Dit nummer beslaat uit 3 maden Dg KROES* echte f STEEDS VERSCH VOORRADIG ;aS I LAND VAN Atf®*A J A. BAAIJENS I Binnenland. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Hek gaat t&m. No. 5556 Vrijdag 19 Juli 1935 MAAK en GELEIEN A. VERSCHUUR-BAERT 5. D. tankbsyzen (o's Bank Jf.V. y t Tj-^, Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden t 1.10, franco per post beschikt f 1,25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. zelf uwe JAMS in 8 a 10 minuten met O P E K T A met PEN-JEL. In pakjes en flacons verkrijg baar in de Drogisterij Botermarkt 72 HEUSDEN. Iets over onze crisis organisaties. De klachten, welke men algemeen over, onze crisisorganisaties hoort, zijn legio. Nu ligt dit wel eenigszins in de lijn, want alle lichamen, die over het een of ander controle moe ten uitoefenen, worden meer dan moo- dig en wenschelijk is, aan critiek onderworpen. En dit geldt voor onze cri Lorgar.i a ies in dubbele mate, om dat ze door haar tuchtrecht de betrok kenen met opgelegde boeten niet zel den in groote moeilijkheden bren gen. Nu weten we wel dat haar ^tuchtrecht pas vcor het voetlicht komt, wanneer er overtredingen zijn geconstateerd, maar dit neemt toch niet weg, dat ze juist door de wijze van straffen bij het grcote publiek minder gunstig staan aangeschreven. Ieder weldenkend rnensch zal moe ten toegeven dat met betrekking tot sommige aangelegenheden crisisorga- nisaties noodig zijn. Maar bii ons rijst de vraag of er niet te veel zijn en of hare leden wel steeds the right men on the .right place d.w.z. de rechte menschen op de rechte plaats zijn. Wanneer wij de eerste vraag be antwoorden dan luidt ons antwoord bevestigend. Hoeveel crisisorganisa ties zijn er niet,, aan welke gerust wat meer werk zou kunnen worden opge dragen. Dat zou heel wat bezuiniging kunnen geven. En hoeveel crisisamb- etnaren zijn er niet, die hun taak uiterst kalm opvatten en die heel wat meer werk zouden kunnen verzetten nog zonder het medelijden van an deren'" op te wekken. Ö.i. is de oor zaak van dit laatste tweeërlei le. het idee van groote zelfstan digheid en onafhankelijkheid. We kunnen ons dit levendig indenken, want hoe geheel onvoldoende wor den b.v. de heeren controleurs op hun beurt weer gecontroleerd 2e. het gehalte van de lieden, waaruit tal van crisisambtenaren zijn gerecruteerd, is niet altijd hcog. iMen krijgt zoo onwillekeurig het idee alsof bij de benoeming yan crisis ambtenaren nepotisme en vriend schapsbanden een belangrijke rol hebben gespeeld en dat men nu eens eene mooie gelegenheid had om eeni- ge schipbreukelingen in het maat schappelijk leven weer onder dak te brengen. Dezer dagen kwam ons onder de oogen het verslag over 1934 door de Algemeene Rekenkamer aan de Stat en-Géneraal aangeboden en dan blijkt daar wel uit hoe broodnoodig het is dat de crisisorganisaties in hun doen en laten ter dege worden ge controleerd. Natuurlijk zijn er vele onder haar, die haar taak op juiste en correcte wijze vervullen, maar ze ker zijn er ook niet weinige op wier beleid en handelingen gegronde kri tiek kan worden uitgeoefend. Uit den aard der zaak kosten de crisisorgani saties geld, maar dat zii zooveel meer kosten dan noodzakelijk is, is terecht een dcorn in veler oog. Uit bedoeld verslag, dat er zeker toe overhelt om eerder iets verkeerds met den mantel der liefde te be dekken dan het te puhliceeren, wil len we een klein stukje overnemen. „Het onderzoek, dat de Kamer in stelde bii een der oudere z.g. cen trales, vestigde bij haar den indruk, dat de directeur dier instelling, te kort schoot in het betrachten van zui nigheid in zijn beheer, zoowel in het algemeen als wat uitgaven betreft, waar bii zijn persoon betrokken was. Hij genoot als directeur een sa laris van f 4000, doch daaraan werd toegevoegd een traktement van f 5000 als hoofdcontroleur. Er waren in de administratie geen declaraties of an dere bescheiden aanwezig betreffende reizen, in deze functie gedaan, zoodat de Kamer zich over den omvang van het werk, voor dit traktement ver richt, volstrekt geen denkbeeld heeft kunnen vormen. Daarenboven bracht hii f 9,60 per etmaal in rekening zonder daartoe gemachtigd te zijn voor verblijf in de plaats, waar de centrale was gevestigd (zijne woonplaats was elders). 