Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN FEUILLETON. No5555 Woensdag 17 Juli 1935 l wmwat i i Wn Buitenland. De Grootmoeder. Binnenland. UND VAN AlTENA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. MIJNGASONTPLOFFING. Op de mijri Laubonyer, nabij Luik, wer den tengevolge van een myngasontplofi fing 8 mijnwerkers zwaar gewond. ERNSTIG ONG~ËLÜK. Bij Barcelona is een autobus, welke geheel bezet was met schoolkinderen, ver ongelukt. 24 Kinderen werden gewond, eenigen hunner zoo ernstig, dat zij naar een ziekenhuis moesten worden overge* bracht. VLIEGTUIGEN NEERGESTORT. Te Berghem bij Leuven zijn 2 vlieg tuigen tegen elkaar gebotst en neergestort. De twee inzittenden van het eerste en de piloot van het tweede vliegtuig kwa men ongedeerd met valschermen naar beneden. -o SCHEEPSRAMP. Te Tingbai in de provincie Tsjekiang zouden bij een scheepsramp van het Chi- neesch stoomschip „Mauil" 100 van de 500 passagiers, die het schip aan boord had, verdronken zijn. Het schip zou door overbelasting zijn omgeslagen. Volgens de scheepvaart-maat schappij zijn slechts 10 personen verdron ken. NIEUW ONHEIL OVER OOSTENRIJK. Den Oostenrijkschen Bondskanselier Schuschnigg, die zich Zaterdagmiddag per auto met zijn vrouw en zoontje naar een vacantieoord begaf, is bij Ebelsberg in de buurt van Linz een zeer ernstig auto-ongeluk overkomen. Om half een reed de auto van Schusch nigg, waarin zaten de kanselier zelf, mevrouw Herna Schuschnigg, hun zoon, een rechercheur en een dienstbode, van Linz naar Weenen. Bij Ebersbergen, een half uur van Linz, reed de auto tegen een boom, vermoedelijk door onwel wor den van den chauffeur. De auto sloeg over den kop. De bondskanselier werd uit het voertuig geslingerd, doch was vrijwel ongedeerd wel kreeg hij een zwaren zenuwschok. Mevrouw Herna Schuschnigg is vrijwel onmiddellijk overleden. De chauffeur werd levensgevaarlijk gewond, het zoontje van den kanselier en de dienstbode kregen slechts lichte wonden. 181. O, zijt gij het, mijnheer, zeide zij ik ben zoo blij, u te zien. Ik ook, vrouw Darasse. Gij moot mij1 nog bij den moorde naar mijns mans .brengen. Ja, ik heb het u beloofd'. Wanneer zult gij uw woord hou den Nog twee of drie dagen geduld. Het zij zoo! O, nu heb ik ver trouwen in u Ik datnk u. v Gij hebt mij opgedragen, aan me vrouw de markiezin de Saulien te zeg gen O, ja! Welnu, hebt ge mijn bood schap overgebracht? Ja. Gij hebt u niet vergist; uw voorspelling is spoedig verwezenlijkt geworden. t Ik begrijp u niet; wat is verwezen lijkt geworden? Dat weet ge toch wel: de mar kiezin heeft haar kleindochter terug gevonden. i De kruier beefde. Wat zegt ge? Dat mevrouw de Saulien haar kleindochter heeft teruggevonden. Zijt ge krankzinnig? GRUWELIJKE AUTO-RAMP Bil TURNHOUT. Elf menschen jammerlijk verdronken. "Vrachtauto reed een kanaal in. Zondagmiddag heeft te Turnhout een ontzettend autobusongeluk plaats gehad. Een autobus uit Willebroeck bij Antwer pen die naar Baarle-Hertog was geweest, kwam omstreeks vijf uur bij brug no. over het kanaal van Turnhout naar Ant werpen bij het uitwijken voor een wiel rijder in het water terecht. Van de 21 personen, die zich in de autobus bevon- deu zijn er elf omgekomen. De caféhouder J. Verkaart uit Wille broeck (provincie Antwerpen) was met 18 vrienden en bekenden op reis geweest. Het gezelschap was over Nederlandsch gebied naar de enclave Baarle Hertog geweest, alwaar Verkaart, in het café van Beerings, een mechanisch orgel had ge kocht, hetwelk hij zijn stamgasten alvast eens wilde toonen. Op den terugweg kwam het gezelschap aan Brug I over het Kempische kanaal. De weg maakt aldaar een vrij scherpen draai en de brug zelve is zeer nauw. Bovendien liggen er ter weerszijden ver hoogde voetpaden, zoodat er bitter weinig plaats om te passeeren overblijft. Terwijl de auto de brug opieed,kwam van de tegenovergestelde zijde plotseling een fietser aangereden. Om een botsing te voorkomen, wijkte de chauffeur een weinig te veel uit, kwam op het ver hoogde voetpad terecht en als gevolg daarvan sloeg de wagen om, verbrak de ijzeren ballustiade