-^,De vacantie's zijn begonnen M. NORTV Gorinchem, I Dit nummer bestaat uit 3 bladen Tegen den verhooD van margarine. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. O "D m H 13 m z m r A. VERSCHUUR-BAERT Binnenlandsch weekoverzicht, 5. p. Cankbnyz» Co s Bank Jt.V. Agentschap van d« Atnsterdamschc Bank Jt.V-, Amsterdam WAAROM IS DE Huitenland. No. 5562 Vrijdag 9 Aug. 1935 GEDIPLOMEERD OPTICIEN. Voop den Inmaak A. BAAI JENS, UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 11.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Dadelijk gaan Uw kleinen weer naar school, laat dus tijdig hun oogen onderzoeken en, zoonoodig, schaf U een BRIL aan van Zusterhuis 6 Kort geleden is een actie begonnen ter wering van margarine en ten gunste van het verbruik van natuurboter. Deze actie heeft onze volle sympathie en de reden waarom, willen we gaaine ont vouwen. In de provincie Friesland met bare groote veeteeltbelangen, is nog niet zoo heel lang geleden actie gevoerd en dit vooral door de zuivelfabrieken, om het gebruik van melkbrood zooveel mogelijk in de hand te werken. Melkbrood is iets duurder dan waterbrood, maar het is uit den aard der zaak voedzamer en bovendien smakelijker. Van die Fiiesche actie, zoo mooi opgezet, hooren we den laateten tijd echter niets meer en of zij een natuurlijken dood is gestorven en zoo ja, waardoor-weten wij niet. Algemeen gebruik van melkbrood in ons geheele vaderland zou stellig eene aanzienlijke vermeerdering van het melk- verbruik beteekenen. En waar het er toch maar om te doen is, om een nuttig verbruik der in ons land geproduceerde melk te bevorderen, daar zou een alge meen gebruik van melkbrood stellig zijn toe te juichen. Wij vinden het dan ook werkelijk jammer, dat onze regeering niet voldoende termen schijnt gevonden te hebben om het bakken van meik- brood verplichtend te stellen en dat zij dus de cadeelen, voor het verplichtend stellen, ernstiger heeft geoordeeld dan de voordeelen. Zeker, er zijn bezwaren tegen, als de moeilijkheid van contro- leeriDg en het duurder worden van het brood, maar deze bezwaren moet men niet al te zwaarwichtig nemen. Het be zwaar van eene moeilijke contróle is zeker wel te ondervangen en het duurder worden van het brood is niet heel erg, want de gebruikers krijgen voor eene iets hoogere uitgave een beter en voed zamer product. Bovendien wordt eene zeer kleine verhooging van den brood prijs heel weinig gevoeld. De actie voor het gebruik van melk brood heeft een zusje gekregen in den vorm van eene actie voor het gebruik van natuurboter en tegen het gebruik van margarine. In Friesland en Drenthe trachten de melkboeren te zamen met de fabrieken te verkrijgen, dat de win keliers alleen zuivere roomboter ver- koopen en margarine zooveel mogelijk uitschakelen. Dit pogen is zeker wel eene duidelijke uiting van ontevreden heid van de melkboeren met de politiek, welke onze regeeriDg thans met betrek- kihg tot de margarine voert En die ontevredenheid kunnen we ons geheel en al begrijpen. Immers verdienen de margarinefabrieken goed geld. De grond stoffen zijn goedkoop en de productie kosten niet hoog, zoodat de marge tus- schen den koopprijs en den tegenwoor dig te bedingen verkoopprijs den fabri kant flinke sommen in den zak speelt. Ons land heeft een te veel aan melk vet, indien de margarinefabricage Diet getemperd wordt. Thans eten we dure margarine en kunstmatig duur gehouden roomboter. En dat is absoluut onnoodig Hoewel de margarine door de fabri kanten duur wordt gehouden, is het verschil in prijs tusschen margarine en natuurboter toch veel te groot, hetgeen zijn oorzaak vindt in de hooge regeerings- heffiog op de natuurboter. Wanneer deze hefing eene stevige verlaging zou ondergaaD, zou er beel wat meer natuur boter kunnen