Dit miner Hestaat uit 2 Mades Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEÜSDEN. al J3?t lAND VAN ALTEHA No5553 Woensdag 10 Juli 1935. Buitenlandsch weekoverzicht. Binnenland. Wr: is -■ i- eras»* ■s?* -\*v. ->*• .-V Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De gebeurtenissen van de af geloopen week in het licht van het Italiaansch-Abessijnsche ge schil. Beek bezoekt Berlijn. De Oostenrijksche regeering heft de Habsburgwetten op. Een Rijn-Brenner front? Er is in onze buitenlandsche over zichten reeds enkele malen op ge wezen, dat het front van Stresa. deze machtige colussus, al heel gauw na zijn geboorte in alle stilte ten grave is gedragen. Ondanks massaal uiter lijk buiten 'de drie direct betrok kenen Engeland, Frankrijk en Ita lië, moest men tot het front van Stre sa ook rekenen Rusland en de Kleine Entente is dit bondgenootschap tegen Duitschland reeds spoedig aan een inwendig organisch gebrek over leden. Met dit organisch gebrek mee- nen wii de expansiewenschen van Ita lië, die Engeland ,daar zij zich con- centreeren op een groot gebied aan de Roode Zee gelegen, n.l. Abessinië. onmogelijk kan goedkeuren. Lag Abessinië ergens aan de westkust van Afrika, dan zoude het front van Stre sa, ook al ware het land van den Negus Negesti tienmaal lid van den Volkenbond geweest, nog in leven zijn. Want de oorzaken van Enge- lands houding zijn minder in Abessi- nië's lid zijn van den Volkenbond te zoeken, dan wel in de omstandig heden, dat het geen groote mogend heid met een sterke militaire macht aan de Roode Zee kan dulden. Het gevolg van dit alles is geweest, dat de machtsverhoudingen in Europa aan een aigeheele verandering zijn onderworpen, die dit voordeel heeft, dat het evenwicht, dat door het front van Stresa, dat men zooiets als „met zijn allen tegen een" zou kunnen noe men, ten eenenmale verbroken^was. weer in zekeren mate is hersteld. Tusschen Engeland en Italië is de breuk, zooals deze er op het oogen- blik uitziet, niet meer te herstellen en Frankrijk zweeft tusschen Enge land en Italië in en kan nu nog slechts ten volle vertrouwen op Rus land en de Kleine Entente. Duitsch land beleeft tengevolge van deze om standigheden goede tijden. Het kan vriendschappen en bondgenootschap pen sluiten waar het maar wil. Het Duitsch-Engelsche vlootac-coord heeft daar reeds het bewijs van ge leverd. En nu is in de afgeloopen week de Poolsche minister van bui tenlandsche zaken Beck, in Berlijn op bezoek geweest, kennelijk om de reeds bestaande vriendschapsbanden tusschen Duitschland en Rolen weer eens wat vaster aan te halen en kleine wrijvingspunten de Corridor en Dantzig weer eens wat bii te scha ven. Het communiquué, dat naar aan leiding van dit bezoek uitgegeven is, was intusschen zeer voorzichtig op gesteld en moest ook voorzichtig op gesteld worden. Door een uitbundig communiqué had Polen het laatste restje vriendschap, dat dit land nog met Frankrijk bindt, uit de wereld geholpen en dit kon noch wilde Beek doen, al was het alleen maar met het oog op de breede kringen in zijn land, die nog steeds absouult Fransch gezind zijn. Intusschen is er een ding, dat Hitler en Beek veree- nigt, namelijk hun haat tegen Sovjet- Rusland. En gemeenschappelijke haat tegen een derde is nog altijd een goe de grondslag voor een ware vriend schap geweest. In ieder geval mag men dan ook aannemen, dat zoowel Warschau als Berlijn, ondanks en kele zeer vitale punten, die hen schei den, zoo goed mogelijke betrekkin gen met elkaar zullen onderhouden. De opheffing van de Habsburg wetten, waartoe de Oostenrijksche re geering in de afgeloopen week is