Dit nummer bestaat uit 3 bladen 5. p. üskluyzn (o's Bank JI.V. EXTRA-RECLAME Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. LET OP! FIRMA L. COOPS, Buitenland. B HEIJMANS-BAZAR ie Dussen. No5560 Vrijdag 2 Aug. 1935 Binnenlandsch weekoverzicht. MAAK A. VERSCHUUR-BAERT A. BAAI JENS, WAAROM 15 DE Binnenland. Van 5 Augustus tot 12 Augustus van alten a Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur es Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Uw eigen belang zegt U koopt in de DROGISTERIJ Gasthuisstraat 62 Telefoon 264 GORINCHLEM. Dr. Colijn opnieuw Kabinets- I formateur. Rood-zwarte sa- i j menwerking door de R.K. afge- j wezen. Belangstelling in het i buitenland. Treurige toestan den onder de visschers. Eet i meer viseh! De Vierdaagsche Afstandsmarschen. Commu nisten slaags met Nazi's. In deze dagen gaat de geheele belangstelling van het Nederlandsche volk uit naar de vorming van het nieuwe kabinet. Prof. Aalberse heeft er niet in kunnen slagen, zijn van H. lM. de Koningin ontvangen opdracht ten uitvoer te brengen. Zijn pogingen om' de kabinetscrisis op te lossen hebben gefaald. Na bespreking met de voorzitters van de Kamerfracties heeft hii de overtuiging gekregen, dat hii niet vol doende overeenstemming zou kunnen bereiken om te komen tot de vor ming van een parlementair kabinet op genoegzaam breede basis. Het voorstel, gedaan van de zijde van de S.D.A.P., om een rood-zwart ka binet tot stand te brengen, werd door de R.K. verworpen. Toen prof. Aal berse de onmogelijkheid was geble ken om aan zijn opdracht te vol doen, heeft hij H. M. de Koningin daarvan op de hoogte gesteld. Nog denzelfden avond heeft H. M. den minister van Staat, Jhr. Mr. de Geer, ontvangen. Des Maandagsmorgens zelf uwe JAMS en GELEIEN in 8 a 10 minuten met OPEKTA met PEN-JEL. In pakjes en flacons verkrijg baar in de Drogisterij Botermarkt 72 HEUSDEN. ontving H. M. vervolgens Dr. Colijn, wien Zij opdracht verleende tot vor ming van een extraparlementair kabi net van breede samenstelling, wel ke opdracht door Dr. Colijn in be raad werd gehouden. Reeds Dinsdag avond was deze in zijn opdracht ge slaagd. Alle ministers uit het de missionaire kabinet bleven hun oude posten bekleeden, behalve minister Deckers, die van defensie, naar land bouw, verhuisde de minister Slote- maker de Bruine, die thans onderwijs voor zijn rekening zal nemen. 'De zeer kundige Mr. M. Slingenberg (V.D.j werd met de leiding van het departement van Sociale Zaken be last. Het bericht, dat de heer Colijn geslaagd was, werd op de effecten beurs te Amsterdam zeer rustig opge nomen. Het bericht heeft ongetwij feld tot het herstel van het vertrou wen in den gulden bijgedragen alle buitenlandsche wisselkoersen vertoon den een niet onaanzienlijke daling, terwijl ook de koersen van pond ster ling 'en dollar omlaag gingen. In het buitenland heeft men met groote aandacht de gebeurtenissen hier te lande gevolgd. Zoo schreef het „Berliner Tageblatt"„In de oogen van Europa gaat het niet om ■de bezuinigingsmaatregelen, doch om nflen gulden. De economische en po litieke factoren werken samen De crisisverschijnselen namen niet af, maar toe. De onrust in den lande steeg onder den druk van de open bare meening, welke onder den in vloed werd gebracht van het mid del, dat moest helpen tegen alle kwa len de inflatie. In tal van politieke kringen openbaarde zich een stem ming van er-moet-iets-gedaan-worden. Het schijnt, dat men voorloopig in de personen, en niet in de taak zelf. concessies wil doen aan de opgewon den uitersten der kiezers." Verder acht de schrijver het zeer waarschijnlijk, dat ,,de bestaande" constellatie in een eenigszins gewij- zigden vorm zal terugkeeren en dan natuurlijk op dezelfde moeilijkheden zal stuiten, daar deze verband houden met de moeilijkheden van de geheele wereld. Laat ons hopen, dat hii in dat laatste geen gelijk zal krijgen. 