Dit nummer bestaat uit 2 mailen De Grootmoeder. Und van altena Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Binnenlandsch weekoverzicht. FEUILLETON. Binnenland, No. 5561 Woensdag 1 Aug. 1935 Buitenland. Dit blad verschijnt WOENSDAOMORQEN en VR1JDAOMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 0 uur ingewacht. Dr. Colijn formeert een extra parlementair kabinet. Alle oude ministers gehandhaafd. Goud, dat wegging en weer te rug kwam. Instemming in het buitenland. De radio-rede van minister Colijn. Rust, volhar ding en zelfbeheersching. De Gulden is safe. Ministeries gaan en ministeries ko men Nadat prof. Aalberse's po gingen om een nieuw kabinet te for- meeren, hadden gefaald, kreeg zoo als men weet Dr. Colijn opnieuw op dracht. Hij slaagde er spoedig in. de crisis op te lossen door het vor men van een extra-parlementair kabi net van breede samenstelling, waar bij al de medewerkers uit het afge treden kabinet werden gehandhaafd, terwijl een nieuw departement van Landbouw en Visscherij werd inge steld. Het voormalige ministerie van Economische Zaken is herdoopt in departement van Handel en Nijver heid, met het beheer waarvan mini ster Gelissen belast blijft. De por tefeuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt toevertrouwd aan minister Slotemaker de Bruine minister van Sociale Zaken wordt het eenige nieuwe lid van het kabinet. iMr. M. Slingenberg, vrijzinnig de mocraat. Een verdere wijziging bestaat hier in, dat een nieuw departement van Landbouw en Visscherij zal worden ingesteld, als hoofd waarvan de te genwoordige minister van Defensie. Dr. Deckers, zal optreden. Alsdan zal de minister-president, Dr. Colijn. zich ad interim belasten met het be heer van het departement van De fensie, tot in deze functie definitief zal zijn voorzien. Aanvankelijk liep het gerucht, dat de mogelijkheid bestond, dat de R. K. ministers niet bereid zouden zijn om zitting te nemen in het nieuwe kabi net Colijn doch dit gerucht is door de huidige samenstelling gelogen straft. Hoe sterken terugslag de politieke constellatie heeft op den financieelen toestand, blijkt wel het beste uit het feit, dat de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank in een week tijds met niet minder dan 131 milli- oen gulden verminderde. Desniet tegenstaande gaf dit geen reden tot ongerustheid, omdat de positie van de Bank na dezen aanval op den gul den zoo sterk blijkt te zijn, dat aan alle goedgekeurde crediet-aanvragen kon worden voldaan. Overigens zij geconstateerd, dat het goud, dat in de afgeloopen dagen naar Engeland was 187. Mijn vader leefde nog, maar ik zag hem zelden; maar hij1 zorgde, dat mij niets ontbrak en toen hij stierf, Liet hij mij een jaarlijkschè rente van acht honderd francs na. Toen stelde een nicht van mijn moe der, mevrouw Drivot, mij voor, bij haar te komen wonen. Ik nam het aan en sedert dien tijd ben ik bij hen gebleven. Hoe zijt ge met den baron de Verboise in kennis gekomen? Céline deed het geheele verhaal; toen zij geëindigd had viel zij voor de mar kiezin op de knieën en riep op hartver- scheurenden toon uit: Ik ben schuldig, ja, dat ben ik, maar ik heb er berouw over, diep be rouw... Ik vraag u vergiffenis, me vrouw de markiezin, vergiffenis! Ja, arm kind, antwoordde de markiezin in naam van mijne klein dochter, de ware Laurence de Mérulle, schenk ik u vergiffenis en zeg ik voor mijnheer den commissaris van politie, dat de markiezin de Saulien alles zal doen, wat in haar vermogen is, om toe gevendheid van het gerecht voor u in vervoerd in opdracht van de Neder landsche Bank, na den afgeslagen aanval op onze valuta naar Neder land begint terug te vloeien. Met honderden kilo's is het door vlieg machines naar Engeland gebracht, en met honderden, ja, duizenden kilo's komt het thans langs denzelfden weg terug. In het buitenland, waar men met groote aandacht den stand van zaken hier te lande heeft gevolgd, is men algemeen ingenomen, met den loop, dien de politieke gebeurtenissen hebben genomen. De „Times" o.a. spreekt het oordeel uit, dat de mi nister-president thans in een sterker positie verkeert dan ooit. In de huidige omstandigheden, gaat het blad voort, wordt er een sterke man verlangd aan het hoofd van de regeering, vooral nu de stabili