M. NORT, Gorinchem, Dit immer beslaat öit 3 bladen De KROES' echte Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN Luchtvaartrampen A. BAAIJENS t. boonstra. Het gaat Binnenland. m Und van No. 5558 Vrijdag 26 Juli 1935 ontvangt ieder die een BRIL koopt een zeer te waardeeren geschenk. GEDIPLOMEERD OPTICIEN. Binnenlandsch weekoverzicht, 5. p. £ank1royzcn Co's Bank Jf.V. tblbf. no. is Raamsdonksveer. Agentschap m dt Amsterdawsche Baalt fl-V-, Amsterdam MAAK A. VERSCHUUR-BAERT dubbel zo vlug Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Zusterhuis 6 Binnen een wj£ek na de ramp van de Kwikstaart werd Neder.and opnieuw tweemaal opgeschrikt door de berich ten van ongelukken, die aan andere Vliegtuigen van de Koninklijke Lucht vaart Maatschappij waren overkomen en wel met toestellen van het type Douglas t.w. de Maraboe op de terug reis uit Indië bij Boejir? waarbij ge lukkig geen persoonlijke noge'ukken vielen te betreuren en de Gaai, die op 'weg zijnde van Milaan naar Amster dam, 'in Zwitserland in de buurt van Lugano tegen een berg te pletter is gevlogen, met als gevolg, dat alle der tien inzittenden werden gedood. Onze nationale luchtvaartmaatschap pij wordt juist in den tijd, waarin zij poogt 'de plaats, welke Nederland in het 'internationale luchtverkeer inneemt, te behouden en te versterken, wel door bijzonder 'groote tegenslagen getroffen. De ramp, welke de Gaai thans is over komen, 'is immers de vijfde binnen ruim een half jaar tijds. Uit den aard der zaak is door deze opeenvolgende ongelukken een zekere onrust bij het publiek ontstaan en een gevoel van teleurstelling overmant de velen, 'die groote belangstelling voor de ontwikkeling onzer luchtvaart koes: teren. Deze stemming moet wel een remmenden invloed op die ontwikkeling hebben en dit zal nog te meer het geval zijn indien de oorzaken van de ongevallen voor het publiek in een waas van geheimzinnigheid worden ge huld. Ieder weet wel, dat het publiek ^ich al heel snel een oordeel vormt en voor al onder den verschen indruk van een ramp, waarbij de bemanning van het vliegtuig en zijn passagiers het leven lieten. De allerdwaaste geruchten gaan er dan loop en en het publiek komt tot de meest zotte fantasieën. We hebben het gezien met de Uiverramp, toen al lerlei verhalen de wereld werden inge zonden, waarvoor geen enkel bewijs was bij1 te brengen, maar die toch gre tig ingang vonden bij het groote pu bliek. Maar niet slechts ,,de man van de straat" fantaseert; ook de ingewijden trekken met zekere deskundigheid con clusies, die absoluut ongecontroleerd blijven en zoo wordt een vliegramp steeds meer in het net van ware en onware geruchten ingeweven. Het spreekt vanzelf, dat de luchtvaart in het algemeen en de betrokken ver- keersmaatschappij in het bijzonder, niet gediend wordt door dezen gang van za ken. En daarom is het zeker in het algemeen belang, dat aan de vor ming van officieele zijde leiding wordt gegeven door een onpartijdig onder zoek, dat feiten oplevert en aan praatjes zooveel mogelijk een einde maakt. Zulk een onpartijdig onderzoek is meer dan noodzakelijk uit een oogpunt van vei ligheid en dit hebben onze verschil lende regeeringen gelukkig ook begre pen. Zoodra de mechanisch voortbe wogen transportmiddelen in het maat schappelijk leven hun intrede deden, heeft de overheid ingezien, dat voor haar de taak wa9 weggelegd voor de bescherming der openbare veiligheid op te komen. De instelling van het rijkstoezicht op de spoor- en tramwe gen, op de scheepvaart en ook op de luchtvaart gaven aan deze taak uitvoe ring. Men is zelfs verder gegaan. Met be trekking tot scheepsongelukken is wet telijk een openbaar onderzoek dooreen onpartijdigen Raad voor de Scheep vaart voorgeschreven, die zich niet al leen over de oorzaken van een onge luk, doch ook over de schuldvraag uitspreekt. Welk eene heilzame wer king op de openbare meening van zulk een openbaar onderzoek, waarbij de rijksinspectie op de scheepvaart on- 1 omwonden hare meening zegt, uitgaat, behoeft geen nader betoog. STEEDS VERSCH VOORRADIG Botermarkt 88 - HEUSDEN IEUSDEN De luchtvaart staat, vergeleken bij de scheepvaart, nog in haar kinder schoenen. De overheidsrege ingen dra gen hiervan de sporen. Zoo verkeert het onderzoek naar de oorzaken van luchtrampen in een beginstadium. Even als bij de scheepvaart wordt het per ste onderzoek door de ambtenaren van het rijkstoezicht verricht, waarna de minister van waterstaat oordeelt, of een nader onderzoek door een permanente commissie gewenscht is. Het belang rijkste verschil is evenwel, dat open baarheid