Dit nummer Mat uit 2 bladen Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. van altena No. 5563 Woensdag 14 Aug. 1935 Binnenlandsch weekoverzicht, Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRljDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, (ranco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Fokker's oordeel over de lucht vaart. De bestuurder van de „Gaai" had geen schuld aan de ramp. H. M. de Koningin en Prinses Juliana in Schotland. Lastige fotografen. Roestam Effendi op zijn nummer gezet. De regeering houdt het oog op de N.S.B. De bekende vliegtuigbouwer An thony Fokker heeft zich laten inter- vieuwen over de jongste vliegrampen, die de K.L.M. hebben getroffen en als zijn meening uitgesproken, dat het publiek in dit opzicht een groote schuld op zich heeft geladen, door dat vooral het reizende publiek te vlug gereed staat met critiek als niet, door bijzondere omstandigheden de vliegdiensten even regelmatig functionneeren als het spoorwegver keer. Gevolg hiervan is, dat de maat schappijen gaan trachten elkaar de loef af te steken in de regelmatig heid van hun diensten, waarvan de noodlottige consequentie vaak is, dat men het toch vooral bij de lucht vaart zoo noodzakelijke „veiligheid vóór alles" te veel uit het oog ver liest. Voorts voert hij aan, dat de jongere piloten niet voor hun ou dere collega's willen onderdoen, die recordvluchten op hun naam hebben staan; dit zou dan leiden tot de zucht om het er soms „op te wagen" en te trachten er, ondanks ongun stige weersomstandigheden enz. er „doorheen te komen." Overigens was de heer Fokker zoo fair, te verkla ren, dat het gebruik van Douglas- vliegtuigen men herinnert zich, dat verschillende van de veronge lukte machines Douglas, vliegtuigen waren volkomen verantwoord is. Hoewel de Melbourne-race enorme propagandistische waarde heeft ge had voor de luchtvaart in het alge meen, was zij een gevaarvolle on derneming; en het succes van de „Uiver" bij die gelegenheid, heeft, volgens hem, in leidende Nederland- sche luchtvaartkringen een mentali teit gewekt, die niet in overeenstem ming is met de verantwoordelijkheid, welke voorop dient te staan, als wij onze vooraanstaande positie in het wereldluchtverkeer willen handhaven. Systematische, weloverwogen, ge leidelijke ontwikkeling, zoowel van materiaal als personeel ziedaar wat de luchtvaart behoeft, eindigt hij" Wij achten het een gelukkig feit, dat door het vinden van de notities van een der omgekomen passagiers van de „Gaai" ten minste bewezen is, dat de in het voorgaande opge sloten zijdelingsche blaam aan het adres van de piloten althans niet den bestuurder van het zoo nood lottig aan zijn eind gekomen vlieg tuig treft. De heer Jos. van Langen, toch, redacteur van de „Tijd", die tot de slachtoffers van deze cata strophe behoorde, heeft nagenoeg tot de laatste oogenblikken voordat het vliegtuig te pletter sloeg, als goed journalist zijn indrukken aan het pa pier toevertrouwd; en zoo is op on- omstootelijke wijze komen vast te staan, dat de bestuurder, na aanvan kelijk op groote hoogte te hebben gevlogen, zooals bij Alpenvluchten ge bruikelijk, door omstandigheden te gen zijn wil is gedwongen, snel te dalen en zoo in den bergpas terecht kwam, die hem noodlottig zou wor den. Al weten wij dus nog steeds niet, wat de eigenlijke oorzaak van de ramp is geweest, zoo achten wij het toch een groote voldoening, over tuigend te hebben zien bewezen, dat de bestuurder niet te kort geschoten is in zijn verplichtingen tegenover de aan zijn zorgen toevertrouwde men- schenlevens, zonder evenwel helaas hun ondergang te kunnen verhoeden. H. M. de Koningin en Prinses Ju liana zijn voor haar vacantie aange komen te St. Fillans, in het Schot- sche merengebied, waar zij zich voor stellen, eenigen tijd incognito verblijf te houden. Het schijnt echter, dat het hooge bezoek zoozeer de aan dacht trekt, dat dit niet bevorderlijk is aan de rust van de vorstelijke gas ten. Met name de nieuwsgierigen, die er op uit zijn om foto's te maken, treden op met zooveel indringerig heid, dat H. M. reeds overwogen heeft, Haar verblijf te bekorten, om hieraan te ontgaan. In verband hiermede heeft de Lord Lieutenant van