overgegaan, moet men eveneens min of meer in het licht der door het Italiaansche-Abessijnsche conflict op geworpen problemen beschouwen. Deze maatregel van de Oostenrijksche regeering, is namelijk als een succes van de Oostenrijksche en Hongaar- sche legimitisten te beschouwen, maar beteekent ten opzichte van de Kleine Entente en met haar Frankrijk een klap, in het aangezicht. Had het machtige blok van Stresa nog be staan, dan zou de regeering te Wee- nen nooit op eigen houtje tot deze opheffing zijn overgegaan. Men had eerst om toestemming gevraagd, en deze hoogstwaarschijnlijk niet gekre gen. Nu echter de machtsverhoudin gen zoo verdeeld liggen, dorst men het aan op eigen initiatief te hande len. Buiten het feit, dat de Habsbur- gers nu een aanzienlijk deel van hun oude bezittingen terugkrijgen, kun nen zij zich, zonder in strijd met de wet te geraken weer rustig in Oostenrijk vestigen, mits zii zich niet met politieke bewegingen inlaten. Daardoor zou echter Otto van Habs- burg veel in zijn vrijheid, die hij in België geniet, beknot worden. Van zijn woonplaats Steenockerzeel uit staat hij in voortdurende verbinding met Oostenrijksche en Hongaarsche legimitisten. Ging hii in Oostenrijk wonen, dan zou daaraan een einde moeten komen, indien hii tenminste zichzelf en de regeering te Weenen niet in groote moeilijkheden zou wil len' brengen. Voorloopig zal hii dus den stap over de Oostenrijksche grens nog wel niet doen, en liever wachten tot de kansen op een res tauratie nog wat gestegen ziin. Voor uitzichten daartoe bestaan er op het oogenblik echter nog niet. Een goede week voordat Beek' Ber lijn bezocht ging generaal Gamelin, de Fransche legerchef 'eens praten met de heeren van den Italiaanschen generalen staf. Zooals altijd bii der gelijke besprekingen tusschen mili tairen was de nieuwsgierigheid bii de buitenstaanders zeer groot terwijl een bevrediging van deze nieuwsgie righeid niet te verkrijgen was. Totdat plotseling Engelsche bladen deze week het bericht verspreiden, dat er een militair accoord tusschen Frank rijk en Italië zou zijn gesloten. Nu is de mogelijkheid daartoe niet ge heel uitgesloten, want zóówel Frank rijk als Italië zouden bii een derge lijk verdrag voor de hand liggende voordeelen hebben. Aan weerszijden van de Fransch-Italiaansche grens lig gen troepen overblijfselen uit een tijd, dat de beide landen elkaar nog allesbehalve vertrouwden. Frankrijk zou nu gaarne de geheele grens met Ita lië onbeschermd willen laten, en de daardoor vrijgekomen troepen in zijn angstpsychose ten aanzien van Duitschland aan den Rijn willen le geren, terwijl Italië op zijn beurt de vrijgekomen troepencontingenten mis schien wel eens in Abessinië zou kun nen gebruiken. Maar desondanks moet men met de geruchten dieaan- gaande zeer voorzichtig zijn. Wii voor ons gelooven niet, dat er een derge lijke overeenkomst gesloten is, ook al heeft men natuurlijk gesproken over de beste samenwerking van beide le gers in noodzakelijke gevallen. In tusschen doen de Engelsche verwij ten aan Frankrijk vergelding van verwijten wegens het vlootverdrag? wel eenigszins zonderling aan. En geland heeft te Stresa toch een bila teraal lichtpact tusschen Italië en Frankrijk goedgekeurd. Dus zelfs al ware het Rijn-Brennerfront werkelijk tot stand gekomen, dan zou Enge land daartegen niets in het midden kunnen brengen. (Nadruk Verboden). HET 750-JARIG BESTAAN VAN «HERTOGEN BOSCH. De verlichting van de kathedrale basiliek St. Jan. Gedurende de feesten te 's- Hertogen bosch ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan der stad, die Zaterdag geopend zijn en nu a s. Zaterdag