Honderden koopjes!! Belachelijk lage prijzen!! Geopend tot 's avonds 9 uur. Oil inner üsstaat uil 2 Mi De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN Binnenland, Weer een K. L. M.-vlieg= tuig verongelukt. FEUILLETON. No. 5557 Woensdag Juli 1935 Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. n V t - Ar j'-*' ..Vy V,r Het geheele land is Zaterdagmiddag opgeschrikt door een nieuwe vlieg ramp. Het K.L.M.-vIiegtuig .,De Gaai" is komende van Milaan in 't Zuiden van Zwitserland in een bergpas vermoede lijk bij een poging tot noodlanding, in aanraking gekomen met de kabel 183. Niet slechts dat jonge meisje moet gij vernietigen, maar ook den baron de Verboise, die nog meer te vreezen is. Met dien man, die waarschijnlijk van nog geringer afkomst is dan uw huis knecht, heb ik een appeltje te schillen; ik heb hem en wil hem niet laten ontsnappen. Er werd zachtjes aan de deur geklopt. Zeker, Jean, die bezoek komt aan melden, zeide Dorothea. Zij opende de deur. Het was Jean, die de komst van den baron de Ver boise kwam aankondigen. De oogen der markiezin vlamden en haar gelaat nam een woeste uitdrukking aan. Hij is het! zeide zij. Wat zal mevrouw de markiezin nu doen? vroeg de kruier. Ik wil hem niet ontvangen! Ja, gij moet hem ontvangen, me vrouw; dat is noodzakelijk voor vrouw Darasse en voor mij; maar gij moogt u niet verraden; bedwing u, praat een oogenblikje met hem, alsof gij van niets weet; daarna kunt gij hem laten weggaan. Vrouw Darasse en ik zullen ons verschuilen, daar zal juffrouw Do rothea wel votOT zorgen. Zij zal ,ons van een zweefbaan, gekanteld en met den neus diep in den bodem gedrongen. Het toestel werd geheel verpletterd, alle inzittenden deerlijk verminkt en op slag gedood, met uitzondering van de stewardes, Welke nog eenig teeken van leven gaf, toen in de nabijheid werken de arbeiders het wrak bereikten. Zij overleed echter enkele oogenblikken Ia- ter. De namen der slachtoffers zijn: J. S. W. van der Feyst, gezagvoerder; R. Aafjes, marconist; J. G. J. Voncke, werktuigkundige, mej. A. E. Hermani- des, stewardes vormende de beman ning van het toestel de heer en me vrouw G. Philips uit Vught; de heer A. Content met zijn 11-jarig zoontje wel een plaats aanwijzen, van waaruit wij het gelaat van dien man kunnen zien .wanneer hij het huis verlaat. Maar mijnheer, zeide mevrouw de Saulien gij kunt zoo niet weg gaan! Wanneer mijnheer de Verboise weg is .kom ik terug! De kamenier opende een deurtje, dat in een cabinetje uitkwam, en zij ver dwenen met hun drieën. De markiezin ging voor een spiegel staan, wischte haar gelaat af, schikte haar coiffure terecht en schelde. Eenige oogenblikken later geleidde Jean den baron de Verboise binnen, die de markiezin eerbiedig groette. Zij groette hem kalm, en evenals altijd uiterst beleefd; zij wist zich te bedwingen en geen woord, geen bewe ging verried haar innerlijke ontroering. Dorothea had de weduwe Darasse en den kruier het cabinetje door, de trap af, naar een gang geleid, die door een klein venstertje uitzag op den tuin en voornamelijk op den voorstoep. Hier zitten wij goed, zeide va der Anselme tot Dorothea. De kamenier verliet hen. Nu moeten wij wachten, zei de de kruier. Na ongeveer twintig minuten ver scheen de baron op de stoep en bleef er een poosje staan, hetgeen juist geschikt was, om zijn twee bespieders den tijd te gunnen, hem van hoofd tot voeten op te nemen. De baron was uiterst elegant ge uit Berlijn; de heer J. v. Langen uit Amsterdam; de heer S. Hoogstra uit Dordrecht allen Nederlanders de heeren L. M. Nesbit en A. G. Watts van Engelsche nationaliteit en de heer G. A. Flohr, Duitscher, passagiers. Het Nederlandsche vliegtuig De Gaai is gevallen bij het Kurort Pian sa Gia- como tusschen San Bernadino en Me- socco in het kanton Grisons. Het vlieg tuig kwam uit de richting Milaan en vloog in de richting van den pas. Vol gens 'waarnemingen van ooggetuigen keerde Tiet toestel om 12 uur 30 terug, waarschijnlijk 'in verband met het hevi ge onweer; dat er op dit moment woed de. 