Pertshire, de hertog van Atholl, algemeen bekend ge maakt, dat dit ingrijpen in de par ticuliere aangelegenheden van de Ko ningin haar ergernis heeft opgewekt. Hij heeft een beroep gedaan op al len, die foto's willen maken, door hun optreden geen overlast te ver oorzaken. Het is van harte te hopen, dat dit beroep op zijn landslieden niet vergeefsch zal blijken en dat de rust der gasten voortaan zal wor den geëerbiedigd. Zooals men zich herinnert, had het gekleurde lid van de Tweede Kamer, Roestam, een aantal vragen gericht tot den minister van Koloniën, naar aanleiding van de reis van den lei der van de N.S.B. naar Indië. Deze zijn thans beantwoord door Dr. Co- lijn en wij vertrouwen, dat de weet gierigheid van dit Kamerlid thans ten volle bevredigd zal zijn. In dit antwoord wordt dan ge zegd, dat de heer Mussert, alvorens zich naar Indië op te maken, zich er van heeft vergewist, dat de In dische regeering tegen zijn toelating en het houden van een aantal verga deringen in besloten kring geen be zwaar zou hebben. Voorts sluit het feit, dat het lid maatschap der N.S.B. voor overheids dienaren hier te lande verboden is welk verbod overigens niet voor Indië geldt niet in, dat de aanwe zigheid van een propagandist der N.S.B. onder de bestaande omstan digheden gevaarlijk moet worden ge acht voor de openbare rust en orde daar te lande. En tenslotte wordt opgemerkt, dat de „door den heer Roestam voor zichzelf gewenschte bewegingsvrij heid bij een eventueel bezoek aan Nederlandsch Indië niet kanworden gewaarborgd, vermits zijn aanwezig heid daar te lande door de Indische regeering geacht wordt, gevaar te zullen opleveren voor de openbare rust en orde." De tournée van den heer Mussert heeft dan ook inderdaad geen sen sationeel verloop en opent gegn bij zondere gezichtspunten. Alleen wordt de aandacht getrok ken door zijn verklaring, dat de N.S.B. selectie zal gaan toepassen, daar zij meer gesteld is op de kwa liteit, dan op de kwantiteit van haar leden. Vermelden wij nog, dat de minis ter van Justitie op desbetreffende, tot hem gerichte vragen heeft ge antwoord, dat de regeering de oude zoowel als de nieuwe organisaties van de N.S.B. met aandacht volgt. De „troepen" welke het onderwerp van de vragen uitmaken, zijn h. i. niet bestemd of geschikt om bij een eventueel verbod van de z.g. „weer- afdeelingen" daarvoor in de plaats te treden en naar den schijn naast de N.S.B. te staan. Deze troepen, ook wel „stormtroe pen" genoemd, hoewel naar het oor deel van de N.S.B. ten onrechte, I hebben in de eerste plaats ten doen,1 colporteurs te beschermen. Wanneer men geregeld de krantenberichten na leest, schijnt dit inderdaad een maat regel te zijn, die voor de N.S.B.-col porteurs wel reden van bestaan heeft. TYPHOON IN JAPAN. 1885 Personen verdronken. Het Nippon Dempo Nieuwsagent schap meldt, dat Vrijdag bii Formosa een typhoon heeft gewoed waardoor in de nabijheid van Tioen 49 vis- schersschepen zijn vergaan. De 1885 opvarenden zijn verdronken. SLACHTOFFER VAN BLOED WRAAK. Een Albaneesch dorpsbewoner te Izhantse, die gedurende vier maan den zijn huis niet had durven ver laten uit vrees, als offer van een bloedwraak te vallen, besloot ten slotte zijn oogst binnen te halen. Nauwelijks had hii zijn woning ver laten, of hij werd uit een kreupel- bosch neergeschoten door de ver wanten van een man, voor wiens dood zijn broer veroordeeld was. Waarschijnlijk hebben zij gedurende vier maanden elkaar regelmatig af gelost om op dit oogenblik te wach ten. TREIN OP EEN MENSCHEN- MASSA GEREDEN. 13 personen gedood, 26 gewond. Te Foekoefoe oq^ Korea heeft een vreeselijk spoorwegongeluk' plaats gehad. Een trein reed met volle snelheid op een menigte van ongeveer 100 Koreanen in, die in het duister op den spoordijk naar afgevallen steen kool zochten. Dertien personen werden gedood, terwijl er 26 gewond werden. REEDS 250.000 ITALIANEN IN ABESSYNIE Schepen vol juichende krijgslieden varen door het Suez-kanaal! Een oorverdoovend gejuich stijgt telkens op van de overvolle booten met Italiaansche soldaten die het Suez-kanaal doorvaren op weg naar Oost-Afrika. Naar schatting zijn er al meer dan 250 duizend soldaten in Eritrea gedebarkeerd. Ongeveer 1500 