voortgezet wor den zal de kathedrale basiliek van St. Jan des avonds in floodlight staan. In totaal werden 84 bundellichten aan gebracht, met een gezamelijk vermogen van ongeveer 80 KW. Voor electrische voeding werd ongeveer 3 K.M. kabel ver werkt. De torens en het dak worden verlicht door geconcentreerde bundels, opgesteld op de daken der omliggende gebouwen. Veel aandacht werd besteed aan het rijke beeldhouwwerk rondom de ramen van het middenschip en het koor. Voor de verlichting daarvan werd een groot aantal kleine bundellichten op een der omloopen geplaatst. De voet van de Basiliek staat in een warm geel licht, een mengsel van „Phi- lora" natriumlampen met gloeilampen. De beide groote en rijk bewerkte tran- septramen worden bijzonder sterk ver licht, waardoor zij reeds op grooten af stand den kruisvorm van het gebouw accentueeren. Weer andere gedeelten werden opzettelijk in gematigder helder heid gehouden, terwijl in de ligging der schaduwen zooveel mogelijk eenheid werd betracht. Kan men van dichtbij de détails be wonderen, vanaf de toegangswegen naar de stad heeft men een overzicht van het geheele bouwwerk. In het bijzonder vaoaf den Pettelaarschen weg ziet men de pinakels als fijn kantwerk afsteken tegen het donkere dak. Het hier verkregen effect, geheel af wijkend van dat van overdag, toont nog maals aan, dat de sdhoonheid van der gelijke oude gebouwen niet is gebonden aan de werking van bet zonlichthet kunstlicht doet ons dit bouwwerk, het welk in Nederland eenig in zijn soort is, op een geheel nieuwe wijze waardeeren. De technische veriichtingscommissie, bestaande uit de heeren J. L. Roborgb, voorzitter, J. van Heeswijk, D. L. Jonker dipl. ing. en ir. J. Kalfï, leden, legt zeker eer in met haar werk, net welk ongetwij feld een der glanspunten van de Bossche feesten zal vormen. Men verzoekt ons opname van het volgende Na de officieele opening der herden kingsfeesten ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van 's-Hertogenbosch en de kerkelijke plechtigheden, op Zaterdag en Zondag j.l. liggen de feestelijkheden deze week stil, zulks in verband met den Stillen Omgang, welke jaarlijks van 7 tot en met 15 Juli gehouden wordt. Zondag 14 Juli wordt de Plechtige Maria omgang gehouden, die evenals an dere jaren duizenden belangstellenden naar Den Bosch zal trekken. De groote feesten vangen aan op Dins dag 16 dezer, ze duren tot en met Woensdag 31 Juli voort. o DE TEWERKSTELLING VAN AR BEIDERS IN DEN LANDBOUW MET LOONBIJSLAG VAN DE OVER HEID. De bijslag ook voor Noord- Brabant en Limburg ge- wenscht geacht. Ten stadhuize te Eindhoven is een con ferentie gehouden van inspecteurs en land bouwkundige adviseurs van de werkver schaffingen in Noordbrabant en Limburg met vertegenwoordigers der organisaties van werkgevers en werknemers in den landbouw in het Zuiden. De vergadering stond onder leiding van den heer Meyer de Vries van het depar tement van sociale zaken. Zij besprak de vraag of het wenschelijk zou zijn ook voor de Zuidelijke provinciën de tewerkstelling van arbeiders in het vrije land- en tuinbouwbedrijf met loon- bijslag van de overheid voor den landbouw in te voeren, zooals reeds bij wijze van proef in de gemeente Bakel heeft plaats gehad. Met algemeene stemmen heeft de ver gadering besloten, den minister te advi seeren ook voor Brabant en Limburg deze bijslag met ingang van 1 Augustus in te voeren. DE VASTE LASTEN. Huurverlaging met 20°/0. Thans kan het Hbl. bevestigen, dat een wetsontwerp betreflende de vaste lasten hoogstwaarschijnlijk nog deze week zal worden ingediend. Behalve met een begrenzing van renten van