teit van den wereldtoestand wordt vermeerderd met de instabiliteit van de Nederlandsche partijen en de moeilijkheid om een meerderheid te vinden voor een constante politiek. Verder wijst de „Times" er op, dat de beide extremistische partijen in Nederland, communisten en natio- naal-socialisten, alles behalve popu lair zijn, omdat de traditioneele Ne derlandsche soliditeit en gezond ver stand niets moeten hebben van extre mistische elementen. Dr. Colijn. zoo besluit het Londensche blad. heeft zijn groot, persoonlijk prestige nog zien toenemen. De door Dr. Colijn uitgesproken radio-rede werd dan ook niet alleen in Nederland, doch in een groot deel van het buitenland met belangstel ling tegemoet gezien. In deze rede begon minister Colijn met zijn dankbaarheid uit te spreken voor de talrijke blijken van belang stelling uit alle lagen der maatschap pij en uit bijna alle politieke scha keeringen. waarin hij een bemoedi ging ziet om voort te gaan op een weg, „die met duizenden moeilijk heden is bezaaid." Dan spoort hii zijn hoorders aan tot onafgebroken volharding: ora et labora. Hoewel erkennende, dat alles, wat men tot nu toe beproefd heeft om door nationale maatregelen de ver loren welvaart te herwinnen, heeft gefaald kan hij verklaren, dat de re geering gedaan heeft, wat tte doen was. ,om een onbelemmerde inzinking van de welvaartsbronnen van ons volk uit te sluiten. Velen komen aan dragen met adviezen, die zelfs geen punt van overweging kunnen uitma ken doch twee denkbeelden zijn er. die wel eernst ernstig onderzoek en zorgvuldige overweging eischen. Het zijn het verlangen naar uitvoering van meer openbare werken en naar ver dere industrialisatie van ons land. In beginsel bestaat hier eigenlijk .geen verschil van meening. Dat verschil treedt eerst aan den dag, als men toekomt aan de vraag, hoe er men te roepen. Hqort gij dat, mijnheer de commis saris? Ik zal aan uw groote goedheid denken, mevrouw. Op een teejcen van de markiezin, was het jonge meisje opgestaan en wachtte met gebogen hoofd af, wat er over haar besloten zou worden. Wil mevrouw de markiezin Cé ine Baratot nog bij» zich houden? vroeg de commissaris. De markiezin aarzelde, daarom ant woordde de kruier voor haar: Mevrouw de markiezin kan Céline Baratot niet bij1 zich houden. Neen, zeide de magistraat, na een oogenblikje nagedacht te hebben; van avond of morgen zou zij) gear resteerd worden, en daarom is het be ter, dat zijl nu maar met mij meegaat. Ga ik naar de gevangenis? riep Céline wanhopend uib Daar is niets aan te doen; recht vaardigheid vóór alles. Vooreerst wordt ge niet bepaald1 in de gevangenis op gesloten. Ga nu een hoed opzetten en uwe toiletbenoodigdheden halen, die kunt gij meenemen. Ik geef u vijf minuten om u klaar te maken. Mevrouw de Saulien riep Dorothea, die het jonge meisje meenam. Tien minuten later stapten de com missaris en Cé'dne Baratot in het rij tuig, dat Constant was gaan halen. De medeplichtige van den baron de Ver- daarmee gaan moet. Komende tot het conflict tusschen Kamer en Ka binet antwoordt de Minister op de vraagis het conflict tusschen Ka binet en Kamer, althans tusschen het Kabinet en één der kamerfracties, nu opgelost of niet, het volgende „zoo is de vraag stellig niet juist ge formuleerd. Want het Kabinet, dat een nieuw kabinet is al zitten de vorige ministers er allen in dit kabinet heeft geen conflict met de Kamer of met een van de Kamer fracties. Dat kan zelfs niet, want ze hebben elkaar nog niet eens ont moet." Maar op de vraag als zooda nig is geen besilst antwoord te geven, omdat het kabinet niet parlementair, doch extra-parlementair is, waarbij de formateur nooit vooraf zekerheid heeft, dat zijn program instemming zal vinden bij de Kamer. Men zal dus moeten afwachten, wat de ont moeting tusschen Kamer en Kabinet zal opleveren. Een raad geeft Dr. Colijn het Ne derlandsche volk. en wel dezende zelfde rust te betrachten als het Ka binet. Niets werkt schadelijker dan een zenuwachtige stemming. Er is al spanning genoeg. En wat onze valuta setreftde regeering zal onze muntpariteit tot het uiterste verdedi gen. Het Nederlandsche volk heeft het lot van den gulden zelf in handen. Als men rustig blijft gebeurt er niets dat die pariteit kan verstoren. Zonder