soldaten, die aange tast waren door malaria, heeft men uit Oost-Afrika naar Italië moeten terugzenden. Aan boord van een der repatrieerende schepen, de „Giusep pe Manzini," heeft men achttien deserteurs ontdekt. BRAND OP DE BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING. Veertien optrekken vernield. Aanzienlijke schade. In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks 1 uur is een nieu we brand uitgebroken in het Lu napark van de Wereldtentoonstelling en wel aan de z.g. Dikke-lindenlaan. Een veertiental optrekken, kleine pa- viljoentjes en barakken werden een prooi der vlammen, terwijl een vier tal anderen brandschade bekwamen. De brandweer had eenige uren werk alvorens zij de vlammen geheel mees ter was. De schade is aanzienlijk en wordt slechts voor een deel door ver zekering gedekt. Onder de getroffenen van deze brand behoort ook een Amsterdam- sche caricaturist, die thans reeds voor de tweede maal door een gelijk onge luk is overvallen. Op de Parijsche tentoonstelling is zijn stand n.l. ook reeds een keer afgebrand. Ook! hij behoort tot de slachtoffers die er het ergst aan toe zijn, aangezien hij in het geheel niet verzekerd was en heel zijn have en goed, zijn geld, zijn papiervoorraad en zijn installa tie, in de asch is gelegd. De man geeft den moed echter niet op en tracht nu aan teekenpapier te ko men, waarna hij een ezeltje wil hu ren, waarmee hij dan door de Ex positie wil trekken op zoek naar ge gadigden voor een caricatuur. De ver moedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting. WEDEROM MEINEEDIGEN AANGEHOUDEN. Naar de Bossche Crt. verneemt werden door de Rijksveldwacht uit Zaltbommel voor den Heer Officier van Justitie te 's-Bosch geleid A. J. A. N., 27 j., landbouwer te Meete- ren, verdacht van uitlokking tot meineed en G. J. v. B., 30 j., arbeider te Gameren en G. T„ 30 j.. veedrij ver te Zaltbommel, beiden verdacht van meineed, gepleegd te 's-Herto- genbosch voor den Rechter-Com- missaris op 26 Juni 1935 in de va derschapactie contra A. J. A. N. voornoemd. Na door den Rechter-Commissaris in strafzaken te zijn gehoord, .wer den deze drie personen in het Huis van Bewaring ingesloten. I DRAMA AAN DE GRENS. Marechaussée zwaar gewond gevonden. Men vermoedt een smokkeldrama. Nabij Budel (N.-Br.) heeft men even over de grens een marechaussée aangetroffen, die zwaar verwond bleek te zijn en nog slechts zwakke levensteekenen vertoonde. De man werd terstond naar het militair hos pitaal overgebracht, waar hij eenige uren later aan de wonden is overle den. Men vermoedt, dat zich hier een smokkeldrama heeft afgespeeld. DE KONINGIN EN PRINSES IN SCHOTLAND. Zaterdag hebben de Koningin en de Prinses met gevolg per auto een tocht gemaakt door bet mooie Trossachs-ge- bergte. Het gezelschap picknickte aan een der oevers van het Lake Katrine en ge bruikte naderhand de lunch op een plek tegen een schilderachtige berghelling. 's Avonds woonde de Prinses een hui selijk feest bjj van Mevr. Arthur Kennard op Pitcairns House te Dunning bij Perth. Het diner werd gevolgd door een dans- uitvoering, waar tal van Schotsche en andere volksdansen werden vertoond. Daar na heeft het gezelschap zelf zich met Schotsche gezelschapsdansen vermaakt. Prinses Juliana toonde zeer veel belang stelling voor de ingewikkelde en snelle figuren van de oude dansen van de Schot sche Hooglanders. VECHTPARTIJ^"0"' In de Govert Flinckstraat te Amster dam is hevig gevochten door twee chauf feurs, waarbij het mes werd getrokken en een der vechtenden in de borst werd getroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Na verbonden te zijn kon bij in zijn woning verder worden verpleegd. De dader werd gearresteerd. FELLE BRAND. Zaterdagmiddag heeft te Eemnes bij Baarn een felle brand gewoed, waarbij de boerderij van den landbouwer Van Eiden en een hooiberg van zijn buurman Roodhart een prooi der vlammen werd. De brand schijnt ontstaan te zijn door hooi- broei. Woonhuis en hooiberg brandden tot den grond toe af. Eenig pluimvee en 400.000 pond hooi gingen verlorep. De landbouwers waren verzekerd. BELANGRIJKE OPDRACHT. De Haagsche Tramweg Mij. plaatste eenige dagen geleden een mooie opdracht tot uitbreiding van haar