hypothecaire schuldvorderingen en van pandbrieven tot respectievelijk 4en 4valt ook te rekenen ep een beper king der woninghuren. Hiertoe gaat het ontwerp uit van het vaststellen van een basisjaar. Woninghuren, die, vergeleken met dat jaar, niet reeds met 20% zijn verlaagd, zullen alsnog deze verlaging moe ten ondergaan. VERKEERSONGEVALLEN. Op den Rijksstraatweg bij Voorthuizen is Zaterdagavond de 41-jarige motorrijder Demmers uit Soest op weg naar Apeldoorn in botsing gekomen met een personenauto, die uit de tegenovergestelde richting kwam. Hij is in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort vervoerd, waar hij is overleden. Het slacht offer was gehuwd en vader van zeven kinderen. Zaterdag is te Velsen bij Ven'o de 70 jarige J. Clabbers bij het oversteken van den weg door een motorrijder ge grepen en zoodanig gewond, dat bij na overbrenging naar het ziekenhuis te Venlo is overleden. De 27 jarige motorrijder R. Glaser en de duo passagier mej. A. Jürisch, beiden uit Brunssum, werden van de motorfiets geslingerd en liepen zware verwondingen op. In zeer zorgwekkenden toestand zijn zij naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht, waar de motorrijder Zondag is overleden. Zaterdagavond, tijdens den grooten doortocht van bezoekers van de T.T. races te Assen, stak de bejaarde veehouder J. Jansen te Zwollerkerspel plotseling den Rijksstraatweg over, waardoor hij door een motorrijder gegrepen werd. Hij be kwam een beenfractuur en verschillende diepe hoofdwonden. In zorgwekkenden toestand is bij naar het Sophia Zieken huis te Zwolle overgebracht. Zaterdagavond is de 23-jarige A. Timmermans, kantoorbediende uit Den Haag, die per motoi fiets van de T.T - races terugkeerde, bij Meppel in botsing gekomen met een voor hem rijdende motor fiets, waarvan de bestuurder plotse ling moest stoppen. T. sloeg tegen den grond en werd zwaar gewond opge nomen. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleed bij een uur na het ongeluk in het ziekenhuis te Meppel. De andere motorrijder kon zijn reis vervolgen. Voor de Veehtbrug bij Muiden worden verbreedingswerken uitgevoerd. Ter weers zijden van de brug zijn roode vlaggen geplaatst en regelen maréchaussees ter plaatse het verkeer. Niettegenstaande deze voorzorgmaat regelen botste Zondagmiddag 3 uur de 18 jarige motorryder N. J. D. uit Amster dam tegen eén auto, waar hij achter reed. De motorrijder werd op den weg geslin gerd en bekwam een gecompliceerde beenbreuk. Hij is naar het Burgerzieken huis te Amsterdam vervoerd. Zondagavond stak ter hoogte van kilo- meterpaal 19 op den Rijksstraatweg onder de gemeente Heesch (N.-Br.) de 50-jarige weduwe Dinter uit Nistelrode plotseling den weg over, zonder op het verkeer te letten, met het noodlottig gevolg, dat zij door een personenauto werd aangereden. Met zware hoofdwonden is zij in bewuste- loozen toestand een woning binnengedra gen en nadat dr. Bouman de eerste hulp had verleend, is zij naar bet St. Ludovicus Gesticht te Heesch overgebracht. o DE MOORD OP HARTOGS TOT KLAAR HEID GEBRACHT. Bekentenissen na 10 jaren. Men meldt uit Oss P. W., die door de gemeentepolitie was gearresteerd als verdacht den moord te hebben gepleegd op Jan Hartogs, die in den nacht van 5 December 1925 door tal van messteken werd omgebracht in het centrum der stad, heeft een volledige bekentenis afgelegd. De politie is nog overgegaan tot de arrestatie van zekeren Br. uit Oss, die onmiddellijk aan een streng verhoor werd onderworpen, waarin hij de bekentenissen van P. W. ten slotte als juist erkende. DISCONTOVERLAGING. De Ned. Bank heeft met ingang van Vrijdag het