. A ./ÉAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depót C. JAMIN. Telefoon 52 Dat/er bij verkiezingen gewerkt wordt met giften en gaven behoort, naar men vaak hoort, ook niet tot de zeldzaam heden. Door den belanghebbende d i- rect zal zulks niet openlijk geschie den, maar op indirecte wijze wel. Er wordt b.v. een flinke som gelds geschonken aan de kas der kiesver eeniging, zoogenaamd om de kosten te dekken, maar ten slotte zijn de kie zers, die met een zilverling gelukkig zijn te maken, er het meest bij gebaat Ook komt het voor, d'at de wervers er met een gevulde beurs op uit gaan om 's avonds met leeg en buidel huis waarts te keeren. Dan zijn het uit den aard der zaak geen gaven van het aspirant-raadslid, maar geheel vt^md is hij er toch ook niet aan. Laten zij, die tot raadslid wórden gekozen er toch aan denken, dat zij een zioo- genaamden zuiveringseed hebben af te leggen, die luidt als volgt ,,Ik zweer (verklaar), d'at ik, om tot lid van den Raad te worden benoemd, directelijk of indirectelijk, aan geen per soon, onder wat naam of voorwendsel ook. eenige giften of gaven beloofd' of gegeven heb. Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamds in deze betrekking te doen af te laten, van niemand hoe genaamd eenige beloften of geschen ken aannemen zal, directelijk of indi rectelijk. Zoo waarlijk helpe mij God almachtig." (,>Dat verklaar en beloof ik 'tls zeker merkwaardig, dat het voor zoo talloos velen op het platteland', die allerminst de noodige bekwaamheid en geschiktheid bezitten om het raads lidmaatschap naar behooren waar te nemen, een vurige wensch is om nog eens eenmaal achter de groene tafel op het gemeentehuis een plaats te mo gen bezetten. Dit spruit voort uit een misplaatst gevoel van eigenwaarde en uit het waandenkbeeld dat de kennis wel tegelijk zal komen met het ambt. Dat er onder onze raadsleden heel wat stumperds zitten, weten we allen wel. Aan geliefkoosde onderwerpen kan men hen kennen. Zoo praten ze gaarne over de plaatsing van een lantaarn paal, over een gat ergens in den weg, over de plaats, welke door kermiswa gens moet worden ingenomen enz., alle maal dus onderwerpen die binnen hun bevattingskring liggen. Maar hoort men hen wel eens een degelijk en gemoti veerd betoog houden over belangrijke actueele onderwerpen, als b.v. aanslui ting aan de waterleiding, betrekken van gas uit de staatsmijnen, de oprichting van een gemeentelijk grondbedrijf, enz. En snijden zij wel eens een nieuw onderwerp aan? Immers nimmer. En welke zijn de gevolgen? Deze, dat de gemeente in alles achterlijk en verou derd geraakt en men haar in geenep-j^ deele aanpast aan hetgeen de moderne tijden met zich brengen. Natuurlijk kan men in eene plattelands-gemeente ook te y'eel nieuwigheden willen invoeren en/dat is ook niet goed, maar met jyfste mate zich aan weten te pas en aan hetgeen de moderne tijd ons geeft, is een gebiedende eisch om eene gemeente vooruit te helpen. Van harte hopen we dat, het aantal personen, die zich zelf bij uitstek ge schikt achten om als raadslid te fun- geeren, doch die de noodige geschikt heid en bekwaamheid daartoe in geen enkel opzicht bezitten, in de toekomst eene aanzienlijke vermindering zal on dergaan. Zulks zal zeker in tal van •opzichten gewenschte gevolgen hebben. tblbf. ito. is Raamsdonksveer. Agentschap m de Ansterdamsche Bank Jf.V-, Amsterdam 1 Lustrumfeesten in Leiden. Een auto- woesteling zonder rijbewijs. Welke gedragslijn zal Mussert in Indië volgen? David Wijn koop in actie. Oss betuigt zijn dank aan de marechaussee. Onze goede stad Leiden heeft voor een wijle de crisiszorgen van zich af gezet en feest gevierd. Aanleiding daar toe was het 360-jarig bestaan van de