worden gebruikt en zouden de margariuefabrikanten hun product voor heel wat minder moeten verkoopen dan nu het geval is, hetgeen stellig van groot algemeen belang zou zijn. De vraag is nu tegen welken prijs natuurboter dient te worden verkocht. De zuivelfabrieken hebben reeds een voorbeeld tot prijsdaling gegever», door dat zij de winkeiiers die geen margarine verkoopen, in de gelegenheid stellen de natuurboter tegen fabrieksprijs te ver koopen. De fabrieken geven dus een zekere korting waardoor het verschil in prijs tusschen natuurboter en margarine minder wordt. Uit den aard der zaak moet de boter- prij8 nog heel wat lager zijn om het mogelijk te maken dat de massa der bevolking boter kan gebruiken. Natuur lijk moet dan de heffing naar omlaag met als gevolg een tekort in het zuivel- potje. Handhaaft men het thans gel dende stelsel dat het verlies op den export van boter door de biunenlandsche boterverbruikers moet worden betaald, dan blijft dit zoo, maar waarom, vragen we, aan dit stelsel vast te houden. Zijn er dan geen motieven om van dit stelsel af te wijken? Ons antwoord daarop is meerdere. De bevolking van ons land verbruikt aan boter en margarine te zamen per jaar ongeveer S.0 millioen kilogram meer vet dan de productie van Nederlandscbe boter bedraagt, Hieruit volgt dat, wan neer er een te veel aan boter is, dat uitgevoerd moet wordeD, zulks een gevolg is van de productie van margarine Logisch is dus dat de heffing op mar garine wordt verhoogd en die op boter verlaagd, zoodat het verlies op den uit voer van boter meer dan voorheen ten laste komt van de margarine. Verlaging van den boterprijs en prijs- verhooging der margarine, dat is de richting waarin moet worden gestuurd. En dat is de juiste richting want mar garine moet nergens anders voordienen dan boven de hoeveelheid boter, welke in ons land beschikbaar is, in de be hoefte aan vet te voorzien. Van harte hopen wij dat de roomboter, die een zuiver natuurproduct is en als voedings middel ver boven de margarine staat, spoedig binnen het bereik moge vallen van talloos velen, die zich ter wille van den veel Jageren prijs tot nog toe met margarine moeeten tevreden stellen. BLANKE AZIJN ROZIJN AZIJN KRUIDEN AZIJN LAURIERBLADEREN CAYENNEPEPER PEPERKORRELS VENKELZAAD MOSTERDZAAD ALUINPOEDER SALICYLZDUR ZWAVELSTOKJES PARAF1NE ENZ. ENZ. I L. Botermarkt 72 HEUSDEN. De burgervader van Albury in ons land. H.M. de Koningin en Prinses Juliana naar Schot land. Katholieken, S.D.A.P. en het nieuwe kabinet. Een ma- niefst, dat op Kamerontbinding f aandringt. Waarom de toma- ^^^Terr-duurder werden. Als er één buitenlander is, die zich in de buitengewone sympathie van alle Nederlanders mag verheugen, dan is het zeker wel' de populaire burgervader van Albury, de heer Waugh. die zich plotseling een goed plaatsje in ons aller hart en memorie heeft verzekerd ten tijde van de Uiver-race naar Melbourne. En het is een heel goede gedachte van hem geweest, om zich in persoon eens te komen vertoonen te midden van het volk, dat bewezen heeft, op hoe hoogen prijs het zijn sportieve mede werking stelde, waardoor het den greo- ten zilveren vogel mogelijk werd, als tweede op de plaats van bestemming aan te komen. Hij heeft den besten indruk gekregen van ons1 kleine land en zijn bevolking; en wederkeerig heeft men den besten indruk gekregen van dezen Australi sche» burgemeester. Bij zijn bezoek aan Den Haag werd hij o.a. ontvangen door Minister Colijn en door den burgemees ter van de residentie. Het speet den heer Waugh, die vergezeld was van zijn echtgenoote, zeer, dat de audiëntie bij H.M. de Koningin niet kon plaats hebben met het oog op de omstandig heid dat H.M. den volgenden morgen naar Schotland vertrok waar de heer Waugh dan toch nog de eer hoopt te hebben, aangezien hij óók een, bezoek, aan Schotland op het program nmïïéeft staan. Dr. OETKER'a PUDDINGEN n Frambozen nr. ZomerpuddiDg siMagappel 20 ct. Rum-mocca-chocolade»pudding 45 ct. Vruchtina Citroenpudding 42£ct. Roompudding 10 ct. Frambozen-citroen-amandel „1 vanille-pudding ri c Rum-essence 40 cent. Arak f Citroen 1 cent. Marasquin-ess 1 Vruchtensaus 7jct. Bakpoeder 8 ct. Vanille-suiker 5 ct. