M. NORT, Qorinchem, HEROPENING Dit inimer bestaat uit 3 maden liccl Bolland kikkert op 5. p. £ankbnyzcts (o's Bank Jf.V. Und van UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Agentschap van de Amsterdamsche Bank fl.V Amsterdam, Hel gaat No5554 Vrijdag 12 Jali 1935 As. Maandag 15 Juli Ruilverkaveling. maak i telef no is Raamsd. orrlcs veer. Zusterhuis 6 Gediplomeerd Opticien. A. VERSCHUUR-BAERT Nationale afkoeling 1 dubbel zo vlug Buitenlandsch weekoverzicht Dit blad verschijnt WOENSDAOMORQEN en VRIJDAOMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regef meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. van onze geheel naar de eischen des tijds ingerichte zaak. Gedurende de maand juli ontvangt ieder, die een nieuwe Bril koopt een zeer te waardeeren geschenk. Het begrip ruilverkaveling zal voor Vele landbouwers in onze omgeving ongetwiifeld nog weinig bekend ziin en daarom willen we er eens het een en ander over gaan zeggen. Wat beteekent ruilverkaveling? Het be- teekent in hoofdzaak samenvoegen van verspreid liggende perceelen, welke tot eenzelfde bedrijf behooren waar zulks noodig is wordt tegelij kertijd het stelsel van wegen en wa terloopen verbeterd. Hoeveel gunstiger zou menig be drijf geëxploiteerd kunnen worden, indien de gronden een beter aaneen gesloten geheel vormden! De nadeelen, welke het verspreide bezit aankleven, zijn in hoofdzaak de volgende 1. De verspreide ligging, der per ceelen heeft veel tijdverlies ten ge volge, telkens wanneer er werkzaam heden op de landerijen moeten wor den verricht. En tijd kost geld. 2. Tal van perceelen zijn belast met de erfdienstbaarheid van uit- en overweg. 3. Afgezien van de last, welke men ondervindt van de bedoelde erf dienstbaarheden, wordt bovendien daardoor onnoodig grond aan de cul tuur onttrokken. 4. Afwateringsbelangen kunnen dikwijls niet naar behooren worden behartigd, tengevolge van de gerin ge medewerking van anderen. Ruilverkaveilng nu beoogt het vol gende 1. Samenvoegen van verspreid lig gende perceelen, die tot een zelfde bedrijf behooren. 2. Verbetering van den peroeel- vorm. 3. Aanleggen en verbeteren van (landwegen en waterloopen fzxx» noo- Door deze maatregelen verkrijgt men a. Een doelmatige afronding van den eigendom. b. Een doeltreffende en minder kostbare exploitatie van den grond. C. Een stijging van de grondwaar de en dus van het grondcrediet. d. Opheffing van bezwarende erf dienstbaarheden e. Minder grenstwisten. f. Arbeids- en tijdsbesparing. g. Verhooging van de algemeene welvaart. Reeds jaren geleden werd door den Nederlandschen landbouw aangedron gen op eene wettelijke regeling der v ruilverkaveling en gelukkig niet zon der succes al liet dit laatste wel ee- nigszins lang op zich wachten. Einde '1924 verscheen de tegenwoordige wet op de ruilverkaveling in het Staats blad en sedert hare invoering mocht ze reeds op tal van plaatsen in ons (land toepassing erlangen. De Wet gaat uit van het beginsel, dat van hoogerhand ruilkaveling nim mer kan worden geboden. Het initia tief moet worden genomen door de belanghebbenden zelf en zoo is dan in de Wet bepaald, dat ten minste het één vierde gedeelte der eige naren van een bepaald complex gron den, „blok" genaamd, eene aanvraag tot ruilverkaveling bii Gedeputeerde Staten der provincie, in welke de be trokken gronden zijn gelegen, moet indienen. Deze aanvraag wordt ver volgens in handen gesteld van de Centrale Commissie voor Ruilverka veling, die belast is met alle ruilver kavelingen in ons vaderland. Deze Commissie stelt een onderzoek ter plaatse in, houdt besprekingen en vergaderingen met belanghebbenden en brengt daarna haar