Op verzoek van vele onzer klanten, hebben wij onzen uitverkoop verlengd. Als extra reclame geven wij tot en met Zaterdag Augustus op alle artikelen een EXTRA KORTING van Honderden koopjes! Belachelijk lage prijzen! Geopend tot 's avonds 9 uur. Oit luiHHisr bestaat uit 2 bladen UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No5559 Woensdag 31 fali 1935 Huk- Binnenland. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nntnmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. 7 - V-' ,VÏ<'L OSSENAAR VERDACHT VAN GRAFSCHENNIS. Arrestatie te Amsterdam. Op verzoek van de gemeentepolitie te Oss werd te Amsterdam gearres teerd en naar Oss overgebracht de 21-jarige Ossenaar C. van Baardwijk, die ervan verdacht wordt, een kruis beeld te hebben ontvreemd van het graf van een kind van den heer A. S., te Oss. De heer S. heeft hiervan aangifte bil de politie gedaan, welke een on derzoek instelde. Eerst nu is het haar gelukt den dader, die meer wandaden op zijn geweten heeft, te Amsterdam aan te houden, waar hij als werklooze ondersteuning genoot. Hii zal op transport naar 's-Herto- genbosch worden gesteld, waar hii voor den Officier van justitie zal worden geleid. ZEEMAN TE WATER. Door bus-chauffeur gered. De 41-jarige zeeman E. F. A. Bre- kelmans, wonende Hofdijk, aan de Schiekade W.Z. raakte onder het via duct te water. Voorbijgangers trach ten hem te redden door het toeste ken van stokken, doch de man, die niet kon zwemmen, geraakte steeds verder van den kant en verdween in de diepte. Juist op dat oogenblik passeerde een autobus der R.E.T. De 33-jarige chauffeur T. Zwiep, wonende Drent- scliestraat, zette zijn bus stop en sprong den drenkeling gekleed na. Hii wist hem weder op den vasten wal te brengen, waarna hii naar het politiebureau aan de Galerij werd ge bracht. Na hier door een verpleger van den Geneeskundige Dienst te zijn behandeld, kon de man, nadat zoo wel zijn kleeding als die van zijn redder gedroogd waren, huiswaarts keeren. Eere, wien eere toekomt. ——O" - DOOR AUTO GEGREPEN EN GEDOOD. Oude man uit Overschie het slachtoffer. De 75-jarige Jan Poot uit Over schie, is toen hij den Rijksweg Rot terdam—Den Haag overstak, door een auto, bestuurd door mr. Van Dijk uit Wassenaar, die uit de rich ting Den Haag kwam, aangereden en op slag gedood. De oude man had, daar hii zeer doof was, de signalen van de auto niet gehoord. Zijn lijk is vervoerd naar de AJgemeene Begraafplaats le Overschie. 0 Het slachtoffer had eenige jaren geleden de Oranje Nassau Orde ge kregen, omdat hij veertig jaar in dienst was geweest bii den landbou wer Hoogebrugge te Overschie. Poot had kort geleden zijn gouden bruiloft gevierd. De auto heeft zoo krachtig geremd, dat de achterband van de velg is gesprongen. De inzittenden bekwa men geen letsel. o SLEEPERSWAGEN TE WATER. Voerman en paard gered. Op steiger 2 apn de De Ruyterkade te Amsterdam is een sleeperswagen te water geraakt. Het ongeval ge schiedde doordat een wiel van den wagen bii het achteruitrijden tegen het huisje op den steiger stootte, met het gevolg, dat het paard schrok en met wagen en al in Het IJ sprong. Ook de koetsier geraakte te water, doch kon bijtijds weer op het droge worden gebracht. Onmiddellijk werd de brandweer gewaarschuwd, die met behulp van den reddingsgordel het paard, dat zich uit het lemoen had losgewerkt, uit het natte element be vrijdde. De kraanwagen heeft later ook den wagen op den wal gehe- schen. MOTORRIJDER IN SLOOT GEREDEN. Zwaar gewond opgenomen. Zondagmiddag is de motorrijder W. Bloemsma uit Den Haag bii Irn- sum op