0.ok de kos ten van een spoorwegabonnement eerste klasse, dat blijkbaar bijna uit- 2 Botermarkt 88 - HEUSDEN sluitend diende voor heen en weder reizen tusschen woon- en standplaats, waren ten laste van de instelling ge bracht, evenals die voor bagagever zekering. De vergoedingen voor eeni ge dienstreizen naar andere .plaatsen in Nederland en naar het buitenland waren buitengewoon hoog berekend, terwijl bijna alle kostennota's ver hoogd waren met posten voor repre sentatiekosten, taxi's en sigaren (over een tijdvak van ruim 4 maanden be liepen deze extra verhoogingen bij na f 200). Het algemeen beheer was op de zelfde leest geschoeid. Het personeel genoot verschillende voorrechten, die personeel, in gelijke positie bij den gewonen Rijksdienst werkzaam, niet zou hebben verkregen. In plaats van de algemeene salarisverlaging, die voor dit laatste was toegepast, was voor het administratief personeel de zer instelling eene bijna algemeene salarisverhooging toegepast. Talrijk waren voorts de aanmerkingen, te maken op de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, op de uitgaven voor gebruik van automobielen, voor si garen en sigaretten, voor koffie en thee, voor representatiekosten (deze laatste in rekening gebracht door controleurs)." We vragen ons af hoe het moge lijk is, dat een en ander heeft kun nen plaats vinden en of de crisisac countantsdienst wel voldoende streng is opgetreden en zoo ja, of zii dan voldoende is gerugsteund door den Minister van Oeconomische Zaken. Het is toch zeker in treurig te noe men, dat zoo met 's lands gelden kan worden omgesprongen en dat nog wel in een tijd, waarin de uiterste zui nigheid is geboden. Dat de door de Rekenkamer bedoelde Directeur uit de openbare kas een inkomen genoot, dat veilig op f 15000 per jaar mag worden berekend, is t'och zeker meer dan erg en een prachtmiddel om de crisisorganisaties bij het groote pu bliek in discrediet te brengen. Waar om b.v. eerste klas te reizen? Ons wil het voorkomen dat Directeur ee- ner crisis-centrale toch zeker niet zoo'n hoog ambt is om het reizen per abonnement le klas op 's Rijks kosten te rechtvaardigen. Zeker gaat het niet aan om den druk, door de oeconomische crisis op de bevolking gelegd, nog te verzwaren door de gelden, die voor steun aan den land bouw werden opgebracht, te gebrui ken op eene wijze, als bii de be wuste centrale geschiedde. Nu zou de betrokken Directeur er zich op kun nen beroepen, dat zijn organisatie den vorm eener stichting heeft en hij dus niet te maken heeft met de re gelen, welke algemeen als richtsnoer voor het financieel beleid in den rijksdienst gelden, maar zoodanig be roep zou zeker niet getuigen, om het op zijn zachtst uit te drukken, van een gezond inzicht in maatschappe lijke verhoudingen. Van harte hopen we, dat de re geering er ten spoedigste toe over moge gaan om -de crisisorganisaties veel strenger te doen controleeren dan tot nu toe het geval was, opdat de belatsingbetaler, die dikwijls al zooveel moeite heeft om zijn belas tingpenningen bii elkaar te krijgen, niet behoeft te denken, dat het met de Rijksfinanciën nog niet zóó treu rig is gesteld of zij laten nog toe dat bij meerdere crisisorganisaties met eene royaliteit, die de perken van behoorlijk beleid verre overschrijdt, wordt gehandeld. De Maraboe bij Boe.