rust geen zelfbeheersching en zonder zelfbeheersching is vast beradenheid niet mogelijk. Als men zich telkens laat opschrikken door allerlei onwaardige verzinsels of door ongefundeerde geruchten, ontbreekt de hoofdvoorwaarde voor het weer staan van de slagen, die ons treffen. En al zijn de tijden, die wii thans doormaken, buitengewoon moeilijk, laat men bedenken, dat ons volk al heel wat zwaarder tijden heeft ge kend, dat het rampen en tegenspoe den heeft doorstaan, waartegenover die van onzen tijd verbleeken. Ook dezen tijd zullen we met Gods hulp doorkomen, als het volk onderling zich niet verbijt en ver-eetals het leert verstaan dat tweedracht een volk verscheurt, dat alleen eendracht sterk maakt. Men kan inderdaad niet anders dan toegeven, dat er opbouwende kracht uitgaat van dit ernstige woord, door den Minister-President gesproken tot het gansche volk van Nederland, dat er wel aan zal doen, rijpelijk na te denken over deze toespraak en het gesprokene ter harte te nemen. (Nadruk Verboden.) WEER EEN YIJFLING. Een 40-jarige inlandsche vrouw, wonende op een boerderij te Cron- boise zou nu eens kennis maken met een politiebureau. De concierge van het hotel had de greote poort geopend, hetgeen zelden gebeurde. Een huurrijtuig met twee paarden, reed de voorplaats binnen en hield voor het perron stil. Bijna dadelijk daarna verscheen de markiezin aan den arm van Dorothea. Jean en Constant waren reeds bij het rijtuig, om hunne oude meesteres te helpen, terwijl de oude kruier op den bok klom. Constant sloot het portier. Boulevard Poissonnière, hotel Ri- chemont, zeide vader Anselme. De koetsier legde de zweep over de paarden, floot en het rijtuig reed weg. Eindelijk, prevelde de markie zin. VIII. FAMILIETOONEELEN. De vicomte de Mérulle had zijn vrouw en zijn dochter voorbereid, en zij wacht ten de markiezin af. Groot was de ont roering van Gabrielle en Laurence, toen zij aan de deur hoorden kloppen. Daar is zij, zeide de vicomtesse. Zij was bleek geworden, hijde en ge voelde, dat de krachten haar ontzonken. Kracht, moeder, zeide Laurence houd moed. Zij kusten elkander en daarna ging het jonge meisje naar de deur, zeg- jé's Drift in het district Vredefort (Oranje Vrijstaat), heeft een vijfling ter wereld gebracht, vier jongens en een meisje. Alle vijf babies zijn ech ter gestorven, vermoedelijk tengevol ge van het bizonder koude weder. De vrouw heeft reeds 12 kinderen, die allen in het leven zijn. TWEE BERGBEKLIMMERS OM HET LEVEN GEKOMEN. Naar verluidt, ziin er Donderdag opnieuw twee bergbeklimmers, die den Oostwand van den Watzmann in Saksen wilden bestijgen, naar om laag gestort. De namen van deze beide toeristen zijn nog niet bekend, doch hun tent is gevonden aan den oever van het Koningsmeer. Het lijk van een hunner is Vrijdag gevonden op het Scheihornplateau. doch het tweede slachtoffer is nog niet ont dekt. Sedert den tweeden Juli ziin er in deze omgeving nu reeds 12 onge lukken met een doodelijken afloop geschied. DE BIBLIOTHEEK VAN DEN WERELDOORLOG. De „Bibliotheek van den Wereld oorlog," welke sedert Mei 1921 in SJot Rosenstein te Stuttgart is onder gebracht, wordt dezer dagen twintig jaar oud. Zii werd opgericht in Au gustus 1915 door den industrieel Ri chard Frank en was oorspronkelijk te Berlijn gevestigd. De bibliotheek bevat 750.000 boeken, ongeveer 5000 tijdschriften en 2150 binnenlandsche en buitenlandsche bladen uit de oor- logsiaren. Men vindt er voorts dui zenden photo's, ongeveer 10.000 prentbriefkaarten, welke aan den oor log herinneren, en een vrii volledige verzameling van het Duitsche nood geld en van de Duische levensmidde lenkaarten. o TYPHOON EN WOLKBREUKEN. Ongeveer 2500 menschen dakloos. In het midden- en noord Luzon heeft een typhoon welke met wolk breuken gepaard ging aanzienliike schade aangericht. Het verkeer is on derbroken en vele steden ziin geiso- leerd. Het aantal dooden is nog niet bekend doch wel meldt men dat vele personen worden vermist. Te Cebu zijn 300 woningen een prooi der vlam men geworden. 