bij het onderzoek naar ongelukken met luchtvaartuigen niet is voorgeschreven. Wat dit beteekent, is gebleken bij het onderzoek naur de ramp van de Uiver. Het rapport van de commissie- Sehorer is weliswaar naderhand ten deele gepubliceerd, maar dit deel be paalde zich tot opdracht in engelen zin, nJ. een onderzoek naar de oor zaken van het ongeluk. De meening van de commissie over de verantwoor delijkheid voor het ongeluk, zoo mede eenige opmerkingen, waartoe het onderzoek heeft geleid en die voor de toekomst van nut kunnen zijn, zijn in een afzonderlijk, rapport neergelegd, hetwelk niet openbaar is gemaakt. Ziehier het teekenende ver- I schil met het onderzoek bij scheepson gelukken. j Gelukkig heeft de regeering reeds medegedeeld, dat eene algeheele her ziening der Luchtvaartwet in voorbe reiding is. Daarbij zal naar onze mee ning ernstig moeten worden overwo gen de instelling van een Raad voor de Luchtvaart met soortgelijke bevoegd heden en gelijke werkwijze als de Raad voor de Scheepvaart. In afwachting van deze wetswijziging zou de regeering thans reeds eenzelfde procedure kun nen volgen. De Regeling Toezicht Luchtvaart geeft haar daartoe bevoegd heden. In Engeland wordt het onderzoek naar de oorzaken en de schuldvraag inzake luchtvaartrampen geheel in het openbaar gevoerd. Natuurlijk denken wij er niet over cm een oordeel te vellen over de ram pen, die hebben plaats gehad, maar wel bepleiten wij de ruimste openbaarheid, omdat o.i. de toekomst onzer lucht vaart hiermede het meest is gebaat. Het geheele laud onder den indruk van de vliegramp. De Rietvink behouden weer thuis. De Sperwer met Ir. Mussert op gehouden te Rangoon. Waar om geen melkvee naar Rusland? Rood congres te Amsterdam. De nieuwe spelling wil er niet in. Het geheele land is nog steeds diep onder den indruk van de ont zettende vliegramp, die de „Gaai" heeft getroffen. En hoe zou het ook anders kunnen? Voor een catastro phe van dien omvang wasdeK.L.M. tot nog toe gelukkig gespaard geble ven; des te zwaarder is thans deze slag, waarbij niet minder dan 13 menschenlevens verloren gingen: de bemanning, bestaande uit 4 leden, en 9 passagiers, waaronder 6 Neder landers, 2 Engelschen en 1 Duitscher. Aandoenlijke bijzonderheden be reiken ons over de deelneming, die de bevolking van de streek, waar in het ongeluk heeft plaats gevon den, aan den dag heeft gelegd. In het kleine kerkje te San Giacomo rusten voorloopig, in afwachting van de overbrenging naar het Vaderland, het stoffelijk overschot van de om gekomenen. De dertien uit ruw hout getimmerde kisten zijn bedolven on der frisch dennegroen en bloemen, een laatste, weemoedige groet van de eenvoudige Zwitsers aan de vreem delingen, die in hun bergen den dood vonden. De Lichtdienst op Milaan is voor loopig stopgezet; deze wordt door de Duitsche Luchtvaart-maatschap pij, de Lufthansa, voortgezet. Natuurlijk heeft men onmiddellijk alle mogelijke maatregelen genomen om vast te stellen, hoe het ongeluk zich precies heeft toegedragenver schillende bijzonderheden zullen ech ter wel nooit kunnen worden opge helderd, daar geen enkele van de voornaamste getuigen meer in leven is. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. ^mÊÊÊM> Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie Rangoon te zijn vertrokken, terug gekeerd. Een tegenvaller voor de N.S.B.-ers in Indië, die op deze wij ze hun heele program in de war zien loopen. Tot den minister van Economische1 Zaken was een aantal vragen gericht door het lid van de Tweede Kamer Weitkamp in verband met een pu blicatie van den Bond van Melkvee houders inzake den verkoopvan vee naar Rusland. Uit het antwoord van zelf uwe JAMS en GELEIEN in 8 a 10 minuten met OPEKTA met PEN-JEL. In pakjes en flacons verkrijg baar in de Drogisterij Botermarkt 72 HEUSDEN. Inmiddels kwam Zaterdag het vliegtuig de Rietvink op Schiphol aan, met de te Bushir gestrande pas sagiers van de Maraboe. De gezag voerder van dit laatste vliegtuig, Hondong, gaf een uiteenzetting van de toedracht van het ongeluk, die vrijwel overeenstemde met de voor stelling, die men zich daarvan had gemaakt. Alle passagiers waren vol lof over de houding der bemanning en men was zoo weinig onder den indruk geweest van het ongeval, dat men zich zonder eenige vrees of be denking had ingescheept op de Riet vink, die allen dan ook gelukkig behouden te Amsterdam aan land heeft gezet. Het blijkt, dat ook de Sperwer, op weg naar Indië met pech te kam pen heeft. Wegens slecht weer is de machine reeds twee maal, na van mek SAVO-ZEEP Bovendien... Savozeep den minister