en stortte te water, onder het luide gegil der doodelijk ver schrikte inzittenden. Het kanaal is ter plaatse zeer diep en de auto verdween er dan ook geheel in. Omdat de wagen met de wielen omhoog kwam te liggen, verdronken de meeste inzittenden jammerlijk. Slechts 9 zagen kans uit het vehikel te kruipen en aldus boven water te geraken. Vlak bij Brug I lag de Nederlandsche schipper Griffioen uit Zegveld met zijn motorschip, waarmede hij hout op België vaart, gemeerd. Oogenblikkelijk begon schipper Griffioen met het reddingswerk. Kabels werden onder de vrachtwagen doorgetrokken en met het sterke motor- hijscbwerk van het houtschip, dat inge richt is voor het transport van boomen, werd de auto boven water geheschen. Helaas kon, hoe snel het reddingswerk begonnen was, geen der in de auto achter geblevenen nog aan den verdrinkingsdood onttrokken worden. Op den bodem van het kanaal lagen de verdronkenen, slechts één vrouw die bekneld bleek te zitten, werd tege'ijk met de auto boven water gehaald. Haar levensgeesten bleken reeds verdwenen te zijn. Successievelijk werden daarna, door de vele toegestroomde per sonen, de overige lijken geborgen. Tegen den avond waren alle slachtoffers geborgen. AUTO STORT IN AFGROND. Nabij Pistole is een vrachtauto, waarop een 20 tal arbeiders zaten, in een afgrond gestort. Eenigen slaagden erin, nog juist op tijd van den wagen te spriogeD, de meesten werden evenwel meegesleurd. Drie man werden op slag gedood en dertien gewond, waarvan vier zóó ernstig, dat zij vermoedelijk niet zullen herstellen. Wat, gij wilt mij niet gelooven? En toch... Welnu, ja, het is waar, en zooeven heb ik de eer genoten, juf frouw Laurence de Mérulle te zien. Gij hebt juffrouw Laurence de Mérulle gezien! riep hij' uit ten prooi aan een buitengewone ontroering. Ja, mijnheer; maar wat scheelt u toch Vader Anselme bleef een oogenblik in gedachten, sloeg zich voor het hoofd en zeide dof: Maar dat is nog erger dan een man te vermoorden! Maar, mijnheer, stamelde zij. Het kan zijn, dat ik u eens noo- dig zal hebben... Kom mee! De kruier sprak zóó gebiedend, dat zij geen tegenwerpingen' kon maken. Pauline Darasse volgde hem. Zij werden eerst door Dorothea ont vangen, die haar verbazing niet kon weerhouden, toen zij vader Anselme zag. Mevrouw de markiezin, zeide Dorothea, nadat zij bij haar meesteres was gekomen daar is vrouw Darasse terug met een kruier en die kruier is vader Anselme, die gedurende verschei den jaren op den hoek van de straat zijn standplaats heeft gehad. Ik herinner mij dien man, ant woordde mevrouw de Saulien ik herinner mij ook, dat vrouw Darasse van dien kruier heeft gesprokenDat is vreemdDorothea, laat hen bin nenkomen. De markiezin ontving de bezoekers DE WARMSTE DAG VAN HET JAAR TE LONDEN. Zondag is het te Londen de warmste dag van dit jaar geweest. In de schaduw heeft men een temperatuur van 32 gr. C. geregistreerd. Ook uit andere deelen des lands meldt men hooge temperaturen. Tengevolge van de hitte zijn tal van personen bezweken, terwijl ook verschei dene personen bij het baden en zwemmen om het leven zijn gekomen. OVERSTE DREYFUS OVERLEDEN Luitenant-kolonel Alfred Dreyfus is Vrij dag na langdurige ziekte in zijn woning te Parys op 75 jarigen leeltijd overleden. Alfred Dreyfus was geboren op 9 Oct 1859 als zoon van een te Mulhouse ge- vestigden manufacturier. Na zijn studies aan de „Ecole polytechnique" te hebben volbracht, giDg hij in militairen dienst. Hij werd benoemd tot luitenant bij de artillerie. In 1889 werd hij bevorderd tot kapitein. Na een cursus aan de Hoo- gere Krijgsschool te hebben gevolgd, volgde zijn benoeming aan het ministerie van Oorlog. Door een rechterlijke dwaling, waarvan hij het slachtoffer werd, is Alfred Dreyfus bekend gewordeD. Jarenlang was tegeD het door den krijgsraad tegen hem uit gesproken vonnis in binnen- en buitenland geageerd. Deze actie leidde tot de reha bilitatie van kapitein Dreyfus in 1906. DE HITTEGOLF IN AMERIKA. Als gevolg van de hittegolf stierven vorige week Donderdag 63 personen. DE OVERSTROOMINGEN VAN DE JANGTSE KIANG. Volgens berichten uit Hankou zyn de overstroomingen van de Jangtse-Kiang even ernstig als in 1931. De zijrivier Han is buiten haar oevers getreden en heeft het geheele gebied van Tien Mien-Sin over stroomd. 