2500 menschen zijn dakloos. BRITSCH SCHIP IN HET KANAAL VERBRAND. Er waren geen passagiers aan boord. De bemanning gered. Het Engelsche Kanaalschip „Prin cess Ena," metende 2000 ton. is Za terdagmiddag in de nabijheid van het eiland Jersey in brand geraakt, zoo dat de bemanning het schip terstond moest verlaten. Er bevonden zich gende: Wie is daar? Mevrouw de markiezin de Sau lien, antwoordde de stem van den kruier; want de markiezin ze!f had geen kracht om te antwoorden. Laurence deed open. De markiezin trad het eerst binnen. Het jonge meisje bleef met gebo gen hoofd staan, om de markiezin te laten voorbijgaan. Maar deze bleef staan en zeide: Wat, gij ontvangt uw arme groot moeder al's een vreemde? Laurence hief het hoofd op en wierp zich in de armen dér markiezin, die haar aan het hart drukte en vroeg: Maar waarom moest ik je vragen mij te omhelzen? Ik dacht, dat uw eerste kussen voor mijn moeder moesten zijn. Laurence de Mérulle, antwoord de de markiezin gij zijt het beste kind der wereld, een engel! En breng mij nu bij je moeder. Daar komt zij reeds. De markiezin keerde zich om, zag haar dochter langzaam aankomen, en met van vreugde stralende blikken riep zij uit: Gabrielle, mijn kind, mijn doch ter. Zij opende haar armen. De vicomtesse deed nog eenige pas sen voorwaarts en viel daarna voor de markiezin op de knieën. Gabrielle, wat doet ge? riep geen passagiers aan boord. De „Princess Ena" had tegen den middag alle 600 passagiers op Jersey aan land gezet en vervolgde nu de reis naar St. Malo aan de Fransche kust. waar het bestemd was vooe pleziertochtjes langs de kust. Tegen drie uur zag men van de kust, dat het schip gehuld was in een dikke rook wolk. Even later werd het bericht ontvangen, dat de kapitein en de uit 38 koppen bestaande bemanning in reddingbooten Eet schip hadden verlaten, Een vliegtuig meldde, dat het volkomen onmogelijk was dicht bij het schip te komen, aangezien het van voor- tot achtersteven ijl! lichter laaie stond en reeds sterk slag zij maakte. Het schip was redde loos verloren. De bemanning werd door een voorbijvarend stoomschip, de „St. Julien" aan boord geno men. BOTSING VAN AUTO EN TREIN IN ZUID-CAROLINA. Acht menschen vermorzeld. Nabij Camden in den staat Zuid- Carolina is een auto tegen een trein opgereden. De acht inzittenden, on der wie zes leden van eenzelfde fa milie, zijn om het leven gekomen'. DE ASAMA WERKT WEER:. De vulcaan Asama is opnieuw in werking. De ten zuiden, van den vul caan gelegen stad heeft ernstig te lijden gehad van den aschregen. Na de hernieuwde werking van de Asa ma werden 13 reizigers vermist. GROOTE GOUDKLOMP GEVON DEN. In 'de Russische goudmijn Neza- metnye Aldan is een klomp zuiver goud gevonden van 2100 kilogram. Dit is thans reeds de vijfde groote goudklomp, die dit jaar in Aldan is. gevonden. j TREINBOTSING BIT ANNEMASSE. Bii de botsing op Zaterdag tus schen een goederentrein en den snel trein Genève-Evian op het station van' Annemasse zijn in totaal 28 passa giers gewond, doch niemand ernstig. Ook de materieele schade is niet zeer groot. De botsing ontstond toeh de sneltrein bii den ingang van het station van Annemasse op het vei lig signaal om binnen te rijden, wachtte. WAAR DE- KONINGIN EN DE PRINSES HAAR VACANTIE DOORBRENGEN. H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana, vergezeld door een deze wanhopend uit; kom in mijn armen, mijn kind! Gabrielle kuste den zoom van het kleed harer moeder en besproeide het met haar tranen. De markiezin legde haar rechterhand op het hoofd harer dochter en zeide op plechtigen toon: In een oogenblik van woede en verblindheid heb ik u vervloekt. O, hoe groot was mijn berouw. Ik had u vergiffenis moeten schenken, toen gij aan mijn voeten om vergiffenisi smeekte!... O! nooit kunt gij weten,, hoeveel tranen ik daarover heb gestort.' Ik ben voor u onmeedoogend geweest,, en daarom wras God onmeedoogend voor mij. Maar dat is lang geleden, Gabrielle, en de toorn des hemels is nu ook be daard! Gabrielle, Gabrielle, nu zegent uw, oude moeder u! Moeder, moeder! riep de vi comtesse uit. De markiezin nam hare beide handen en zeide: Kom, kind, sta op en Iaat mij u omhelzen. Gabrielle stond op, en gedurende ges- ruimen tijd bleven zij in eikaars armen gesloten. O, moedér, zeide Gabrielle nu zal ik al het verdriet, dat ik heb ge leden, kunnen vergeten. t (Wordt vervolgd), j voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard —o—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1