de wegkruising van de straat wegen SneekLeeuwarden en Hee renveenLeeuwarden, in een sloot gereden. Zwaar gewond en met een gebroken dijbeen is het slachtoffer, na voorloopig door (geneesheeren uit Irnsum en Roordahuizen te zijn ver bonden, per ziekenauto naar het zie kenhuis te Heerenveen vervoerd. DOOR ELECTRISCHEN STROOM GEDOOD. De 19-jarige A. Zoon, te Dirksland die bezig was met een electrische looplamp is door den stroom getrof fen en gedood. Een geneesheer heeft nog getracht de levensgeesten van den jongen, die dadelijk in eengezakt was, op te wek ken, doch deze poging bleef zonder resultaat. o HET DEFINITIEVE TEKORT OVER 1934. Het Zendingsbureau giro 6074 verzoekt ons plaats voor het volgende: Wanner in de eerste weken van het jaar wordt gepubliceerd .of er over het vorig jaar een tekort is gebleven, en zoo ja, hoe groot dat is, wordt er steeds nadrukkelijk bij gezegd, dat het cijfer slechts bij benadering gegeven kan worden. Het is n.l. het verschil tusschen het eindcijfer van de raming over het betreffende jaar en het eind cijfer van de inkomsten over hetze.fde jaar. Maar als de rekeningen uit Indië alle zijn ingekomen en verwerkt, blijkt öf men in Indië beneden de raming is gebleven en dan is dus eerst het de finitieve cijfer van het tekort vast te stellen. Gewoonlijk gebeurt dat eerst in het najaar, maar dit jaar was het moge lijk reeds nu alle rekeningen af te sluiten. De einduitkomst is nu als volgt: Tekort Nederl. Zend. Gen. f59.620.11 Tekort Utr. Zend. Vereen, f41.817.16 Tekort Ned. Zend.vereen. f36.549.53 Tek. Sangi Talaud-Com. f 8.983.54 Tekort Java-Comité f 9.143.59 Totaal f 156.123.92 Voorts is aan de Rijnsche Zending 110.500.niet uitbetaald, aan het Zeis ter Zend. Gen. f5.000.Bazeler Zen ding f 1.800.van wat voor een cor poratie bijeengebracht had moeten zijn. Zoodat het totaal tekort over 1934 be draagt f 173.423.92. Hoe schrikwekkend dit cijfer ook is, het legt toch getuigenis af van een zeer zuinig beheer in Indië, daar de uitgaven meer dan f 25.000.— bene den datgene zijn gebleven, wat per raming was toegestaan. Q— BAND VAN MOTORFIETS GESPRONGEN. Motorrijder zwaar gewoed; duopassagiere gedood. Op den Ryksweg WeertRoermond is een ernstig motorongeluk gebeurd, waarbij een persoon werd gedood en een ander zwaar werd gewond. Door het springen van een band is de motorrijder C. Weller uit Wijk aan Duin over den kop geslagen. Zwaar gewond werd hij opgenomen en naar het Sint Laurensziekenhuis te Roermond vervoerd. Zijn vrouw, die op de duo was gezeten, werd zoodanig gewond dat zij kort na het ongeluk overleed. o JONGEMAN DOOR AUTO AANGEREDEN Op den weg naar Budel onder de ge meente Weert is de 22-jarige J. Vercoelen uit Weert met wonden aan hoofd en schouders in bewusteloozen toestand aan getroffen. De jongemaD, die er ernstig aan toe was, werd naar zijn woning vervoerd. Het onderzoek wees uit, dat V. door een auto was aangereden. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. FIETSER DOOR AUTO AANGEREDEN. Te Wouw op den Rijksweg naar Bergen op Zoom reed de 67-jarige Otten uit Bergen op Zoom per fiets huiswaarts. Even nadat hem een auto was gepas seerd stak hij den weg over, terwijl uit de richting Bergen op Zoom plotseling een andere auto naderde bestuurd door den heer W. uit Rotterdam. De fietser merkte deze auto niet op en werd van zijn fiets geslingerd. Per auto werd hij voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard PROFITEERT VAN EELEGENHEID. OROOTE PARTI] LAPPEN JOHAN DE MOL HEUSDEN. V w&.. -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1