100.000 Menschen zouden zijn omgekomen, terwijl een kwart millioen huizen zijn weggespoeld. staande en gevoelde een onbestemde ongerustheid. Vader Anselme boog eerbiedig voor haar en zeide op bevenden toon: .Mevrouw de markiezin, voor u en voor mij is de tijd kostbaar, en daar om zal ik maar dadelijk beginnen: vrouw Pierre Darasse, die ik beter ken, dan zij wel denkt, heeft mij zooeven verteld, dat gij eindelijk uw kleindoch ter, juffrouw Laurence de Mérulle hebt gevonden. Dat is waar, mijnheer. Neen, mevrouw, het is niet waar; gij zijt het slachtoffer van een even misdadig als schandelijk bedrog! Ik beweer, mevrouw, dat de per soon, die hier den naam draagt van Laurence de Mérulle, een avonturier ster is, een bedriegster, helpster van een of meer brutale schurken. Mijnheer, gij durft zeggen De markiezin zag den kruier ver schrikt aan. Gij zegt iets afschuwelijks, mijn heer, antwoordde zij en gij ver schrikt mij. Waarlijk, ik weet niet, wat ik moet denkengij spreekt van bru tale schurken, maar zijt gij zelf niet even brutaal, door dat met zoo'n ze kerheid te durven zeggen? Ik ben zoo zeker, omdat ik een eerlijk man ben, die van plan is de bedriegers te ontmaskeren. Mevrouw de Saulien glimlachte droe vig en zeide: Mijnheer, ik geloof, dat gij niet in het volle bezit van uw verstand zijt. Vliegtüigcatastrofe nabij Schiphol. Amsterdam en geheel Nederland zijn Zondagochtend opgeschrikt door een vliegtuigcatastrophe in de onmiddelij- ke nabijheid van Schiphol, zooals wij tot dusverre in ons land zelf nog niet hebben gekend. Kort na den start is de Fokker 22 P.H.A.J.Q. „De Kwikstaart" veronge lukt, waarbij de vier leden van de be manning en twee passagiers om het leven zijn gekomen. De hofmeester en dertien passagiers konden zich redden. Verscheidene van hen liepen echter verwondingen op. De Kwikstaart startte Zondagochtend te half tien met bestemming naar Ham burg, Kopenhagen en Malmö. Even later is het toestel op ruim 2 K.M. afstand van Schiphol neergestort en direct daarop in brand gevlogen met het gemelde noodlottige gevolg. Volgens verklaringen van den gered den hofmeester Haberer en den even eens geredden Deenschen passagier Pe tersen, kreeg het toestel onmiddellijk na den start op geringe hoogte naar schatting ongeveer 25 M. moei lijkheden, vermoedelijk door het sterk terugloopen in toeren van de twee linkermotoren. De vliegtuigbestuurder, gezagvoerder H. Silberstein, probeer de het vliegtuig in den polder te lan den. Bij deze poging botste de linker vleugel tegen den dijk van den nieu wen weg in aanleg tusschen Amster damDen Haag. Tengevolge hiervan viel het vliegtuig onmiddellijk achter dezen dijk aan de Noord westzijde cp een bouwland. Direct daarop vloog het toestel in brand, waardoor slechts een gedeelte van de inzittenden zich in veiligheid wist te stellen. Het staat vast dat der- tien passagiers en de hofmeester na het ongeluk uit het vliegtuig zijn ge komen. Twee passagiers, de heer Newman en Hodson, beiden van Engelsche na tionaliteit en op weg van Londen naar Kopenhagen en vi'er leden van de be manning, zijn helaas in het vliegtuig omgekomen. De namen van de leden der beman ning die bij deze ramp omkwamen zijn: de gezagvoerder H. Silberstein de radio-telegrafist G. F. Niebo>er de werktuigkundige G. Brom en de leer lingwerktuigkundige L. J. van D ij k. De ramp heeft op Schiphol groote Wat, mevrouw, houdt gij een man, die u komt zeggen: „Gij wordt bedro gen!" voor een ellendeling of een gek? Maar, mijnheer, waarom doet men dat dan? Om zich van uw geld meester te maken! O! zeide de markiezin. Maar, ging zij voort ik weiet waarlijk niet waarom ik u nog aan hoor. Wie zijt gij toch? Wie ik ben? Ik ben vader An selme, en juffrouw Dorothea, Jean en Constant kennen mij reeds vele jaren, en ik heb dikwijls de eer gehad voor mevrouw de markiezin te werken. Verleden jaar October heb ik een standplaats in den