^jir neergestort en verbrand. HET TOESTEL, DE POST EN DE BAGAGE VERLOREN. De zeven passagiers( en de vier le den der bemanning 'konden het toe stel ongedeerd verlaten. De Maraboe had Dinsdag, op de thuisreis van Jodpoer op weg naar Bagdad wegens het slechte weer een tusschenlanding moeten maken bii Risher, tien K.M. ten Zuiden van Boesjir. Risher heeft geen vliegter rein. Woensdagmorgen is het toestel in den aanloop bii den start zwaar be schadigd en daarna in brand gevlo gen. De elf inzittenden wisten het toestel tijdig te verlaten en zijn vol komen ongedeerd. De Rietvink met gezagvoerder Par- mentier is onmiddellijk van Schip hol vertrokken om zoo spoedig mo gelijk de elf inzittenden naar Neder land te brengen. De bemanning bestond uitge zagvoerder Hondong, tweede piloot Ruplin, telegrafist Van der Smagt, werktuigkundige Veenendaal. De Ma raboe is een van de veertien Dou glas-machines, die op Waalhaven zijn voorzien van een radio-instaltatie. Het vliegtuig maakte thans zijn twee de Indische reis. MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. Bestuurder gedood. Dinsdagmorgen is de Fokker jager D. UII 29 aan de overzijde van het Noordhollandschkanaal tegenover het vliegkamp De Kooi op ongeveer hon derd meter afstand daarvan uit een hoogte van veertig meter tijdens een oefenvlucht neergestort. De eenige in zittende van het toestel, officiervlie ger derde klasse M. Holewiin, die nog in opleiding was, is daarbii ver ongelukt. Kolonel Ferwerda, commandant TELBF. no. is R.a.a.msciori.lrsYeer. Agentschap van ii Aastcfdamsche Bank Jf.VAmsterdam: Verstrekt Handdscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gdden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK, Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. van het vliegkamp De Kooi, gaf als zijn meening te kennen, dat het on geluk aan een vliegfout te wijten moet zijn geweest. De vlieger heeft met geringe snelheid geprobeerd te wenden om vervolgens op het vlieg veld te landen. Terwijl hij nog jn de bocht lag, heeft hii waarschijnlijk zelf reeds bemerkt, dat hij het niet halen zou en gaf onmiddellijk gas, hetgeen duidelijk te zien was aan de rookontwikkeling. Het was echter reeds te laat en het toestel boorde zich met den neus in een grasland. dubbel zo vlug mei SAVO-ZEEP GROOTE BRAND TE EPE. Dinsdagmorgen is do,or onbekende oorzaak brand ontstaan in de schuur, behoorende bii de expeditie-onderne ming van H. Boeve aan den Oranje- weg te Ernst, gemeente Epe. Het vuur breidde zich snel uit en wel dra stonden de garage en het woon huis in vlammen. Hoewel de brand zich snel uitbreidde, slaagde men er in twee groote auto's, die in de ga rage stonden, tijdig naar buiten te brengen. De brandweer uit Epe had zeer moeilijk werk. Het bluschwater moest van een afstand van 500 me ter worden gehaald. De brandweer van Vaassen verleende assistentie Een schuur van een belendende woning van den heer Topfer werd eveneens door brand vernield. De schade wordt door verzekering gedekt. o JONGETJE DOOR TREIN OVER REDEN EN GEDOOD. Op onbewaakten overweg. Op den onbewaakten overweg bii het vliegkamp De Kooii is door een trein, welke om vier uur in Den Hel der arriveert, het negenjarige jonge tje P. H. Bruins, van de Doggersvaart in Den Helder, everreden en gedood. Het ongeluk werd in den trein niet opgemerkt, zoodat deze is doorgere den. NOG MEERDERE ARRESTATIES. Het schijnt dat er geen einde komt aan de lange reeks arrestaties die in de laatste maanden in Oss worden verricht. Opnieuw zijn arrestaties verricht, die groot opzien hebben gebaard en eveneens verband houden met den roofmoord die in Juli 1923 te Hoens- broek heeft plaats gehad. Reeds twee verdachten waren gearresteerd en thans zijn op verzoek der Kon. Ma- rechaussée te Hoensbroek te Eind hoven gearresteerd zekere H. v. d. B. bijgenaamd „de Pop" en afkomstig uit Oss en