'Het toestel zette koers in de rieh- I ting van het Laghetto Dosso. Piotse- kleed en een glimlach van de grootste zelfvoldoening zweefde op zijn lippen. Heel eerbiedig had hij de groot moeder gevraagd den dag van het hu welijk te willen bepalen en zij had hem geantwoord, dat zij haar best zou doen, dat het binnen drie weken zou kunnen plaats hebben. Hij was opgetogen en zeide tot zich zelf: Eindelijk zal die oude woning der Saulien's mij toebehooren; en waarom zal ik ook niet markies de Saulien worden? Met geld kan men alles doen. Een woeste lach plooide zijn lippen, zijn blik werd woest en hij voegde er bij: De markiezin is oud, en heeft naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer te leven; maar als de dood zich lang mocht laten wachten, zou het gemak kelijk zijn, hem wat te verhaasten. Vrouw Darasse, zeide de kruier zie dien man eens aan en zeg mij of gij hem kent. Ik zie hem aan; en het komt mij voor, dat zijn gelaat mij niet geheel onbekend is. Zoek!... Vrouw Darasse, het is de moordenaar van uw man! De weduwe sprong op en riep uit: O, die ellendeling! Dadelijk greep zij den arm van den kruier en. sprak dof: Ik herken hem, het is Paolo! de Italiaan Paolo Paolo! het is Paolo! riep de vicomte en sloeg zich voor het hoofd; ling Tioorde men een sirene en even later een doffen knal. Te zelfder tijd was het vliegtuig, om zich zelf draaiend, naar beneden gevallen. De ooggetuigen uit San Bernadino< konden daarna niets meer van het vliegtuig zien. Men 'heeft den indruk, dat de bestuur der van het vliegtuig getracht heeft nabij het Dossomeer een noodlanding te maken, want het vliegtuig is in het dal neergekomen. Alle inzittenden zijn gedood. De ste wardes 'leefde nog, doch toen zij uit de puinhoop en kwam, gaf zij den geest. Het 'laatste werd een kind onder de overblijfselen van het vliegtuig vandaan gehaald. De lijken zijn geborgen door Roode o! nu is alles mij duidelijk! De baron was de treden van de stoep afgegaan, den tuin door en het hek uit. Vrouw Darasse, zeide de kruier ik ga weer bij mevrouw de mar kiezin; maar wacht hier op mij, want ik heb u nog noodig. Wij moeten Pierre Darasse wreken! Een oogenblik later kwam vader An selme den Salon van mevrouw de Sau lien weer binnen en zeide: Mevrouw de markiezin, zooals ik heb vermoed, heeft hij zich onbe schaamd van een naam en een titel meester gemaakt, die hem niet toe komen en vrouw Darasse heeft hem herkend. Darasse is vermoord gewor den, omdat hij hem, die zich baron de Verboise laat noemen, in den weg stond'. Kortom, mevrouw, die ellende ling, die schelm, die tot alle misdaden in staat is, is een Italiaan, Paolo ge naamd. Paolo! Paolo! riep mevrouw de Saulien uit. Zij liet het hoofd op haar borst zinken, alsof zooveel aandoening haar wilskracht had verlamd. Een geluid van lichte voetstappen achter een der deuren van den saLon, die eindelijk halverwege werd geopend. Kan ik binnenkomen, grootmoe der? vroeg de gewaande Laurence. Ja, antwoordde de markiezin kortaf. Toen zag zij dat er een vreemde was, dien zij niet had verwacht, kon het Kruis-personeel uit het kanton Grisons en voorloopig in een berghut neerge legd. Ook de politie uit het kanton. Grisons was spoedig ter plaatse en heeft de omgeving van de plaats van de ramp afgezet. Het ongeluk is te 12 u. 30 gebeurd*, ongeveer honderd kilometer ten noor den van Milaan, boven den pas van den groot en St. Bernhard, op een hoog te van ongeveer 2103 meter. Het wetïj was slecht en stormachtig en ooggetui gen verklaren, dat zij gezien hebben, hoe het toestel in een wolk vloog, er uit kwam en weer terugkeerde in. de richting van het dal, waarbij feet opnieuw in een wolk terecht kwam en toen tegen den kalen rotswand, is jonge meisje haar verwondering niet verbergen. De glimlach verdween van haar lippen en een onbestemde onge rustheid verspreidde zich over haar ge laat. Neem mij niet kwalijk, grootmoe der, stamelde zij ik wist niet..j Wat wist je niet, Laurence? Ik dacht, dat de baron de Ver boise bij u was. Mijnheer de Verboise is er ge weest. Maar hij kon niet langer blijven, daar hij nog meer visites had te mar ken en daarom heb ik je maar niet laten 'roepen. 'Goed, grootmoeder, dan zat ik hem een volgenden keer zien. Telkenmale zag het jonge meisje weer naar den kruier, en de markiezin zag duidelijk, dat zij niet gerust was. Laurence, hernam mevrouw de Saulien houdt ge veel van den baroav Waarom vraagt ge dat, Groot moeder? Omdat gij hem niet meer moogt bemin.nen. 't God, waarom niet? Gij hebt hem zoo geroemd, zijn grootmoedigheid, zijn adel zoo gepre zen; hij wilde u huwen, toen gij arm! waart; maar nu gij een der rijkste erf genamen zijt, verberg ik u niet, dat ik! vrees, dat hij de man niet meer is, om de kleindochter der markiezin de Sau lien te huwen. I I (Wordt vervolgd). voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard M&'W--- fWmt- JDHAN MOL 'i W:y >Tv,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1