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. Wij wagen het echter, dit eenigszins" te betwijfelen, want H.M. en Prinses Juliana wenschen haar incognito streng te zien gehandhaafd. Zij begeven zich naar een klein, schilderachtig gelegen dorpje, St. Fillan, omgeven door met heide begroeide heuvels. Er is slechts een eenvoudig, aan het meer gelegen hotel; en hier zullen de hooge personen haar vacantie doorbrengen. Al hebben wij voorloopig een nieuw ministerie, daarom wil dit nog geens zins zeggen, dat daarmede de rust in liet politieke kamp is teruggekeerd. Verre van dien! Zoowel bij de Kathot- lieken als bij de S.D.A.P. wenscht men zich niet zonder meer neer te leggen bij den nieuwen toestand. De Katholieke Kamerfractie hle'd een vergadering in het gebouw van de Tweede Kamer, waar van gedachten werd gewisseld over den poütieken toe stand geschapen door de ambtsaan vaarding van de leden van het extra parlementaire kabinet-Colijn in zijn te genwoordige samenstelling. O.m. werd de vraag gesteld, of er geen aanleiding bestaat om het verzoek te richten tot den Voorzitter van de Tweede Kamer, om de Kamer bijeen te roepen. De fractie achtte het echter aanbevelenswaardiger om de opening van de Staten-Generaal op den derden Dinsdag in September af te wachten, als wanneer Dr. Colijn, volgens toe zegging in zijn radiorede, zijn program zou mededeelen. Daarna zou men kun nen overwegen of het wenschelijk zou zijn, in de Kamer voor te stellen de Troonrede met een adres van antwoerd te beantwoorden, dan wel een interpel latie aan te vragen. tblbf. no. is RaarTT.sdon.ksvzeer. Verstrekt Handeiscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uïtlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK, Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. HOLLANDSE HUISVROUW over de hele wereld be roemd om haar helderheid? SAVO zeep geeft prachtige degelijke cacfeaux en kost De S.D.A.P. wil aansturen op ont binding van de Kamer. Het partijbestuur vaardigde een manifest uit. dat tot opschrift draagt ,,De politiek en de crisis," waarin herinnerd wordt aan de jongste po litieke gebeurtenissen hier te lande, en wordt betoogd, dat de Tweede Kamer niet meer dan 37, hoogstens 41 voorstanders van de door Dr. Co lijn verdedigde politiek telt, terwijl sociaal-democraten en Katholieken te zamen 50 stemmen sterk zijn. Bui tendien is in het geheele land de aanhang der S.D.A.P. v-eel grooter, dan uit de sterkte van de kamer fractie kan worden opgemaakt. Nu Dr. Colijn opnieuw dè leiding- in de regeering heeft, gaat het mani fest voort, kunnen conflicten in cle Kamer niet uitblijven. „De regeering dient er zich rekenschap van te ge ven. dat voortzetting van de poli- tiek-Colijn in strijd is met den wil. en het inzicht van de meerderheid des Volks." Daarom moet het volk \gelegenheid worden gegeven, zich uit te spreken over deze belangrijke kwestie. Het oogenblik is gekomen om. uit voering te geven aan wat het kabinet- Colijn zelf heeft overwegen, n.l. ont binding van de Kamer. Dan zullen de kiezers uiting kunnen geven aan hun wil en voor- en tegenstanders beslis sen over de te volgen richtlijnen. Dan zullen zij volgens de S.D.A.P. een groote meerderheid van posi tieve welvaarts-politiek in de Kamer kunnen brengen. En op die meerder heid kan vervolgens een krachting kabinet van Herstel worden geves tigd. Voorloopig