advies uit aan Gedeputeerde Staten. Luidt dit laat ste gunstig dan roepen Gedeputeer de Staten alle eigenaren van of recht hebbenden op de perceelen in het „blok" op om op een bepaalden dag deel te nemen aan eene stemming, welker uitslag bepaalt of de ruil verkaveling al dan niet doorgaat. zelf uwe jams en geleien in 8 a 10 minuten met O P E K T A met PEN-JEL. In pakjes en flacons verkrijg baar in de Drogisterij Botermarkt 72 HEUSDEN. Wanneer de meerderheid der stemgerechtigden, die tegelijkertijd te zamen meer dan de helft van de oppervlakte van het blok bezitten, vóór stemmen, dan gaat de ruilver kaveling door. Wie thuis blijft, wordt geacht voorstander te zijn. De ruilverkaveling wordt daarna uitgevoerd door een plaatselij ke commissie, te benoemen door Gedeputeerde Staten. Die commissie bestaat uit drie vertrouwensmannen, volledig op de hoogte met de plaat selijke toestanden, terwijl een land meter wordt aangewezen om haar bijstand te verleenen. Allereerst moeten nu de gronden worden geschat, want een ruilverkave ling is gebaseerd op de waarde van den grond. Daartoe benoemt de plaat selijke commissie drie schatters, die naar de voorschriften der Centrale Commissie den grond moeten indee- len in klassen en de waarde hiervan bepalen. Naderhand, als ieder kennis heeft gekregen van de uitkomsten der schatting, kunnen eventueele bezwa ren worden ingediend bii de plaatse lijke commissie, die tracht tot over eenstemming te geraken. Lukt dit niet, dan wordt een rechter-commis- saris in den arm genomen en lukt het ook dezen niet, dan doet de Recht bank uitspraak. 't Lijkt heel omslachtig, doch in de practijk valt het mede. Tot dusver was nog nimmer het optreden van de Rechtbank noodig. Het spreekt van zelf, dat het op maken van het nieuwe verkavelings plan van zeer groote beteekenis is en daarom wordt steeds iedere recht hebbende pitgenoodigd tijdig zijn wenschen kenbaar te maken aan de plaatselijke commissie, die tracht zoo veel mogelijk aan die wenschen te gemoet te komen. Bovendien geeft de Wet voorschriften welke er voor waken, dat onbillijkheden plaats vin den. Nu zal het vooral in onze om geving, waar veelal de perceelen door slooten zijn afgescheiden, niet steeds mogelijk zijn om de nieuwe kavels tot eene zoodanige waarde aan te wijzen, dat „de vordering" precies klopt. Weliswaar staat de Wet een tolerans toe van 5 pCt., zoodat het verschil in geld rrtoet worden ver rekend, doch gevallen kunnen zich voordoen, dat het gewenscht is om die grens te overschrijden om den eigendom te kunnen afronden tot be staande grensslcoten. Daar moet zooveel mogelijk op worden aangestuurd, zoowel ter ver krijging van een mooie indeeling als ter vermijding van extra kosten b.v. voor dempen van slooten en graven van nieuwe slooten. Het lijkt zoo op het oog niet eenvoudig, doch de per sonen met de uitvoering belast, doen dit niet voor het eerst en het is een voldoening voor hen, dat nog overal, waar een ruilverkaveling werd uitge voerd, oorspronkelijke tegenstanders werden bekeerd tot groote voorstan ders. Eén ding moet echter voorop staan de ruilverkaveling moet tot de minst mogelijke kosten worden uit gevoerd, zonder dat dit echter gaat ten koste van het gestelde doel. Mis schien zullen hier en daar enkele nieuwe landwegen moeten worden aangelegd of waterloopen worden ge normaliseerd, doch alles dient zoo veel mogelijk te worden aangepast aan de bestaande natuurlijke gren zen. Op deze wijze uitgevoerd, zal de ruilverkaveling blijkten een zegen te zijn voor een groot deel van ons land. Een groot voordeel is nog, dat hy potheken, welke op de oorspronke lijke perceelen drukken, ambts