Hoogeschool, dat door het Leidsch Stu dentencorps op buitengewoon feestelij ke wijze is herdacht. De burgerijis/ niet achtergebleven en heeft uiting ge geven aan haar medeleven met deze ge beurtenis, door een aantal straten smaakvol te versieren. De leden van Pro Patria hebben hun keurige uniformen en sjako's met witte vederbossen voor den dag gehaald om de gebruikelijke eerewacht te vormen. Zij openden den stoet, die door de straten van de oude Universiteitsstad trok en uit ongeveer 1200 personen bestond, waaronder een 750-tal' oud- leden van het corps. De reünie mag in alle opzichten zeer geslaagd heeten en gelukkig verleende ook het weer zijn volle medewerking, een zeer voor name factor. De eerewacht Pro Patria genoot de eer, tb worden geïnspecteerd door den Praeses der reünisten, jhr. mr. F. Bee- laerts van Blokland, vice-President van den Raad van State. Jammer genoeg is het prachtige zo merweer, dat de Leidsche lustrumfee sten begunstigde, ook weer oorzaak geworden van tal van ongelukken, zoo wel te land als te water. Van de door auto's veroorzaakte ongevallen droeg dat te Dreumel een ernstig karakter. Hier reed een wagen in volle vaart op een menschenmenigte in, die het voorbijtrekken gadesloeg van een mu- ziekvereeniging. Twee jongens werden hierbij ernstig gewond. Dit is op zich zelf al betreurens- waarig genoeg, doch wat het feit nog erger en ergerlijker maakt, is, dat de woeste rijder zich in hetzelfde tempo trachtte te verwijderen, zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Dit werd hem echter door de woedende menigte belet, en zoo niet enkele poli tiemannen tusschenbeide waren-geko men, zou het ongetwijfeld minder &goed met hem zijn afgeloopen. Thans werd hij naar het gemeente huis gebracht, waar proces-verbaal te gen hem werd opgemaakt. Wat bleek Verstrekt Handelscredieten tegep^nader overeen te komen voorwaarden. Opent- rekening/fxmrant met rentevergoeding. Incasseert Bjnnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan-An verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt' en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prezen naar grootte der kastjes). SPAARBANK- Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. hieibij? Hij was niet eens in het bezit vervallen, omdat in de toekomst alle van een rijbewijs, daar dit hem drie weken geleden was afgenomen, omdat hij toen, eveneens tengevolge van zijn onbesuisde rijden in Geldermalsen twee personen had aangereden. Juist Zater dag was de auta, die in beslag was genomen, hem teruggegeven. Het is nu echter wel zeer overtuigend ge bleken, dat aan een dergelijken be stuurder geen auto kan worden toe vertrouwd. In Minuten maakt U Jam Gelei met/ per pakje 15 cent 'of met per pakje 4 5 cent per flacon 70 cent DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. Het door ir. Mussert aan Indië te brengen bezoek, werpt zijn schaduwen reeds vooruit. Er is een uitvoerig af- deelingsverslag verschenen omtrent de algemeene beschouwingen door den Volksraad gegeven en hierin wordt, als actueel punt, het aanstaande bezoek van den leider der N.S.B. aangeroerd. Het schijnt, dat verschillende leden van den Raad naar aanleiding van dit bezoek ongewenschte politieke demo- straties verwachten, en daaraan bestaat in Indië nu niet bepaald behoefte. De ze leden geven als hun meening te ken nen, dat het beter zou zijn geweest, ir. Mussert in het geheel niet toe te laten of hem althans hem zekere be perkende voorwaarden voor te schrij ven. Zooals men weet, is echter noch het een, noch het ander het geval. De heer Mussert zal zich overal vrij elijk kunnen bewegen. Dit is ook vol komen in overeenstemming met de op vatting van een aantal andere leden, die