faubourg Saint-An- tcine ingenomen; ik werd daarheen ge roepen; God heeft mijn schreden ge leid, en mij geholpen, want veertien dagen geleden heb ik vrouw Darasse kunnen opdragen, u te zeggen, dat uw kleindochter u spoedig zou terugge geven worden. Ja, hoe hebt ge dat kunnen we ten? Dat kan ik u nu niet uitleggen, mevrouw; laat het u genoeg zijn, te weten, dat niemand anders dan ik Lau rence de Mérulle, de dochter van Ga- brielle de Saulien, bij u kan brengen, wanf niemand anders weet waar zij is. De oude dame schudde het hoofd, fronste de wenkbrauwen en haar ge laat nam een wantrouwende uitdruk king aan. O! hernam de kruier op droe- entzetting teweeg gebracht. Uit dfl hoofdstad werd onmiddellijk hulp van den gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst hulp naar het vlieg* veld gezonden, terwijl mede de ass£« stentie van de brandweer werd inge* roepen. De betrokken autoriteiten en de directie van de K.L.M. werden on* middellijk van het gebeurde in kenni$ gesteld. j De stationchef van de K.L.M'. op Schiphol, de heer Thomson, stond toen de ramp geschiedde, op het punt voofl den tijd van veertien dagen met var cantie te vertrekken. Hij wachtte nog even, totdat het toestel voor Malmö was gestart. Juist toen hij in zijn auto wilde stappen zag hij tot zijn groote ontsteltenis even voorbij het vliegveld! een groote vuurzuil opstijgen. Voor- loopig heeft de heer Thomson zijn vacantie uitgesteld. Een ooggetuige vertelt. 1 Enkele wielrijders die op het mo ment van de ramp op den weg naar, Schiphol reden, waren wel de eerste personen die bij'"het verongelukte vlieg* tuig aankwamen. Wij spraken een van deze ooggetuigen, die, zooals te begrijp pen viel, sterk onder den indruk va» de ramp, welke zich vrijwel onder zijn bereik afspeelde, waren. „Ik zag, zoo deelde een van hen mede, dat het toestel koers zette in de richting Sloten. Het vloog tamelijk! laag tusschen den Spaarndammerdijk en Sloten. Het was duidelijk dat er iets aan de hand was. Het toestel vloog laag en de twee linkermotoren ston den, voor zoover wij konden nagaan^ stil. Het toestel draaide en het was duidelijk, dat de piloot trachtte ons Schiphol' te bereiken of een noodlan ding te maken. Het toestel verloof) snelheid en zakte. Bij een draai kwara^ de 'linkervleugel' tegen den dijk vAn den nieuwen weg naar Sassenheim,- vlak bij het viaduct. Het toestel brand de toen nog niet. Met een plof kwam' het tegen den dijk terecht. We renden er heen en de eerste daéf er uit stapte was een man in uniform'. Verschillende passagiers volgden. Wi). trokken hen naar buiten zop vlug het maar kon. Alles speelde zich in enkele seconden af. Bijna direct daarop hoorden wij een explosie en de vlammen sloegen uilt het toestel. Het was een vreeselij'k ge zicht. De bemanning zat in de cockpit en vlioog tegen de wanden. Wij kon den weldra niet meer in de nabijheid van het toestel komen, daar het in lichte laaie stond'. vigen toon gij twijfelt, en meent in mij één van die lage schelmen te zien, van wie ik u zooeven heb gesproken, Gij zegt mij ook iets heel ernstigs^ dat gij mij moet kunnen bewijzen. Ik zal het bewijzen. f Doe dat dan, mijnheer. Ik zal' u de bewijzen leveren, als het oogenblik daarvoor gekomen zal zijn. O! ik wil u volmaakt geluk ver schaffen, even onverwacht als groot. Mevrouw de Sauüen glimlachte on gel oovig. Ja, zeide zij maar de pleeg ouders mijner kleindochter hebben mij de geschiedenis verteld, die volkomen overeenkomt met die, welke een oud vriend van mij, die reeds onderzoek had gedaan, mij verhaalde. En dan komt er nog bij, dat het jonge meisje volko men op haar moeder gelijkt; hetzelfde mooie haar, dezelfde blauwe oogen, dezelfde blik. Dat is merkwaardig, mevrouw, het toeval heeft de schelmen uitmun tend geholpen. Zie, mijnheer, zeide de oude dame haastig, en liet den kruier een voorwerp zien, dat zij in de plooien van haar Ideed verborgen had gehou den. Laurence's vader kon niet naiate» te beven; maar hij bleef kalm en zeide: Ja, mevrouw, ik zie die porte feuille. (Wordt vervolgd). voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1