echter zal dit manifest wel weinig meer blijven dan een ui ting van de meening, die het be stuur van de betreffende partii is tofegeaaan met betrekking tot het hui dige kabinet. Veel bemerkten wij hier tot nog toe niet van den terugslag van de oorlogstoebereidselen van Italië, be halve dan dat de citroenen wat duur der zijn geworden. Thans echter zul len wij het ook gaan bemerken aan het duurder worden van de toma ten niet van de Italiaansche, maar van de Hollandsche. De Italiaansche tomaten waren na melijk zware concurrenten op de markt voor ons inlandsch product doch hierin is nu verandering geko men. omdat de Italiaansche regeering beslag heeft gelegd op de daar te lande gekweekte tomaten voor. de proviandeering van het leger. De huisvrouwen zullen dan ook wel hebben kunnen constateeren, dat de prijzen van de Westlandsche tomaten de laatste dagen aardig omhoog zijn gegaan. Dit beteekent wel is waar schade voor haar beurs, maar dit onverwachte voordeeltje mag men werkelijk' wel gunnen aan onze to- matentelers. die nu ten minste nog eenigszins redelijke prijzen maken voor hun^product, dat anders voor, een^Sppel en ei zou zijn weggegaan. Én daar enkele weken geleden de tomaten-uitvoer door de regeering voor 100 pCt. is vrii gegeven, is de oogst 1935. de verwachtingen in aanmerking genomen, die niet schit terend waren, tot dusver tegen vrii bevredigende prijzen van de hand ge-< zet. (Nadruk Verboden). ONLUSTEN IN BR1TSCHINDIE. Te Phenhera in de Indische provincie Bihar is het wederom tot bloedige bot» singen tusschen politie en Hindoe's ge komen. Ongeveer 3100 Hindoes hielden een religieuze betooging en trachtten daar'» bij een Mohammedaansche moskee te be' stormen. Bereden politie belette dit en opende het vuur op de betoogers, van wie, vol gens de tot dusver ontvangen berichten, 5 gedood en 7 zwaar gewond werden. DOODVONNISSENTN RUSLAND. De bladen maakten melding van de voltrekking van 6 doodvonnissen en het uitspreken van 3 andere doodvonnissen. De 6 terechtgestelden worden er van be schuldigd den „dorpscorrespondent" Bykoft te hebben vermoord. De 3 nieuwe dood vonnissen hebben op niet-politieke mis daden betrekking, namelijk diefstal bij den Tomsker- spoorweg. EEN BRUG VAN PORSELEIN. De directie der Bata's schoenfabrieken heeft aan den gemeenteraad van Karls» bad aangeboden, over het riviertje Bela, van de z.g.n. „Müblenkolonnaden" naar het warenhuis der fabriek, een porseleinen brug te bouwen. De gemeenteraad heeft het voorstel nog niet behandeld, maar zal zeker dit aanbod, dat de stad een aan- zienlijke bezienswaardigheid rijker maakt, wel aanvaarden. HET ONGELUK IN DE BASALTGROEVE. Onvoorzichtigheid van een arbeider de oorzaak. Het aantal dooden dat bij de ramp in de basaltgroeve Taschenhof bij Goldberg te betreuren valt, is tot tien gestegen. Als oorzaak van het ongeluk heeft men vastgesteld, dat dit te wijten moet zijn aan onvoorzichtigheid. Eenige arbeiders vonden namelijk bij hun werk een oude lont. Men werkt in deze basaltgroeve nog met het systeem van dynamiet-ladingen die door een lont tot ontploffing worden gebracht en in de veronderstelling dat deze lont ongevaarlijk was, stak een van de arbeiders haar aan. Het bleek toen, dat er achter de lont nog een lading zat, die ontplofte. De arbeider die het ongeluk veroor zaakte was tijdens het noodlottig oogen blik juist op een andere plaats aan het werk gegaan en bleef ongedeerd. DE STEEKVLAM. In een reparatieloods van de rijksspoor» wegen te Berlijn geraakte van een lasch- apparaat een mof los. Vier arbeiders werden door een steekvlam getroffen en zwaar gewond. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard OMDAT ZE SAVOZEEP GEBRUIKT. 30 ct per doos van A grote stukken

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1