vinden, dat men dezen leider de volle vrijheid dient te laten om zijn ideën te verkondigen, vooropgesteld na tuurlijk, dat hij d<^ door de wet gestelde grenzen niet overschrijdt. Het is natuurlijk zeer moeilijk zich vooraf een juist oordeel te kunnen vor men over deze kwestie. Men kan niet anders doen dan de feiten afwachten en zien, welke gedragslijn de heer Mus sert zal meenen in Indië te moeten vol gen. Van Indië gesproken: in een der In dische bladen is een bericht versche nen, dat ieder, die veel met Indië cor- ïespondeert, met vreugde zal vervullen. Volgens bedoeld nl. zou het in het voornemen liggen van de Nederland- sche Posterijen, om het tarief per lucht post verzonden brieven naar Indië met een gewicht van 5 gram, binnen afzien- baren tijd te brengen van 36 op 12V2 cent. Het tarief van 6 cent voor per bootmajl verzonden brieven zou dan mail per vliegtuig zou worden verzon den. Wij zullen intusschen goed doen, met ons nog niet te spoedig te verblijden^ want naar men weet, is bij informatie het Hoofdbestuur der Posterijen hier, te lande gebleken, dat haar van een dergelijk voornemen niets bekend was. Zonder eenigen grond plegen dergelijke berichten echter niet op te duiken, zoo- dat, ondanks officieele ontkenning,; waarschijnlijk binnen niet al te langen' tijd, het luchtport toch aanmerkelijk' zat worden verlaagd. i De heer Wijnkoop, die in lange nieisi van zich had laten hooren, heeft in het geval van den verdwenen kassier) Schaap te Wormerveer, aanleiding ge vonden om een aantal schriftelijke vra gen te richten tot den minister van; Justitie, vragen, die bij de meesten onzer lezers ook wel reeds zullen zijn opgekomen. Zij zijn ongetwijfeld niet van practischen zin ontbloot, doch ko men jammer genoeg als mosterd' na den maaltijd. Veel plezier zal de heeri Wijnkoop dan ook niet van het ant woord van den minister beleven, naafl wij vermoeden. Wie, met het oog op de minder) gunstige algemeene reputatie, die Ossi zich de laatste jaren in den lande heeft verworven, mocht hebben gedacht, dat deze gemeente niets anders was d;an een broeinest van misdaad en dat de gezamenlijke inwoners een soort van crimineele broederschap vormden, zal wel een betere meening van de Os- senaren in het algemeen krijgen, als hij hoort, dat de brigade van de Ko ninklijke Marechaussee, bij haar terug keer uit Apeldoorn, door een groot gedeelte van de bevolking met gejuich is ingehaald. Laten wij hopen, dat dit een bewijs is, dat, nu zoowat al de misdadige elementen achter slot en grendel zitten, de rest der bewoners als goede elementen en ordelievende burgers kan worden beschouwd j WATERVLIEGTUIG VERMIST. j Officieel wordt medegedeeld, dat het Russische watervliegtuig, L 840, d'at reeds den 26 Juni van Alexandrofsk op Sachalin naar Chabarcfsk was veerlrokw ken, om daar op de Amoer te dalen,) vermist wordt. Aan boord bevonden; zich buiten de bemanning van drie per* sonen, 8 passagiers. Men vreest, dat de eerste vlieger Swjatogorof, die een! ervaren vlieger is, in dichten mist heeft moeten dalen. Vliegtuigen zijn tot het instellen van een onderzoek vertrok- ken. j DOODVONNISSEN. j De kassier van het centraal-station) te Leningrad is ter dood veroordeel** wegens het ontvreemden van 6000roe* bel uit de kas van het station. De rechtbank van Swerdlofsk heeft den leider van een fabrieksspaarbank, den kassier en een familielid van dezen laatste ter dood veroordeeld, omdat zij hadden gestolen. Te Rostof is een directeur van het regionale bureau ter dood veroordeeld omdat hij vervalschte ingenieurs- en andere diploma's! verkocht, 1 M voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard J •- L£j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1