blijkt, dat de secretaris van genoemden bond, de heer Wol- merstett, die naar Rusland is ge weest om de verkoopmogelijkheden ter plaatse te bestudeeren, niet ge machtigd was om als tusschenper soon op te treden, ten einde de po sitie van Nederland tegenover Rus land niet onnoodig te verzwakken bij het voeren van onderhandelingen. Al zou de voorganger van den le- genwoordigen minister deze bepaling inzake tusschenpersonen niet heb ben gemaakt, dan nog zou aan den heer Wolmerstett geen offerte ge maakt zijn, zoolang niet door hem was medegedeeld, welke soorten vee Rusland wenschte te koopen en hoe de leveringsvoorwaarden luidden. Bedoelde heer is verschillende ma len gevraagd, aantal en soort te noe men en een bod te doen. Het antwoord eindigt met de ver klaren, dat den minister niet is ge bleken, dat de Nederlandsche Vee houderij-Centrale in deze aangelegen heid niet voldoende medewerking zou zijn verleend. Te Amsterdam is een congres ge houden van Raads- en Statenleden der S.D.A.P., waarop de politieke beteekenis werd besproken van den uitslag der gemeenteraadsverkiezin gen en tevens overleg werd gepleegd ten aanzien van de in de naaste toe komst te voeren plaatselijke politiek. Door den voorzitter van de vereeni- ging van Raads- en Statenleden, den heer Ed. Polak, werd betoogd, dat de S.D.A.P. een dam vormt tegen de deflatie-politiek der regeering, als mede tegen het fascistisch gevaar. Zij zal alles moeten doen om verslechte ring van de arbeidsvoorwaarden der geheele werkende massa tegen te gaan, om de werkloozen aan arbeid te helpen en de verloren gegane wel vaart door het voeren van een con structieve politiek terug te winnen. De heer Drees wees op het ver band tusschen raadsverkiezingen en regeeringspolitiek en verklaarde nog eens, dat de S.D.A.P. er niet aan kan denken, samen te gaan met de communisten, wien het er slechts om te doen is, verwarring te stichten in de gelederen der S.D.A.P. Samen werking met burgerlijke partijen moet niet geschieden op een pro gram. In zijn antwoord zeide de voor zitter, de heer Vorrink, nog zeer voorzichtig, dat er geen overdreven verwachtingen kunnen en mogen worden gewekt en gekoesterd ten aanzien van wat men in de thans ingaande periode in de gemeentera den zal bereiken, doch dat de S.D.A.P., haar verantwoordelijkheid zal weten te dragen. Dat de nieuwe spelling over het algemeen geen gunstig onthaal vindt, bij het publiek, blijkt alweer over duidelijk uil het feit, dat de redactie van den nieuwen, vijfden druk van Winkler Prins' Algemeene Encyclo paedic, op grond van een onder de inteekenaars uitgeschreven referen dum, besloten heeft, de spelling van de Vries en te Winkel te hand haven. Niet minder dan 88 pCt. van de ingekomen antwoorden wasvoor behoud van de oude spelling. Uit deze antwoorden bleek, merkt de redactie op, dat de aandrang tot spellingwijziging voornamelijk uit gaat van onderwijskringen (meer dan 50 pCt. der inteekenaren uit die krin gen verklaarde zich voor Marchant), doch dat „in de maatschappij zelf daarvoor nauwelijks eenige belang stelling bestaat." Staan wij aan den vooravond van een ministerieele crisis? Zooals men weet, heeft minister Colijn de kwes tie van vertrouwen gesteld, doch de R.K. fractie heeft dit vertrouwen op gezegd. Het kabinet beraadt zich thans over de te volgen gedragslijn. VERDUISTERING BIJ CRISISINSTELLING.' Boekhouder voor de Rechtbank1. De gewezen boekhouder van de afdeeling Zuivelcentrale van het Landbouw Crisisfonds, de 35-jarige W. F. van B., thans gedetineerd, stond voor de Haagsche Rechtbank1 terecht terzake van verduistering van geldbedragen tot een totaal van f 10.000, welke hii als hoofd van de af deeling onder zich had. Verdachte bekende. Hii had een salaris van f 200 per maand, doch leefde in een hoogeren stand, dan deze bezoldiging toeliet. Het O.M. eischte een iaar en drie maanden gevangenisstraf. VERDACHTERRAND BIT OOTMARSUM. In de buurtschap Groot Agelo bi? Ootmarsum is de kapitale boerden? afgebrand van den fabrikant Povel uit Nordhorn (Duitschland), in huur bi? den heer J. Kroeze. Hoewel de brandweer van Ootmar sum spoedig ter plaatse was en met twee stralen op de waterleiding het vuur bestreed, kon toch niet voorko men worden, dat de geheele boerderii afbrandde. Een deel van den inboe del in de hooioogst gingen verloren. voor bet Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard GeMe de geheele maand Juli I TELEFOON 52 geeft grote geschenken e prijs van Neerlandsi best» huishoudzeep is 30<t per doos van 1 stukken

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1