1\ ct. Dr. OETKBR'a PUDDINGEN r, Frambozen OA Zomerpuddmg 0. 20 ct. r Sinaasappel Rum-mocca-chocolade- pudding 15 ct. Vruchtina Citroenpudding 12J ct. Roompudding 10 ct. Frambozen-citroen-amandel vanille-pudding Rum-essence 10 cent. Arak i Citroen cent. Marasquin-ess. J Vruchtensaus 7£ct. Bakpoeder 8 ct. Vanille-suiker 5 ct. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. D Tot hen, die zwaar gebukt gaan onder de moeilijkheden van deze tij den, behooren zeer zeker ook' onze visschers, zooals gebleken is op de vergadering van den Bond van Neder landsche Visscherij Vereenigingen, dezer dagen te Den Haag gehouden. De Voorzitter begon al dadelijk met te zeggen, dat ook in deze ver gadering een klaagzang moest wor den aangeheven. De van regeerings- wege getroffen maatregelen ten be hoeve van de kustvisscherij en de vis schers zijn onvoldoende, naar de practijk heeft uitgewezen. De vis schers, speciaal de garnalenvisschers hebben hun hoop gevestigd op de Visscherij Centrale, doch zij hebben nog geen loonend bestaan gekregen, zoodat de meesten hunner gesteund moeten worden. De toestanden in den Helder, IJ- muiden, Vlissingen en andere plaat sen laten zeer veel te wenschen over, zeide spreker. De visschers zijn niet veeleischend, maar zij kunnen thans, ondanks alle inspanning, zelfs nog geen gering loon halen. Er is een groote organisatie noodig, waarin de geheele kustvisscherij vertegenwoor digd is, anders kan een actie niet vol doende tot haar recht komen. De regeeringsmaatregelen werken niet voldoende uit. De kustvisscherii gaat te gronde en de visschers vinden geen bestaan meer in hun bedrijf. De toestand is thans zoo, dat een al- gemeene steunregeling niet langer kan uitblijven. De menschen willen wel werken, maar dit werk brengt hun niet eens zooveel op, als een werklooze aan steun ontvangt. Het is derhalve dringend noodig, dat de regeering ingrijpt. De werk- loozé visschers worden gedemorali seerd. Bovendien wordt hun geduld op een zoo zware proef gesteld, dat het veel moeite kost, hen kalm te houden. Het is toch ergerlijk, dat een garnalenvisscher dikwijls genood zaakt is, zijn vangst te vernietigen, omdat hii ze niet kan verkoopen. Overigens zijn de besommingen toch al zoo laag, dat er van geen loonend bedrijf meer kan worden gesproken. Ook uit de woorden van verschil lende andere sprekers bleek, dat de kustvisscherii in een werkelijk nood lijdenden toestand verkeert. De heer Brouwer, chef van de af- deeling visscherij van het departe ment van Economische Zaken, die mede aanwezig was, wees er op. dat er ook op het gebied van de pro paganda vo.or. het meer eten van visch nog iets kan worden gedaan. De re geering verleent hiervoor een niet on belangrijke subsidie. Onder de pro paganda zullen ook de garnalen val len. Laten wij het gesprokene ter harte flemen en door een veelvuldiger ge bruik van visch in den huiselijken kring bijdragen tot verbetering van de toestanden in een zoo oer-Neder- landsch bedrijf als de zeevisscherij De vierdaagsche afstandmarschen liggen ook weer achter ons. Zii heb ben een schitterend verloop gehad. In het geheel telde men slechts 123 uitvallers. Opnieuw is gebleken, in hoe groote, algemeen belangstelling de gezonde wandelsport zich mag verheugen, niet alleen hier te lande doch ook in het buitenland, getuigen