disconto met verlaagd evenals baar andere rentetarieven. Het disconto komt hierdoor van 4 op 3% pCt. BEKENDMAKING. De Nederlandsche Akkerbouw-Centrale maakt bekend, dat exporteurs van poot- aardappelen er rekening mede dienen te houden, dat ook voor het aanstaand sei zoen voor goedgekeurde pootaardappelen f 0.25 per 100 K.G. zal dienen te worden betaald ten behoeve van het zoogenaamde Potersfonds." Dit bedrag zal evenals tot dusverre bij het afsluiten van uitvoer-overeenkomsten aan de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale dienen te worden betaald. —o— j BRANDEN. Zondagmiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer Bastiaan, gelegen aan den IJsseldijk in de gemeente Zwollerkerspel. Het vuur sloeg over op twee groote hooibergen en een groote schuur. De brandweer van Zalk en Veekaten die met een handpomp ter plaatse was, kon tegen de felle vlammen niets uitrichten, De geheele boerderij, de schuur en de beide hooibergen gingen in vlammen op. Ook van den inboedel kon nagenoeg niets worden gered. Alles was slechts laag verzekerd. Zaterdagmiddag heelt in het kapitale pand aan de Leuvehaven 48 50 te Rotterdam, waarin de fabriek en de magazijnen van de firma B. van der Sluys, fabrikanten van comestibles en levensmiddelen, gevestigd zijn, een ge weldige brand gewoed. Eerst na groote krachtsinspanning slaagde de brandweer er in met 10 stralen de overhand te verkrijgen. De brand en waterschade loopt in de duizenden guldens. P- GEHEIME DISTILLEERDERIJ ONTDEKT. Zaterdagmorgen heeft de inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Winterswyk met eenige Rijksambtenaren onder Zelhem een volledig in werking zijnde distiileer- toeste! in beslag genomen. Tevoren was een huiszoeking onder Dinxperlo verricht, die echter geen resul taat bad opgeleverd. O VERDRONKEN. Zaterdagmiddag is de 75 jarige J. Roodenburg. terwyl hij in de Kalkhaven te Dordrecht bezig was een boot te schilderen, te water geraakt. De man verdween onmiddellijk in de diepte. Hij kon spoedig op het droge worden ge bracht. doch de levensgeesten waren toen reeds geweken. LIJK OPGEHAALD. De sedert Woensdag vermiste jarige A. Smit uit Groningen, die; bijl het baden in de badinrichting te Noord- dijk is verdronken, is Zaterdag door de politie opgehaald. DE MUITERIJ OP DE ZEVEN j PROVINCIËN. Luit. Van Boven zal terecht staan. Op 31 Juli zal voor den marinef- krijgsraad in Den Helder behandeld worden ,de zaak tegen den luitenant ter zee 2e klasse H. L. van Boven, di^e als oudste aanwezig officier bi| het uitbreken van de muiterij aan boord van de Zeven Provinciën het comman do over het oorlogsschip had. Luite nant Van Boven is de eenige, die in verband met deze muiterij in Nederland terecht staat. Het is bovendien del laatste zaak, welke behandeld zal wor den. I VERMIST MEISJE TERECHT. j Het dertienjarige meisje P. N« uit de Naardesrtraat te 's Gravenhage, die ruim een week geleden werd ver mist, is Zaterdagavond laat in een bar! te 's Gravenhage aangehouden. Het meisje is naar haar ouders terugge bracht. VLIEGONGELUK TE SOERABAJA'. Een doode en een gewonde. Zaterdagmorgen is het marinevlieg tuig V. 9 in Oostervaarwater te Soe- rabaja neergestort. Onmiddellijk landde een ander marinevliegtuig in de nabij heid op het water en de bestuurde® van de V. 9, de lutienant ter zee twee de klasse J. van der Wateren, kon worden overgenomen. Hij was gewond en werd overgebracht naar het hospi taal. Hr. Ms. marinevaartuig Soembai is dadelijk uitgevaren tot berging van het wrak van het vliegtuig. De waarna- k SZ' -- -> -.4. v v voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1