G. V. afkomstig uit Heesch. Wit meldden reeds dat het hier ging over den ouden roofmoord. Thans vernemen wii dat het gaat over den roofmoord die toen is ge pleegd op de weduwe Haartmans. Onmiddellijk na het bekend worr den van dat opzienbarende moord- drama werden 4 Osschenaren gear resteerd, die destijds aldaar in de mij nen werkzaam waren. i Wegens gebrek aan bewijs moestenl zij echter na enkele maanden op vrije voeten worden gesteld. Thans bevinden zich op grond vapf nieuwe zeer bezwarende aanwijzingen, dezelfde vier personen in arrest. Zij blijven tot nu toe hardnekkig! ontkennen, doch worden in arrest ge houden. Nader deelt de brigade-comman dant der Koninklijke 'Marechaussee! uit Heerlen mede, dat de vier gear resteerden nog geen bekentenis heb ben afgelegd, den roofmoord go- plee gd te hebben op de wed. HaartU mans te Hoensbroek. Meerdere arrestaties zijn in dit vep- band niet meer verricht. o1 SMOKKELAUTO IN BESLAG GENOMEN. I Een groote personenauto uit Heer len werd aan het Duitsche grenskaxiH toor Locht-Horbach in beslag geno men. Het benzinereservoir, mede voor] smokkeldoeleinden ingericht, bevatte! 80 pond koffie, frauduleus ingevoerd* Auto en contrabande werden naan Aken op transport gesteld. DOODELIJK VERKEERSONGE VAL TE SASSENHEIM. Fietsrijdster door vrachtauto ge- grepen. Dinsdagmiddag reden te Sassen- heim in het nauwe gedeelte van de Hoofdstraat, bii de brug van de Tey- lingerlaan, twee verpleegsters uit het; Diaconessenhuis te 's-Gravenhage. De linksrijdende 24-jarige rnej. Lydia de Geus had een leeren tasch met eert fototoestel om. Op een gegeven moment werd dei riem van deze tasch gegrepen doop een uitstekenden haak van een pasH seerende vrachtauto, met het nood lottig gevolg, dat de fietsrijder kwaml te vallen, eenige tientallen meters) werd meegesleurd en daarna de wie len van den wagen over het hoofd kreeg. Het meisje was op slag dood. Het lijk is overgebracht naar het Sintj Bernardus Gesticht te Sassenheim. De andere verpleegster was dooij het gebeurde zeer overstuur en is) bii een dokter binnengebracht. De vrachtauto is in beslag genoH men. o DUBBED WOONHUIS TE ZAAN DAM AFGEBRAND. Door het omvallen van een petro- leumtoestel ontstond brand in hef dubbel woonhuis van den heer K* Houtman aan den Kalverringdijk' tel Zaandam. Het vuur greep zeer snel om zich heen en hoewel de drijvende spuiten van Zaandam, Zaandijk enl Koog aan den Zaan spoedig ter plaat se waren, kon niet voorkomen wor den, dat huis en inboedel een prooi der vlammen werden. De heer Hout man was slechts laag verzekerd. VEREACHTEBRAND TE i 1 HAARLEM. Twee broers gearresteerd. In het perceel Cornelissteeg 10 te! Haarlem waarin een boter- en kaasn handel is gevestigd, is brand uitge broken. Het vuur werd ontdekt dooi| twee agenten, die met behulp var* enkele emmers water uitbreiding wis ten te voorkomen, zoodat de brand weer de smeulende resten met één slang kon dooven. De benedenack- A - _VtV u? <5.- - Bommelerwaard MEVROUW, MEJUFFROUW. Hiermede hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij vanaf heden aan onze zaak verbonden hebben een BANDAGISTE voor aanmeten van Buikbanden, Buikcorsetten, Elastieken Kousen enz. De ervaring heeft ons geleerd, dat aan deze vrouwelijke bediening werkelijk behoefte was. Een keurige paskamer is steeds ter Uwer beschikking. Indien U het gewenscht acht, dat bij U thuis gepast of aangemeten moet worden, verzoeken wij U beleefd aan ons een bericht te zenden met vermelding van dag en uur. Hopende, dat U ons met Uw opdracht zult vereeien. Met de meeste Hoogachting, Gasthuisstr. 60—62. Tel. 764. Uw dw. dn, GORINCHEM. Fa. COOPS. TELEFOON 52 Bovendien... Savozeep geefk grote geschenken De prijs van Neerland» beste huishoudzeep is 30ck per doos van H stukken

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1