halve worden overgebracht op den nieuwen eigendom, zoodat daarvoor geen extrakasten behoeven te wor den gemaakt. Een ruilverkaveling kbst geldwe liswaar schiet het Rijk alle kosten voor, doch na afloop worden die kosten teruggevorderd in den vorm van ruilverkavelingsrente. In de maand November van het vorige jaar heeft de Ruilverkavelings- wet eene wijziging ondergaan, waar door de terugbetaling der kosten ldan plaats -hebben in dertig jaar en daar toe moet ieder jaar 6 pCt. worden betaald voor aflossing en rente der schuld. Kost een bepaalde ruilverka veling b.v. 75,00 per Hectare dan moet gedurende 30 jaren per iaar f 4,50 per Hectare worden betaald. Wie eerder wil aflossen mag zulks gerust doen. TROEBELE LIMONADE. A. BAAIJENS Botermarkt 88, Heusden. Depot C. JAMIN. We noemden daar een bedrag rond f 75,00 per Hectare, gebaseerd op de mogelijkheid, dat misschien enkele nieuwe wegen en waterloopen moeten worden gemaakt. Is zulks noodig dan kan het werk prachtig door werk- loozen worden uitgevoerd, wat eene groote besparing van kosten geeft daar dan het Departement van Soci ale Zaken verreweg het grootste ge deelte der arbeidsloonen voor zijne rekening neemt. Daardoor kunnen de kosten per Hectare zeker wel worden teruggebracht tot plm. f 50,00 of in ruilverkavelingsrente uitgedrukt tot f 3,00 per Hectare gedurende 30 ja ren. Wordt het nu toch werkelijk geen tijd, dat men ook in onze omgeving deze aangelegenheid eens wat nader gaat bekijken? Wil men er meer van weten dan wende men zich tot de Verstrekt Handehcredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Bnitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst, Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK, Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. Hoofdafdeeling Ruilverkaveling der Nederlandsche Heide-Maatschapipij of tot de Centrale Commissie voor Ruil verkaveling, beide te Arnhem. met SAVO-ZEEP Engelands stuntelige buiten- landsche politiek en hare ge volgen. Valt er nog met Mus solini te praten? Laval zal het in ieder geval; probeeren. i Rechtstreek: che onderhandelin gen tusschen Laval en Von Rib- bentrop? Men moet heel wat jaren in de ge schiedenis van het Engelsche kabinet teruggaan om een regeering even rare bokkesprongen te zien maken, als waar van het huidige ministerie te Londen thans een sport schijnt te maken. Dat is al begonnen met het Engelsch-Duit- sche vlootaccoord, dat op zich zelf be schouwd zeker vele voordeelen biedt, niet alleen voor Engeland1, maar ook voor Frankrijk en die andere mogendhe den. Met het oog op deze vele voor deelen kan men het de Engelsche re geering vergeven, dat zij een haar aan- geboden kans zoo snel! mogelijk benut te, zelfs al moest zij daarvoor een eens gegeven woord breken. Maar laakbaar is, dat zij zich bij het afsluiten van het vlootaccoord heeft laten verleiden, tot voor Frankrijk kwetsende metho den, zooals wij nu achteraf te hooren hebben gekregen. En of dit alles nog niet voldoende was, beging de Engelsche buitenland- sche politiek kort daarna weer een blunder, door Parijs niet te kennen in het voorste!, dat men Mussolini wil de doen om tot een oplossing van het Itaiiaansch-Abessijnsche conf.ict te ge raken, terwijl daarbij toch vitale be langen van Frankrijk waren betrokken. Trouwens het geheele Engelsche be leid is voor wat betreft de Abessijn- sche kwestie in een woord jammerlijk geweest. Voor geen harer acties bui ten den Volkenbond om heeft het steun kunnen vinden bij andere mogendhe den. Ook de Amerikaansche regeering gaf op een verzoek van den Negus Ne- gesti tot inmenging nul op het request. Thans schijnt zich echter In