wagenpark met 12 stuks autobussen, ingericht voor het vervoer van 40 personen. De chassis zullen worden geleverd door de N.V. Kromhout Auto-Industrie te Am sterdam en worden uitgerust met Krom hout Dieselmotoren. De carrosserieën zullen worden gele verd door de N.V. Kon. Fabriek van rij tuigen J. J Beynes te Haarlem. Deze belangrijke opdracht komt dus in haar geheel de Nederlandsche industrie ten goede. o HOND VEROORZAAKT MOTOR- ONGELUK. Zondagmiddag geraakte op den Hoofd weg te Amsterdam een motorfiets defect. Deze werd getrokken door een andere motorfiets. Plotseling sprong een hond voor den trekkenden motor. Deze stopte en het weer wegtrekken ging met zulk een hevigheid gepaard, dat de berijder van den defecten motor er af geslingerd werd en bewusteloos op straat bleef lig gen. De motorrijder, een inwoner uit Middelmeer in den Wieringermeerpolder, is met een schedelfractuur naar het Tes- selschade Ziekenhuis vervoerd. VERDRONKEN. In de Ringvaart te Aalsmeer is de 24-jarige M. Derks uit Amsterdam doe*} het omslaan van zijn zeiljacht ver* dronken. Zondagmiddag is de 27 jarige W. R. uit Amsterdam in het Noordzeekanaal bij het zwemmen verdronken. Te Well (L.) is na gehouden roeiwed- strijden een roeiboot omgeslagen. Vier personen geraakten te water. Drie werden gered. Zekere H. Kamps uit Wallerlooi verdronk. Zondag is de 22 jarige N. Bakker by het baden in het Noord-Hollandsch kanaal bij Heiloo verdronken. AANGEREDEN. Te Gouda is het 6 jarig meisje M. Ver sluis aangereden door een taxi. Het kind sloeg tegen den grond en bekwam een hersenschudding. Het meisje werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar het is over leden. TE VER IN ZEE GEWAAGD. Zaterdagavond is het 8 jarig meisje H.V. te Scheveningen te ver in -zee gegaan. Zij kwam in levensgevaar te verkeeren, doch kon nog gered worden. Haar toe stand was reeds van dien aard, dat de Geneeskundige Dienst het noodig oordeelde, haar naar het Roode Kruis Ziekenhuis over te brengen. o IN TEIL HEET WATER GEVALLEN» Zondag is het ongeveer 3 jarig zoontje van de familie E. Lambers te Ommen in een teil met heet water gevallen. In< zorgwekkenden toestand is de kleine naar een ziekeninrichting overgebracht, waar het kind korten tijd later is overleden. BRUTALE OVERVAL. Nederlandsche dame te Karlsbad mishandeld en beroofd. Op de buitenplaats „De Hartenkamp" van de familie Von Pannwitz te Benne- broek is bericht ontvangen, dat mevr. C. von Pannwitz in Tsjecho-Slowakije het slachtoffer is geworden van een brutalen roofoverval. Zij vertoeft voor herstelling sedert eenigen tijd in een Kurhotel te Karlsbad. BRABANTSCH PREDIKANT TER] VERANTWOORDING GEROEPEN. j Vriendschap, voor Sovjet-Rusland. Naar men aan de „Grondwet" me dedeelt is over Dr. J. L. Snethlage. predikant der Ned. Herv. Kerk te Oijen, een bezwarend rapport uitge bracht in verband met zijn genegen heid en vriendschap voor Sovjet-Rust- land. De predikant is thans ter ver antwoording opgeroepen door de AI- gemeene Synode der Ned. Herv. Kerken te Den Haag. ONWEER. Grootvader en kleinkind verbrand. Vrijdagavond is tijdens een hevig onweer de bliksem ingeslagen in de arbeiderswoning van H. P. Kost- vlies, wonende in de gemeente Gas- selte. Wegens gebrek aan water faal den de pogingen tot blusschen. Daar men niets van den bejaarden bewo ner noch van zijn bii hem logee rend kleinzoontje J. Doctor uit Schageni bemerkte, vreèsde men het ergste. Toen na het afbranden van de wo ning de overblijfselen konden wor den onderzocht ontdekte men al spoe dig de verkoolde lijken van grootva der en kleinzoon. Vermoedelijk zijn beiden door het onweer getroffen. Het jongetje was bij het begin van! het onweer bij de buren, doch had zich naar zijn grootvader begeven, omdat deze ongesteld te bed lag. De man was 67 jaar oud en het jongetje 12 jaar. DE NIET TOEGELATEN RAADSLEDEN TE LOON OP ZAND. Men meldt uit Kaatsheuvel. d.cL 9 Augustus: In een voltallige vergadering vart alle Candida ten der diverse lijsten voor de verkiezing van leden van den gemeente Loon op Zand, is besloten, in beroep te gaan bii de Kroon, tegen het besluit van Ged. Staten der provincie tot handhaving voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1