de verschillende groepen buitenlan ders, die ook dit jaar weder aan de marschen deelnamen. In het geheel waren ruim 3000 personen op stap gegaan, waarvan er 2907 het parcours geheel hebben doorloopen. Er waren jongen en ouden van dagen onder, mannen, vrouwen, jon gelieden van beiderlei geslacht. Men zag er drie oude tippelaars, die te zamen 211 jaar oud waren. Volhou den is het paroolen dat er vol gehouden wordt, blijkt wel uit het feit, dat er twee deelnemers bii wa ren, die den tocht reeds voor de 18de maal ondernamen, één die voor de 16de maal meeliep, en drie. die het vijftien maal hebben gedaan. Talrijke oude bekenden ziet men elk jaar aan den start verschijnen. De stemming was uitstekend, waar toe natuurlijk ook de omstandigheid bijdroeg, dat de wegen voor het mee- rendeel in zeer goede condite ver keerden, en dat het weer zich goed hield. Het is in Nijmegen plezierig druk, zoowel bii het vertrek, als bii den terugkeer van de duizenden deelne mers. Heel wat gezelliger dan toen de N.S.N.A.P. (Nat. Soc. Ned. Arb. Partij j een landdag organiseerde te Berg en Dal bii .Nijmegen, waaraan ongeveer 2600, voor het meerendeel in Duitschland gevestigde Nederlan ders hebben deelgenomen. Aan de Waalkade, waar een boot met onge veer 1000 aanhangers landde, had zich een rumoerige menigte verzameld, waaronder talrijke communisten. Het duurde dan ook niet lang of er volg de, een vechtpartij, waaraan de poli tie een einde moest maken. Een ple ziertocht is het dus niet bepaald ge weest voor de deelnemers. (Nadruk Verboden.! AARDBEVING. In den nacht van 29 op 30 Juli om 23 uur 22 minuten 35 seconden Greenwichtijd heeft de seismograaf van de academie van wetenschappen in Moskou een aardbeving geregis treerd op een afstand van 3370 K.M. De aardbeving, die zeer krachtig was moet zich hebben voorgedaan in de streken van Pamir en de Chineesche provincie Sinkiang. 131-JARIGE OVERLEDEN. Traikon Milkowitsj, bijgenaamd „Zoro Aga van Joego-Slavië en de levende historie van de vorige eeuw", is op 131-jarigen leeftijd in het dorp Malakrana, nabii Smederev. overle den. o GROOTE BOSCHBRAND AAN DE RIVIERA. Een groote boschbrand woedt aan de Riviera bij Albenga. Ongeveer 40.000 H.A. bosch staat in vlam. Ten gevolge van den krachtigen storm breidt het vuur zich snel uit. Militai ren nemen deel aan het blusschings- werk. Verscheidene boerenwoningen moesten reeds worden ontruimd. DUIKBOOT*"MET 55 MAN GEZONKEN. De duikboot B 3 is, naar eerst thans door het D.N.B. uit Moskou gemeld wordt, den 25sten Juli bii een oefening in de Finsche golf met 55 man vergaan. De duikboot, die tot de Oostzee-vloot behoorende ma noeuvreerde juist onder water, toen zii door een ander oorlogsschip ge ramd werd en onmiddellijk zonk. Aan boord bevonden zich behalve 8 officieren en 47 manschappen voor namelijk marineleerlingen. De boot telbf. no. is R.a.a.m.s<a.©nlï:svreer. Agentschap van de Anstcrdamsche Bank ff.V-, Amsterdam Verstrekt Handélscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt géiden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. was sinds 1917 in dienst. Zii zal ge licht worden. o MIJNRAMP IN ZUID-AFRIKA. Waarschijnlijk 76 dooden. In een staatsmijn, op 200 K.M. van Johannesburg gelegen, heeft een aardstorting plaats gevonden, waar schijnlijk tengevolge van een gasont ploffing. De assistent-bedrijfsleider en twee blanke opzichters benevens 74 inlandsche arbeiders zijn op 150 M. afgesneden. HOLLANDSE HUISVROUW over de hele wereld be roemd om haar helderheid? 5AVO zeep geeft prachtige degelijke cadeaux en kost 30 ct per doos van A grole stokten f .'