het En gelsche kabinet een verandering te vol trekken. De stemmen, die een „handen af van het Italiaansch Abessijnsche con flict" doen hooren, worden steeds lui der, en bijna de geheele Engelsche pers is op het oogenblik voor een afwach tende houding. Men wil Mussoini wat stoom laten afblazen, misschien dat het dan zoo'n vaart niet zal loopen. Men meent dat hoe meer moeilijkheden men den Duce in den weg zal leggen, desl te lastiger het zal worden en gewa pend conflict te voorkomen. Desondanks schijnt de Engelsche re geering op het oogenblik nog een voor-< stel tot bijlegging van het conflict in petto te hebben, dat misschien reeds bij de verschijning van dit overzicht! aan de Italiaansche regeering zal zijn ter kennis gebracht. Het is te hopen voor Europa, dat dit voorster aanne melijker zal zijn, dan de vorige Engel- sche bemiddelingspoging. j Met Frankrijk kan men in de huidige situatie slechts medelijden hebbor*,. Vooral sinds het oogenblik, dat En geland met verregaande stunteligheid de kwestie van een Volkenbondsactie ter verhindering van een oorlog in; Afrika op het tapijt heeft gebracht. Parijs ligt tusschen twee vuren. Het kan Italië en nog minder Engehnd misrt sen. Maar hoe zal het beide staten als voorvechter van dën Volkenbond te vriend kunnen houden? Mussot.ini heeft er geen geheim van gemaakt, dat htijf* voor het' geval men tot een Volken bondsactie mocht bestuiten, Genèveon- verwijld den rug zal toekeeren. Zoo op het oog ziet de toestand er dus hopeloos uit. Maar zal Laval nu btij de pakken gaan neerzitten. Wijl gellooven het niet, vooral in verband met de veranderde Engelsche houding) van de laatste dagen. Indien Engeland zijn ontstuimige politiek tegenover Mus solini een politiek, die tusschen twee haakjes lang niet vrij van eigen belang is laat varen, zou men met zachten drang op Mussolini misschien gedaan kunnen krijgen, dat hij alsnog den terugweg inslaat, indien men hem| daarbij den schijn van het succes maar openlaat. Ook zonder oorlog kan dd Duce op het oogenblik veel concessies in Abessinië verkrijgen, dat weet h»f zeer wel. Woorden als „Wif zijn vast besloten tot den strijd en komen daart niet op terug. Ons besluit is genomen en het is onherroepelijk" zijn veel meer) „herroepelijk" dan Mussolini ons wil laten gelooven. Mussolini blaast immer hoog van den toren, maar niemand zal hem een voldoende portie gezond ver stand kunnen ontzeggen. Er blijft dua nog altijd de hoop, dat hij liever met een voldoend aantal concessies op eco nomisch gebied genoegen zal nemen* dan de risico van een oorlog, waarvan de uitslag nog lang niet zeker is, te willen loopen. Zijn groote woorden zou den in het kader van dezen gedacht- tengang lang niet slecht passen. Het is bekend, dat ook Laval' deze meening deelt. Waarschijnlijk is het dus, dat Laval ondanks zijn openlijke weigering daartoe, in stilte wel met Mussolini zal onderhandelen, zoodat er een ge ringe hoop blijft bestaan, dat een oor log in Afrika en daarmede een ineen storting van den Volkenbond verme den kan worden. Mocht Laval echter geen succes hebben en Mussolini stok stijf bij zijn wensch tot oorlog blijven volharden, dan wee Europa, wee Vol kenbond. Het is in het oog loopend welk een gunstige positie Duitschland in de hui- voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard i J per flesch 45 ct. Statiegeld 10 ct. LIMONETTE,per flesch 28 ct. Statiegeld 10 ct. LIMMADE GAZEUSE, per fLsch 12 ct. Statiegeld 40 ct. Telefoon 52. Boven dien.Savozeep geeft grote geschenken De prijs van Neerland* beste huishoudzeep is 3Oct per doos van 4 stukken

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1