.v Een inlander is met brandwonden overdekt naar buiten gekomen, maar de man is overleden voor hii nadere inlichtingen kon geven. Daar de mijngassen reeds korten tijd later aan de oppervlakte optraden, is er zoo goed als geen hoop, dat men de opgesloten arbeiders zal kunnen be reiken. o GEHEEL DORP VERBRAND. In het Poolsche district Kielce is brand uitgebroken op een boeren hoeve. Het vuur deelde zich mede aan de" belendende huizen en legde ten slotte het geheele dorp in asch. In totaal zijn 43 woonhuizen, stallen en schuren verbrand, ook een deel van den oogst is vernield. HET GEBOORTEHUIS VAN MEVR. CURIE INGESTORT. 27 Dooden. Te Warschau is een huis in een der oudste deelen van de stad, het huis,_ waar mevrouw Curie geboren is, ingestort. De vierde en derde ver dieping zijn volkomen verdvfenen, de twee laagste verdiepingen hielden het voorloopig uit. Men geloofd, dat het instorten van het geboortehuis van mevrouw Curie deels te wijten is aan een ontplof fing, welke twaalf jaar geleden heeft plaats gehad in een oude stadswijk van Warschau, waarbij een deel van! de vestingwerken werd vernield. Hét bleek voorts, dat de steunbalken vajn het huis geheel waren vermolmd. De eigenaar van het huis is ge arresteerd. Het vertrek, waar madame Curie werd geboren, is gespaard. Bij de instorting zijn vermoedel'ijTc 27 personen om het ieven gekomen. Twaalf bewoners van het gebouvw worden namelijk nog altijd vermist. Vijftien lijken zijn tot dusver, naac men weet, reeds geborgen. Het aan tal gewonden is tot 12 gestegen. Het opruimingswerk wordt met der» grootst mogelijken spoed voortgezet, n- - HEIDEBRAND. J Te Oirschot ontstond in de heide bij den Kattenberg door onbekende oor zaak brand. Gemeentepolitie en vrij willigers wisten door energiek ingrijpen het vuur te blusschen. Drie H.A. lief de en Vliegdennen werden door het vuur verwoest. ZIJN MEISJE~BESTOLEN. Een 21-jarige expeditiechef was met een meisje uitgegaan en had op de wandeling haar taschje in bewaring ge nomen. Toen het meisje op een gege ven cogenblik haar zakdoek noodig had, bleek dat haar aanbidder de ge legenheid had benut om haar geld weg te nemen. Snel besloten deed zij' aan gifte bij' de politie en bij fouilleering bleek inderdaad, dat de jongeman in het bezit was van dezelfde geldstukken* die het meisje vermiste. De politie maakte van dit liefdesdrama proces-» verbaal op. j DOODELIJK VERKEERSONGEVAL! TE AMSTERDAM. Op de Nassaukade te Amsterdam! reed een fietser achter een auto. Dö auto stopte plotseling en de fietser* een -24-jarige man, reed tegen de achter zijde van de auto. Bewusteloos werd hij opgenomen en naar een ziekenhui vervoerd. Hier scheen hij weer zoo ver in orde, dat hij naar zijn woning kon worden gébracht. Zijn huisdokter echter achtte onmiddellijke opneming in het ziekenhuis noodzakelijk. Voor; men hem echter naar een ziekenhuis heeft kunnen brengen, is de man over-* leden. j IN KOKEND BIER GEVALLEN. 1 De 35-jarige J. Sw ink els, zoon van den eigenaar van de Bavaria-brouwcrijj Door bij ons te koopen kunt U geld verdienen, daar wij steeds nieuwe reclames hebben en lage prijzen, bovendien prima waar. IN DE 1 flesch prima bessensap en 1 pond griesmeel voor 16 cent, VRAAGT onze prima Spaarkoffie 69 cent per pond. De kwaliteit is prima en bovendien pracht cadeau x. Om kennis hiermede te maken geven wij bij aankoop van lf2 pond Spaar koffie een groote linnen theedoek of 2 groote platte borden CADEAU* voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard OMDAT ZE SAVOZEEP GEBRUIKT. —o— 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1